Quyết định số 150/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 150/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2002/QĐ-BTC về việc áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32 đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 150/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C ÁP D NG M C THU PHÍ S D NG C U TRUNG HÀ TRÊN QU C L 32 I V I XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE G N MÁY VÀ CÁC LO I XE TƯƠNG T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Ngh nh s 86/2002/N - CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b ; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i (công văn s 4452/GTVT - TCKT ngày 22/11/2002); Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: áp d ng thu phí s d ng c u Trung Hà trên Qu c l 32 i v i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe tương t : 1. M c thu vé lư t là: 1.000 ng/vé/lư t 2. M c thu vé tháng là : 10.000 ng/vé/tháng i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M c thu phí i v i các lo i phương ti n giao thông khác th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 91/2002/Q - BTC ngày 16/7/2002 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí s d ng c u Trung Hà trên Qu c l 32. i u 3: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí c u Trung Hà và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , TH TRƯ NG - UBND các t nh, TP tr c thu c TW,
  2. - C c Thu , Kho b c NN t nh Phú Th , - Lưu: VP (HC, TH), TCT (HC, NV4) Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản