Quyết định số 154/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 154/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 154/2004/QĐ-UB về việc thành lập Hội các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 154/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 154/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH DÂY DẪN ĐIỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội; Xét đơn xin thành lập Hội của Trưởng Ban vận động Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội và đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Cho phép thành lập Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội. Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hà Nội. Điều 2: Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải về kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo và quản lý Nhà nước của Sở Công nghiệp Hà Nội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội tổ chức hoạt động theo đúng luật pháp của Nhà nước và Điều lệ của Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt. Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (kể cả tài khoản ngoại tệ) và được sử dụng qua con dấu riêng theo quy định của Nhà nước. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Trưởng ban vận động Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội, Chủ tịch Hội các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Hà Nội thi hành quyết định này./.
  2. T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT/ CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Thị Thanh Hằng
Đồng bộ tài khoản