Quyết định số 1647/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 1647/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc lộ giới xây dựng các đoạn đường nối Tân Tạo - Chợ Đệm và Bình Thuận - Chợ Đệm thuộc dự án Xây dựng đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1647/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 1647/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V L GI I XÂY D NG CÁC O N Ư NG N I TÂN T O - CH M VÀ BÌNH THU N - CH M THU C D ÁN XÂY D NG Ư NG Ô TÔ CAO T C THÀNH PH H CHÍ MINH - TRUNG LƯƠNG CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 1286/Q -TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t u tư d án Xây d ng ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương (giai o n 1); Xét ngh c a S Giao thông - Công chính (Công văn s 014/SGTCC-GT ngày 03 tháng 01 năm 2008) và c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh (Công văn s 57/UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Duy t l gi i xây d ng các o n ư ng n i Tân T o - Ch m và Bình Thu n - Ch m thu c d án Xây d ng ư ng ô tô cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương do Ban Qu n lý d án M Thu n thu c B Giao thông v n t i làm ch u tư, c th như sau: - Tuy n ư ng n i Tân T o - Ch m có l gi i là 120 mét; - Tuy n ư ng n i Bình Thu n - Ch m có l gi i là 120 mét. i u 2. Giao Giám c S Giao thông - Công chính ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân huy n Bình Chánh, y ban nhân dân qu n Bình Tân và Ban Qu n lý d án M Thu n t ch c o c, xác nh v trí, ranh m c ph m vi l gi i xây d ng c a các o n ư ng ư c duy t t i i u 1; t ch c qu n lý theo quy nh hi n hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Trư ng Ban Qu n lý Khu Nam, Ch t ch y ban nhân dân qu n Bình Tân, Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh, T ng Giám c Ban Qu n lý d án M Thu n
  2. và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản