Quyết định Số: 1644/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 1644/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN 35KV LỘ 373E81 VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN 22KV LỘ 474E81 THUỘC DỰ ÁN TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHU VỰC MIỀN BẮC. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1644/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1644/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP DI CHUYỂN ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN 35KV LỘ 373E81 VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN 22KV LỘ 474E81 THUỘC DỰ ÁN TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM KHU VỰC MIỀN BẮC. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BLĐTBXH ngày 08/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc; Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-LĐTBXH ngày 12/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh tồng mức đầu tư dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc; Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc; Căn cứ Quyết định số 173/LĐTBXH-KHTC ngày 30/10/2007 của Chủ đầu tư dự án về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc; Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH ngày 30/6/2009 của Chủ đầu tư dự án về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc; Xét Tờ trình số 1493/TTr-LĐTBXH ngày 25/11/2009 của Chủ đầu tư dự án về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp di chuyển đường dây điện 35KV lộ 373E81 và đường dây điện 22KV lộ 474E81 thuộc dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp di chuyển đường dây điện 35KV lộ 373E81 và đường dây điện 22KV lộ 474E81 thuộc Dự án Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực Miền Bắc như sau: - Giá trị gói thầu: 1.222.754.000 đồng;
  2. - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước; - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; - Thời gian tổ chức đấu thầu: Tháng 12 năm 2009; - Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá; - Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 2009 đến 2010. Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này và những nội dung không thay đổi tại Quyết định số 572/QĐ- LĐTBXH ngày 06/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 5; - Kho bạc Nhà nước – Tỉnh Hải Dương; - Lưu Vụ KHTC, VT. Nguyễn Thanh Hòa 5
Đồng bộ tài khoản