Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
6
download

Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 153/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C I U TI T I N L C THU C B CÔNG THƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Xét ngh c a B trư ng B Công thương, QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng 1. C c i u ti t i n l c là cơ quan tr c thu c B Công thương, th c hi n ch c năng tham mưu giúp B trư ng B Công thương qu n lý nhà nư c v i u ti t ho t ng i n l c; t ch c th c hi n nhi m v i u ti t ho t ng i n l c nh m cung c p i n an toàn, n nh, ch t lư ng, s d ng i n ti t ki m, có hi u qu và b o m tính công b ng, minh b ch, úng quy nh c a pháp lu t. 2. C c i u ti t i n l c có tư cách pháp nhân, có con d u hình Qu c huy và tài kho n riêng; kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p và t các kho n thu phí, l phí ho t ng i n l c; có tr s chính t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n C c i u ti t i n l c th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Trình B trư ng B Công thương trình Chính ph , Th tư ng Chính ph phê duy t ho c ban hành: a. Quy nh phương án l p, trình t , th t c ban hành giá bán l i n; b. Bi u giá bán l i n;
  2. c. Quy nh các hành vi vi ph m và hình th c x lý các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t v ho t ng i n l c. 2. Trình B trư ng B Công thương phê duy t ho c ban hành: a. Quy nh i u ki n, trình t , th t c c p, s a i, b sung, thu h i và qu n lý Gi y phép ho t ng i n l c; b. Quy nh trình t , th t c l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch chi phí t i thi u và trình t th c hi n; c. Quy nh v i u ki n, trình t , th t c ng ng c p i n, c t i n ho c gi m m c tiêu th i n; d. án thi t k th trư ng i n các c p ; . Các quy nh v ho t ng c a th trư ng i n l c, bao g m: quy nh v n hành th trư ng i n; quy nh lư i i n truy n t i; quy nh lư i i n phân ph i; quy nh o m i n năng; quy nh áp d ng h p ng mua bán i n m u; e. Các quy nh v phương pháp l p, trình t , th t c thNm nh và ban hành các lo i giá và phí trong ho t ng i n l c theo quy nh c a pháp lu t; g. Quy nh v ki m tra ho t ng i n l c và s d ng i n, gi i quy t tranh ch p h p ng mua bán i n. 3. Giúp B trư ng B Công thương ch o, ki m tra, giám sát, ánh giá và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, d án, chương trình và các quy nh v i u ti t i n l c sau khi ư c phê duy t. 4. Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n chuyên môn, nghi p v v i u ti t i n l c; các văn b n cá bi t; văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n các nhi m v v i u ti t ho t ng i n l c và th trư ng i n l c, bao g m: a. ThNm nh quy ho ch phát tri n i n l c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; b. Công b danh m c các d án ngu n và lư i i n truy n t i c n u tư phát tri n hàng năm theo quy nh ư c duy t; theo dõi vi c th c hi n k ho ch các d án u tư phát tri n ngu n i n, lư i i n truy n t i, lư i i n phân ph i theo quy ho ch phát tri n i n l c ã ư c phê duy t; c. C p, s a i, b sung và thu h i Gi y phép ho t ng i n l c; d. Ban hành các lo i giá và phí c a ho t ng i n l c, bao g m: khung giá phát i n, khung giá bán buôn i n; giá truy n t i i n; giá phân ph i i n; phí tham gia th
  3. trư ng i n l c; phí giao d ch th trư ng; phí i u h th ng i n; phí s d ng các d ch v ph tr và các phí khác; . Phê duy t h p ng mua bán i n song phương có th i h n (Power Purchase Agreement - PPA) do các ơn v phát i n và mua i n trình; e. Ki m tra, giám sát tình hình cung c p i n và i u hành h th ng i n mb o cân b ng cung - c u i n; g. xu t các gi i pháp khuy n khích ho c h n ch u tư phát tri n các công trình ngu n i n, lư i i n b o m cân b ng cung - c u dài h n và v n hành h th ng i n n nh, an toàn, tin c y có m c d phòng h p lý, có chi phí s n xu t, v n hành th p nh t. h. Xác nh, công b t l công su t và i n năng gi a hình th c mua, bán thông qua h p ng song phương có th i h n và mua bán giao ngay cho các ơn v phát i n cho các c p phát tri n c a th trư ng i n l c; i. Xác nh tình tr ng mang t i c a lư i i n theo ngh c a ơn v i n l c; k. Phê duy t phương th c h tr tài chính các d án th c hi n qu n lý nhu c u i n (Demand-Side Management - DSM) và ti t ki m năng lư ng (Energy Efficiency - EE); l. i u ti t ho t ng c a th trư ng i n l c; ki n ngh c p có thNm quy n các phương án v sáp nh p ho c chia tách các ơn v ho t ng i n l c nh m b o m ho t ng c nh tranh minh b ch c a th trư ng i n l c; m. Ki m tra và x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m pháp lu t trong vi c th c hi n: quy nh v n hành th trư ng i n l c; Gi y phép ho t ng i n l c; h p ng mua bán i n song phương có th i h n (PPA); bi u giá i n và phí các lo i; các chương trình, d án qu n lý nhu c u i n (DSM) và ti t ki m năng lư ng (EE) ư c duy t; các quy nh khác c a pháp lu t v ho t ng i n l c và th trư ng i n l c; 6. Tham gia xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia; xây d ng chương trình tái cơ c u ngành i n và mô hình th trư ng i n các c p phù h p v i l trình hình thành và phát tri n th trư ng i n l c Vi t Nam và trình B trư ng B Công thương trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 7. H p tác qu c t trong lĩnh v c i u ti t i n l c và phát tri n th trư ng i n l c, các ho t ng liên quan t i liên k t lư i i n khu v c và phát tri n th trư ng i n l c các nư c ti u vùng sông Mê Kông (Greater Mekong Subregion - GMS) và ASEAN. 8. Nghiên c u, ng d ng các ti n b khoa h c, công ngh trong ho t ng i u ti t i n l c. 9. T ch c ào t o, phát tri n ngu n nhân l c áp ng các yêu c u c a ho t ng i u ti t i n l c và v n hành th trư ng các c p phát tri n c a th trư ng i n l c.
  4. 10. L p báo cáo hàng năm v t ng k t, ánh giá tình hình ho t ng i u ti t và v n hành c a th trư ng i n l c theo quy nh. 11. S d ng ngân sách nhà nư c ư c c p, các kho n thu phí và l phí c p phép, ghi i u ti t i n l c và các phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 12. ư c yêu c u các t ch c, cá nhân liên quan cung c p thông tin, tài li u c n thi t cho vi c th c hi n các nhi m v ư c giao; ư c s d ng tư v n trong và ngoài nư c trong trư ng h p c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. 13. Th c hi n c i cách hành chính trong lĩnh v c i u ti t i n l c theo k ho ch c i cách hành chính c a B Công thương. 14. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c, tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B Công thương. 15. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Công thương giao và theo quy nh c a pháp lu t; i u 3. Cơ c u t ch c 1. Văn phòng. 2. Phòng Pháp ch . 3. Phòng Giá i n và Phí. 4. Phòng Th trư ng i n l c. 5. Phòng Quy ho ch và Giám c cân b ng cung - c u. 6. Phòng Quan h công chúng và C p phép. 7. Phòng Công ngh thông tin. 8. Chi c c i u ti t i n l c mi n Trung. 9. Chi c c i u ti t i n l c mi n Nam. 10. Trung tâm Nghiên c u phát tri n th trư ng i n l c và ào t o. i u 4. Lãnh o 1. C c i u ti t i n l c có C c trư ng và không quá 03 Phó C c trư ng. 2. C c trư ng và Phó C c trư ng do B trư ng B Công thương b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 3. C c trư ng C c i u ti t i n l c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v tr c thu c C c theo phân c p qu n lý c a B trư ng B Công thương. 4. C c trư ng C c i u ti t i n l c ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c; Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 258/2005/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a C c i u ti t i n l c thu c B Công nghi p. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c i u ti t i n l c thu c B Công thương, các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c i u ti t i n l c thu c B Công thương; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản