Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT về bến xe ô tô khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản trong “Quy định về bến xe ô tô khách” ban hành kèm theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ****** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U, KHO N TRONG “QUY NNH V B N XE Ô TÔ KHÁCH” BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 08/2005/Q -BGTVT NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2005 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 110/2006/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô; Theo ngh c a ông V trư ng V V n t i, QUY T NNH: i u 1. S a i b sung m t s i u, Kho n trong "Quy nh v b n xe ô tô khách" ban hành kèm theo Quy t nh 08/2005/Q -BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i như sau: 1. Kho n 2 i u 15 ư c b sung s a i như sau: "2. Th c hi n h p ng ã ký v i ơn v kinh doanh, khai thác b n xe. Tr c ti p bán vé cho xe c a doanh nghi p có ho t ng v n t i khách t i b n xe ho c u thác cho ơn v kinh doanh, khai thác b n xe bán vé cho khách i xe c a doanh nghi p mình". 2. Kho n 3 i u 17 ư c b sung s a i như sau: " ơn v khai thác b n xe ư c thu các kho n d ch v t i b n theo qui nh c a pháp lu t. Giá các lo i d ch v trong b n xe do doanh nghi p t xây d ng, phù h p v i chi phí s n xu t c a doanh nghi p, úng ch t lư ng d ch v và báo cáo S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) s t i theo dõi. Giá thu các kho n d ch v , thuê a i m bán vé theo tho thu n gi a doanh nghi p b n xe v i doanh nghi p v n t i và là m t trong các n i dung b t bu c c a h p ng kinh t ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng, các Th trư ng B GTVT; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Hi p h i V n t i ô tô Vi t Nam; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Lưu: VT, Vt i.
Đồng bộ tài khoản