Quyết định số 1534/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 1534/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1534/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1534/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 1534/Q -NHNN Hà N i, ngày 09 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C X P H NG DOANH NGHI P H NG I CHO M T S CHI NHÁNH THU C NGÂN HÀNG U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty nhà nư c; Căn c Thông tư s 23/2005/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 31/8/2005 c a Liên B Lao ng – Thương binh và Xã h i – Tài chính v hư ng d n x p h ng và x p lương i v i thành viên chuyên trách H i ng qu n tr , T ng Giám c, Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng công ty Nhà nư c; Căn c Công văn s 3817/BTC-TCNH ngày 13/6/2008 c a B Tài chính th a thu n x p h ng doanh nghi p h ng I cho m t s chi nhánh thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; Căn c Công văn s 2370/L TBXH-L TL ngày 07/7/2008 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i th a thu n x p h ng doanh nghi p h ng I cho m t s chi nhánh thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. X p h ng doanh nghi p h ng I cho 05 chi nhánh dư i ây thu c Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam, k t ngày 15/7/2008; 1. Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n B c Ninh; 2. Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n Hà Thành; 3. Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n Bình Dương 4. Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n ng Nai; 5. Chi nhánh Ngân hàng u tư và Phát tri n B c Hà N i.
  2. Vi c x p lương và hư ng ph c p ch c v lãnh o theo h ng doanh nghi p h ng I i v i các ch c danh lãnh o và qu n lý c a 05 chi nhánh trên ư c th c hi n k t ngày 15/07/2008. i u 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch H i ng Qu n tr , T ng Giám c Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 2; - B L TBXH; - B Tài chính; - Lưu: VP, TCCB1 Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản