Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực IV thuộc Cục tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUY N THÔNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1528/Q -BTTTT Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM T N S VÔ TUY N I N KHU V C IV THU C C C T N S VÔ TUY N I N B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 88/2008/Q -TTg ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c T n s vô tuy n i n thu c B Thông tin và Truy n thông; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c T n s vô tuy n i n, QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c IV là ơn v thu c C c T n s vô tuy n i n th c hi n ch c năng giúp C c trư ng th c thi nhi m v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v t n s vô tuy n i n trên a bàn 10 t nh, thành ph : An Giang, B c Liêu, Cà Mau, C n Thơ, ng Tháp, H u Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c IV có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch theo quy nh c a pháp lu t, tr s t t i thành ph C n Thơ. i u 2. Nhi m v và quy n h n Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c IV th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n sau: 1. Hư ng d n nghi p v và ph i h p v i các S Thông tin và Truy n thông và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan trên a bàn qu n lý c a Trung tâm th c hi n công tác qu n lý t n s vô tuy n i n;
  2. 2. Ki m tra, hư ng d n các t ch c, cá nhân s d ng t n s và thi t b phát sóng vô tuy n i n trên a bàn qu n lý c a Trung tâm v vi c ch p hành pháp lu t, quy nh qu n lý t n s c a Nhà nư c; 3. Ti p nh n, hư ng d n hoàn thi n th t c, h sơ xin c p gi y phép t n s vô tuy n i n, th c hi n m t s nhi m v v n nh t n s và c p gi y phép theo phân công, phân c p c a C c T n s vô tuy n i n; 4. Ki m soát trên a bàn qu n lý c a Trung tâm vi c phát sóng vô tuy n i n c a các ài phát trong nư c, các ài nư c ngoài phát sóng n Vi t Nam thu c các nghi p v thông tin vô tuy n i n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; 5. o các thông s k thu t c a các ài phát sóng thu c các nghi p v vô tuy n i n và các ngu n phát sóng vô tuy n i n khác. T ng h p s li u ki m soát và s li u o ư c ph c v cho công tác qu n lý t n s ; 6. Ki m tra ho t ng và các lo i gi y phép, ch ng ch có liên quan i v i các thi t b phát sóng vô tuy n i n t trên tàu bay, tàu bi n và các phương ti n giao thông khác c a nư c ngoài vào, trú u t i các c ng hàng không, c ng bi n, b n bãi trên a bàn qu n lý c a Trung tâm; 7. Tham gia các chương trình ki m soát phát sóng vô tuy n i n qu c t và các ho t ng v k thu t nghi p v c a Liên minh Vi n thông qu c t (ITU) và các t ch c qu c t liên quan khác theo quy nh c a C c T n s vô tuy n i n; 8. Phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t v t n s vô tuy n i n và x lý theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn qu n lý c a Trung tâm; 9. i u tra, xác nh các ngu n nhi u và x lý can nhi u vô tuy n i n có h i theo quy nh c a pháp lu t; t m th i ình ch ho t ng c a máy phát vô tuy n i n c a các t ch c, cá nhân vi ph m quy nh s d ng t n s vô tuy n i n, gây can nhi u có h i theo phân c p c a C c T n s vô tuy n i n; l p h sơ C c T n s vô tuy n i n khi u n i các can nhi u do nư c ngoài gây ra cho các nghi p v vô tuy n i n c a Vi t Nam ho t ng trên a bàn qu n lý c a Trung tâm theo quy nh qu c t ; 10. Tham gia nghiên c u xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy nh v qu n lý t n s vô tuy n i n; 11. Th c hi n thu các kho n phí, l phí t n s vô tuy n i n và các kho n thu khác theo phân công c a C c T n s vô tuy n i n; 12. Qu n lý v t ch c, cán b , công ch c, viên ch c, tài s n, h sơ, tài li u c a Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t, c a B Thông tin và Truy n thông và phân c p c a C c T n s vô tuy n i n; 13. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác do C c trư ng C c T n s vô tuy n i n giao. i u 3. Cơ c u t ch c
  3. 1- ài Ki m soát vô tuy n i n 2- Phòng Ki m tra - X lý 3- Phòng Nghi p v 4- Phòng Hành chính - T ng h p Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c IV có Giám c, Phó Giám c và b máy giúp vi c. Giám c Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c IV ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c T n s vô tuy n i n và trư c pháp lu t v k t qu th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh t i Quy t nh này. Phó Giám c giúp Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v ph n vi c ư c phân công. Ch c năng, nhi m v và m i quan h công tác c a các ơn v thu c Trung tâm do Giám c xây d ng trình C c trư ng C c T n s vô tuy n i n quy t nh. S lư ng công ch c, viên ch c, lao ng c a Trung tâm do Giám c xây d ng trình C c trư ng quy t nh trên cơ s ch tiêu biên ch c a C c ư c B trư ng B Thông tin và Truy n thông giao. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 5. Trách nhi m thi hành C c trư ng C c T n s vô tuy n i n, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c Trung tâm T n s vô tuy n i n khu v c IV ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng và các Th trư ng; - B Công an; - B Qu c phòng; - UBND, Công an, S TTTT các t nh, thành ph thu c Lê Doãn H p a bàn qu n lý; - S N i v Thành ph C n Thơ; - Ngân hàng NN thành ph C n Thơ; - Kho b c NN thành ph C n Thơ; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản