intTypePromotion=1

Quyết định số 1590/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 1590/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ SỐ DỊCH VỤ NHẮN TIN VÀ GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN PHỤC VỤ VẬN ĐỘNG BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1590/QĐ-BTTTT

  1. BỘ THÔNG TIN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2011 Số: 1590/QĐ-BTTTT QUYẾT ĐỊNH VỀ SỐ DỊCH VỤ NHẮN TIN VÀ GIÁ CƯỚC BẢN TIN NHẮN PHỤC VỤ VẬN ĐỘNG BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 20009; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 15/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 2003/BVHTTDL-HTQT ngày 24/6/2011 và công văn số 1255/CV-HTQT ngày 29/9/2011; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sử dụng số dịch vụ nhắn tin 147 để phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới thông qua tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động. Điều 2. Giá cước bản tin nhắn phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới là 630 đồng/bản tin nhắn (đã bao gồm thuế VAT 10%) không phân biệt giờ rỗi và giờ bận. Tỷ lệ phân chia giá cước bản tin nhắn từ các thuê bao mạng viễn thông cố định và mạng thông tin di động đến cổng thông tin 147 được quy định như sau: a. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được hưởng 330đ/bản tin nhắn (đã bao gồm VAT) để phục vụ cho việc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới theo thỏa thuận với các tổ chức quốc tế và theo quy định của pháp luật. b. Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) được hưởng 120đ/bản tin nhắn (đã bao gồm VAT). c. Doanh nghiệp viễn thông có thuê bao gửi tin nhắn đến cổng nhắn tin 147 được hưởng 180đ/bản tin nhắn (đã bao gồm VAT). Điều 3. Giao Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) mở cổng nhắn tin 147 sử dụng hạ tầng sẵn có của Cổng thông tin 1400 theo các quy định hiện hành. Các Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện để đưa dịch vụ nhắn tin qua cổng thông tin 147 vào hoạt động phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới.
  2. Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 11/11/2011. Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 5; - Bộ trư ởng (đ ể b/c); - Các Thứ trư ởng; - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đ ể p/h); Lê Nam Thắng - UBND tỉnh Quả ng Ninh; - Các Doanh nghiệp viễn thông; - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện; - Lưu VT, CVT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2