Quyết định số 17/2007/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
43
lượt xem
9
download

Quyết định số 17/2007/QĐ-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2007/QĐ-BCA(C11) về ban hành quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2007/QĐ-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2007/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG TH Y B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Lu t giao thông ư ng th y n i a ngày 15/6/2004; Căn c Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình i u tra gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 370/2004/Q -BCA(C11) ngày 20/4/2004 c a B trư ng B Công an ban hành Quy trình i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG i tư ng Lê H ng Anh QUY TRÌNH I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG TH Y (ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2007/Q -BCA(C11) ngày 05 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Công an) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy trình này quy nh trình t i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y c a l c lư ng C nh sát giao thông ư ng th y.
 2. i u 2. T ch c công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y 1. Cán b , chi n s làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y ph i n m v ng và tuân th y các quy nh c a pháp lu t và c a B Công an v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y; ti n hành i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y m t cách tích c c, nhanh chóng, công minh và khách quan. Nghiêm c m cán b , chi n s l i d ng nhi m v ư c giao sách nhi u, gây phi n hà ho c có hành vi tiêu c c khác xâm ph m l i ích nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. 2. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng th y, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí biên ch và l a ch n nh ng cán b , chi n s có phNm ch t o c, chuyên môn nghi p v làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y; trang b y phương ti n c n thi t ph c v công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y; b trí a i m ti p dân ti p nh n tin báo, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y ho c các khi u n i, t cáo c a công dân v công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y. Chương 2: TRÌNH T I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG TH Y i u 3. Nh n tin và x lý tin 1. Nh n tin Khi nh n ư c tin báo có v tai n n giao thông ư ng th y x y ra, cán b , chi n s nh n tin ph i h i và ghi vào s nh n tin nh ng thông tin sau: a) Gi , ngày, tháng, năm nh n tin; b) H tên, a ch , s i n tho i (n u có) c a ngư i báo tin; c) Th i gian, a i m x y ra tai n n (gi , ngày, tháng, năm; o n sông, tên sông, kênh, r ch, m, h , v ng, v nh thu c a ph n thôn, làng, p, b n; xã, phư ng, th tr n; huy n, qu n, th xã; thành ph thu c t nh); d) Phương ti n th y n i a (sau ây g i là phương ti n) có liên quan (lo i phương ti n, tên hi u, bi n s ); ) H tên, a ch c a thuy n viên và ngư i lái phương ti n (sau ây g i chung là ngư i i u khi n phương ti n) (n u bi t); e) H tên, a ch c a nh ng ngư i liên quan ho c nh ng ngư i bi t s vi c x y ra; g) Thi t h i ban u v ngư i, phương ti n, tài s n (ngư i ch t, ngư i b m t tích, ngư i b thương; phương ti n, hàng hóa b hư h ng, chìm m…); h) Nh ng thông tin khác v v tai n n giao thông ư ng th y. Ngay sau khi nh n tin, cán b , chi n s nh n tin ph i sơ b ki m tra xác nh có hay không có v tai n n giao thông ư ng th y x y ra và báo cáo ngay cho lãnh o ơn v bi t x lý theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. X lý tin Sau khi nh n ư c tin báo có v tai n n giao thông ư ng th y x y ra, lãnh o ơn v ph i:
 3. a) C cán b ho c i n cho C nh sát giao thông ư ng th y ph trách a bàn, ph trách tuy n n tham gia gi i quy t các vi c ban u như c u h , c u n n; t ch c b o v hi n trư ng, gi i to ùn t c giao thông (n u có)… b) Khi nh n ư c báo cáo ho c khi C nh sát giao thông ư ng th y xác nh: - V tai n n giao thông ư ng th y không có ngư i ch t t i hi n trư ng ho c trên ư ng i c p c u, thì giao cho ơn v C nh sát giao thông có thNm quy n (theo quy nh t i i u 7 Quy nh phân công trách nhi m và quan h ph i h p công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát nhân dân ban hành kèm theo Quy t nh s : 768/2006/Q -BCA(C11) ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Công an) i u tra gi i quy t. - i v i nh ng v tai n n giao thông ư ng th y có ngư i ch t t i hi n trư ng, k c ch t trên ư ng i c p c u thì ph i báo ngay cho ơn v C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i có thNm quy n th lý i u tra theo quy nh t i kho n 4 i u 4 Quy nh phân công trách nhi m và quan h ph i h p trong công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát nhân dân ban hành kèm theo Quy t nh s : 768/2006/Q -BCA(C11) ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Công an. - i v i v tai n n giao thông ư ng th y liên quan n công trình giao thông ho c các công trình khác trên ư ng th y thì ph i thông báo cho cơ quan qu n lý ư ng sông, cơ quan qu n lý công trình và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi x y ra tai n n n ph i h p gi i quy t. - i v i nh ng v tai n n giao thông ư ng th y mà i tư ng gây tai n n b tr n thì báo ngay cho C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i ph i h p truy tìm; nh ng v tai n n giao thông ư ng th y liên quan n cháy n thì ph i báo ngay cho C nh sát phòng cháy, ch a cháy t ch c ch a cháy và ph i h p i u tra, gi i quy t. - Trư ng h p tai n n giao thông ư ng th y x y ra a bàn giáp ranh, ơn v nh n ư c tin báo ph i có trách nhi m t ch c các bư c i u tra ban u, sau ó bàn giao cho cơ quan ch c năng nơi x y ra tai n n i u tra, gi i quy t theo quy nh c a Quy trình này. i u 4. Nh ng vi c làm ngay khi n hi n trư ng 1. Tham gia t ch c tìm ki m c u n n và c p c u ngư i b n n, tài s n, phương ti n b n n, v t ch ng liên quan n tai n n, ngăn ch n nh ng thi t h i có th ti p t c x y ra; 2. T ch c b o v hi n trư ng, phát hi n và ghi nh n các d u v t, v t, v t ch ng l i trên hi n trư ng, trên các phương ti n liên quan n v tai n n; 3. T ch c i u ti t giao thông nơi x y ra tai n n, n u v tai n n làm c n tr nghiêm tr ng n các ho t ng giao thông ư ng th y ph i thông báo cho cơ quan qu n lý ư ng sông bi t ti n hành các công vi c c n thi t b o m an toàn giao thông; 4. T m gi gi y t , s sách có liên quan n phương ti n, ngư i i u khi n phương ti n, các lo i gi y t v hàng hóa; 5. Tìm nh ng ngư i bi t s vi c x y ra; thu th p thông tin ho c ghi rõ h tên, a ch , s i n tho i c a h … ph c v cho công tác i u tra; 6. Truy b t ngư i gây tai n n b tr n (n u có); 7. N m tình hình khác liên quan n v tai n n;
 4. 8. Khi l c lư ng khám nghi m n hi n trư ng, l c lư ng C nh sát giao thông làm nhi m v b o v hi n trư ng bàn giao l i nh ng công vi c ã làm hi n trư ng cho l c lư ng khám nghi m hi n trư ng ( i v i v tai n n do C nh sát giao thông ch trì) ho c C nh sát i u tra ( i v i v tai n n do C nh sát i u tra ch trì), ng th i ti p t c th c hi n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này cho n khi khám nghi m hi n trư ng xong. i u 5. T ch c khám nghi m hi n trư ng 1. Thành ph n tham gia khám nghi m bao g m: - C nh sát giao thông ư ng th y ch trì (tr v tai n n giao thông ư ng th y thu c thNm quy n i u tra c a C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i quy nh t i Quy nh phân công trách nhi m và quan h ph i h p trong công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát nhân dân ban hành kèm theo Quy t nh s : 768/2006/Q -BCA(C11) ngày 20 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Công an); - K thu t hình s ; - C nh sát phòng cháy, ch a cháy ( i v i v tai n n giao thông ư ng th y liên quan n cháy, n ); - C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i ( i v i v tai n n giao thông ư ng th y mà ngư i gây tai n n b tr n); - Ngư i ch ng ki n (có th là ngư i có m t t i nơi x y ra tai n n, ngư i b n n, ngư i i u khi n phương ti n, hành khách trên phương ti n có liên quan n v tai n n ho c i di n chính quy n a phương nơi x y ra tai n n); - Cơ quan qu n lý ư ng sông, cơ quan qu n lý công trình ( i v i v tai n n có liên quan n công trình giao thông ho c các công trình khác trên ư ng th y); - Vi n ki m sát nhân dân cùng c p giám sát vi c khám nghi m hi n trư ng ( i v i nh ng v tai n n giao thông ư ng th y gây h u qu nghiêm tr ng, r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng). 2. Nh ng vi c c n làm trư c khi khám nghi m hi n trư ng a) Nh n bàn giao và nghe ph n ánh v tình hình v tai n n giao thông ư ng th y c a l c lư ng b o v hi n trư ng; b) Quan sát toàn b a i m x y ra tai n n xác nh ph m vi hi n trư ng, nh n nh hi n trư ng còn nguyên v n hay xoá tr n ho c hi n trư ng gi t o; c) Ch n phương pháp và phương ti n khám nghi m; d) Phân công trách nhi m cho các thành viên tham gia khám nghi m. 3. Ti n hành khám nghi m a) Xác nh ph m vi hi n trư ng, phát hi n, xác nh v trí các d u v t l i trên hi n trư ng; b) ánh d u v trí các d u v t, n n nhân, phương ti n, tìm các v t chuNn trên b , dư i nư c o c, ch p nh, v sơ ; c) o c và v sơ hi n trư ng ph i th hi n ư c các yêu c u sau: - Chi u dài, chi u r ng, chi u sâu o n sông, kênh, r ch, chi u r ng lu ng ch y t u, v trí nơi x y ra tai n n (th hi n các phương a lý trên sơ );
 5. - Hình thái dòng sông, kênh, r ch, m, h , v ng, v nh (th ng, cong, khúc khu u, ngã ba, ngã tư…), phương hư ng, hư ng dòng ch y, hư ng gió, sâu khi x y ra tai n n; - Hư ng i c a phương ti n trư c, trong và sau khi x y ra tai n n; - V trí âm va, chìm m c a phương ti n, v trí v t có liên quan và kho ng cách n các v t chuNn; - H th ng báo hi u ư ng thu n i a; d) Ch p nh (ho c quay Ca-mê-ra) hi n trư ng chung, t ng ph n hi n trư ng, d u v t, v t ch ng có liên quan n tai n n (có t thư c t l ); ) Thu lư m d u v t, v t ch ng và b o qu n theo úng quy nh. 4. L p biên b n khám nghi m hi n trư ng theo m u quy nh c a B ; nh ng ngư i tham gia khám nghi m ph i ký và ghi rõ h tên vào biên b n. i u 6. Khám nghi m phương ti n có liên quan n tai n n Vi c khám nghi m phương ti n ph i ti n hành ngay sau khi khám nghi m hi n trư ng. 1. N i dung khám nghi m a) Xem xét t ng th bên ngoài, t lái n mũi, t m n ph i n m n trái, t trên xu ng dư i; b) T p trung khám các b ph n, v trí có nhi u kh năng là nguyên nhân d n n tai n n, xác nh v trí âm va và i m âm va u tiên; c) Ki m tra, xem xét t m v trí, chi u hư ng, kích thư c nh ng d u v t l i trên phương ti n (lo i tr nh ng d u v t phát sinh trong quá trình c u ch a, tr c v t phương ti n); d) Ch p nh ghi nh n v trí, kích thư c d u v t. Khi ch p nh ph i t thư c t l ; ) Thu lư m d u v t, v t ch ng, l y m u so sánh (n u th y c n thi t); e) D a vào c u trúc, các thông s k thu t c a cơ quan ăng ki m quy nh ki m tra, xác nh tình tr ng an toàn c a phương ti n. i v i trư ng h p có nhi u phương ti n liên quan n v tai n n thì ph i ti n hành khám nghi m t ng phương ti n theo các n i dung nêu trên. 2. Ki m tra, i chi u gi a gi y t có liên quan n phương ti n, ngư i i u khi n phương ti n, hành khách, hàng hóa trên phương ti n (n u có) v i phương ti n. 3. L p biên b n khám nghi m phương ti n theo m u quy nh c a B Công an; Nh ng ngư i tham gia khám nghi m và ngư i i u khi n phương ti n (n u có) ph i ký và ghi rõ h tên vào biên b n. i u 7. Khám nghi m công trình giao thông và công trình khác trên ư ng th y có liên quan n tai n n 1. iv ic u a) Ki m tra các ch tiêu k thu t cơ b n c a c u - Chi u cao tĩnh không c a c u; - Bán kính cong c a lu ng t i nơi xây d ng c u; - V trí tr c u v i dòng ch lưu;
 6. - Tr ch ng va c a c u; - KhNu c u (tính t ph n nhô ra m t trong c a 2 tr c u). b) Ki m tra h th ng báo hi u - Bi n vày c u; - Bi n tr c u; - Phao báo hi u d n lu ng vào khoang thông thuy n; - èn báo hi u cho phương ti n i ban êm và ánh sáng khoang thông thuy n ( i v i v tai n n x y ra vào ban êm). c) Khám nghi m, ghi nh n các d u v t c a v tai n n l i trên các tr c u, khoang thông thuy n, thành c u. 2. i v i các công trình vư t sông trên không ( ư ng dây t i i n, ư ng dây thông tin liên l c, các ư ng ng d n trên không, ư ng dây cáp o nư c c a thu văn i trên không...) a) Ki m tra tĩnh không c a ư ng dây b c qua sông; b) Ki m tra báo hi u ch d n có i n cao th , báo phía trư c có ư ng dây i n cao th vư t ngang sông, phương ti n c n chú ý…; c) Khám nghi m, ghi nh n các d u v t c a tai n n l i trên hi n trư ng. 3. i v i các công trình ng m vư t sông a) Ki m tra các ch tiêu k thu t: V trí có công trình vư t sông; sâu chôn ng m c n thi t. i chi u v i các tiêu chuNn cho phép khi xây d ng công trình phát hi n nh ng sai ph m trong thi t k , thi công xây d ng; b) Ki m tra, xem xét h th ng báo hi u, bi n báo, ánh d u v trí công trình ng m; các lo i bi n báo c m trong ph m vi 200 mét v thư ng lưu và h lưu; c) Khám nghi m, ghi nh n các d u v t c a v tai n n l i trên hi n trư ng ánh d u vào sơ hi n trư ng và biên b n khám nghi m hi n trư ng. 4. Trong t t c các trư ng h p khám nghi m tai n n giao thông ư ng th y do phương ti n âm va vào c u, công trình vư t sông và các công trình khác nh t thi t ph i m i nh ng ngư i có chuyên môn k thu t, cơ quan qu n lý chuyên ngành, ngư i làm ch ng tham gia. K t thúc khám nghi m ph i l p biên b n khám nghi m (theo m u quy nh c a B Công an), nh ng ngư i tham gia khám nghi m ký và ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 8. Ghi nh n d u v t trên thân th ngư i b n n Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng th y có ngư i b thương, C nh sát giao thông ti n hành ghi nh n các d u v t trên thân th ngư i b n n ph c v công tác i u tra, gi i quy t. - Xem xét t m , chi ti t các d u v t trên qu n áo, mũ nón, giày dép… thân th n n nhân; - Phác h a v trí các d u v t vào sơ ; - Ch p nh; Vi c ghi nh n d u v t trên thân th ngư i b n n ph i ư c l p biên b n theo quy nh; cơ quan th lý căn c vào Thông tư liên b s 12/TTLB ngày 26/7/1995 c a B
 7. Y t , B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh v tiêu chuNn thương t t và Gi y ch ng thương c a b nh vi n sơ b ánh giá t l % thương t t c a ngư i b n n. Trong trư ng h p c n thi t thì ngh Cơ quan c nh sát i u tra cùng c p ra quy t nh trưng c u giám nh thương t t. i u 9. Thông báo cho gia ình, cơ quan ngư i b n n 1. Trư ng h p gia ình, cơ quan, ơn v ngư i b n n chưa bi t thì ơn v th lý căn c các gi y t có liên quan c a ngư i b n n, bi n s phương ti n, tên phương ti n, b ng c p, ch ng ch chuyên môn… tìm m i cách thông báo cho cơ quan, ơn v , thân nhân c a h bi t n chăm sóc ho c gi i quy t h u qu . 2. Trư ng h p không xác nh ư c tung tích ngư i b n n, ơn v th lý l y vân tay ngư i b n n g i cơ quan h sơ nghi p v C nh sát tra c u ho c ph i h p v i b nh vi n và cơ quan có ch c năng gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. D ng l i hi n trư ng 1. Trong quá trình i u tra v tai n n giao thông ư ng th y, n u có căn c xác nh hi n trư ng b xáo tr n ho c hi n trư ng gi thì C nh sát giao thông t ch c d ng l i hi n trư ng. 2. Trư c khi d ng l i hi n trư ng c n ch n th i gian, th i ti t phù h p gi ng như khi x y ra tai n n. Vi c d ng l i hi n trư ng nh t thi t ph i có ngư i ch ng ki n, có th m i ngư i liên quan cùng tham gia. Khi ti n hành d ng l i hi n trư ng không ư c làm c n tr , ách t c giao thông, phòng thi t h i do vi c d ng l i hi n trư ng gây ra. 3. N i dung d ng l i hi n trư ng là ph i xác nh l i ph m vi hi n trư ng, các v trí, d u v t, phương ti n l i trên hi n trư ng, o c và v l i hi n trư ng (n i dung c a vi c o c và v l i hi n trư ng theo quy nh t i i m c kho n 3 i u 5 c a Quy trình này), ch p nh (ho c quay Ca-mê-ra) làm cơ s so sánh, i chi u. 4. K t thúc vi c d ng l i hi n trư ng ph i l p biên b n (theo m u quy nh c a B Công an), nh ng ngư i tham gia d ng l i hi n trư ng ký và ghi rõ h tên vào biên b n. i u 11. T m gi phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n có liên quan 1. Trư ng h p c n thi t ph c v cho vi c xem xét, xác minh nh ng tình hu ng liên quan n v tai n n, thì ph i t m gi phương ti n có liên quan. Vi c t m gi phương ti n ư c th c hi n theo quy nh t i i u 46 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. 2. Trư ng h p c n ngăn ch n hành vi vi ph m pháp lu t ho c c n thu th p, xác minh nh ng tình ti t quan tr ng liên quan ph c v cho công tác i u tra, gi i quy t v tai n n, thì t m gi ngư i i u khi n phương ti n theo th t c hành chính. Vi c t m gi ngư i i u khi n phương ti n theo th t c hành chính th c hi n theo i u 44, i u 45 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. Khi t m gi ngư i c n th c hi n các bi n pháp b o m an toàn cho ngư i i u khi n phương ti n có liên quan n v tai n n. i u 12. L y l i khai ngư i i u khi n phương ti n, ngư i có liên quan n v tai n n và ngư i làm ch ng 1. L y l i khai c a ngư i i u khi n phương ti n có liên quan n v tai n n a) Khi l y l i khai ph i h i, ghi c th các tình ti t c a v tai n n giao thông ư ng th y, ch c danh, nhi m v c a ngư i i u khi n phương ti n, tuy n lu ng lưu hành, nh ng vi ph m lu t giao thông ư ng th y n i a;
 8. b) N i dung l y l i khai ph i làm rõ tuy n lu ng, hư ng i, dòng ch y, t c , th i ti t, thu văn; di n bi n trư c, trong và sau khi x y ra tai n n; v trí x y ra tai n n; các thao tác k thu t, x lý tình hu ng, h t ánh giá nguyên nhân x y ra tai n n, trách nhi m i v i v tai n n. Sau khi l y l i khai thì ph i yêu c u h vi t b n t khai; c) L i khai c a ngư i i u khi n phương ti n có liên quan n v tai n n ph i ư c nghiên c u, phân tích ánh giá xác nh chính xác. N u l i khai c a h có nhi u mâu thu n, chưa rõ ho c không phù h p v i hi n trư ng x y ra, v i các tài li u thu th p ư c thì ph i ti p t c l y l i khai b sung. N u ngư i i u khi n phương ti n có liên quan n v tai n n có kh năng t vong thì ph i l y sinh cung ngay. Trư ng h p h không khai ư c thì ph i l p biên b n v tình tr ng ó và có xác nh n c a cán b y t i u tr . 2. L y l i khai c a ngư i liên quan trong v tai n n giao thông ư ng th y a) N i dung l y l i khai ph i b o m khách quan, t m , ph n ánh ư c di n bi n trư c, trong và sau khi v tai n n x y ra. Sau ó h i h nh n th c v v tai n n giao thông ư ng th y ã x y ra như th nào; b) Trư ng h p ngư i b thương n ng thì ch l y l i khai khi ư c bác s i u tr ng ý, c n h i ng n g n. N u ngư i ó có kh năng t vong thì ph i l y sinh cung ngay. Trư ng h p h không khai ư c thì ph i l p biên b n v tình tr ng ó và có xác nh n c a cán b y t i u tr . 3. L y l i khai c a ngư i làm ch ng a) C n ph i tìm ngư i bi t di n bi n v tai n n. Trư ng h p có nhi u ngư i thì l y l i khai c a t ng ngư i. Khi l y l i khai c n chú ý các n i dung sau: - V trí c a ngư i làm ch ng khi tai n n x y ra (hư ng nhìn, t m nhìn, kho ng cách c a ngư i làm ch ng n nơi x y ra tai n n), s hi u bi t c a h i v i v tai n n, h bi t v v tai n n trong trư ng h p nào, quan h c a ngư i làm ch ng v i nh ng ngư i liên quan n v tai n n; - V trí phương ti n, ngư i, v t trư c và sau khi x y ra tai n n, hư ng i, t c , thao tác c a ngư i i u khi n; i u ki n th i ti t, m t phương ti n, c i m lu ng l ch…, i m âm va u tiên khi tai n n x y ra; hi n trư ng v tai n n còn nguyên v n hay ã thay i; - Còn có ai bi t v v tai n n; - Tr ng thái tâm lý c a ngư i gây tai n n bi u hi n ra bên ngoài ( nh hư ng c a ch t kích thích rư u, bia…); - Hi u bi t c a ngư i làm ch ng v nguyên nhân v tai n n. b) a i m l y l i khai có th ư c ti n hành t i nơi , nơi làm vi c c a ngư i làm ch ng. i v i tr em dư i 16 tu i khi l y l i khai ph i m i cha, m ho c ngư i giám h (ngư i i di n h p pháp khác ho c th y, cô giáo) tham d và ký tên vào biên b n. 4. Vi c l y l i khai c a ngư i i u khi n phương ti n, ngư i có liên quan n v tai n n và ngư i làm ch ng trong v tai n n giao thông ư ng th y ph i l p biên b n theo m u quy nh c a B Công an. i u 13. Giám nh chuyên môn
 9. Vi c trưng c u giám nh thương t t ngư i b n n và giám nh k thu t phương ti n, công trình giao thông… ơn v C nh sát giao thông th lý có công văn ngh Cơ quan C nh sát i u tra cùng c p ra quy t nh. i u 14. Xem xét k t qu i u tra và quy t nh vi c gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y 1. Cán b ư c phân công i u tra ph i báo cáo k t qu i u tra và xu t vi c gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y. 2. Lãnh o ơn v ph trách sau khi xem xét báo cáo, xu t c a cán b ư c phân công i u tra, nghiên c u h sơ, ánh giá ch ng c … v tai n n thì quy t nh bi n pháp gi i quy t theo quy nh t i i u 15 ho c i u 16 Quy trình này. i u 15. Gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y theo th t c hành chính 1. Nh ng v tai n n giao thông ư ng th y gây h u qu t nghiêm tr ng tr lên nhưng không có căn c kh i t v án hình s quy nh t i i u 107 B lu t t t ng hình s , thì ngư i có thNm quy n ra quy t nh không kh i t v án hình s ; n u ã kh i t thì ph i ra quy t nh hu b quy t nh kh i t (các quy t nh này và tài li u có liên quan ư c g i n Vi n ki m sát cùng c p trong th i h n 24 gi k t khi ra quy t nh, ng th i ph i thông báo cho cơ quan, t ch c, cá nhân ã t giác, báo tin v t i ph m bi t rõ lý do); nh ng v tai n n giao thông ư ng th y ít nghiêm tr ng, va ch m giao thông thì gi i quy t theo th t c hành chính. 2. ơn v C nh sát giao thông ti p nh n toàn b h sơ, tang v t, phương ti n v tai n n giao thông ư ng th y ã ra quy t nh không kh i t ho c ã kh i t nhưng sau ó l i có quy t nh hu b quy t nh kh i t ho c ình ch i u tra t Cơ quan i u tra chuy n giao gi i quy t theo th t c hành chính. 3. Sau khi báo cáo lãnh o ơn v phê duy t gi i quy t theo th t c hành chính, cán b ư c phân công i u tra v tai n n giao thông ư ng th y th c hi n theo trình t sau: a) M i các bên liên quan ho c i di n h p pháp c a h n tr s thông báo k t lu n i u tra c a cơ quan Công an, v nguyên nhân, hình th c gi i quy t, các bên liên quan phát bi u ký ki n c a h . M i ý ki n u ư c ghi vào biên b n gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y và yêu c u h ký tên vào biên b n; sau ó ti n hành: - Tr l i phương ti n, v t và gi y t liên quan (n u t m gi ) theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng v tai n n giao thông ư ng th y không có hành vi vi ph m hành chính ho c ngư i có hành vi vi ph m ã ch t. - L p biên b n và ra quy t nh ho c xu t lãnh o có thNm quy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i ngư i có hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t; sau khi cá nhân, t ch c th c hi n xong quy t nh x ph t vi ph m hành chính, ti n hành các th t c tr l i phương ti n, v t và gi y t ã t m gi cho ngư i b x ph t theo quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n vi c kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i gi a các bên liên quan n v tai n n giao thông ư ng th y khi các ương s có yêu c u: - Trư ng h p các bên liên quan t th a thu n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i thì ph i có b n cam k t tho thu n th ng nh t v i nhau v m c và hình th c b i thư ng thi t h i gi a các bên, ký và ghi rõ h , tên nh ng ngư i liên quan;
 10. - Trư ng h p các bên liên quan trong v tai n n giao thông ư ng th y không t tho thu n, thương lư ng v i nhau thì hư ng d n cho h liên h v i Tòa án có thNm quy n gi i quy t theo th t c dân s . i u 16. Kh i t v án tai n n giao thông ư ng th y và chuy n h sơ, tài li u, v t ch ng, phương ti n có liên quan cho Cơ quan i u tra 1. Khi i u tra v tai n n giao thông ư ng th y, phát hi n có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n kh i t v án c a mình thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng th y ho c Phó c c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng th y (n u ư c C c trư ng u nhi m), Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng th y, Trư ng Phòng C nh sát giao thông ho c Phó trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng th y, Phó trư ng phòng C nh sát giao thông (n u ư c Trư ng phòng u nhi m) ra quy t nh kh i t v án và ch o th c hi n i u tra theo quy nh c a pháp lu t và Quy trình này; chuy n h sơ, v t ch ng và các phương ti n có liên quan n v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n trong th i h n 7 ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t v án. Sau khi ra quy t nh kh i t v án và áp d ng các bi n pháp ngăn ch n (n u có) theo thNm quy n, thì C nh sát giao thông ph i g i ngay các quy t nh ó cho Vi n ki m sát và thông báo cho Cơ quan i u tra có thNm quy n bi t. C nh sát giao thông c p huy n, khi i u tra, gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y, xác nh có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra c p huy n thì ngh Th trư ng Cơ quan C nh sát i u tra c p huy n ra quy t nh kh i t v án và ti n hành i u tra theo thNm quy n. 2. ơn v C nh sát giao thông khi i u tra, gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y, phát hi n có d u hi u t i ph m không thu c thNm quy n ra quy t nh kh i t v án c a mình ho c nh ng v tai n n giao thông ư ng th y do Cơ quan C nh sát i u tra yêu c u chuy n giao tr c ti p i u tra thì chuy n ngay toàn b h sơ, v t ch ng và các phương ti n (n u ã b t m gi ) có liên quan c a v án cho Cơ quan C nh sát i u tra có thNm quy n. 3. Vi c chuy n giao h sơ, v t ch ng và phương ti n có liên quan n v tai n n giao thông ư ng th y ph i l p biên b n bàn giao theo quy nh; C nh sát giao thông ư ng th y ph i sao ho c phô tô toàn b tài li u h sơ lưu tr theo dõi, th ng kê ph c v ch thông tin báo cáo theo quy nh c a B Công an. i u 17. K t thúc i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y Sau khi hoàn thành công tác i u tra và gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y, ơn v th lý i u tra ph i hoàn ch nh h sơ, k t thúc vi c i u tra; th c hi n vi c th ng kê, báo cáo tai n n giao thông ư ng th y theo quy nh t i i u 20 c a Quy trình này; t ch c ánh giá rút kinh nghi m vi c i u tra, gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y. i u 18. H sơ v tai n n giao thông ư ng th y 1. H sơ v tai n n giao thông ư ng th y do C nh sát giao thông gi i quy t theo th t c hành chính g m: a) Biên b n v tai n n giao thông ư ng th y; b) Biên b n khám nghi m hi n trư ng; sơ hi n trư ng; b n nh; c) Biên b n khám nghi m phương ti n và v t có liên quan;
 11. d) Biên b n khám nghi m công trình giao thông và công trình khác trên ư ng th y có liên quan n tai n n giao thông ư ng th y; ) Biên b n xem xét d u v t trên thân th và sơ v trí d u v t trên thân th ngư i b n n; e) Biên b n t m gi phương ti n, tang v t, tài li u trong v tai n n giao thông ư ng th y; quy t nh t m gi phương ti n; quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính; biên b n tr phương ti n, v t ch ng, tài li u t m gi trong v tai n n giao thông ư ng th y; g) Quy t nh không kh i t v án hình s , quy t nh kh i t v án hình s , quy t nh hu b quy t nh kh i t v án hình s , quy t nh ình ch i u tra, quy t nh ình ch v án (n u có); h) Biên b n ghi nh n tình tr ng phương ti n t m gi ; i) Biên b n bàn giao n n nhân; k) Biên b n l y l i khai; b n t khai; l) Công văn ngh yêu c u giám nh; quy t nh trưng c u giám nh c a Cơ quan C nh sát i u tra; b n k t lu n c a cơ quan giám nh; m) Thông báo v tai n n giao thông ư ng th y; n) Biên b n vi ph m hành chính; o) Quy t nh x ph t vi ph m hành chính; p) Biên b n gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y; q) B n cam k t tho thu n b i thư ng thi t h i gi a các bên liên quan (trư ng h p có s tho thu n b i thư ng thi t h i gi a các bên trong v tai n n giao thông ư ng th y); s) Xác nh n c a cơ quan qu n lý ư ng sông (v i v tai n n giao thông ư ng th y yêu c u c n thanh th i lu ng l ch), cơ quan qu n lý công trình giao thông và công trình khác trên ư ng th y; t) B n k t lu n i u tra v tai n n giao thông ư ng th y c a cơ quan Công an ( ơn v th lý). 2. H sơ v tai n n giao thông ư ng th y chuy n Cơ quan i u tra g m: a) Công văn ngh chuy n h sơ, v t ch ng, phương ti n liên quan n tai n n giao thông sang Cơ quan i u tra; b) Biên b n bàn giao h sơ v tai n n giao thông ư ng th y; c) Biên b n v tai n n giao thông ư ng th y; d) Quy t nh kh i t v án; ) Quy t nh t m gi ; e) L nh khám xét, biên b n khám xét, b n th ng kê nh ng v t, tài li u t m gi khi khám xét; g) Quy t nh thu gi v t, tài li u có liên quan n v án hình s ; h) Biên b n giao nh n v t ch ng, phương ti n, v t có liên quan n v tai n n giao thông ư ng th y;
 12. i) Biên b n t m gi phương ti n, v t ch ng, tài li u trong v tai n n giao thông ư ng th y; quy t nh t m gi phương ti n; quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính; k) Biên b n khám nghi m hi n trư ng; sơ hi n trư ng v tai n n giao thông ư ng th y, b n nh; l) Biên b n khám nghi m phương ti n có liên quan n v tai n n giao thông ư ng th y; biên b n xem xét d u v t trên thân th ; m) Biên b n khám nghi m công trình giao thông và công trình khác trên ư ng th y có liên quan n tai n n giao thông ư ng th y; n) Biên b n l y l i khai; b n t khai; o) Báo cáo gi i quy t v tai n n giao thông ư ng th y; i u 19. M s theo dõi tai n n giao thông ư ng th y và ăng ký lưu h sơ v tai n n giao thông ư ng th y 1. Các ơn v C nh sát giao thông làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y ph i m s theo dõi các v tai n n giao thông ư ng th y theo m u th ng nh t c a B Công an và hư ng d n c a T ng c c C nh sát. 2. H sơ các v tai n n giao thông ư ng th y sau khi hoàn t t i u tra, gi i quy t ph i ư c ăng ký lưu gi , b o qu n, khai thác theo úng quy nh ch h sơ c a B Công an. i u 20. Th ng kê, báo cáo tai n n giao thông ư ng th y 1. Khi tai n n giao thông ư ng th y x y ra, Công an c p huy n, i C nh sát giao thông ph i báo cáo nhanh v tai n n giao thông ư ng th y v PC25, PC26 các a phương có ư ng th y. 2. i v i v tai n n giao thông ư ng th y gây h u qu t r t nghiêm tr ng tr lên ho c liên quan n cán b cao c p c a ng, c a Nhà nư c, ngư i nư c ngoài thì báo cáo ngay v Giám c Công an c p t nh, C c C14, C25. 3. T t c các v tai n n giao thông ư ng th y x y ra trên a bàn ph trách, sau khi k t thúc i u tra, gi i quy t, ơn v C nh sát giao thông ph i báo cáo theo m u báo cáo v tai n n giao thông ư ng th y g i v C c C nh sát giao thông ư ng th y theo quy nh c a B Công an. 4. nh kỳ tu n, tháng, quý, 6 tháng, năm, Công an c p huy n, PC25, PC26 các a phương có ư ng th y và C25 ph i báo cáo tình hình, nguyên nhân, k t qu i u tra, gi i quy t và th ng kê tai n n giao thông ư ng th y theo quy nh. Chú ý: V va ch m giao thông và tai n n b t kh kháng không th ng kê vào báo cáo v tai n n giao thông ư ng th y. i v i v tai n n giao thông ư ng th y có ngư i ch t, ngư i m t tích, th ng kê báo cáo ban u bao g m s ngư i ch t t i hi n trư ng, ch t trên ư ng i c p c u và ngư i m t tích. Chương 3: GI I QUY T M T S TÌNH HU NG C TH i u 21. Trư ng h p tai n n giao thông ư ng th y liên quan n ngư i, phương ti n nư c ngoài
 13. 1. Khi có m t v tai n n giao thông ư ng th y liên quan n ngư i và phương ti n c a nư c ngoài, l c lư ng C nh sát giao thông ph i k p th i t ch c l c lư ng n ngay hi n trư ng ph i h p v i Công an c p huy n nơi x y ra tai n n b o v hi n trư ng và ti n hành các ho t ng i u tra ban u như: c u ngư i b n n, tài s n, ki m tra b ng c p, ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n, ch p nh, v sơ hi n trư ng, l p biên b n khám nghi m hi n trư ng, l y l i khai nhân ch ng và báo cáo ngay Giám c Công an c p t nh xin ý ki n ch o i u tra, gi i quy t ti p. 2. Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng th y có ngư i ch t t i hi n trư ng (k c ch t trên ư ng i c p c u) ho c có tình ti t ph c t p (ngư i nư c ngoài i u khi n phương ti n b tr n), phòng C nh sát giao thông nh n ư c tin ph i c ngay cán b ph i h p v i ơn v C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i gi i quy t. 3. Trư ng h p ngư i i u khi n phương ti n gây tai n n là ngư i nư c ngoài có thân ph n ngo i giao thì vi c ki m tra phương ti n, ch p nh các gi y t tuỳ thân, vi c ti p nh n l i khai c a h v i tư cách nhân ch ng ch ư c ti n hành v i s ng ý rõ ràng c a ngư i ó. N u nh ng yêu c u trên b t ch i thì cũng ph i ghi rõ vào biên b n. 4. i v i ngư i nư c ngoài không có thân ph n ngo i giao (chuyên gia, các nhà kinh doanh, h c sinh, th c t p sinh, khách du l ch t i Vi t Nam…) có liên quan n tai n n thì vi c gi i quy t như i v i công dân Vi t Nam. Tuy nhiên, khi xét th y c n thi t ph i t m gi thì ph i báo cáo Giám c Công an c p t nh trao i v i cơ quan ngo i v th ng nh t gi i quy t. 5. Vi c l y l i khai có liên quan n v tai n n ph i ư c ti n hành theo các th t c thông thư ng t i tr s cơ quan Công an. Ngư i nư c ngoài có th t ch n phiên d ch. Cơ quan Công an cũng có th m i ngư i phiên d ch, ghi âm l i khai. Trong trư ng h p viên ch c ngo i giao ho c lãnh s ch p thu n làm nhân ch ng thì vi c ti p nh n b n khai ho c l y l i khai c a h có th ư c ti n hành t i nơi thu n ti n và ư cs ng ý c a h . 6. Nh ng khó khăn tr ng i trong quá trình i u tra v tai n n giao thông ư ng th y gây h u qu nghiêm tr ng liên quan n cá nhân thu c cơ quan i di n nư c ngoài u gi i quy t theo cách: Công an, Vi n ki m sát nhân dân và cơ quan ngo i v c p t nh, th ng nh t ch o bi n pháp gi i quy t, ng th i báo cáo lên c p trên c a mình B Công an, Vi n ki m sát nhân dân t i cao ph i h p v i B Ngo i giao gi i quy t ti p. Chú ý: Quá trình t ch c khám nghi m hi n trư ng, ti n hành các ho t ng i u tra ban u c a cơ quan Công an, căn c vào tư cách pháp lý c a ngư i nư c ngoài, quy ch pháp lý c a phương ti n gây tai n n, ngư i b n n và t n th t v tài s n… cơ quan Công an có quy n yêu c u ngư i gây tai n n ph i xu t trình các gi y t tuỳ thân c n thi t, ti n hành l p biên b n hi n trư ng và yêu c u h ký, trư ng h p h không ký thì ghi vào biên b n. i u 22. Tai n n giao thông ư ng th y liên quan n cán b cao c p c a ng, Nhà nư c 1. N u x y ra v tai n n giao thông ư ng th y gây h u qu ít nghiêm tr ng không nh hư ng n hành trình thì C nh sát giao thông l p biên b n ghi rõ h tên, gi y ăng ký phương ti n, bi n ki m soát, b ng, ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n phương ti n, yêu c u ngư i i u khi n phương ti n ký xác nh n vào biên b n; sơ b ánh d u v trí x y ra tai n n (th phao t m th i) và gi i quy t cho phương ti n ti p t c hành trình, sau ó tr c ti p khám nghi m hi n trư ng, làm nh ng vi c c n
 14. thi t khác hoàn ch nh h sơ theo quy nh và báo cáo Giám c Công an c p t nh cho ch trương gi i quy t ti p. 2. N u v tai n n giao thông ư ng th y x y ra, phương ti n không ti p t c hành trình ư c, C nh sát giao thông ph i báo cáo ngay Giám c Công an c p t nh xin ý ki n ch o, ng th i t o i u ki n cho cán b cao c p ó n a i m an toàn ho c n nơi c n thi t theo yêu c u. N u cán b cao c p c a ng, Nhà nư c b thương thì tìm m i bi n pháp h u hi u nh t c p c u, n u ch t thì t ch c b o v hi n trư ng và báo ngay cho ơn v C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i ch trì công tác i u tra. i u 23. Tai n n giao thông ư ng th y liên quan n ngư i, phương ti n c a Quân i 1. i v i v va ch m giao thông ư ng th y liên quan n ngư i, phương ti n c a Quân i thì l c lư ng C nh sát giao thông th lý gi i quy t và x lý theo quy nh c a pháp lu t; ng th i thông báo cho Cơ quan i u tra hình s có thNm quy n c a Quân i bi t. 2. i v i nh ng v tai n n giao thông ư ng th y liên quan n ngư i, phương ti n c a Quân i ph i qua công tác i u tra m i xác nh ư c tính ch t, m c thi t h i thì gi i quy t như sau: a) L c lư ng C nh sát (C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i, C nh sát giao thông) th c hi n vi c ti p nh n, gi i quy t các yêu c u, công vi c t i hi n trư ng, c p c u ngư i b n n, b o v hi n trư ng, ti n hành các ho t ng i u tra ban u như khám nghi m hi n trư ng, khám nghi m phương ti n, l y l i khai nh ng ngư i có liên quan… ng th i thông báo cho Cơ quan i u tra hình s Quân i có thNm quy n ph i h p th c hi n các công tác i u tra ban u. Sau ó l c lư ng C nh sát bàn giao toàn b h sơ, tài li u, phương ti n, v t ch ng… có liên quan n v tai n n giao thông ư ng th y cho Cơ quan i u tra hình s Quân i gi i quy t. Trư ng h p ã ư c thông báo nhưng Cơ quan i u tra hình s Quân i chưa n thì l c lư ng C nh sát v n ti n hành công tác i u tra ban u cho n khi Cơ quan i u tra hình s Quân i n ph i h p và ti p nh n. b) Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng th y có d u hi u c a t i ph m thì Cơ quan i u tra hình s Quân i i u tra, gi i quy t theo thNm quy n và thông báo k t qu i u tra x lý cho ơn v C nh sát ã gi i quy t ban u ph c v công tác th ng kê, báo cáo. N u hành vi gây tai n n giao thông ư ng th y không c u thành t i ph m thì Cơ quan i u tra hình s Quân i chuy n toàn b h sơ, tài li u, v t ch ng, phương ti n (tr phương ti n c a Quân i)… có liên quan n v tai n n giao thông ư ng th y cho ơn v C nh sát giao thông có thNm quy n x lý theo th t c hành chính. i u 24. Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng th y mà ngư i gây tai n n i u khi n phương ti n b tr n Khi x y ra v tai n n giao thông ư ng th y mà ngư i gây tai n n i u khi n phương ti n b tr n thì ơn v C nh sát giao thông th lý, i u tra v tai n n ph i th c hi n nh ng quy nh sau ây: 1. KhNn trương có m t t i hi n trư ng, ti n hành n m tình hình, lo i phương ti n, màu sơn, bi n s , hư ng ch y c a phương ti n… 2. T ch c truy tìm phương ti n gây tai n n b tr n, ng th i thông báo cho các i, Tr m C nh sát giao thông ư ng th y trên tuy n ph i h p truy b t.
 15. 3. T ch c i u tra, gi i quy t theo Quy trình này. i u 25. Tai n n cháy, n phương ti n Khi các phương ti n ang tham gia giao thông b cháy, n thì C nh sát giao thông ư ng th y báo ngay cho cho ơn v C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i và C nh sát phòng cháy, ch a cháy n i u tra, gi i quy t. C nh sát giao thông có trách nhi m ph i h p và gi gìn tr t t giao thông khu v c hi n trư ng v tai n n, c p c u ngư i b n n, tham gia c u ch a tài s n. i u 26. Tai n n giao thông ư ng th y liên quan tr c ti p n phương ti n ch hàng nguy hi m Khi x y ra v tai n n giao thông ư ng th y liên quan tr c ti p n phương ti n ch hàng nguy hi m, thì C nh sát giao thông nhanh chóng có k ho ch và ph i h p v i cơ quan chuyên môn phong to nơi x y ra tai n n, xác nh ph m vi nguy hi m t bi n báo hi u c m ngư i và phương ti n qua l i. ng th i báo cáo ngay Giám c Công an c p t nh ch o gi i quy t. i u 27. Nh ng v tai n n giao thông ư ng th y có hành vi gây r i tr t t công c ng 1. Trư ng h p ngư i b n n, thân nhân c a h ho c nh ng ph n t quá khích… có hành vi òi yêu sách, hành hung ngư i khác, gây r i tr t t công c ng làm c n tr giao thông m c chưa nghiêm tr ng thì các l c lư ng ch c năng ch ng gi i thích, phân hóa i tư ng, gi i to ám ông và i u ti t giao thông nơi x y ra tai n n. 2. Trư ng h p x y ra các hành vi gây r i nghiêm tr ng thì ph i tìm m i cách báo cáo, ngh chính quy n, lãnh o Công an và các l c lư ng khác c a a phương tăng cư ng h tr ; ng th i b o v hi n trư ng, phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n; b o toàn l c lư ng và ti p t c n m tình hình ph c v cho công tác gi i quy t. 3. T ch c i u tra, gi i quy t theo Quy trình này. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 28. Quy trình này thay th Quy trình i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y ban hành kèm theo Quy t nh s 370/2004/Q -BCA(C11) ngày 20/4/2004 c a B trư ng B Công an. i u 29. T ng c c trư ng các t ng c c C nh sát, Xây d ng l c lư ng Công an nhân dân, H u c n, Khoa h c – K thu t, V trư ng V Tài chính, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình th c t và yêu c u công tác b trí l c lư ng, trang b phương ti n, v t tư c n thi t ph c v công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y. i u 30. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m t ch c t p hu n cho l c lư ng làm công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng th y; hư ng d n, ki m tra, ôn c, tri n khai vi c th c hi n Quy trình này./. B TRƯ NG i tư ng Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản