Quyết định số 1584/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
5
download

Quyết định số 1584/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1584/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1584/2008/QĐ-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1584/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A C C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ THANH TRA KHU V C 1 T NG THANH TRA Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Xét ngh c a C c trư ng C c Gi i quy t khi u n i, t cáo và Thanh tra khu v c 1 và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c, ho t ng c a C c Gi i quy t khi u n i, t cáo và Thanh tra khu v c 1”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 910/Q - TTNN ngày 06 tháng 8 năm 2003 c a T ng Thanh tra Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a V Ti p dân và X lý ơn thư. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , C c trư ng C c Gi i quy t khi u n i, t cáo và Thanh tra khu v c 1 (C c I), Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3: - Lãnh o TTCP; - Lưu VT, c c I, V TCCB. Tr n Văn Truy n
  2. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A C C GI I QUY T KHI U N I, T CÁO VÀ THANH TRA KHU V C 1 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1584/2008/Q -TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a T ng Thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C LÀM VI C i u 1. V trí và ch c năng C c Gi i quy t khi u n i, t cáo và Thanh tra khu v c 1 (sau ây g i t t là C c I) là ơn v thu c Thanh tra Chính ph , giúp T ng Thanh tra th c hi n qu n lý Nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo và thanh tra i v i các a phương thu c khu v c 1, g m 25 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Lai Châu, i n Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ng, B c C n, Thái Nguyên, L ng Sơn, Phú Th , B c Ninh, B c Giang, Vĩnh Phúc, H i Dương, Hưng Yên, H i Phòng, Qu ng Ninh, Hà N i, Hoà Bình, Hà Nam, Nam nh, Thái Bình, Ninh Bình; có trách nhi m th c hi n nhi m v gi i quy t khi u n i, t cáo và thanh tra trong ph m vi ư c phân công ph trách; qu n lý, ch trì vi c ph i h p ti p công dân t i Tr s Ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c Hà N i. C c I có tr s t t i thành ph Hà N i và có con d u riêng. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c: a) Ch trì ho c tham gia xây d ng án, chi n lư c, chương trình, k ho ch dài h n, hàng năm và các chương trình, k ho ch khác v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng c a Thanh tra Chính ph ; b) Ph i h p v i các C c, V , ơn v thu c Thanh tra Chính ph xây d ng trình T ng Thanh tra các văn b n pháp lu t v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân; c) Giúp T ng Thanh tra hư ng d n các a phương thu c khu v c 1 xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch thanh tra; ch o, hư ng d n công tác chuyên môn, nghi p v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân i v i Thanh tra các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phân công; d) Giúp T ng Thanh tra ôn c Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1 ti n hành thanh tra nh ng v vi c thu c trách nhi m qu n lý c a a phương; gi i quy t nh ng v n chưa th ng nh t gi a Chánh Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1 v i Ch t ch y ban nhân dân cùng c p v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo;
  3. ) Tham mưu giúp T ng Thanh tra xem xét, ki n ngh Th tư ng Chính ph ình ch vi c thi hành ho c bãi b nh ng quy nh do y ban nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1 ban hành trái v i văn b n pháp lu t c a Nhà nư c, c a T ng Thanh tra v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ti p công dân; e) Giúp T ng Thanh tra th c hi n vi c thanh tra, ki m tra trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1 trong vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; f) Ph i h p v i Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1 theo dõi tình hình thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và xu t k p th i v i T ng Thanh tra các gi i pháp gi i quy t khi có d u hi u phát sinh ph c t p; g) Ph i h p v i V Pháp ch tham gia ý ki n v các d án pháp lu t do Thanh tra Chính ph ho c các b , ngành khác ch trì; h) T ng k t kinh nghi m ho t ng th c ti n; tham gia nghiên c u lý lu n, nghi p v , xu t vi c s a i, b sung hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, ti p công dân. 2. Tr c ti p thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo: a) T ch c th c hi n k ho ch thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo hàng năm sau khi ư c T ng Thanh tra phê duy t; tr c ti p ti n hành thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1 theo k ho ch ho c thanh tra các v vi c khác khi ư c T ng Thanh tra giao; b) Giúp T ng Thanh tra xác minh, gi i quy t các v vi c khi u n i, t cáo phát sinh trên a bàn khu v c 1 theo quy nh c a pháp lu t; c) T ch c, theo dõi, ki m tra ho t ng c a các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo do C c ch trì ho c do cán b , công ch c c a C c làm trư ng oàn; d) Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo c a Thanh tra Chính ph và Th tư ng Chính ph trên a bàn ư c phân công. 3. V ti p công dân: a) Ch trì vi c ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c ti p công dân n khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh t i Tr s Ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c Hà N i; chuNn b các i u ki n, n i dung c n thi t và b trí l ch ti p công dân nh kỳ ho c t xu t cho lãnh o Thanh tra Chính ph ; th c hi n trách nhi m quy nh t i i u 10 - Quy ch t ch c ti p công dân ban hành kèm theo Ngh nh 89/CP ngày 07/8/1997 c a Chính ph ;
  4. b) Ph i h p ch t ch v i lãnh o các b , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, v i các V , C c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph ti p công dân khi c n thi t t i Tr s Ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c Hà N i; c) Ti p công dân khi u n i, t cáo, ph n ánh, ki n ngh ; hư ng d n công dân th c hi n quy n, nghĩa v khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t; xu t v i T ng Thanh tra hư ng gi i quy t nh ng phát sinh ph c t p khi ti p công dân n khi u n i, t cáo; Ph i h p v i Văn phòng Thanh tra Chính ph x lý ơn thư thu c thNm quy n gi i quy t c a T ng Thanh tra; d) Theo dõi, th ng kê, báo cáo T ng Thanh tra k t qu ti p công dân; ) Trong quá trình ti p công dân t i Tr s Ti p công dân c a ng và Nhà nư c t i Hà N i, C c ư c s d ng con d u c a Tr s Ti p công dân hư ng d n công dân th c hi n quy n, nghĩa v khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, h p tác qu c t , nghiên c u khoa h c theo s phân công c a T ng Thanh tra. 5. T ng h p, báo cáo k t qu công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và các công tác khác thu c ch c năng nhi m v ư c giao theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . 6. Qu n lý cán b , công ch c, h sơ, tài li u, tài s n, con d u ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a c a T ng Thanh tra. 7. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. C c I làm vi c theo ch th trư ng, m b o nguyên t c t p trung dân ch , công khai và minh b ch theo quy nh c a pháp lu t; cao trách nhi m và k lu t cá nhân, phát huy năng l c, s trư ng, tính ch ng, sáng t o trong công tác c a m i cán b , công ch c và hi u qu trong ho t ng c a C c. 2. Cán b , công ch c c a C c khi tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo còn ph i tuân theo “Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn thanh tra” do T ng Thanh tra ban hành. Chương II. T CH C B MÁY, TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c c a C c I g m có: a) Lãnh o C c có C c trư ng và các phó C c trư ng. b) Các ơn v tr c thu c C c g m:
  5. + Phòng t ng h p; + Phòng Ti p công dân; + Phòng Gi i quy t khi u n i, t cáo và Thanh tra 1; + Phòng Gi i quy t khi u n i, t cáo và Thanh tra 2. 2. Nhi m v , quy n h n c a các phòng do C c trư ng C c I quy nh. 3. Biên ch c a C c do T ng Thanh tra quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c I. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a C c trư ng 1. Lãnh o, ch o và t ch c th c hi n nhi m v c a C c theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này và nh ng công vi c do lãnh o Thanh tra Chính ph giao; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Phân công và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó c c trư ng, các ơn v tr c thu c và cán b , công ch c trong C c. 3. Ch o vi c xây d ng cương, k ho ch ti n hành thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; ph i h p v i V trư ng V T ch c cán b b trí cán b cho các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo do C c t ch c th c hi n; tr c ti p làm Trư ng oàn thanh tra i v i các cu c thanh tra có quy mô l n, có n i dung ph c t p khi ư c T ng Thanh tra giao. 4. Theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra mà C c ư c phân công th c hi n, m b o th c hi n úng k ho ch và ti n ư c phê duy t; tham gia ý ki n trong quá trình xây d ng báo cáo, k t lu n thanh tra i v i các oàn thanh tra, ki m tra do C c ch trì ho c do cán b thu c C c làm Trư ng oàn trư c khi trình T ng Thanh tra. 5. ư c T ng Thanh tra giao ph trách Tr s Ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c t i Hà N i. 6. Ph i h p v i Th trư ng các ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a C c và th c hi n nhi m v chung c a cơ quan theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 7. Qu n lý cán b , công ch c thu c C c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra; duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua khen thư ng, ch , chính sách i v i cán b , công ch c c a C c; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trong C c.
  6. 8. Ch u trách nhi m v vi c qu n lý và s d ng con d u c a C c và con d u c a Tr s Ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c t i Hà N i; qu n lý, s d ng có hi u qu tài s n ư c giao. 9. Th c hi n nhi m v ư c T ng Thanh tra y quy n gi i quy t; ký th a l nh khi ư c y quy n m t s văn b n thu c thNm quy n c a T ng Thanh tra theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . Ký các văn b n: gi i thi u, c các t công tác kh o sát n m tình hình t i các a phương thu c khu v c 1, các cơ quan, t ch c liên quan ph c v cho vi c xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra; ki m tra, ôn c vi c th c hi n k t lu n thanh tra; trao i chuyên môn nghi p v v i Thanh tra các a phương thu c khu v c 1; văn b n trong qu n lý, i u hành n i b c a C c. 10. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t, nh ng v n v cơ ch , chương trình, k ho ch c n s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u nhi m v c a Thanh tra Chính ph . 11. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó c c trư ng 1. Giúp C c trư ng qu n lý, i u hành công vi c c a C c; tr c ti p qu n lý theo dõi m ts a phương và lĩnh v c công tác theo s phân công c a C c trư ng. Khi c n thi t m t Phó c c trư ng ư c C c trư ng u nhi m i u hành các ho t ng c a C c. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n trong ph m vi ư c C c trư ng phân công và y quy n. Th c hi n ch báo cáo i v i C c trư ng v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v ư c phân công. 3. Giúp C c trư ng theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra, ki m tra gi i quy t khi u n i, t cáo khi ư c C c trư ng giao. Tr c ti p làm Trư ng oàn thanh tra khi ư c T ng Thanh tra giao. 4. Ch u trách nhi m cá nhân trư c C c trư ng, trư c lãnh o Thanh tra Chính ph và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 5. Ký thay C c trư ng các văn b n ư c C c trư ng phân công, u quy n. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng 1. Trư ng phòng là ngư i tr c ti p lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành ho t ng c a Phòng và ch u trách nhi m trư c C c trư ng, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng và vi c th c hi n nhi m v ư c giao.
  7. 2. Phó trư ng phòng giúp Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng, Lãnh o C c và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công; th c hi n các nhi m v khác do lãnh o C c tr c ti p giao. Khi c n thi t ư c Trư ng phòng u nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c C c I do C c trư ng quy nh. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c thu c C cI 1. Ch p hành k lu t lao ng, các quy nh c a Thanh tra Chính ph và c a C c. 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công m nhi m; gi i quy t công vi c ư c giao theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh. K p th i báo cáo v i ngư i ph trách tr c ti p khi có vư ng m c ho c phát sinh nh ng v n m i trong quá trình th c hi n nhi m v . 3. Ch p hành k lu t phát ngôn, Quy t c ng x c a cán b , công ch c ngành Thanh tra, N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph và các quy nh khác v cán b , công ch c; th c hi n ch báo cáo, ch qu n lý h sơ, tài li u theo quy nh chung c a Thanh tra Chính ph . Ch u trách nhi m cá nhân trư c Trư ng phòng, trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 4. Cán b , công ch c thu c C c ư c giao nhi m v làm Trư ng oàn thanh tra, ki m tra có trách nhi m ch o, theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a các thành viên trong oàn mà mình ư c phân công làm Trư ng oàn; báo cáo C c trư ng v ti n , k t qu thanh tra, ki m tra; thông báo thư ng xuyên v i Trư ng phòng v tình hình qu n lý cán b , công ch c tham gia oàn thanh tra, ki m tra. Chương III. QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Th c hi n ch o c a lãnh o Thanh tra Chính ph C c ch u s lãnh o, ch o c a T ng Thanh tra, các Phó T ng thanh tra; có trách nhi m th c hi n nghiêm túc nhi m v ư c phân công, báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác theo quy nh; khi c n thi t có ki n ngh v i lãnh o Thanh tra Chính ph v các v n c n gi i quy t trong quá trình th c hi n nhi m v . i u 10. Quan h v i các ơn v thu c Thanh tra Chính ph 1. Quan h gi a C c I v i các V , C c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau hoàn thành nhi m v .
  8. 2. Vi c ph i h p v i các V , C c, ơn v khác trong quá trình th c hi n nhi m v ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph do T ng Thanh tra ban hành. 3. C c I ch trì vi c ph i h p v i các V , C c, ơn v ư c giao gi i quy t v vi c cùng ti p, i tho i, tr l i công dân t i Tr s Ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c Hà N i và báo cáo k t qu v i lãnh o Thanh tra Chính ph . i u 11. Quan h v i Thanh tra t nh, thành ph tr c Trung ương thu c khu v c 1 1. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c, hư ng d n và n m tình hình th c hi n chương trình công tác c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1; nh kỳ hàng quý, ch ng làm vi c v i cơ quan thanh tra thu c a bàn qu n lý n m ch c tình hình ho t ng nói chung và ho t ng thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo nói riêng; trư ng h p t xu t ph i có văn b n c th yêu c u làm vi c. 2. Báo cáo, ph n ánh k p th i v i T ng Thanh tra ho c Phó T ng thanh tra ph trách v các yêu c u, ki n ngh c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c khu v c 1 lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 12. Quan h gi a lãnh o C c v i c p y và lãnh o các oàn th trong C c 1. Lãnh o C c t o i u ki n t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và lãnh o các oàn th t o i u ki n ng viên, cán b , công ch c trong C c h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn nghi p v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s , k lu t hành chính. 2. Lãnh o C c có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng công tác c a C c và các quy n l i c a cán b , công ch c cho c p u ng, lãnh o các oàn th ; tham kh o ý ki n c a c p u , lãnh o các oàn th trư c khi quy t nh nh ng v n v bi n pháp ph i h p lãnh o giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , tăng cư ng m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , công ch c trong C c; v công tác t ch c cán b trong C c. Chương IV. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m thi hành 1. C c trư ng, các Phó C c trư ng, Trư ng phòng, phó Trư ng phòng và toàn th cán b , công ch c C c I có trách nhi m th c hi n Quy nh này. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c ho t ng c a C c mà chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph , Quy ch oàn thanh tra và các văn b n pháp lu t hi n hành v thanh tra, gi i quy t, khi u n i, t cáo.
  9. 3. Căn c vào các quy nh hi n hành và Quy nh này, C c trư ng C c I có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v mình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 14. S a i, b sung Quy nh Quá trình th c hi n Quy nh này n u có vư ng m c phát sinh thì C c trư ng C c I ph i h p v i V trư ng V T ch c Cán b t ng h p, nghiên c u xu t k p th i v i T ng Thanh tra s a i, b sung, b o m Quy nh áp ng yêu c u công tác c a C c I và c a Thanh tra Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản