Quyết định số 1508/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 1508/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1508/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1508/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1508/Q -BKHCN Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B TIÊU CHU N QU C GIA B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/1/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH i u 1: Công b 22 tiêu chuNn Qu c gia sau ây: 1. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 1:2007 bi n – Ph n 1: Quy nh chung 2. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 2:2007 bi n – Ph n 2: Phân c p h th ng ư ng ng bi n 3. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 3:2007 bi n – Ph n 3: ánh giá c p l i gi y ch ng nh n 4. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 4:2007 bi n – Ph n 4: Nguyên t c thi t k 5. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 5:2007 bi n – Ph n 5: Cơ s thi t k 6 TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 6:2007 bi n – Ph n 6: T i tr ng 7. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 7:2007 bi n – Ph n 7: Ch tiêu thi t k 8. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 8:2007 bi n – Ph n 8: ng 9. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 9:2007 bi n – Ph n 9: Các b ph n ư ng ng và l p ráp 10. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 10:2007 bi n - Ph n 10: Ch ng ăn mòn và b c gia t i
  2. 11. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 11:2007 bi n - Ph n 11: L p t 12. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 12:2007 bi n - Ph n 12: Hàn 13. TCVN 6475- Qui ph m phân c p và giám sát k thu t h th ng ư ng ng 13:2007 bi n - Ph n 13: Ki m tra không phá hu 14. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 1:2007 Ph n 1: Qui nh chung v ho t ng giám sát 15. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 2:2007 Ph n 2: K t c u thân tàu và trang thi t b 16. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 3:2007 Ph n 3: H th ng máy tàu 17. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 4:2007 Ph n 4: Trang b i n 18. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 5:2007 Ph n 5: Phòng, phát hi n và ch a cháy 19. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 6:2007 Ph n 6: n nh 20. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 7:2007 Ph n 7: M n khô 21. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 8:2007 Ph n 8: Trang thi t b an toàn 22. TCVN 7061- Qui ph m giám sát k thu t và óng tàu bi n v thép c nh - 9:2007 Ph n 9: Trang b ngăn ng a ô nhi m i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản