Quyết định số 1509/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 1509/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1509/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1509/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 1509/Q -BKHCN Hà N i, ngày 25 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C H Y B TIÊU CHU N VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ư c Qu c h i thông qua ngày 29/6/2006; Căn c Ngh nh s 54/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh và Ngh nh s 28/2004/N -CP ngày 16/1/2004 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 54/2003/N -CP; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, QUY T NNH i u 1: Hu b 01 Tiêu chuNn Vi t Nam sau ây: 1. TCVN 6474: Qui ph m phân c p và giám sát k thu t tàu ch a d u 1999 i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T ng c c T C; - Lưu HS, VT. Tr n Qu c Th ng
Đồng bộ tài khoản