Quyết định số 1666/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
5
download

Quyết định số 1666/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1666/QĐ-NHNN về việc bổ sung trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ vào danh mục giấy tờ có giá được sử dụng cầm cố để vay vốn bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1666/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1666/Q -NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG TRÁI PHI U CHÍNH PH B NG NGO I T VÀO DANH M C GI Y T CÓ GIÁ Ư C S D NG C M C VAY V N B NG NG VI T NAM T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t Các t ch c tín d ng năm 1997, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Các t ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 211/Q -TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t trên th trư ng v n trong nư c; Xét ngh c a V trư ng V tín d ng, QUY T NNH: i u 1. Các ngân hàng thương m i ư c s d ng trái phép Chính ph b ng ngo i t phát hành theo Quy t nh s 211/Q -TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph b ng ngo i t trên th trư ng v n trong nư c làm tài s n b o m cho kho n vay b ng ng Vi t Nam t i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam h tr kh năng thanh kho n trong trư ng h p ngân hàng thương m i ã s d ng h t gi y t có giá c p I và II theo quy nh t i Quy t nh s 441/Q -NHNN ngày 02 tháng 3 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v danh m c, th t ưu tiên, t l gi a giá tr gi y t có giá và s ti n vay có b o m b ng c m c gi y t có giá t i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 2. Giá tr trái phi u Chính ph b ng ngo i t ư c s d ng làm tài s n b o m cho kho n vay b ng ng Vi t Nam t i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c tính theo m nh giá. Giá tr trái phi u chính ph b ng ngo i t quy i ng Vi t Nam ư c tính theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m quy t nh cho vay. i u 3. Căn c m c tiêu i u hành chính sách ti n t trong t ng th i kỳ, nhu c u vay v n, giá tr trái phi u Chính ph b ng ngo i t quy i ng Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy t nh s ti n cho vay. Giá tr trái phi u Chính ph b ng ngo i t quy i ng Vi t Nam ư c s d ng làm tài s n b o m cho kho n vay t i thi u b ng 105% s ti n vay. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng, V trư ng V Tín d ng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr , T ng Giám c (Giám c) các ngân hàng thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT. TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 5; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, V TD (5) Nguy n ng Ti n
Đồng bộ tài khoản