Quyết định Số: 1647/QĐ-LĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
118
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 1647/QĐ-LĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1647/qđ-lđtbxh của bộ lao động-thương binh và xã hội', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1647/QĐ-LĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ---------------- Số: 1647/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1354/QĐ-LĐTBXH NGÀY 27/10/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH, ĐƠN GIÁ, DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẶT HÀNG DẠY NGHỀ NĂM 2008 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-LĐTBXH ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch, đơn giá, dự toán kinh phí đặt hàng dạy nghề năm 2008; Xét đề nghị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Văn bản số 1707 TCT/KHĐT ngày 14 tháng 10 năm 2009 về việc đề nghị giao chỉ tiêu dạy nghề theo cơ chế đặt hàng; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1354/QĐ-LĐTBXH ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch, đơn giá, dự toán kinh phí đặt hàng dạy nghề năm 2008 như sau: Điều chỉnh giảm 180 chỉ tiêu dạy nghề trình độ trung cấp nghề Hàn Vỏ tàu thủy và nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy đã đặt hàng với Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy III thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, tổng dự toán kinh phí là 1.714 triệu đồng; đồng thời điều chỉnh tăng 190 chỉ tiêu đặt hàng dạy nghề trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật lắp đặt Điện và Điều khiển trong Công nghiệp, nghề Lắp đặt thiết bị cơ khí và nghề Chế tạo thiết bị cơ khí cho Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1 thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam với tổng dự toán kinh phí là 1.710 triệu đồng. Địa bàn tuyển sinh là huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Điều 2. Giao Tổng cục Dạy nghề chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện việc ký kết hợp đồng đặt hàng dạy nghề theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu VP, TCDN.
  3. Đàm Hữu Đắc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản