Quyết định số 18/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 18/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2005/QĐ-UB về cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2005/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 18/2005/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ CẤP BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố; Theo Công văn số 138 TC/TCNH ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về bổ sung vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố tại Văn bản số 25/QĐT-TCKT ngày 17 tháng 01 năm 2005 về tăng vốn điều lệ và ý kiến của Sở Tài chớnh tại Cụng văn số 532/TC- ĐTSC ngày 24 tháng 01 năm 2005 ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Chấp thuận cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố từ các quỹ dự trữ là 144.302.251.112 đồng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2004, cụ thể như sau : - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 12.292.213.126 đồng ; - Thu sử dụng vốn : 77.724.302.946 đồng ; - Quỹ phát triển nghiệp vụ : 54.285.735.040 đồng. Điều 2. Việc quản lý và sử dụng vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1148/QĐ-UB-KT ngày 15 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố và Thông tư số 43 TC/TCNH ngày 07 tháng 7 năm 1997 của Bộ Tài chính. Điều 3. Chánh Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như điều 3 PHÓ CHỦ TỊCH - TTUB: CT, PCT/TT, TM - VP HĐ-UB: PVP/KT - Tổ TM, TH - Lưu (TM/P) Nguyễn Hữu Tín
Đồng bộ tài khoản