Quyết định số 155/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định số 155/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 155/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 155/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 155/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU KINH T C A KH U QU C T C U TREO, T NH HÀ TĨNH N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i t trình s 06/TTr-BXD ngày 07 tháng 01 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t c a khNu qu c t C u Treo (sau ây g i t t là Khu kinh t ), t nh Hà Tĩnh n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tính ch t: - Là Khu kinh t t ng h p a ngành, a lĩnh v c bao g m: công nghi p - thương m i - d ch v - du l ch - ô th và nông lâm nghi p. - Là c a ngõ giao thương qu c t và u m i giao thông quan tr ng trong nư c và qu c t trên hành lang kinh t ông - Tây. - Là trung tâm kinh t văn hoá d ch v du l ch c a t nh Hà Tĩnh và vùng B c Trung B , có cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i hi n i, ng b . 2. M c tiêu: - C th hoá án “Quy ho ch phát tri n các Khu kinh t c a khNu c a Vi t Nam n 2020”. - Xây d ng m t Khu kinh t có các khu ch c năng và h t ng ô th ng b , t o môi trư ng u tư h p d n, thu n l i, khai thác t i a các l i th s n có v v trí a lý và tài nguyên thiên nhiên phát tri n các ngành công nghi p và d ch v theo nh hư ng xu t khNu. - Phát tri n Khu kinh t thành u m i giao lưu kinh t và h p tác qu c t quan tr ng.
  2. - Xây d ng Khu kinh t t tiêu chuNn ô th lo i IV, áp ng y các yêu c u v b trí dân cư, h t ng xã h i và k thu t ô th , b o m phát tri n b n v ng và gi gìn b n s c dân t c. - Làm cơ s pháp lý tri n khai quy ho ch chi ti t các khu ch c năng, thu hút u tư và qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 3. V trí và ph m vi nghiên c u: - V trí: phía B c giáp xã Sơn H ng, huy n Hương Sơn; phía Nam giáp huy n Vũ Quang; phía ông giáp các xã: Sơn Lĩnh, Sơn Di m, huy n Hương Sơn; phía Tây giáp t nh Bôlykhămxay, C ng hoà dân ch nhân dân Lào. - Ph m vi nghiên c u: toàn b a gi i hành chính các xã: Sơn Kim I, Sơn Kim II, Sơn Tây và th tr n Tây Sơn thu c huy n Hương Sơn, t nh Hà Tĩnh. 4. Quy mô dân s và t ai: a) Quy mô dân s : + Hi n tr ng 2007: dân s 21.725 ngư i. + D báo n 2015: dân s kho ng 30.000 ngư i. + D báo n 2025: dân s kho ng 50.000 ngư i. b) Quy mô t ai: T ng di n tích t nhiên c a Khu kinh t kho ng 56.685 ha, trong ó di n tích l p quy ho ch xây d ng kho ng 12.500 ha. 5. Các ch tiêu cơ b n: Áp d ng tiêu chuNn quy ph m trên cơ s tiêu chí ô th lo i IV ư c quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v phân lo i ô th và c p qu n lý ô th . 6. N i dung nghiên c u l p quy ho ch: a) Phân khu ch c năng: Khu v c c a khNu qu c t C u Treo g n li n v i khu thương m i và công nghi p Hà Tân, khu v c du l ch sinh thái Nư c S t - Sơn Kim, khu v c ô th phát tri n t p trung t i th tr n Tây Sơn m r ng… Tính toán xác nh v trí và quy mô phát tri n cho t ng khu ch c năng c th . b) nh hư ng phát tri n không gian ki n trúc c nh quan và thi t k ô th : - Xác nh v trí và t ch c không gian các khu trung tâm ô th , các vùng ki n trúc c nh quan có t m quan tr ng trong Khu kinh t như các trung tâm, các c a ngõ vào
  3. Khu kinh t , các tuy n ph tr c không gian chính, các khu v c qu ng trư ng, cây xanh…. xu t t ch c không gian và t o các i m nh n trong ô th . - T ch c không gian khu v c c a khNu phù h p v i ch c năng c a khNu qu c t , phù h p yêu c u giao thương qu c t và an ninh qu c phòng. - T ch c không gian các i m dân cư nông thôn, áp ng yêu c u v nâng cao i u ki n s ng ng th i gi v ng ư c b n s c riêng c a các dân t c trong vùng. c) nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t: - Giao thông: b o m g n k t v i h th ng h t ng qu c gia liên quan, có s k t n i v i các khu v c tr ng i m kinh t c a nư c b n Lào, áp ng yêu c u v an ninh, qu c phòng khu v c biên gi i. - Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: quy ho ch h th ng thoát nư c th i; xác nh v trí, quy mô các tr m x lý nư c th i b o m tiêu chuNn môi trư ng. - Xác nh cao n n xây d ng: bám sát a hình t nhiên, h n ch t i a vi c san g t, ào p. xu t các gi i pháp phòng, ch ng thiên tai lũ l t, s t l , tôn t o c nh quan môi trư ng. - C p nư c: kh o sát ánh giá v tài nguyên nư c trên a bàn, kh năng v tr lư ng và ch t lư ng nư c có các gi i pháp c p nư c phù h p và b o v ngu n nư c. - C p i n: xác nh ngu n và các gi i pháp c p i n cho Khu kinh t tương ng v i các d án phát tri n ngu n i n lư i c a qu c gia. Xem xét phát tri n các ngu n i n t thu i n nh trong khu v c. - Bưu chính, vi n thông: xác nh quy mô, v trí các tr m và các m ng truy n d n, di ng,.... - Tri n khai ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i các quy ho ch, các d án, k ho ch phát tri n trong Khu kinh t theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng nh m gi m thi u tác ng x u n môi trư ng, b o m gi gìn môi trư ng, sinh thái và c nh quan khu v c, phát tri n n nh, b n v ng, c bi t i v i vùng du l ch Sơn Kim (Nư c S t) và khu v c biên gi i Vi t - Lào. d) Xác nh các chương trình, d án ưu tiên u tư: Xây d ng danh m c các d án ưu tiên u tư phù h p v i d báo ngu n l c; d th o Quy ch qu n lý xây d ng theo quy ho ch ư c duy t. 7. H sơ s n phNm quy ho ch: Th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. 8. T ch c th c hi n:
  4. - Cơ quan qu n lý d án quy ho ch: y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh. - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t C u Treo, t nh Hà Tĩnh. - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng. - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph . - Th i gian l p quy ho ch: 12 tháng k t ngày Nhi m v quy ho ch ư c phê duy t. i u 2. y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh có trách nhi m b trí ngu n v n, phê duy t t ng d toán chi phí l p Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t ; ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan t ch c l p Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t c a khNu qu c t C u Treo, t nh Hà Tĩnh n năm 2025. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, B trư ng B Xây d ng, Th trư ng các cơ quan liên quan và Trư ng Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t C u Treo ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài chính, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngo i giao; - T nh y, H ND, UBND t nh Hà Tĩnh; - Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu qu c t C u Treo - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; Hoàng Trung H i - Lưu: Văn thư, KTN (5b). XH
Đồng bộ tài khoản