Quyết định số 175/2008/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 175/2008/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/2008/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/2008/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 175/2008/Q -CTN Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 05/TTr-CP ngày 23/01/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 14 công dân hi n ang cư trú t i Vi t Nam (có tên trong danh sách kèm theo). i u 2. Quy t nh có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 175/2008/Q -CTN ngày 13 tháng 02 năm 2008 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Vòng A Tài, sinh ngày 31/12/1979 t i ng Nai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 53, ph 4, p 2, xã Phú L i, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 2. Hong C ng Dìn, sinh ngày 10/12/1980 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: s 31B, ph 3, p 3, xã Phú Vinh, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 3. Chư ng ng Mùi, sinh ngày 12/02/1968 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: s 7/2/1 xã Phú L i, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 4. Vòng Nh c Sinh, sinh ngày 28/9/1985 t i ng Nai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 53, ph 4, p 2, xã Phú L i, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 5. Sam A Nhì, sinh ngày 18/9/1965 t i Bình nh. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 10, ph 1, p 4, xã Phú Vinh, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 6. Ch nh Cún Kíu, sinh ngày 27/8/1958 t i Bình Thu n Gi i tính: N Hi n trú t i: p 1, xã Phú Tân, huy n nh Quán, t nh ng Nai 7. Vòng Sám CNu, sinh ngày 08/8/1983 t i ng Nai Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 53, ph 4, p 2, xã Phú L i, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 8. Li u A Mùi, sinh ngày 28/3/1966 t i TP H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: s 78, ph 3, p 1, xã Phú Vinh, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 9. Li u A Si, sinh ngày 15/8/1964 t i Bình Phư c
  3. Gi i tính: N Hi n trú t i: p 8, xã Phú Tân, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 10. Lâm Th Nga, sinh ngày 02/5/1967 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: s 26, p 3, ph 5, xã Phú Vinh, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 11. Phòng Sau Kín, sinh ngày 12/11/1964 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: s 354, p Hi p Quy t, th tr n nh Quán, huy n nh Quán, t nh ng Nai. 12. Trang Di m Tuy t, sinh ngày 11/5/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: 1340/20 ư ng 3 tháng 2, phư ng 2, qu n 11, TP H Chí Minh. 13. Tchang Tr n Quy n, sinh ngày 05/8/1992 t i TP H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 117/21 Ng c Th nh, phư ng 15, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 14. Ng Hong Yi, sinh ngày 09/8/2006 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: s 14/44 ư ng Nguy n Trãi, phư ng Ngã Tư S , qu n ng a, TP Hà N i./.
Đồng bộ tài khoản