Quyết định số 1496/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 1496/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1496/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc của Cục Quản lý cạnh tranh do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1496/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1496/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ THỜI HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình tác nghiệp và thời hạn xử lý công việc của Cục Quản lý cạnh tranh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (Để báo cáo) - Các Thứ trưởng - Các Vụ/Cục, Văn phòng Bộ - Cục trưởng Cục QLCT - Các đơn vị thuộc Cục QLCT Lê Danh Vĩnh - Lưu VT, QLCT FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quy trinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản