Quyết định số 159/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định số 159/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/2007/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 159/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 160/TTr-CP ngày 30/11/2006, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 5 bà có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các bà có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 159/2007/Q -CTN ngày 29 tháng 01 năm 2007 c a Ch t ch nư c) 1 HÀ THN M NG TRINH, SINH NGÀY 11/01/1977 T I C N THƠ Gi i tính: N
  2. HI N TRÚ T I: S 22, NGÕ 210, Ư NG XÃ TRUNG, KHÓM 11, PHƯ NG XÃ T , KHU S LÂM, TP ÀI B C, ÀI LOAN 2 NGUY N THN M NG TUY N, SINH NGÀY 13/4/1973 T I QU NG Gi i tính: N NAM HI N TRÚ T I: S 16, Ư NG HI N MINH, KHÓM 9, PHƯ NG TRÚC N I, KHU TI N TR N, TP CAO HÙNG, ÀI LOAN 3 TR N THN NG C NGÂN, SINH NGÀY 03/3/1978 T I VĨNH LONG Gi i tính: N HI N TRÚ T I: S 11, NGÁCH 18, NGÕ 210, Ư NG PHÚC C NG, KHÓM 7, PHƯ NG PHÚC TRUNG, KHU S LÂM, TP ÀI B C, ÀI LOAN 4 NGUY N THN DI M CHI, SINH NGÀY 03/7/1973 T I TP H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I: S 6/17/4 Ư NG PH M QUÝ THÍCH, PHƯ NG TÂN QUÝ, QU N TÂN PHÚ, TP H CHÍ MINH 5 H THN THANH TRÚC, SINH NGÀY 19/11/1975 T I TP H CHÍ Gi i tính: N MINH HI N TRÚ T I: S 20/52A PHAN HUY ÍCH, PHƯ NG 12, QU N GÒ V P, TP H CHÍ MINH (Công báo s 91+92 ngày 15/02/2007)
Đồng bộ tài khoản