Quyết định số 1628/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
15
download

Quyết định số 1628/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1628/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1628/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1628/Q -BNV Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A V ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a V trư ng V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. V trí và ch c năng V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c là t ch c c a B N i v có ch c năng giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c và cán b , công ch c cơ s . i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c, cán b công ch c cơ s và các i tư ng khác theo s phân công c a B trư ng. 2. Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm ào t o, b i dư ng (trong và ngoài nư c) cán b , công ch c nhà nư c; cán b , công ch c cơ s và các i tư ng khác theo s ch o c a B trư ng; giúp B trư ng ch o th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng k ho ch ngân sách nhà nư c hàng năm và dài h n dành cho công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c và cán b , công ch c cơ s trình B trư ng phê duy t. Hư ng d n, ki m tra các B , ngành và a phương th c hi n k ho ch ngân sách ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ư c giao hàng năm ã ư c phê duy t. 4. Giúp B trư ng qu n lý th ng nh t v :
  2. a. N i dung, chương trình, phương th c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính nhà nư c; các ch c danh công ch c hành chính các c p; cán b , công ch c c p xã; công ch c d b ; b. Ch o vi c biên so n tài li u ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính nhà nư c; các ch c danh công ch c hành chính các c p; cán b , công ch c c p xã; công ch c d b theo chương trình trình B trư ng phê duy t; c. T ch c thNm nh trình B trư ng ban hành tài li u ư c quy nh t i m c b kho n 4 th ng nh t th c hi n trong c nư c; d. Ki m tra, t ng h p công tác ào t o ti ng dân t c cho cán b , công ch c công tác t i các vùng dân t c c a các a phương. 5. Ch trì chuNn b n i dung tài li u b i dư ng ki n th c pháp lu t, qu n lý nhà nư c, qu n lý hành chính i v i i bi u H i ng nhân dân. Ph i h p v i Trung tâm ào t o, b i dư ng cán b , công ch c t ch c tri n khai th c hi n. 6. Ch trì và ph i h p v i các ơn v thu c B và các cơ quan có liên quan: a. Xây d ng tiêu chí ki m tra, ánh giá ch t lư ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a các B , ngành và a phương; b. Xây d ng h th ng tiêu chuNn m b o ch t lư ng ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a các B , ngành và a phương; c. Hàng năm t ch c các l p b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c, pháp lu t, h i nh p kinh t Qu c t cho i ngũ Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p t nh theo k ho ch ư c B trư ng phê duy t. 7. Xây d ng trình B trư ng ban hành tiêu chuNn gi ng viên và k ho ch ào t o, b i dư ng gi ng viên các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c c a các B , ngành và a phương. 8. Giúp B trư ng hư ng d n các quy nh c a Chính ph v t ch c các cơ s ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 9. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch c cán b , công ch c nhà nư c i ào t o, b i dư ng ngoài nư c b ng ngu n ngân sách nhà nư c và các ngu n tài tr khác. Ch trì ph i h p các ơn v thu c B t ch c th c hi n các k ho ch, chương trình, án, d án … thu c lĩnh v c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nư c ngoài sau khi ư c B trư ng phê duy t. 10. Ch trì ho c tham gia nghiên c u khoa h c v lĩnh v c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. T ch c các h i ngh , h i th o trong nư c và qu c t v lĩnh v c công tác ư c giao theo s ch o c a B trư ng.
  3. 11. Trình B trư ng các án thí i m thu c lĩnh v c ph trách và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 12. Th c hi n công tác th ng kê, t ng h p xây d ng cơ s d li u thông tin v công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính nhà nư c; cán b , công ch c cơ s và ph i h p v i Trung tâm Thông tin ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý, khai thác, s d ng cơ s d li u thông tin ph c v s ch o qu n lý c a B . Sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c hành chính; cán b , công ch c cơ s . 13. Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t; quy ho ch, k ho ch; ch , chính sách v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c c a các B , ngành và a phương. 14. Ch trì ho c ph i h p gi i quy t các ki n ngh , khi u n i liên quan t i công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c theo phân c p c a B và quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. T ch c và ch làm vi c 1. V có V trư ng, các Phó V trư ng và công ch c. 2. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v t ch c th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 2 và có các nhi m v , quy n h n c th sau: a. T ch c, ch o th c hi n nhi m v c a V và ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i m t công tác c a V ; b. Phân công nhi m v , theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng và công ch c trong V ; c. Ký th a l nh B trư ng tr l i, gi i áp và hư ng d n nghi p v và yêu c u vi c cung c p thông tin i v i các t ch c có ch c năng, nhi m v v qu n lý công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ho c cá nhân v nh ng v n có liên quan t i công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c; d. Ph i h p v i các t ch c trong B , các cơ quan liên quan trong vi c gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V ; . Th c hi n công tác thông tin cho công các trong V theo quy ch làm vi c c a B ; e. Quy t nh các n i dung báo cáo, sơ k t, t ng k t, ki n ngh v i B trư ng các ch trương gi i pháp trong vi c th c hi n các nhi m v c a V ; g. T ch c th c hi n các quy ch c a B ; qu n lý công ch c và tài s n ư c giao theo phân c p c a B .
  4. 3. Phó V trư ng th c hi n nhi m v chuyên môn và giúp V trư ng ph trách v m t ho c m t s m t công tác theo phân công c a V trư ng; ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. 4. Công ch c th c hi n các nhi m v chuyên môn do V trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v th c hi n nh ng nhi m v ó. 5. V làm vi c theo ch chuyên môn k t h p v i ch Th trư ng; trong trư ng h p lãnh o B làm vi c tr c ti p v i Phó V trư ng, chuyên viên thì Phó V trư ng, chuyên viên có trách nhi m thi hành ý ki n c a lãnh o B và sau ó báo cáo k p th i v i V trư ng. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 49/Q -BNV ngày 18/8/2003 c a B trư ng B N i v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c nhà nư c. 3. Chánh Văn phòng B ; V trư ng V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; V trư ng V T ch c cán b ; Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B và cán b , công ch c V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các Th trư ng; - Các ơn v thu c B ; - Lưu VT, TCCB, T. Tr n Văn Tu n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản