Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi, chuyển giao quyền tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 155/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V THU H I, CHUY N GIAO QUY N T CH C THU, N P PHÍ GIAO THÔNG M T CHI U QUA C U BÌNH TRI U 2 CHO CÔNG TY C PH N U TƯ H T NG K THU T THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002; Căn c Thông tư s 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí s d ng ư ng b ; Căn c Công văn s 1647/CP-CN ngày 04 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph cho phép ch m d t h p ng d án u tư B.O.T C u ư ng Bình Tri u 2; Căn c Ngh quy t s 48/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh t i kỳ h p l n th 14 khóa VI t ngày 06 n ngày 09 tháng 01 năm 2004; Căn c H p ng u tư theo hình th c Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (B.O.T) C u ư ng Bình Tri u 2 ký k t ngày 25 tháng 11 năm 2001 gi a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5 (B Giao thông V n t i); Căn c các Quy t nh s 62/2006/Q -UBND ngày 26 tháng 4 năm 2006 và Quy t nh s 69/2006/Q -UBND ngày 04 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c thu, n p phí giao thông m t chi u qua c u Bình Tri u 2; Xét ngh c a S Giao thông - Công chính (Công văn s 2479/SGTCC-GT ngày 23 tháng 10 năm 2006 và Biên b n h p ngày 15 tháng 9 năm 2006), QUY T Đ NH: i u 1. Thu h i, chuy n giao quy n t ch c thu phí m t chi u qua c u Bình Tri u 2 c a T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5 cho Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh th c hi n t 0 gi 00 ngày 01 tháng 11 năm 2006. i u 2. T ng Giám c T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5 và T ng Giám c Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh có trách
  2. nhi m bàn giao - ti p nh n quy n t ch c thu, n p phí và toàn b tài s n hi n có t i Tr m thu phí m t chi u qua c u Bình Tri u 2 theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c, dư i s ch ng ki n c a S Tài chính và S Giao thông - Công chính thành ph , m b o cho Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph ti p nh n, duy trì và b t u t ch c thu, n p phí úng th i i m quy nh t i i u 1. i u 3. Vi c t ch c thu, n p phí c a Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh ư c th c hi n dư i hình th c thu h cho ngân sách thành ph H Chí Minh. i u 4. Giao Giám c S Tài chính và T àm phán d án c a thành ph làm các th t c c n thi t v thanh toán chi phí ã u tư d án B.O.T C u ư ng Bình Tri u 2 và các chi phí h tr liên quan khác cho T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5 theo n i dung Biên b n chuy n giao d án và quy n thu phí ã ư c ký k t ngày 15 tháng 9 năm 2006 gi a T àm phán thành ph và T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5. i u 5. Giao C c trư ng C c Thu thành ph hư ng d n và t o m i i u ki n thu n l i cho Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh in n, t ch c thu, n p phí úng th i gian quy nh. i u 6. Các quy nh khác v t ch c thu, n p phí ( i tư ng và m c thu, các i tư ng ư c mi n gi m thu, kê khai, h ch toán thu, n p phí, qu n lý và s d ng phí thu ư c…) ư c gi nguyên và th c hi n theo các Quy t nh s 62/2006/Q - UBND ngày 26 tháng 4 năm 2006 và Quy t nh s 69/2006/Q -UBND ngày 04 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 8. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S - ban - ngành thành ph , T ng Giám c T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 5, T ng Giám c Công ty C ph n u tư h t ng k thu t thành ph H Chí Minh và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Đua
Đồng bộ tài khoản