Quyết định số 1512/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 1512/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 29 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG BỐ MỚI 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1512/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - T ự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Gia Lai, ngày 13 tháng 12 năm 2011 Số: 1512/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 29 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG BỐ MỚI 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định 38/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004; Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 1149/TTr-STNMT ngày 05/8/2011) và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố bãi bỏ 10 thủ tục hành chính (Phụ lục I), sửa đổi, bổ sung 29 thủ tục hành chính (Phụ lục II) và công bố mới 04 thủ tục hành chính (Phụ lục III) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai đã được công bố tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 và Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh Gia Lai. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố v à các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Cục kiểm soát TTHC; - TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; - C ác sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phạm Thế Dũng - Trung tâm Tin học-VP.UBND tỉnh; - Lưu: VT, KSTT. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  2. 2 Thu tuc hanh chinh
Đồng bộ tài khoản