Quyết định số 175/QĐ-KH&ĐT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 175/QĐ-KH&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/QĐ-KH&ĐT về việc tạm thời điều chỉnh phân công công tác của Ban giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/QĐ-KH&ĐT

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S K HO CH VÀ U TƯ NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 175/Q -KH& T Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C T M TH I I U CH NH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC C A BAN GIÁM C S K HO CH VÀ U TƯ THÀNH PH HÀ N I GIÁM CS K HO CH VÀ U TƯ HÀ N I Căn c Quy t nh s 38/Q -UBND ngày 02/8/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thành l p S K ho ch và u tư Thành ph Hà N i trên cơ s h p nh t S K ho ch và u tư t nh Hà Tây v i S K ho ch và u tư Hà N i (cũ); Căn c Quy t nh s 01/Q -KH& T ngày 08/8/2008 c a S K ho ch và u tư Thành ph Hà N i v vi c phân công công tác c a Ban Giám c S K ho ch và u tư Thành ph Hà N i; Căn c k t lu n cu c h p Ban Giám c S K ho ch và u tư ngày 13/10/2008, QUY T NNH: i u 1. T m th i i u ch nh phân công công tác c a Ban Giám c S K ho ch và u tư Thành ph Hà N i ã ư c quy nh t i Quy t nh s 01/Q - KH& T ngày 08/8/2008 v vi c phân công công tác c a Ban Giám c S như sau: 1. Giám c S - Nguy n Văn S u: T m th i s tr c ti p ph trách thêm các lĩnh v c công tác thu c kh i ô th , c th như sau: a. Các lĩnh v c, nhi m v công tác: - T ng h p K ho ch và phát tri n kinh t - xã h i các Qu n, Thành ph Hà ông, Thành ph Sơn Tây. - Công tác qu n lý môi trư ng; - Lĩnh v c h t ng k thu t ô th ; lĩnh v c giao thông v n t i; - Lĩnh v c, d án phát tri n Nhà và Khu ô th m i (quy mô dư i 50 ha); Công tác u giá nhà và tài s n công;
  2. - Tr c ti p gi i quy t vi c c p m i và i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư và công tác qu n lý nhà nư c sau u tư i v i các d án v n u tư trong nư c và v n u tư nư c ngoài theo lĩnh v c trên; - Phê duy t các n i dung liên quan v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t, vi c ch p thu n nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m xác nh i v i các d án v n u tư trong nư c và v n u tư nư c ngoài thu c lĩnh v c trên; b. Ph trách thêm ơn v : Phòng K ho ch H t ng ô th . c. Ch o vi c theo dõi t ng h p công tác k ho ch và u tư c a các ơn v : S Giao thông v n t i; S Xây d ng; BQL D án H t ng T ng n; BQL các Khu ô th m i; T ng Công ty u tư phát tri n Nhà HN; T ng Công ty V n t i HN; T ng Công ty u tư và Phát tri n H t ng ô th ; 2. Phó Giám c Nguy n Văn T và Phó Giám c Nguy n Ti n H c: có trách nhi m giúp Giám c S gi i quy t h sơ có liên quan t i các lĩnh v c trên do Giám c S phân công c th . 3. Phó Giám c S - Tr n c Vũ: Giúp Giám c S i u hành công vi c, tr c ti p ph trách m t ph n công tác thu c kh i ô th , các ơn v và a bàn sau ây: a. Các lĩnh v c, nhi m v công tác: - K ho ch phát tri n kinh t - xã h i các Qu n, Huy n, ư c phân công theo dõi ch o; - Theo dõi lĩnh v c c p, thoát nư c và chi u sáng ô th ; - Công tác tr t t ô th ; - T ng h p công tác thNm nh d án u tư, giám sát u tư, công tác u th u; - T ng h p công tác gi i phóng m t b ng - Ch o công tác xã h i hóa lĩnh v c ư c phân công; - Ch o và gi i quy t i v i các d án s d ng v n Tài tr Qu c t (ODA) thu c lĩnh v c ư c phân công; - Tr c ti p gi i quy t vi c c p m i và i u ch nh Gi y ch ng nh n u tư và công tác qu n lý nhà nư c sau u tư i v i các d án v n u tư trong nư c và v n u tư nư c ngoài theo lĩnh v c trên; - Phê duy t các n i dung liên quan v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t, vi c ch p thu n nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m
  3. xác nh i v i các d án có v n u tư trong nư c và v n u tư nư c ngoài thu c lĩnh v c trên; - Là ngư i phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí theo các lĩnh v c ư c phân công; - Các nhi m v khác do Giám c S phân công. b. Tr c ti p làm nhi m v : Tham gia các H i ng, các T công tác theo phân công c a Thành ph . c. Ph trách các ơn v : Phòng ThNm nh d án. d. Ch o vi c theo dõi t ng h p công tác k ho ch và u tư c a các ơn v : Ban Ch o GPMB Thành ph ; Các Qu n C u Gi y – ng a; Huy n Hoài c; Thành ph Hà ông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15/10/2008. Các quy nh khác c a quy t nh s 01/Q -KH& T ngày 08/8/2008 v vi c phân công công tác c a Ban Giám c S K ho ch và u tư Thành ph Hà N i v n ư c gi nguyên. Ban Giám c S , Chánh Văn phòng S , Trư ng các Phòng, Giám c các Trung tâm, Vi n trư ng Vi n Nghiên c u Phát tri n Kinh t - Xã h i Hà N i và toàn th cán b , công ch c, viên ch c thu c S K ho ch và u tư Hà N i ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. GIÁM C Nơi nh n: - Thư ng tr c TU ( báo cáo); - Thư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - UBND Thành ph ( báo cáo); - Các S , ban, ngành thu c TP ( thông báo); - UBND các Qu n, Huy n, TP Hà ông, Sơn Tây ( thông báo); Nguy n Văn S u - Như i u 3 ( thông báo); - Lưu VT, VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản