Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
35
lượt xem
4
download

Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao dộng Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1580/2000/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 1580/2000/Q -BL TBXH NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH T M TH I DANH M C NGH , CÔNG VI C N NG NH C, C H I, NGUY HI M VÀ C BI T N NG NH C, C H I, NGUY HI M B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 96/CP, ngày 07/12/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c B Lu t lao ng ngày 23/6/1994; Sau khi có ý ki n c a B Y-t t i công văn s 10052/ YT-DP ngày 21/12/2000 v vi c u nhi m cho B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành danh m c ngh , công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m và c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n danh m c t m th i: "Ngh , công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m và n ng nh c, c h i, nguy hi m". i u 2. Ngư i lao ng làm các ngh , công vi c nói i u 1 ư c hư ng ch B o h lao ng, Ti n lương và B o hi m xã h i quy nh t i B Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 3. Ngư i lao ng các ngành khác làm các ngh , công vi c gi ng như các ngh , công vi c nói i u 1, cũng ư c hư ng ch B o h lao ng, Ti n lương và B o hi m xã h i quy nh t i B Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành như các ngh , công vi c nói i u 1; i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i v i các ngh , công vi c chưa ư c quy nh trong các danh m c ban hành kèm theo Quy t nh này, Quy t nh s 1453/L TBXH-Q ngày 13/10/1995, Quy t nh s 915/L TBXH-Q ngày 30/7/1996, Quy t nh s 1629/L TBXH-Q ngày 26/12/1996 và Quy t nh s 190/1999/Q -BL TBXH, ngày 03/03/1999 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B , ngành c n soát xét và l p danh m c g i Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i và Y-t xem xét và ban hành b sung.
 2. Lê Duy ng ( ã ký) DANH M C NGH , CÔNG VI C C BI T N NG NH C, C H I, NGUY HI M (LO I VI, V) VÀ N NG NH C, C H I, NGUY HI M (LO I IV) (Kèm theo Quy t nh s 1580 / 2000/ Q -BL TBXH ngày 26 /12/2000 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ) 1- CÔNG NGHI P A- KHAI THÁC VÀ CH BI N CAO LANH S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng TT c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I V 1 B n mìn khai thác cao Làm vi c ngoài tr i n ng nh c, nguy hi m; lanh ch u tác ng c a ti ng n, b i t á có hàm lư ng SiO2 cao. I U KI N LAO NG LO I IV 1 Khai thác cao lanh th công Làm vi c ngoài tr i th công, n ng nh c; ch u t i m l thiên tác ng c a nhi t nóng, l nh, gió chênh cao mong sâu và b i á có hàm lư ng SiO2 cao. 2 Ch bi n cao lanh th công Công vi c ngoài tr i n ng nh c, th công, ơn i u; ch u tác ng c a b i t á có hàm lư ng SiO2 cao. B- CƠ KHÍ S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng TT c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I IV 1 Khoan, bào, ti n gang B i, căng th ng th giác, t p trung chú ý cao. C- I N S Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a ngh , TT công vi c I U KI N LAO NG LO I IV
 3. 1 N u, tr n tNm, ép nh a Công vi c th công, n ng nh c; ti p xúc v i Bakelit nhi t cao và hoá ch t c vư t tiêu chuNn v sinh cho phép (Phenol, Formalin, Amoniac...) D- S N XU T GI Y S Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a ngh , TT công vi c I U KI N LAO NG LO I IV 1 Tr ng, chăm sóc và khai thác Làm vi c ngoài tr i; công vi c th công, n ng r ng (trong các lâm trư ng nh c; ti p xúc v i côn trùng gây b nh. nguyên li u gi y). E- S N XU T D U TH C V T VÀ HƯƠNG LI U M PH M S Tên ngh ho c công vi c c i mv i u ki n lao ng c a ngh , công TT vi c I U KI N LAO NG LO I IV 1 Ép d u th c v t Công vi c bán th công, n ng nh c; ch u tác ng c a nhi t cao, b i. 2 Ch bi n d u th c v t (Trung Làm vi c trên sàn cao, trơn d b trư t ngã. hoà, tNy màu, kh mùi, s n Ch u tác ng c a nóng, b i, n. xu t Shortening, Magrine) 3 B c x p, v n chuy n nguyên Làm vi c ngoài tr i, công vi c th công, n ng li u và d u th c v t thành nh c; ch u tác ng c a b i, mùi Nm m c c a phNm nguyên li u. 4 S n xu t than ho t tính t s Công vi c bán th công, n ng nh c; Ch u tác d a ng c a b i than và nhi t cao. 5 S y nông s n Công vi c th công, n ng nh c; ti p xúc thư ng xuyên v i nhi t cao, b i, n m m c và vi sinh v t gây b nh. 6 N u xà phòng th công Công vi c th công, n ng nh c; ti p xúc thư ng xuyên v i xút (NaOH) và nhi t cao. 7 Xúc r a bao bì ng d u Ti p xúc thư ng xuyên v i nư c nóng, l nh và (thùng phuy, can nh a...) hoá ch t xúc r a (NaOH), môi trư ng Nm ư t, lao ng th công ơn i u. F- RƯ U - BIA - NƯ C GI I KHÁT S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng TT c a ngh , công vi c
 4. I U KI N LAO NG LO I V 1 Tráng Parafin trong b ch a Làm vi c trong h m kín, nóng, thi u oxy, n ng rư u hơi c n cao. Tư th lao ng r t gò bó, công vi c th công. 2 Lên men bia trong h m l nh Công vi c th công, n ng nh c, làm vi c trong môi trư ng l nh (2-50C ), Nm ư t, n ng CO2 cao. I U KI N LAO NG LO I IV 1 V n chuy n nguyên li u n u Công vi c th công, n ng nh c, làm vi c trong rư u, bia, nư c gi i khát môi trư ng b i cao. 2 Xay nghi n nguyên li u Ch u tác ng c a ti ng n l n, b i nhi u. s n xu t rư u, bia Công vi c bán th công. 3 V n hành thi t b n u nguyên Công vi c n ng nh c, làm vi c trong môi li u s n xu t rư u. trư ng nhi t cao. 4 ư ng hoá lên men trong qui Môi trư ng lao ng Nm, ti p xúc v i Focmon, trình s n xu t rư u. CO2, n m và các hoá ch t khác. Tư th lao ng gò bó, công vi c n ng nh c. 5 v n hành thi t b chưng c t Làm vi c trong môi trư ng nhi t cao, ti p c n xúc thư ng xuyên v i hơi c n, aldehyt và các hoá ch t c h i khác. 6 Phân tích ki m tra ch t lư ng Ti p xúc thư ng xuyên v i Etylic n ng cao c n trong qui trình s n xu t và các hoá ch t c. rư u, bia, nư c gi i khát. 7 Chưng c t hương li u s n Làm vi c trong môi trư ng nhi t cao, ti p xu t rư u mùi. xúc thư ng xuyên v i c n và các hương li u. Tư th lao ng gò bó, công vi c n ng nh c. 8 Lên men hoa qu s n xu t Môi trư ng lao ng Nm ư t,ti p xúc thư ng rư u vang. xuyên v i các lo i vi sinh v t, khí CO2. Tư th lao ng gò bó, công vi c th công n ng nh c. 9 V n hành h th ng máy nén Làm vi c trong môi trư ng nhi t cao, ti ng khí l nh b ng NH3. n l n, ti p xúc thư ng xuyên v i NH3 nh hư ng th n kinh. 10 V n hành thi t b thu h i khí Công vi c n ng nh c, c h i, nguy hi m, ti p CO2 và b o qu n bình ch a xúc thư ng xuyên v i CO2 CO2. 11 V n hành thi t b n u l c bia, Công vi c bán th công n ng nh c. Làm vi c nư c gi i khát trong môi trư ng nhi t cao, ti ng n l n, b i nhi u. 12 Làm vi c trong dây truy n Thư ng xuyên ti p xúc v i hoá ch t, ti ng n, r a chai, lon rư u -bia -nư c nhi t cao.
 5. gi i khát 13 B c x p th công thùng két Công vi c n ng nh c, tư th lao ng gò bó, trong s n xu t rư u -bia - ti p xúc b i nhi u. nư c gi i khát. 14 S n xu t h p catton ng Làm vi c trong môi trư ng nóng, b i, n tư th chai, lon rư u -bia -nư c gi i lao ng gò bó. khát G- CH BI N TH C PH M S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng TT c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I IV 1 Ch bi n d ch s a Công vi c n ng nh c; tư th lao ng gò bó; làm vi c trong môi trư ng nhi t cao, Nm ư t, ti ng n l n, b i nhi u. 2 V n hành h th ng tháp s y Làm vi c trong môi trư ng nhi t cao, ti ng b t s a, b t dinh dư ng, tháp n l n, b i nhi u, t p trung chú ý cao. cô c s a tươi. 3 V n hành thi t b rót và óng Làm vi c trong phòng kín, kém thông thoáng, gói s n phNm. Nm th p, ti ng n l n; nh p i u lao ng khNn chương, ơn i u,tư th lao ng gò bó, t p trung quan sát cao 4 S n xu t h p thi c ng các Công vi c n ng nh c, ơn i u, thư ng xuyên s n phNm t s a, trái cây... ch u tác ng c a ti ng n. 5 B o qu n các s n phNm trong Nhi t thay i t ng t, thư ng xuyên ph i nhà l nh. làm vi c trông môi trư ng -300C. Công vi c th công, n ng nh c, ơn i u. 6 Tr n nguyên li u (b t mì) Công vi c bán th công, n ng nh c; ch u tác trong s n xu t mì ăn li n ng c a b i, nhi t cao, n và rung. 7 Cán, h p, b mì vào khuôn Làm vi c trong môi trư ng nóng, Nm; công trư c khi chiên vi c bán th công, ơn i u, nguy hi m ( khâu cán) 8 V n hành lò d u, lò chiên Công vi c n ng nh c, nguy hi m; thư ng (mì, u ph ng) xuyên ti p xúc v i nhi t cao, d u trơn d gây tai n n. 9 V n hành máy tráng, h p các Môi trư ng lao ng nóng, Nm; công vi c bán lo i th c phNm b ng g o th công, ơn i u; i l i, ng quan sát su t ca làm vi c. 10 Thu h i s n phNm sau s y Môi trư ng lao ng nóng; công vi c bán th công, n ng nh c, tư th lao ng gò bó.
 6. 11 Nghi n phôi cháo Công vi c bán th công, n ng nh c; nh hư ng c a ti ng n, b i. 12 Ch bi n nguyên li u, pha Công vi c bán th công, n ng nh c; thư ng tr n, óng gói b t canh, b t xuyên ti p xúc v i nhi t cao và nhi u lo i gia v nguyên li u gây kích thích niêm m c, m t mũi, da. 13 Snack mì (xay, sàng, tái ch Công vi c th công; ti p xúc v i nhi t cao mì v n) và b i. 14 Ch bi n tương t Công vi c th công; môi trư ng lao ng nóng, Nm ư t; ti p xúc v i t (khi xay, n u,nghi n) gây kích thích da, niêm m c. 2- NA CHÍNH S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a TT ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I VI 1 o c a hình áy bi n Công vi c c bi t n ng nh c, nguy hi m. Thư ng xuyên làm vi c trên bi n, ch u áp l c c a sóng bi n, ti ng n cao và rung m nh. 3-S N XU T V T LI U XÂY D NG S TT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I V 1 Công nhân t lò nung g ch ch u l a Công vi c n ng nh c; ch u tác ng c a nhi t cao và b i vư t tiêu chuNn v sinh cho phép. 2 Công nhân x p - ra lò g ch ch u l a Công vi c n ng nh c; ch u tác ng c a nhi t cao và b i vư t tiêu chuNn v sinh cho phép. 4- NÔNG NGHI P S TT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I V 1 Khoan tay thăm dò khai thác Công vi c th công n ng nh c, tư th lao nư c ng m ng gò bó, nơi làm vi c l y l i bNn th u. i
 7. làm lưu ng t i các vùng r ng núi, h l o. 2 Kh o sát o a v t lý thăm dò Công vi c n ng nh c, nguy hi m, luôn lưu khai thác nư c ng m ng vùng núi cao, r ng sâu, h i o. 3 Công nhân xây lát á thu l i Công vi c ngoài tr i, lao ng th công, (k c làm r ng á) n ng nh c; tư th lao ng gò bó, nguy hi m; nh hư ng c a b i vô , xi măng, cát... 4 Tr c ti p ki m tra, giám nh Công vi c lưu ng, liên t c căng th ng; nh cà phê và nông s n xu t nh p hư ng khí h u kh c nghi t và thay i th t khNu t i các vùng núi sâu, xa thưòng c a vùng; môi trưòng lao ng: và trên tàu bi n. nóng, b i, n và liên t c ph i hít ng i vi sinh v t n m m c, gây b nh. 5 Th n m, c m quan ch t lư ng Cư ng th n m cao, nh hư ng tr c ti p cà phê và hàng hoá nông s n hàm lư ng caphein cao và các t p ch t l n xu t khNu t 400 c c/ ngày tr trong cà phê như n m m c, vi khuNn gây lên. b nh. 6 Ki m d ch th c v t và kh Công vi c n ng nh c, nguy hi m do trèo trùng hàng hoá nông, lâm s n cao, mang vác n ng trong i u ki n có sóng, xu t nh p khNu trên t u bi n, gió bi n; nh hư ng tr c ti p các lo i hoá xà lan, trong Xilo. ch t kh trùng: PH3, CH3Br; làm vi c ngoài tr i ho c trong h m t u, nơi làm vi c ch t h p, tư th lao ng gò bó, thi u ánh sáng, thi u dư ng khí. 7 Làm vi c trong h m men bia Nhi t th p, Nm; Ch u nh hư ng c a khí l nh amoniac (NH3) và cácbonic (CO2) 8 Phun cát tNy g m k m Công vi c n ng nh c, nh hư ng b i, rung, n trong su t ca làm vi c. I U KI N LAO NG LO I IV 1 V n hành máy khoan thăm dò, Luôn ph i lưu ng t i vùng r ng núi, h i khai thác nư c ng m (k c lái o thi u nư c ng t, công vi c n ng nh c, xe) nguy hi m, nh hư ng tr c ti p n rung l n, tư th lao ng gò bó, nơi làm vi c bNn th u. 2 Xây l p ư ng ng nư c, b Lao ng n ng nh c, nguy hi m và luôn nư c trên vùng cao. ph i i lưu ng vùng r ng núi, h i o 3 Chăn nuôi dê, th Lao ng th công, nơi làm vi c Nm ư t, hôi th i, luôn ph i ti p xúc v i n m và vi sinh v t gây b nh. 4 Phân tích, ki m tra, x lý, lưu Công vi c khNn chương, căng th ng, m tr h sơ giám nh xu t nh p b o nhanh ti n giao nh n hàng ngoài khNu cà phê và hàng hoá nông c ng; thư ng xuyên ti p xúc v i màn hình, s n trên máy vi tính. ch u nh hư ng c a i n t trư ng. 5 Phân tích, ki m nghi m ch t Thư ng xuyên ti p xúc v i các lo i ch t c lư ng cà phê và hàng hoá nông h i và các ch t dung môi h u cơ như
 8. s n xu t nh p khNu trong hecxan, toluen, ête etylic, ête petrol... phòng thí nghi m phân tích các c t (n m m c gây ung thư); xác nh các lo i sâu m t, côn trùng. 6 Ki m d ch th c v t và kh Công vi c n ng nh c, nh hư ng tr c ti p trùng hàng hoá nông, lâm s n các lo i hoá ch t kh trùng như Phosphin xu t nh p khNu t i các kho (PH3) metyl bromide (CH3Br) C02, DDVP. tàng b n bãi, container, trên ô Nơi làm vi c ch t h p, thi u ánh sáng, thi u tô, dư ng khí. 7 Luy n, cán cao su làm l p ô Công vi c nguy hi m; thư ng xuyên ti p xúc tô các lo i xe nông nghi p v i hoá ch t n ng cao, nóng, b i. 5- THƯƠNG M I S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng TT c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I V 1 Giám nh d u thô ngoài dàn - Làm vi c ngoài khơi, xa b , ch u tác ng khoan c a sóng, gió, th i ti t kh c nghi t, trèo cao, công vi c n ng nh c, nguy hi m. I U KI N LAO NG LO I IV 1 Giám nh tàu thu trư c khi - Làm vi c dư i h m tàu (sâu 20-30m)trong phá d ho c s a ch a. i u ki n môi trư ng c h i, thi u dư ng khí và nguy hi m. 2 Giám nh các công trình xây - Công vi c lưu ng, ngoài tr i, ch u nh d ng thi t b toàn b hư ng c a n ng, nóng, gió, b i. 3 Giám nh hàng hoá xu t, - Công vi c lưu ng, ngoài tr i, ch u nh nh p khNu các kho, bãi, h m hư ng c a b i bNn l n, nóng, l nh (kho l nh) ch a hàng. 4 Phân tích, ki m nghi m ch t Ph i thư ng xuyên ti p xúc v i hoá ch t c lư ng hàng hoá xu t nh p h i. khNu trong phòng thí nghi m. 5 Kh trùng, xông hơi, chi u x Ti p xúc tr c ti p v i hoá ch t kh trùng i v i hàng hoá xu t nh p như Phosphin (PH3) metyl bromide (CH3Br), khNu DDVP. Nơi làm vi c ch t h p, thi u ánh sáng, thi u dư ng khí. 6- VĂN HOÁ - THÔNG TIN S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng TT c a ngh , công vi c
 9. I U KI N LAO NG LO I IV 1 L p t, b o dư ng, s a ch a Công vi c lưu ng, ngoài tr i; thư ng xuyên bi n qu ng cáo làm vi c trên cao nguy hi m, mang vác n ng. 2 Chi u phim lưu ng t i vùng Thư ng xuyên i lưu ng các vùng nông nông thôn, r ng, núi, h i o. thôn và vùng núi, h o lánh; mang vác máy móc n ng, b i bNn. 3 Hư ng d n khách thăm quan Cư ng lao ng cao, liên t c i l i và trong khu di tích Ph Ch t ch thuy t minh trong ca làm vi c; căng th ng th n kinh tâm lý. 7- DU LNCH S Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng TT c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I IV 1 Sơ ch th c phNm ph c v Lao ng th công n ng nh c, ng, cúi ch bi n các món ăn t 100 khom, di chuy n ng n liên t c trong ca; ti p su t ăn tr lên trong nhà xúc v i nóng, Nm ư t, khí CO2 t ch t t. hàng, khách s n 2 R a bát ũa và dùng ăn Công vi c n ng nh c, khNn chương, liên t c; u ng trong các nhà hàng, ng, cúi su t ca; ch u nh hư ng c a nóng, khách s n. Nm ư t và hoá ch t tNy r a. 3 B o qu n, c p phát, v n Ch u tác ng nóng, l nh (dư i 00C) t ng t; chuy n th c phNm trong kho v n chuy n th c phNm nhi u l n trong ca làm l nh. vi c. 4 V sinh nhà b p, c ng rãnh Công vi c n ng nh c, không c nh; ti p xúc khách s n. b i bNn, Nm ư t, khí CO2 và n m m c vi sinh. 5 Gi t, là th công trong khách Công vi c n ng nh c, th công; ti p xúc tr c s n. ti p v i nóng, Nm ư t và thu c tNy r a: sút, a xit... 6 Lái xe ô tô du l ch t 40 ch Lưu ng, nguy hi m, căng th ng th n kinh, ng i tr lên ch u tác ng c a n, rung, hơi xăng. 8- GIÁO D C - ÀO T O S TT Tên ngh ho c công vi c c i m v i u ki n lao ng c a ngh , công vi c I U KI N LAO NG LO I V 1 Thí nghi m v t lý h t nhân Ti p xúc thư ng xuyên v i ngu n phóng x 2 Thí nghi m hoá phóng x Ti p xúc thư ng xuyên v i ngu n
 10. phóng x , hoá ch t ch i I U KI N LAO NG LO I IV 1 Thí nghi m hoá, sinh, i n cao áp. Làm vi c trong phòng kín, nh hư ng c a i n t trư ng cao, ti p xúc v i hoá ch t c, i n áp cao và các vi sinh v t gây b nh. 2 Th kho hoá ch t Làm vi c trong môi trư ng kín, ch t h p; ti p xúc v i hoá ch t c h i. 9. CÁC NGH V N D NG C A B NÔNG NGHI P S Tên ngh , c i m v i u ki n lao i u Ghi chú TT công vi c ng c a ngh , công vi c ki n L lo i 1 Kh o sát o a, Công vi c n ng nh c, nguy 5 V n d ng v t lý hi m, luôn lưu ng vùng núi cao, r ng sâu, h i o, Q 1629, thi u nư c ng t M c: a ch t Ch c danh s 14 2 Luy n cao su Thư ng xuyên ti p xúc v i V n d ng hoá ch t có n ng cao, Q 1453 nóng, b i - M c Hoá ch t Ch c danh s 10 3 Làm vi c trong V n d ng h m men bia l nh Q M c Ch c danh s 4 Phun cát tNy r : Công vi c n ng nh c, nh 5 V n d ng: hư ng b i, rung, n trong su t ca làm vi c Q 1453 M c: Cơ khí Ch c danh s 4 5 M k m Ch u tác ng c a nhi u lo i 4 V n d ng: hơi khí c: chì, HCl, NH3,
 11. NH4OH,NH4Cl,ZnO Q 1453 M c: Cơ khí Ch c danh s 13 6 Phân tích, ki m Thư ng xuyên ti p xúc v i 4 V n d ng nghi m ch t các lo i ch t c h i như lư ng cà phê và H2S04 m c. HCl, HN03 Q - M c: hàng nông s n và các ch t dung môi h u cơ XNK trong như hecxan, toluen, ête Thương m i phòng thí etylic, ête petrol... phân nghi m tích các c t như aflatoxin Ch c danh s 4 ochratoxin (n m m c gây ung thư). Xác nh các lo i sâu m t, côn trùng. 7 Tr ng, chăm Làm vi c ngoài tr i, lao ng 4 V n d ng: Q sóc, thu hái các th công n ng nh c, tư th 915 loai cây th c ăn lao ng gò bó. gia súc chăn M c Nông nuôi dê, th và nghi p nuôi các lo i gia súc, gia c m Ch c danh s 4 khác.
Đồng bộ tài khoản