Quyết định số 17/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2000/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng- Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 ( Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/2000/Q -UB Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T QU N HAI BÀ TRƯNG- HÀ N I, T L 1/2000 ( PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 16/2000/Q -UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng - Hà N i, t l 1/2000 ( ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông); Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng-Hà N i, t l 1/2000 ( ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông). i u 2: Quy t ng này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính-Nhà t, Ch t ch U ban nhân dân qu n Hai bà Trưng, Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T QU N HAI BÀ TRƯNG - HÀ N I, T L 1/2000 ( PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG ) ( Ban hành kèm theo Quy t nh s : 17/2000/Q -UB ngày 14 tháng 02 năm 2000 c a UBND Thành ph Hà N i Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1 : i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, c i t o tôn t o, b o v và s d ng các công trình theo úng án quy ho ch chi ti t qu n Hai Bà Trưng- Hà N i, t l 1/2000 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ã ư c phê duy t. i u 2 : Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trên a bàn qu n Hai Bà Trưng - Hà N i còn ph i tuân theo các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3 : Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t. i u 4 : UBND Thành ph giao cho UBND qu n Hai Bà Trưng qu n lý xây d ng trên a bàn và ph i h p v i các S , Ngành ch c năng hư ng d n các ch u tư và nhân th c hi n u tư xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5 : Qu n Hai Bà Trưng g m 25 phư ng có t ng di n tích t t nhiên là :1464,5 ha ư c gi i h n như sau : - Phía B c giáp qu n Hoàn Ki m ( ư ng Nguy n Du- Hoà Mã -Hàn Thuyên-Tr n Hưng o- n d c V n Ki p ). - Phía ông giáp sông H ng o n t d c V n Ki p n xã Thanh Trì. - Phía Tây giáp qu n ng a ( ư ng Lê DuNn- Gi i Phóng n uôi Cá ). - Phía Nam giáp huy n Thanh Trì.. i u 6 : Dân s trong qu n d ki n n năm 2020 là 305.440 ngư i v i ch tiêu t xây d ng ô th là 44,3 m2/ngư i. i u 7 : Qu n Hai Bà Trưng ư c phân chia thành các khu v c quy ho ch s d ng t chính như sau :
  3. - Công nghi p, kho tàng, ti u th công nghi p : 134,4 ha, chi m 9,9% ; - t ơn v : 713,1 ha - 52,8 % ; - Trung tâm công c ng c p qu n, thành ph và chuyên ngàng : 139,9 ha - 10,4 % Trong ó : +H th ng cơ quan : 33,99 ha +H th ng trư ng chuyên nghi p : 32,43 ha +H th ng trư ng ph thông và d y ngh : 9,11 ha +H th ng công trình văn hoá : 7,1 ha +H th ng y t : 27 ha +Các công trình thương m i (TT thương m i, ch ) : 7,98 ha +Các công trình công c ng khác : 22,1 ha -Các công ty cây xanh : 129,6 ha chi m 9,5 % ; -An ninh qu c phòng : 6 ha chi m 0,4 % ; -Di tích tôn giáo : 8,8 ha chi m 0,7 % ; -Công trình u m i và tuy n h t ng k thu t :219,7 ha chi m 16,3 % - t khác : 113,1 ha chi m 8,4 %. i u 8:Các khu công nghi p, kho tàng, ti u th công nghi p, di n tích :134,4 ha 8.1.Các khu công nghi p s ch (nhà máy nư c, Xí nghi p Dư c phNm TW2 và m t s cơ s s n xu t ti u th công nghi p). Di n tích chi m t :2,1 ha. -Quy nh v quy ho ch ki n trúc : +M t xây d ng : 30 - 50% +T ng cao trung bình : 2 t ng +H s s d ng t : 0,35 l n 8.2. Các khu công nghi p Minh Khai, Vĩnh Tuy, khu công nghi p t p trung phía Nam c a qu n có di n tích : 132,27 ha. -Quy nh v quy ho ch ki n trúc :
  4. +M t xây d ng : 69 - 70% +T ng cao trung bình : 1,5 t ng +H s s d ng t : 0,35 - 0,5 l n +Ki n trúc công trình yêu c u p, khang trang, hài hoà, t o b m t ư ng ph và c nh quan ô th . -Yêu c u v h t ng : +T l dành cho giao thông, bãi xe : > 15% t toàn khu. + t dành cho tr ng cây xanh : 10 - 15% t toàn khu. +Nư c th i ư c x lý c c b t i nhà máy trư c khi th i ra m ng công thoát nư c chung c a thành ph . Ch t th i r n ph i ư c qu n lý, phân lo i và x lý theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 9 : Các khu dân cư có di n tích : 713,1 ha bao g m : + t : 558,5 ha + t công trình công c ng trong ơn v : 40,9 ha + t ư ng nhánh : 106,4 ha + t cây xanh, TDTT trong ơn v : 7,2 ha 9.1. t cũ có m t và m t xây d ng cao - Khu A (9 phư ng phía B c bao g m phư ng Nguy n Du, Bùi Th Xuân, Lê i Hành, Ph Hu , Ph m ình H , ng Nhân, ng Mác, Ngô Thì Nh m, B ch ng )-di n tích 110,2 ha. +Khu v c này cho phép c i t o, nâng t ng cao trung bình lên:3 t ng. +M t xây d ng : 65% +H s s d ng t:2l n +M t cư trú : 800 - 1000 ngư i/ha t + Dành t cây xanh cho m i phư ng: 0,05-0,07 ha làm sân chơi chung cho ngư i l n và tr em. - Khu B-C ( phía nam ư ng i C Vi t ). Di n tích 338,9 ha +M t xây d ng: 60%
  5. + T ng cao trung bình: 2,8 t ng + H s s d ng t: 1,5-1,8l n +M t cư trú: 460-580 ngư i/ha t 9.2. t chung cư cao t ng: ( Nguy n Công Tr , Thanh Nhàn, Trương nh, Tân Mai, Bách Khoa, Mai ng). Di n tích t: 34,7 ha. +M t xây d ng: 35- 40% + T ng cao trung bình: 5 t ng + H s s d ng t: 1,75-2 l n +M t cư trú: 800-1000 ngư i/ha t -Quy nh v ki n trúc: +Không cơi n i phá v k t c u công trình, t ng 1 c a các nhà cao t ng ph i ư c nghiên c u ch nh trang t o b m t ư ng ph văn minh, s ch p. 9.3. t làng ô th hoá: ( Tương Mai, Hoàng Văn Th ) Di n tích: 74,75 ha +M t xây d ng: 30 - 40% + T ng cao trung bình: 1,8 t ng + H s s d ng t: 06-0,8l n +M t cư trú: 100-300 ngư i/ha t Quy nh v ki n trúc: +Ph c h i l i m t s làng ngh truy n th ng có th khai thác du l ch. + C i t o, nâng c p m ng lư i h t ng k thu t i u 10: Khu trung tâm công c ng c p qu n, Thành ph và chuyên ngành- Di n tích t: 139,9 ha 10.1. Phân lo i công trình trung tâm: a. Trung tâm công c ng c p Thành ph , qu n b. Cơ quan hành chính
  6. c. Văn hoá, l ch s , di tích d. Hình thành qu n, phư ng m t m ng lư i trung tâm các công trình công c ng. - Ph c v thư ng xuyên g n v i phư ng - Ph c v nh kỳ e. T ng bư c chuy n i ch c năng s d ng t c a m t s nhà máy, cơ s s n xu t ti u th công nghi p, kho tàng thành các trư ng ti u h c, THCS, l p m u giáo như: Xí nghi p 19/5 ngõ 2 Hàng Chu i chuy n thành THCS, chuy n nhà máy d t kim ông Xuân thành trư ng THCS, chuy n xí nghi p ti u th công nghi p ngõ Hoà Bình1 sang trư ng M m non, chuy n xí nghi p cao su 3-2 thành trư ng ti u h c, chuy n kho xí nghi p èn ư ng thành trư ng m m non, chuy n nhà máy hoá ch t Ba nh t thành trư ng ti u h c, ho c công c ng c p phư ng, qu n. 10.2. Qui nh v s d ng t: a. H th ng cơ quan di n tích: 33,99 ha - Các cơ quan trong khu v c 9 phư ng phía b c ( Khu A) di n tích chi m t: 16,8421 ha +M t xây d ng: 50% + T ng cao trung bình: 4 t ng + H s s d ng t: 1,5 l n - Các cơ quan trong khu v c phía nam ư ng i C Vi t ( Khu B). Di n tích chi m t: 49,5745 ha +M t xây d ng: 40-45% + T ng cao trung bình: 3,5 t ng + H s s d ng t: 1,6-1,8 l n b. H th ng trư ng i h c: Di n tích t chi m: 32,43 ha +M t xây d ng: 45% + T ng cao trung bình: 3,5 t ng + H s s d ng t: 0,8-1 l n c. H th ng trư ng PTTH, d y ngh : Di n tích t chi m: 9,1 ha +M t xây d ng: 20-40%
  7. + T ng cao trung bình: 3 t ng + H s s d ng t: 0,6-1,2 l n d. H th ng công trình văn hoá k t h p TDTT: Di n tích t chi m: 7,2 ha +M t xây d ng: 15% + T ng cao trung bình: 2 t ng + H s s d ng t: 0,7l n + Di n tích tr ng cây xanh: 10-15% e. H th ng Y t : Di n tích t chi m: 27,9 ha +M t xây d ng: 40-50% + T ng cao trung bình: 2,5 t ng + H s s d ng t: 0,5-1,5 l n g.Các công trình công c ng khác: Di n tích t chi m: 30,1 ha +M t xây d ng: 30-50% + T ng cao trung bình: 4 t ng + H s s d ng t: 2 l n 10.3.Quy nh v ki n trúc Công trình ph i m b o v a k t h p b n s c văn hoá, ngh thu t c a dân t c v a hi n i và hài hoà v i c nh quan chung khu v c. i u 11:Các khu công viên, cây xanh c p qu n, tành ph . Di n tích chi m t : 129,6 ha. G m m t s công viên cây xanh, sân v n ng, câu l c b , trung tâm TDTT như : Công viên Lê Nin, công viên Tu i Tr Th ô, vư n hoa Paster, h Thuy n Quang, Tăng B t H , h Hai Bà Trưng, sân v n ng Bách khoa... 11.1. Quy nh v s d ng t: -T l s d ng t: + t tr ng cây bóng mát : 20-30% + t tr ng cây b i th p : 40-50% + t tr ng c : 50-70% + t ào h : 15-30%
  8. + t công trình : 1-5% + t dư ng : 5-15% -H s s d ng t : < 0,06 l n -T ng cao trung bình: 1,2 t ng -M t xây d ng:
  9. I M ng lư i ư ng ph -T ng chi u dài 121,38 km -M t ư ng trung bình 8,31 km/km2 -T ng di n tích ư ng ph 250,2 ha II B n bãi xe -B n xe liên t nh (Giáp Bát) 42.000 m2 -Bãi xe t i 30.000 m2 -Bãi xe buýt 14.000 m2 -Các i m xe t i, xe con và trông gi xe 40.000 m2 C ng 127.060 m2 III Các nút giao thông giao nhau khác c t -Kim Liên - i C Vi t 1600 m2 -Ngã Tư V ng 30.000 m2 - u c u Vĩnh Tuy 21.6000 m2 -M ng lư i ư ng : a- Các ương chính : - ư ng vành ai 1 : i C Vi t - Tr n Khát Chân - Nguy n Khoái. Có m t c t ngang t 50-54m g m : 4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ. Hè ph r ng (4 - 8 m)x 2. - ư ng vành ai 2 : i La - Minh Khai - Vĩnh Tuy. Có m t c t ngang 50-53,5m, s làn xe : 8 làn (4 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ). Hè r ng 8 m x 2. - ư ng Gi i Phóng : Có m t c t ngang 67m g m : 8 làn xe cơ gi i, 4 làn xe thô sơ. Hè (5,5-8m) x 2 Gi i t ư ng s t 8m
  10. b- Các ư ng ph khu v c và phân khu v c có m t c t ngang t 22,5m-40m mb o 4-6 làn xe ch y. c-. Các ư ng nhánh và n i b có m t c t ngang t 13,5m-17,5m trong ó chi u r ng ph n xe ch y t i thi u có 2 làn xe ch y. d-. Các quy nh v k thu t: Ch gi i ư ng và m t c t ngang ư ng ư c xác nh theo các khu v c sau: -Khu v c phía b c qu n ( Khu v c 9 phư ng khu A); Gi nguyên ch gi i các tuy n ư ng hi n t i không m r ng ch t p trung c i t o nâng c p là chính. M t s tuy n ư ng c t ư c xây d ng thông tuy n v i m t c t t i thi u là 13,5m -Khu v c phía nam qu n t ư ng i C Vi t n ranh gi i huy n Thanh Trì + Các ư ng xây d ng m i b o m m t c t ngang t i thi u là: 13,5m tr lên + Các ư ng xây d ng c i t o, m r ng có m t c t ngang t i thi u là 17,5m Trong các trư ng h p c th i v i t ng tuy n ư ng khi thi t k xây d ng m i, c i t o, m r ng hay nâng c p c n ph i tuân th quy ho ch giao thông c v tuy n, chi u r ng m t c t ngang cũng như các quy nh có liên quan khác. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký i u 16: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và qui nh c a i u l này hư ng d n th c hi n theo quy ho ch và qui nh c a pháp lu t. i u 17: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. i u 18: án quy ho ch chi ti t Qu n Hai Bà Trưng - Hà N i t l 1/2000 ( Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) ư c lưu tr t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t ki m tra, giám sát và th c hi n. - U ban nhân dân Thành ph Hà N i - S Xây d ng -S a chính-Nhà t - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph - U ban nhân dân qu n Hai Bà Trưng
Đồng bộ tài khoản