Quyết định số 17/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết hai bên tuyến phố từ phố Giảng Võ đi qua Đại sứ quán Thụy Điển, phố Đội Cấn đến phố Hoàng Hòa Thám quận Ba Đình, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/2003/Q -UB Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T HAI BÊN TUY N PH T PH GI NG VÕ I QUA I S QUÁN TH Y I N, PH IC N N PH HOÀNG HÒA THÁM QU N BA ÌNH, T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành qui nh l p các án qui ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 68/2000/Q -UB ngày 14/7/2000 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Qui ho ch chi ti t qu n Ba ình - Ph n qui ho ch s d ng t và qui ho ch giao thông - t l 1/2000. Căn c Quy t nh s 3102/Q -UB ngày 05/8/1998 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Nhi m v thi t k qui ho ch d án Qui ho ch chi ti t tr c ư ng i s quán Thu i n - Hoàng Hoa Thám, t l 1/500; Xét ngh c a Giám c S Qui ho ch Ki n trúc t i t trình s 370/TTr-KTST ngày 15 tháng 8 năm 2002. QUY T NNH i u 1: Phê duy t qui ho ch chi ti t hai bên tuy n ph t ph Gi ng Võ i qua i s quán Thu i n, ph i C n n ph Hoàng Hoa Thám, qu n Ba ình, t l 1/500 (tên cũ là Tr c ư ng i s quán Th y i n - i C n - Hoàng Hoa Thám, qu n Ba ình - t l 1/500) do Trung tâm phát tri n vùng SENA l p v i các n i dung ch y u như sau : 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và qui mô dân s : V trí : Tuy n ph qui ho ch n m trên a bàn các phư ng Ng c Hà, i C n, C ng V , Kim Mã, Gi ng Võ thu c qu n Ba ình, Thành ph Hà N i. Ph m vi và ranh gi i :
  2. Tuy n ph qui ho ch dài 2,2 km, có di n tích 419.750 m2 ư c chia thành 3 o n. o n 1 : t ph Gi ng Võ n ph Kim Mã o n 2 : t ph Kim Mã n ph i C n. o n 3 : t ph iC n n ph Hoàng Hoa Thám. Qui mô dân s : Dân s hi n tr ng kho ng 9.590 ngư i. Dân s d ki n trong ph m vi qui ho ch : 6.660 ngư i. M c tiêu : Xác nh ch gi i m ư ng và quĩ t còn l i hai bên tuy n ph làm cơ s cho vi c qu n lý và u tư xây d ng. ưa ra các gi i pháp c i t o ch nh trang và xây d ng m i, t o b m t ki n trúc hai bên tuy n ph hi n i, văn minh. Xây d ng ng b h th ng giao thông và h t ng k thu t, c i thi n i u ki n s ng cho nhân dân trong khu v c. 3. N i dung qui ho ch chi ti t : 3.1. Qui ho ch ki n trúc : 3.1.1. Qui ho ch s d ng t (b n v QH 05) Qui ho ch s d ng t 2 bên tuy n ph ư c t ng h p theo b ng sau : B ng t ng h p ch tiêu s d ng t TT Ch c năng s d ng t Di n tích (m2) T l (%) 1 t ư ng giao thông (ch tính c p 100.681 23,99 ư ng t ư ng phân khu v c tr lên) 2 Các ô t qui ho ch 319.069 76,01 2.1 t trư ng h c, nhà tr 36.340 8,66 2.2 t khách s n 44.910 10,70 2.3 t thương m i d ch v , Trung tâm 14.051 3,35 văn hóa, nhà hát, Th d c th thao 2.4 t nhà làm vi c văn phòng 23.600 5,62 2.5 t ngo i giao oàn 43.600 10,39 2.6 t 69.258 16,50
  3. 2.7 t ình chùa, di tích Núi Cung 45.275 10,79 2.8 t cây xanh, qu ng trư ng 6.220 1,48 2.9 Bãi xe 4.275 1,02 2.10 t ư ng nhánh và ư ng vào nhà 30.105 7,17 2.11 t xây d ng tr m i n, tr m bơm 1.435 0,34 T ng 419.750 100,00 3.1.2. Qui ho ch phát tri n không gian (b n v QH06A) T n d ng t i a các công trình kiên c ã ư c xây d ng k t h p v i xây d ng các công trình m i, t o thành m t t ng th không gian th ng nh t. - Khai thác khu v c công viên Núi Cung và không gian phía trư c Nhà hát Nh c vũ k ch t o thành qu ng trư ng l n, ph c v sinh ho t chung c a nhân dân. Các công trình xây d ng m i (thương m i d ch v , nhà ngh chân, tư ng ài...) có ki n trúc hài hòa v i các công trình di tích như công viên núi Cung, núi Voi, ình i Yên và các di tích l ch s khác lân c n. - Nhà do nhân dân t xây d ng và các công trình ki n trúc khác ã ư c xây d ng có k t c u b n v ng, n nh ư c gi l i c i t o; ch nh trang. - S d ng các di n tích t còn tr ng sau khi gi i t a m ư ng tr ng cây xanh. - Khu t tr ng c nh Công ty Bia Hà n i ư c qui ho ch t ch c xây d ng nhà chung cư cao t ng ph c v di dân t i ch . - Các nhà chung cư cũ t i khu v c giáp v i ư ng Gi ng Võ ã hư h ng, xu ng c p ư c t ch c tháo d xây d ng l i, c i thi n nơi cho nhân dân. 3.2. Qui ho ch xây d ng cơ s h t ng k thu t. 3.2.1. Qui ho ch h th ng giao thông (b n v QH - 07A). a) Tuy n ư ng t ph Gi ng võ i qua i s quán Th y i n, ph i C n n ph Hoàng Hoa Thám, dài 2,2km; là lo i ư ng phân khu v c s ư c c i t o, xây d ng ng b . Tuy n ư ng ư c chia thành 3 o n : o n 1 : T ph Gi ng Võ n ph Kim Mã ư c c i t o, nâng c p và m r ng m t c t ngang lên 24m. o n 2 : t ph Kim Mã n ph i C n ư c xây d ng m i v i m t c t ngang r ng 37m. o n 3 : t ph iC n n ph Hoàng Hoa Thám ư c xây d ng m i v i m t c t ngang r ng 30m.
  4. b) Các tuy n ư ng ngang c t qua tuy n ư ng phân khu v c nói trên g m : - Ph Kim Mã : có m t c t ngang r ng 31m và r ng 60m ư c c i t o, ch nh trang, lát l i hè, làm l i bó v a nh ng o n ã hư h ng, tr ng b sung cây xanh. - Ph i C n ư c c i t o, nâng c p và m r ng v i 2 lo i m t c t ngang r ng 30m và 40m. - Xây d ng m i m t s tuy n ư ng ngang v i hai la i m t c t ngang r ng 25m và 30m. c) Các ư ng nhánh và ư ng n i b trong ph m vi qui ho ch : xây d ng m i i v i nh ng tuy n chưa có; nâng c p và c i t o nh ng tuy n ã có, m b o m t c t ngang r ng 21m; 17,5m; 13,5m; 10,5m và 9,5m. d) Bãi xe : B trí hai bãi xe t p trung (3C và 3D) t i khu v c Núi Cung v i di n tích kho ng g n 5.000 m2. 3.2.2. Qui ho ch h th ng thoát nư c mưa và san n n : (b n v QH07C). a) H th ng thoát nư c mưa : Khu v c qui ho ch ư c chia thành 3 lưu v c chính : - Lưu v c 1 : t ph iC n n ph Hoàng Hoa Thám. - Lưu v c 2 : t ph Kim Mã n ph i C n. Lưu v c 1 và lưu v c 2 thoát ra mương Li u Giai - C ng V . - Lưu v c 3 : t ph Kim Mã n ph Gi ng Võ Lưu v c 3 thoát vào h Gi ng Võ. Xây d ng tuy n c ng h p H x B= 3m x 2m và 3m x 4m thay th các tuy n mương hi n có; xây d ng và l p t m i m t s tuy n c ng có ư ng kính D t 600 n 2250mm. b) San n n. Cao san n n trung bình trong khu v c t +6,8 n + 7,5m. 3.2.3. Qui ho ch h th ng c p nư c (b n v QH - 07B) Nhu c u c p nư c : Qmax = 3.789 m3/ngày êm. Ngu n c p nư c : Nhà máy nư c Ngô Sĩ Liên, Ng c Hà và Yên Ph ; b sung áp l c b ng tr m bơm tăng áp Gi ng Võ.
  5. M ng lư i ư ng ng : l p t hoàn ch nh các tuy n ng c p nư c ư ng kính D t 50 n 160mm v i t ng chi u dài 7.705km; xây d ng 05 tr m bơm và b ch a cho các khu v c nhà cao t ng. B trí các h ng c u ho trên các tuy n ng có ư ng kính t 160mm tr lên. 3.2.4. H th ng thoát nư c th i và V sinh môi trư ng (QH-07D). a) H th ng thoát nư c th i. Kh i lư ng nư c th i trong ph m vi qui ho ch là 3.172m3/ngày êm. H th ng nư c th i là h th ng c ng riêng ư c tách kh i h th ng thoát nư c mưa. Nư c th i ư c thu gom vào các tuy n c ng D300 - D500 sau ó ưa vào các tuy n thoát nư c th i c a Thành ph ưa v tr m x lý. Giai o n u khi h th ng nư c th i c a ô th chưa ư c xây d ng, nư c th i ư c x lý sơ b qua h th ng b bán t ho i trong công trình, sau ó ưa vào h th ng thoát nư c mưa. b) V sinh môi trư ng : - Rác th i ư c t ch c thu gom vào các v trí ư c b trí trong khu v c, sau ó ư c các ơn v có ch c năng v v sinh môi trư ng thu gom, v n chuy n v nơi x lý rác c a Thành ph . - i v i các khu v c nhà th p t ng : t các thùng ch a rác trong khu v c và thu gom rác theo gi , các gia ình tr c ti p vào xe tr rác. - i v i các cơ quan : rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng v i doanh nghi p làm công tác v sinh môi trư ng. D c các tuy n ph b trí các thùng ng rác công c ng, kho ng cách 100m/01 thùng thu gom, các ơn v có ch c năng s i thu gom theo nh kỳ ưa v nơi x lý rác c a Thành ph . 3.2.5. Qui ho ch h th ng c p i n (QH - 07E). Ngu n i n c p cho khu v c ư c l y t 3 tr m hi n có là tr m Yên Ph , tr m Qu c T Giám và tr m Nghĩa ô. H th ng i n c p cho khu v c g m các tuy n cáp ng m 22KV v i t ng chi u dài 1,13 km; 21 tr m h th v i t ng công su t 12.740 KVA. 3.2.6. Qui ho ch m ng lư i thông tin bưu i n (QH - 07E) Ngu n c p : t 3 t ng ài v tinh s ư c xây d ng t i ph Gi ng V , khách s n La Thành và ph Hoàng Hoa Thám. 3.3. Ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng (b n v QH - 09)
  6. - i v i các công trình ch nh trang, ch gi i xây d ng gi nguyên theo hi n tr ng. - i v i các công trình nhà ư c gi l i sau khi m ư ng, ch gi i xây d ng trùng v i ch gi i ư ng . - Các công trình xây d ng m i có ch gi i xây d ng lùi so v i ch gi i ư ng t 3 m n 15m tuỳ theo v trí và ch c năng c a công trình. i u 2: Giao Giám c S Qui ho ch Ki n trúc ki m tra, xác nh n h sơ, b n v kèm theo Quy t nh này; t ch c nghiên c u, xác nh quĩ t và ranh gi i t 2 bên tuy n ph trên b n t l 1/500, trình UBND Thành ph phê duy t làm cơ s cho vi c l p d án thu h i t ai, n bù và gi i phóng m t b ng, chuNn b i u ki n th c hi n xây d ng ng b theo qui ho ch; t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trình c p có thNm quy n phê duy t; Xác nh và t ch c c m m c ch gi i tr c ư ng; ph i h p v i Ch t ch UBND Qu n Ba ình, Ch t ch UBND các phư ng : Ng c Hà, i C n, C ng v , Kim Mã, Gi ng Võ t ch c công b công khai qui ho ch chi ti t tuy n ph các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. i u 3: Giao Giám c các S qui ho ch Ki n trúc, Xây d ng; Ch t ch UBND qu n Ba ình và Ch t ch các phư ng : Ng c Hà, i C n, C ng v , Kim Mã, Gi ng Võ t ch c ki m tra, qu n lý và giám sát xây d ng theo qui ho ch; x lý các trư ng h p xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài chính V t giá, a chính Nhà t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND qu n Ba ình, Ch t ch UBND các phư ng : Ng c Hà, i C n, C ng v , Kim Mã, Gi ng Võ; Giám c, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản