Quyết định số 17/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 17/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 17/2004/qđ-ub', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/2004/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH “V VI C THÀNH L P LIÊN OÀN XE P – MÔ TÔ TH THAO THÀNH PH HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 1996/Q -UB ngày 04/10/1991 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng c a H i qu n chúng trên a bàn thành ph Hà N i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ơn xin thành l p H i c a Trư ng ban v n ng viên Liên oàn Xe p – Mô tô Th thao thành ph Hà N i và ngh c a Giám c S N i v Hà N i, Giám c S Th d c Th thao Hà N i, QUY T NNH i u 1 Cho phép thành l p Liên oàn Xe p – Mô tô Th thao Thành ph Hà N i - Tr s c a Liên oàn t t i phòng s 10 nhà s 2 Cung Th thao T ng h p Qu n Ng a – Hà N i. i u 2 Liên oàn xe p – Mô tô th thao thành ph Hà N i là m t t ch c xã h i ngh nghi p, ho t ng trên cơ s t nguy n, t trang tr i v kinh phí ho t ng, ch u s ch o và qu n lý Nhà nư c c a S Th d c Th thao Thành ph Hà N i và các S , Ban, Ngành có liên quan. Liên oàn Xe p – Mô tô Th thao Thành ph Hà N i t ch c ho t ng theo úng pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a Thành ph Hà N i và i u l c a Liên oàn Xe p – Mô tô th thao Vi t Nam. Liên oàn xe p – Mô tô th thao thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c (k c tài kho n ngo i t ) và ư c s d ng con d u riêng theo qui nh c a Nhà nư c. i u 3 Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i v Thành ph , Giám c S Th d c Th thao Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Trư ng ban v n ng Liên oàn Xe p – Mô tô th thao Thành ph Hà N i, Ch t ch Liên oàn Xe p – Mô tô Th thao Thành ph Hà N i thi hành quy t nh này k t ngày ký ./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản