Quyết định số 1788/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định số 1788/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1788/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 27/2008/TT-BTC ngày 01/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1788/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1788/Q -BTC Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 27/2008/TT-BTC NGÀY 01/04/2008 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. ính chính sơ xu t trong quá trình in n Thông tư s 27/2008/Q -BTC ngày 01/04/2008 c a B trư ng B Tài chính v vi c Hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài như sau: T i o n 1 i m 2 m c V (trang 14) c a Thông tư, s a “ngày 9/3/2003” thành “ngày 09/01/2003”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng TW, VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c, VPCP; - Vi n KSND t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND, S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n c Chi - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - KBNN, TCT, TCHQ. - Các ơn v thu c BTC;V TC N; - Lưu: VT, V PC.
Đồng bộ tài khoản