Quyết định số 1594/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 1594/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1594/qđ-ttg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho viện công nghệ môi trường thuộc viện khoa học và công nghệ việt nam do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1594/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1594/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TI N S CHO VI N CÔNG NGH MÔI TRƯ NG THU C VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 7980/GD T-GD H ngày 29 tháng 8 năm 2008 v vi c giao nhi m v ào t o trình ti n s cho Vi n Công ngh môi trư ng thu c Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o trình ti n s cho Vi n Công ngh môi trư ng thu c Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam. i u 2. B Giáo d c và ào t o quy nh các chuyên ngành ào t o c th cho Vi n Công ngh môi trư ng thu c Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Giám c Vi n Công ngh môi trư ng thu c Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Vi n Công ngh môi trư ng; - Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  2. - Lưu Văn thư, KGVX (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản