intTypePromotion=1

Quyết định số 1549/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định số 1549/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1549/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TH A THIÊN c l p – T do – H nh phúc HU ------ ----- S : 1549/Q -UBND Hu , ngày 07 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH H TR KHÁC M B O N NNH I S NG VÀ S N XU T CHO NGƯ I BN THU H I T TRONG CÔNG TÁC B I THƯ NG GI I PHÓNG M T B NG M T S D ÁN T I HUY N PHÚ L C T NH TH A THIÊN HU CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 “v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai”; Căn c i u 32, Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Quy t nh s 928/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 c a y ban Nhân dân t nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh Th a Thiên Hu s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và m c ích phát tri n kinh t ; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i Công văn s 1254/TC-VG.CS ngày 09 tháng 5 năm 2008 và Công văn s 1824 /TC-VG.CS ngày 04 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Quy nh m t s h tr khác theo i u 33 Quy nh kèm theo Quy t nh s 928/2008/Q -UBND c a y ban Nhân dân t nh m b o n nh i s ng và s n xu t cho ngư i b thu h i t trong công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng m t s D án t i huy n Phú L c như sau: 1. H tr b i thư ng i v i tài s n là nhà , v t ki n trúc ph c v sinh ho t và i s ng c a ngư i dân: M c h tr b ng chênh l ch gi a ơn giá b i thư ng t i Quy t nh 928/2008/Q -UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 và Quy t nh s 3721/2005/Q -UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005 c a y ban Nhân dân t nh, g m các d án: - ư ng trung tâm khu ô th Chân Mây; - Khu chôn l p ch t th i r n xã L c Th y;
  2. - Khu Du l ch Xanh Lăng Cô; - ư ng ven bi n C nh Dương ( o n km 1+600 n km 3+150); - Khu tái nh cư L c Vĩnh; - Laguna Vi t Nam t i xã L c Vĩnh; - ư ng gi a Khu công nghi p s 2 và 3 thu c Khu khuy n khích phát tri n kinh t thương m i Chân Mây ( t 1). 2. H tr b i thư ng v t: M c h tr b ng chênh l ch gi a ơn giá t năm 2008 (Quy t nh s 2838/2007/Q -UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 c a y ban Nhân dân t nh) và giá t năm 2007 (Quy t nh giá t s 2874/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 c a y ban Nhân dân t nh) i v i các d án n m d c Qu c l 1A các xã L c Th y và L c Ti n, g m: - ư ng trung tâm khu ô th Chân mây; - ư ng gi a Khu công nghi p s 2 và 3 thu c Khu khuy n khích phát tri n kinh t thương m i Chân Mây ( t 1). 3. Áp d ng h s vùng xây d ng công trình là K = 1,15 (tương ương v i h s vùng xây d ng công trình t i các huy n: Nam ông và A lư i) i v i khu v c n bù t i Thôn Cù Dù – xã L c Vĩnh. i u 2. Giao trách nhi m cho Ch t ch y ban Nhân dân huy n Phú L c phê duy t các phương án h tr n bù theo các quy nh t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 26 tháng 5 năm 2008. i u 4. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân t nh; Ch t ch y ban Nhân dân huy n Phú L c; Giám c các S : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Giao thông V n t i; Trư ng ban Ban qu n lý Khu Kinh t Chân Mây - Lăng Cô; H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư huy n Phú L c và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH Nguy n Ng c Thi n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2