Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà đông xuyên do nhà nước quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 17/2008/QÐ-UBND B c Ninh, ngày 29 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH M C THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ QUA PHÀ ÔNG XUYÊN DO NHÀ NƯ C QU N LÝ. Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Pháp l nh phí và L phí ngày 28.8.2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03.6.2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và L phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 6.3.2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03.6.2002 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16.10.2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh quy t s 76/2007/NQ-H ND16 ngày 18 tháng 7 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh B c Ninh v vi c ban hành Quy nh khung, m c thu qu n lý, s d ng các lo i phí, l phí thu c th m quy n c a a phương; Căn c Công văn s 18/TTH ND16 ngày 25.02.2008 c a Thư ng tr c H ND t nh v vi c quy nh m c thu phí, l phí; Xét ngh c a liên S : Giao thông v n t i, Tài chính và Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh thu, n p, Qu n lý và s d ng phí qua phà ông Xuyên do Nhà nư c qu n lý “. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 21/2006/Q -UBND ngày 23/3/2006 c a UBND t nh B c Ninh. i u 3. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, C c thu B c Ninh, Kho b c Nhà nư c B c Ninh, UBND các huy n, thành ph và các cơ quan ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Lương Thành
  2. B N QUY NNH M C THU, N P QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ QUA PHÀ ÔNG XUYÊN DO NHÀ NƯ C QU N LÝ. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 29 tháng 02.2008 c a UBND t nh B c Ninh). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này quy nh chi ti t v m c thu, n p, qu n lý và s d ng phí qua phà ông Xuyên do Nhà nư c qu n lý. i u 2. ng ti n thu phí là Vi t Nam ng. i u 3. Nguyên t c xác nh m c thu phí là m b o th c hi n chính sách phát tri n kinh t xã h i c a a phương, ph c v công tác m b o giao thông m t cách h p lý phù h p v i kh năng óng góp c a ngư i n p phí. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH : i u 4. Phí qua phà ông Xuyên. 1. i tư ng n p phí: Là các ch phương ti n, hàng hóa, xúc v t và ngư i b qua sông b ng phà t i b n phà ông Xuyên. 2. M c thu: ơn v tính: ng STT N i dung và i tư ng thu phí ơn v tính M c thu 1 Khách i b /ngư i/lư t 500 2 Khách i xe d p /ngư i/lư t 1.000 3 Khách i xe máy (xe + lái xe ). /ngư i/lư t 2.000 4 Xe thô sơ xúc v t kéo - Không hàng /xe/lư t 7.000 - Có hàng /xe/lư t 10.000 5 Xe thô sơ do ngư i kéo - Không hàng /xe/lư t 2.000 - Có hàng /xe/lư t 3.000 6 Xe ô tô con (không k ngư i trên xe) /xe/lư t 15.000 7 Xe ch khách (không k hành khách ) - Xe t 11 ch ng i tr xu ng /xe/lư t 20.000 - Xe t 12 n 30 ch ng i /xe/lư t 25.000 - Xe trên 30 ch ng i /xe/lư t 35.000
  3. 8 Xe t i - Xe dư i 2 t n + Không hàng /xe/lư t 15.000 + Có hàng /xe/lư t 20.000 - Xe t 2 t n n dư i 4 t n + Không hàng /xe/lư t 25.000 + Có hàng /xe/lư t 30.000 - Xe t 5 t n n7t n + Không hàng /xe/lư t 30.000 + Có hàng /xe/lư t 40.000 - Xe t 7 t n tr lên + Không hàng /xe/lư t 40.000 + Có hàng /xe/lư t 60.000 9 Súc v t: Trâu, Bò, Ng a… /con/lư t 5.000 3. Mi n gi m phí qua phà ông xuyên i v i: - Thương binh và nh ng ngư i tàn t t; - Xe c u thương, bao g m c các xe khác tr ngư i b tai n n n nơi c p c u; - Xe c u h a; - Xe máy nông nghi p, lâm nghi p g m: máy cày, máy b a, máy x i, máy làm c , máy tu t lúa; - Xe h ê, xe làm nhi m v khNn c p v ch ng l t bão; - Xe chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh g m: xe tăng, xe b c thép, xe kéo pháo, xe tr l c lư ng vũ trang ang hành quân; - Xe, oàn xe ưa tang; - oàn xe có xe h t ng, d n ư ng; - Xe làm nhi m v v n chuy n thu c men, máy móc, thi t b , v t tư, hàng hóa n nh ng nơi b th m h a ho c n vùng có d ch b nh. Nh ng trư ng h p ư c mi n phí theo quy nh này, B n phà ông Xuyên ph i niêm y t công khai t i nơi thu phí. 4. ơn v thu phí: o n qu n lý ư ng b B c Ninh. 5. Qu n lý s d ng: o n qu n lý ư ng b B c ninh ư c l i 100% ti n thu phí thu ư c ph c v cho các ho t ng m b o giao thông t i b n phà ông Xuyên.
  4. i u 5. ơn v thu phí có trách nhi m qu n lý s d ng ti n phí ư c l i theo úng hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính, Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 c a B Tài chính s a i b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí. i u 6. Tài chính k toán: 1. ơn v thu phí ph i c p ch ng t cho ngư i n p phí do cơ quan Thu phát hành. 2. ơn v thu phí có trách nhi m. 2.1. M s sách k toán theo úng ch k toán c a Nhà nư c quy nh theo dõi ph n ánh vi c thu n p, qu n lý s d ng ti n phí thu ư c. 2.2. nh kỳ ph i báo cáo quy t toán vi c thu n p s d ng s ti n phí thu ư c theo úng quy nh c a Nhà nư c. 2.3. Th c hi n ch công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 7. Th i gian thu phí, m c thu, t l l i cho ơn v thu phí ư c n nh, khi có s thay i chính sách v phí, l phí; giao cho S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các ngành ch c nang t ng h p báo cáo trình UBND t nh quy t nh. i u 8. Giao cho S Giao thông v n t i ch trì v i các ngành liên quan t ch c th c hi n quy t nh này. Các trư ng h p vi ph m s b s lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 04/2/2004 c a B Tài chính quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c Phí, l phí. i tư ng thu phí, n p phí và các cơ quan ơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy nh này, trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c các ơn v ph n ánh v S Giao thông v n t i, S Tài chính t ng h p báo cáo UBND t nh xem xét gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản