Quyết định số 18/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
124
lượt xem
31
download

Quyết định số 18/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát" 22 TCN 346 - 06 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** S : 18/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH "QUY TRÌNH THÍ NGHI M XÁC Đ NH Đ CH T N N, MÓNG ĐƯ NG B NG PH U RÓT CÁT" 22 TCN 346 - 06 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c – Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành "Quy trình thí nghi m xác đ nh đ ch t n n, móng đư ng b ng ph u rót cát". S đăng ký: 22 TCN 346 – 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 1048/QĐ-KT4 ngày 10 tháng 5 năm 1979 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy trình k thu t xác đ nh dung tr ng c a đ t b ng phương pháp rót cát. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , Vi n trư ng Vi n Khoa h c và công ngh giao thông v n t i, Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Th trư ng các cơ quan, đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Đào Đình Bình QUY TRÌNH THÍ NGHI M XÁC Đ NH Đ CH T N N, MÓNG ĐƯ NG B NG PH U RÓT CÁT 22 TCN 346 – 06; Có hi u l c t ngày …./…./2006 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 18/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2006 c a B trư ng B GTVT) 1. Quy đ nh chung
 2. 1.1. Quy trình này quy đ nh trình t thí nghi m xác đ nh kh i lư ng th tích khô c a l p v t li u (đ t, đ t gia c , đá gia c , c p ph i đá dăm, c p ph i thiên nhiên…) t i hi n trư ng b ng ph u rót cát làm cơ s xác đ nh h s đ m ch t K c a l p n n, móng đư ng. 1.2. H s đ m ch t K đư c xác đ nh trên cơ s kh i lư ng th tích khô xác đ nh theo quy trình này và kh i lư ng th tích khô l n nh t c a m u v t li u cùng lo i xác đ nh theo "Quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m" 22 TCN 333-06. Trư ng h p l p v t li u thí nghi m có ch a h t quá c , vi c xác đ nh h s đ m ch t K s đư c ti n hành theo hư ng d n trong Ph l c B c a quy trình 22 TCN 333-06. 1.3. Quy trình này ch áp d ng cho nh ng lo i v t li u có không quá 50% lư ng h t n m trên sàng 19,0 mm. 1.4. Quy trình này không áp d ng trong nh ng trư ng h p sau đây: - Khi thí nghi m phát hi n có nư c ch y vào h ; - Thành h đào b bi n d ng ho c s p trong quá trình đào h . 1.5. Các thu t ng , đ nh nghĩa, ký hi u trong quy trình này tuân theo các quy đ nh c a quy trình 22 TCN 333-06. 2. N i dung thí nghi m 2.1. T i v trí thí nghi m, ti n hành đào m t cái h vào l p v t li u có đư ng kính và chi u sâu quy đ nh (Kho n 5.3). L y toàn b v t li u h đào, ti n hành xác đ nh kh i lư ng t nhiên và đ m c a v t li u. 2.2. Dùng ph u rót cát đ m t lư ng cát chu n có kh i lư ng th tích đã xác đ nh trư c vào trong h đào, tính th tích c a h đào. 2.3. T k t qu kh i lư ng t nhiên, đ m c a v t li u và th tích h đào, s tính đư c kh i lư ng th tích khô th c t c a l p v t li u thí nghi m. 3. Quy đ nh v d ng c thí nghi m 3.1. B ph u rót cát: g m có 3 ph n là bình ch a cát, thân ph u và đ đ nh v . Các kích thư c c a b ph u rót cát đư c mô t t i Hình 1. 3.1.1. Bình ch a cát: làm b ng nh a ho c kim lo i, có ren mi ng đ có th l p ch t khít v i ph u. Bình ch a cát có th tích t i thi u là 4,0 lít. 3.1.2. Ph u: làm b ng kim lo i. Cu ng ph u có ren đ l p v i bình ch a cát. Mi ng ph u có đư ng kính 165,1 mm, đư c ch t o đ có th l p khít v i thành l c a đ đ nh v . G n cu ng ph u có m t cái van đ cho cát ch y qua. Khi v n theo chi u thu n kim đ ng h cho đ n khi d ng, van s đư c m hoàn toàn, khi v n theo chi u ngư c l i cho đ n khi d ng, 0 van s đư c đóng kín hoàn toàn. Thành ph u t o v i m t ph ng n m ngang m t góc 60 đ cát đư c phân b đ u trong ph u. 3.1.3. Đ đ nh v : là m t t m kim lo i hình tròn (ho c hình vuông) đáy ph ng, có đư ng kính (ho c c nh bên) 304,8 mm. Đ đư c khoét m t l tròn gi a v i đư ng kính 165,1 mm, thành l có g đ có th l p v a v i mi ng ph u. 3.2. Cát chu n: là lo i cát s ch, h t c ng, khô, tơi; kích c h t l t qua sàng 2,36 mm và n m trên sàng 0,3 mm; h s đ ng nh t c a cát (Cu = D60/D10) nh hơn 2,0. 3.3. Cân: c n có 2 chi c cân. M t chi c cân có kh năng cân đư c đ n 15 kg v i đ chính xác ± 1,0g (đ xác đ nh kh i lư ng c a m u t h đào). M t chi c có kh năng cân đư c đ n 1500g v i đ chính xác ± 0,01g (đ xác đ nh đ m m u). 3.4. T s y: lo i có b ph n c m bi n nhi t đ có th t đ ng duy trì nhi t đ trong t 0 m c 110 ± 5 C dùng đ s y khô m u. 3.5. Sàng: lo i sàng m t vuông, bao g m 4 chi c có kích c 2,36, 1,18, 0,6, 0,3 mm đ ch b cát chu n và 2 sàng có kích c là 4,75 mm và 19,0 mm đ sàng h t quá c .
 3. 3.6. Các lo i d ng c khác: dao, cu c nh , đ c, x ng nh , thìa, đinh to, xô có n p đ y, h p đ ng m u đ m, ch i lông,… 4. Công tác hi u chu n trong phòng 4.1. Hi u chu n b ph u rót cát: nh m m c đích xác đ nh kh i lư ng c a cát chu n ch a trong ph u và đ đ nh v . Khi đã bi t kh i lư ng cát này, s xác đ nh đư c kh i lư ng cát chu n n m trong h đào, là cơ s đ xác đ nh th tích h đào. Vi c hi u chu n b ph u rót cát theo hư ng d n t i Ph l c A. 4.2. Xác đ nh kh i lư ng th tích c a cát chu n 4.2.1. M c đích: đ xác đ nh kh i lư ng th tích c a cát chu n, t đó có th tính đư c th tích h đào khi đã bi t kh i lư ng cát chu n ch a trong h đào. 4.2.2. Vi c xác đ nh kh i lư ng th tích c a cát chu n theo hư ng d n t i Ph l c B, đư c ti n hành đ nh kỳ m i tháng ho c khi đ m không khí thay đ i. 4.2.3. Sau m i l n xác đ nh kh i lư ng th tích c a cát, ph i ti n hành hi u chu n l i b ph u rót cát (Ph l c A). 5. Trình t thí nghi m 5.1. Đ cát chu n vào trong bình ch a cát. L p bình ch a cát v i ph u, khóa van. Cân xác đ nh kh i lư ng t ng c ng ban đ u c a b ph u có ch a cát (ký hi u là A). 5.2. T i v trí thí nghi m, làm ph ng b m t đ sao cho t m đ đ nh v ti p xúc hoàn toàn v i b m t. L y đinh ghim đ xu ng l p v t li u đ gi ch t đ đ nh v trong khi thí nghi m. 5.3. Đào m t cái h có đư ng kính kho ng 15 cm qua l th ng c a đ đ nh v . Chi u sâu c a h đào ph i b ng chi u dày l p v t li u đã đư c lu lèn. H đào có d ng hơi côn, ph n trên l n hơn ph n dư i, đáy h ph ng ho c hơi lõm. Cho toàn b v t li u t h vào khay và đ y kín. Ghi chú 1: Trong quá trình thi công, v t li u có th đư c lu lèn theo nhi u l p và công tác thí nghi m ph i đư c ti n hành riêng cho t ng l p. M i thí nghi m ch đư c đào h có chi u sâu trong ph m vi c a m t l p và k t qu kh i lư ng th tích thu đư c sau thí nghi m ch có giá tr cho l p đó. Không đư c đào h qua nhi u l p v t li u đã lu lèn đ tính kh i lư ng th tích chung cho các l p ch sau m t l n thí nghi m. 5.4. Lau s ch mi ng l th ng c a đ đ nh v . Úp mi ng ph u vào l th ng c a đ đ nh v , xoay ph u đ n v trí đi m đánh d u trên mi ng ph u và trên đ đ nh v trùng nhau (v trí đã đánh d u khi hi u chu n ph u theo hư ng d n t i Ph l c A). M van hoàn toàn cho cát ch y vào h đào. Khi cát d ng ch y, đóng van l i, nh c b ph u rót cát ra. 5.5. Cân xác đ nh kh i lư ng c a b ph u và cát còn l i (ký hi u là B). 5.6. Cân xác đ nh kh i lư ng v t li u l y trong h đào (ký hi u là Mw). 5.7. L y m u đ xác đ nh đ m 5.7.1. Trư ng h p v t li u h đào không ch a h t quá c (theo quy đ nh t i 22 TCN 333- 06): tr n đ u v t li u l y t h đào, sau đó l y m t lư ng m u đ i di n đ xác đ nh đ m. Đ m m u đư c xác đ nh theo M c 6.4.1 (công th c 4). 5.7.2. Trư ng h p v t li u h đào ch a h t quá c : căn c vào quy trình đ m nén đ t, đá dăm trong phòng thí nghi m (22 TCN 333-06), l y lo i sàng thích h p tách m u ra thành 2 ph n (ph n h t tiêu chu n và h t quá c ), xác đ nh kh i lư ng t nhiên và đ m c a t ng ph n. Đ m m u (bao g m c ph n h t tiêu chu n và h t quá c ) đư c xác đ nh theo M c 6.4.2 (công th c 5). 5.7.3. Kh i lư ng v t li u c n thi t đ xác đ nh đ m: tùy thu c vào c h t l n nh t, theo quy đ nh t i B ng 1.
 4. Ghi chú 2: Đ nư c có trong m u v t li u l y t h đào không b bay hơi nhi u làm nh hư ng đ n k t qu xác đ nh đ m c a m u, toàn b các thao tác mô t t i Kho n 5.7 ph i đư c ti n hành trong bóng râm, ho c có d ng c che n ng, tránh ánh n ng tr c ti p. Vi c thí nghi m ph i đư c ti n hành kh n trương sao cho kh i lư ng m u t nhiên đư c xác đ nh trong vòng 10 phút tính t lúc b t đ u l y m u. B ng 1. Kh i lư ng m u nh nh t đ xác đ nh đ m STT Đư ng kính h t l n nh t, mm (sàng Kh i lư ng m u xác đ nh đ m nh m t vuông) nh t, g 1 ≤ 4,75 100 2 19,0 500 3 25,0 750 4 50,0 1000 5.7.4. Phương pháp xác đ nh đ m: tùy thu c vào lo i v t li u, thí nghi m đ m đư c ti n hành theo m t trong các tiêu chu n sau: V i đ t, đ t gia c : TCVN 4196-95 (Phương pháp xác đ nh đ m c a đ t). V i đ t cát, cát gia c : TCVN 341-86 (Phương pháp xác đ nh đ m c a cát). V i đá gia c , c p ph i đá dăm, c p ph i thiên nhiên: TCVN 1772-87 (Kho n 3.10 – Xác đ nh đ m). 6. Tính toán k t qu 6.1. Th tích h đào đư c tính theo công th c sau: ( A − B − C) Vh = (1) γ Trong đó: 3 Vh: Th tích h đào, cm ; A: Kh i lư ng b ph u có ch a cát chu n trư c khi thí nghi m, g; B: Kh i lư ng b ph u có ch a cát chu n sau khi thí nghi m, g; C: Kh i lư ng cát ch a trong ph u và đ đ nh v , g (xem Ph l c A); 3 γ: Kh i lư ng th tích c a cát, g/cm (xem Ph l c B). 6.2. Kh i lư ng th tích t nhiên t nhiên đư c tính theo công th c sau: MW γwtt = (2) Vh Trong đó: 3 γwtt: Kh i lư ng th tích t nhiên th c t c a m u t i hi n trư ng, g/cm ; Mw: Kh i lư ng t nhiên c a toàn b m u, g; 3 Vh: Th tích h đào, cm . 6.3. Kh i lư ng th tích khô đư c tính theo công th c sau:
 5. 100γ wtt γktt = (3) 100 + Wtt Trong đó: γktt: Kh i lư ng th tích khô th c t c a m u t i hi n trư ng, g/cm3; γwtt: Kh i lư ng th tích t nhiên th c t c a m u t i hi n trư ng, g/cm3; Wtt: Đ m c a m u, % (xác đ nh theo Kho n 6.4 dư i đây). 6.4. Đ mc am u 6.4.1. Trư ng h p v t li u trong h đào không ch a h t quá c : l y m u và xác đ nh đ m như M c 5.7.1, đ m c a m u tính theo công th c sau: D−E W tt = x 100 (4) E−F Trong đó: W tt: Đ m c a m u, %; D: Kh i lư ng c a m u ư t và h p gi m, g, cân chính xác đ n 0,01 g; E: Kh i lư ng c a m u khô và h p gi m, sau khi s y đ n khi kh i lư ng không đ i, g, cân chính xác đ n 0,01 g; F: Kh i lư ng c a h p gi m, g, cân chính xác đ n 0,01 g. 6.4.2. Trư ng h p m u có ch a h t quá c : l y m u xác đ nh kh i lư ng ư t và đ m c a ph n h t tiêu chu n và h t quá c như M c 5.7.2, đ m c a m u (bao g m c h t tiêu chu n và h t quá c ) đư c tính theo công th c sau: Ptc Wtc + Pqc Wqc W tt = (5) 100 Trong đó: Ptc: T l h t tiêu chu n, %; Pqc: T l h t quá c , %; W tc: Đ m c a ph n h t tiêu chu n, %; W qc: Đ m c a ph n h t quá c , %. 6.5. Tính h s đ m ch t K 6.5.1. Trư ng h p v t li u không ch a h t quá c , không c n hi u ch nh kh i lư ng th tích khô l n nh t: 100 γ ktt K= (6) γ k max Trong đó: K: H s đ m ch t, %; 3 γktt: Kh i lư ng th tích khô th c t c a m u t i hi n trư ng, g/cm ; γkmax: Kh i lư ng th tích khô l n nh t theo k t qu đ m nén trong phòng (22 TCN 333- 3 06), g/cm ;
 6. 6.5.2. Trư ng h p ph i th c hi u ch nh kh i lư ng th tích khô l n nh t thì áp d ng các hư ng d n chi ti t t i Ph l c B c a 22 TCN 333-06. Trong Ph l c B c a Quy trình 22 TCN 333-06, có hai phương pháp hi u ch nh. V nguyên t c, hai phương pháp này có th áp d ng tương đương nhau. Phương pháp hi u ch nh th hai thư ng đư c áp d ng. Sau khi ti n hành tính toán và hi u ch nh, h s đ m ch t K s đư c tính như sau: a) N u hi u ch nh theo Phương pháp th nh t: 100 γ ktt K= (7) γ k max hc Trong đó: K: H s đ m ch t, %; γktt: Kh i lư ng th tích khô th c t c a m u t i hi n trư ng, bao g m c h t quá 3 c h t quá c và h t tiêu chu n, g/cm ; γkmaxhc: Kh i lư ng th tích khô l n nh t hi u ch nh (có xét đ n nh hư ng c a lư ng 3 h t quá c ), g/cm ; (Ph l c B, 22 TCN 333-06). b) N u hi u ch nh theo Phương pháp th hai: 100 γ ktc K= (8) γ k max Trong đó: K: H s đ m ch t, %; γktc: Kh i lư ng th tích khô c a ph n h t tiêu chu n t i hi n trư ng, g/cm3; γkmax: Kh i lư ng th tích khô l n nh t theo k t qu đ m nén trong phòng (22 TCN 333- 3 06), g/cm ; 7. Báo cáo 7.1. Trư ng h p v t li u không có h t quá c , báo cáo k t qu thí nghi m xác đ nh đ ch t ph ng ph u rót cát bao g m nh ng thông tin sau (M u báo cáo k t qu thí nghi m s 1 và 3): - Công trình, v trí thí nghi m, lo i k t c u và v t li u thí nghi m, chi u dày l p v t li u; 3 - Th tích h đào, cm ; 3 - Kh i lư ng t nhiên, kh i lư ng th tích t nhiên c a v t li u trong h đào, g/cm ; -Đ m c a v t li u trong h đào, %; 3 - Kh i lư ng th tích khô c a v t li u trong h đào, g/cm ; - Phương pháp đ m ch t trong phòng; giá tr kh i lư ng th tích khô l n nh t và đ mđ m ch t t t nh t trong phòng; - H s đ m ch t K c a l p v t li u, %; 3 - Kh i lư ng th tích c a cát chu n, g/cm ; 7.2. Trư ng h p v t li u có h t quá c , báo cáo k t qu thí nghi m xác đ nh đ ch t b ng ph u rót cát bao g m nh ng thông tin t i Kho n 7.1 và b sung các thông tin sau (M u báo cáo k t qu thí nghi m s 2 và 3): - T l h t quá c , kh i lư ng th tích khô l n nh t đã hi u ch nh (theo hư ng d n t i Ph l c B và Ph l c C c a Quy trình 22 TCN 333-06)./.
 7. B TRƯ NG Đào Đình Bình
 8. PH L CA HI U CH NH B PH U RÓT CÁT A.1. M c đích: Xác đ nh kh i lư ng c a cát chu n ch a trong ph u và đ đ nh v c a b d ng c ph u rót cát dùng trong thí nghi m xác đ nh đ ch t hi n trư ng. A.2. Trình t ti n hành hi u ch nh. A.2.1. Đ cát chu n vào bình đ ng cát, l p bình đ ng cát v i ph u. A.2.2. Xác đ nh kh i lư ng ban đ u c a b ph u rót cát có ch a cát (ký hi u là m1), g A.2.3. Đ t t m đ đ nh v lên trên m t m t ph ng n m ngang, s ch và nh n. Úp mi ng ph u vào l th ng c a đ đ nh v . Đánh d u v trí tương đ i gi a ph u v i đ đ nh v , đ ng th i đánh ký hi u cho b ph u và đ đã đư c l a ch n. Trong nh ng l n hi u chu n sau, b t bu c ph i s d ng b ph u và đ đ nh v này cùng nhau. A.2.4. M van hoàn toàn cho cát ch y t bình ch a cát xu ng ph u và đ i cho cát không ch y n a. Không tác đ ng vào b ph u rót cát khi cát đang ch y. A.2.5. Đóng ch t van l i, nh c toàn b ph u ra kh i đ đ nh v . Xác đ nh kh i lư ng c a b ph u rót và cát còn l i (ký hi u là m2). A.2.6. Xác đ nh kh i lư ng c a cát ch a trong ph u và đ b ng cách l y giá tr kh i lư ng c a ph u và cát ban đ u tr đi giá tr kh i lư ng c a ph u và cát sau (m1 – m2). A.2.7. L p l i quá trình trên ít nh t là 3 l n. Khác bi t gi a m i l n th so v i giá tr trung bình không đư c vư t quá 1%. Kh i lư ng c a cát trong ph u và đ (ký hi u là C) s là trung bình c a 3 l n thí nghi m nói trên. PH L CB XÁC Đ NH KH I LƯ NG TH TÍCH C A CÁT CHU N B.1. M c đích: Xác đ nh kh i lư ng th tích c a cát chu n dùng trong thí nghi m xác đ nh đ ch t hi n trư ng. B.2. D ng c c n thi t. B.2.1. Thùng đong cát: đư c ch t o b ng kim lo i, có đư ng kính 15 cm, th tích t 2000 3 3 cm đ n 3000 cm . Có th s d ng c i đ m lo i D (22 TCN 333-06) đ làm thùng đong. B.2.2. B d ng c ph u rót cát: S d ng lo i ph u như khi làm thí nghi m. B.2.3. Cân: theo Kho n 2.3. c a quy trình. B.2.4. Thanh thép g t c nh th ng: làm b ng kim lo i dày 3 mm, r ng 5 cm, dài 22 cm. B.3. Trình t ti n hành xác đ nh kh i lư ng th tích c a cát B.3.1. Cân xác đ nh kh i lư ng thùng đong cát (ký hi u là m4). B.3.2. Đ cát chu n vào trong bình ch a cát, l p bình ch a cát v i ph u. Đ t đ đ nh v lên trên mi ng thùng đong, úp ph u rót cát lên đ đ nh v . B.3.3. M van hoàn toàn cho cát ch y xu ng thùng đong, khi cát ng ng ch y thì đóng van l i. B.3.4. Đưa b ph u rót cát ra ngoài. Dùng thanh thép g t g t b ph n cát nhô lên kh i mi ng bình đong. L y bàn ch i quét s ch nh ng h t cát bám phía ngoài thùng đong. Cân xác đ nh kh i lư ng c a thùng đong có ch a cát (ký hi u là m3). B.4. Tính toán B.4.1. Kh i lư ng th tích c a cát chu n đư c tính theo công th c sau:
 9. (m 3 − m 4 ) γ= (9) Vc 3 Trong đó: γ = kh i lư ng th tích c a cát chu n, g/cm ; m3 = kh i lư ng thùng đong và cát, g; m4 = kh i lư ng thùng đong, g; 3 Vc = th tích thùng đong cát, cm . B.4.2. Giá tr kh i lư ng th tích c a cát dùng cho thí nghi m s là trung bình c a 3 l n thí nghi m. M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M S 1 TÊN ĐƠN V TH C HI N THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD… S ………../2006/LAS-XD BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M XÁC Đ NH Đ CH T B NG PH U RÓT CÁT (22 TCN 346-06) 1. Đơn v yêu c u 5. Ngày thí nghi m 2. Công trình 6. Ký hi u b d ng c : A1 3. H ng m c 7. Ngày hi u chu n d ng c và cát chu n:…… 4. V t li u s d ng K t qu thí nghi m Thí nghi m s : 1 Lý trình Km 565+00 V trí thí nghi m Kho ng cách đ n tim đư ng 3,2 m (trái) Chi u dày l p sau khi đ m 20 cm Kh i lư ng m u ư t + khay g 5878 V t li u Kh i lư ng khay g 886 trong h đào Kh i lư ng m u ư t g 4992 Kh i lư ng m u khô g 4141 Kh i lư ng cát và b d ng c trư c thí nghi m g 5633 S li u b Kh i lư ng cát và b dung c sau thí nghi m g 1942 d ng c Kh i lư ng cát trong côn + đ + h đào g 3691 và cát chu n Kh i lư ng cát trong h đào g 2658 3 Th tích h đào cm 1939 Xác đ nh Kh i lư ng m u ư t + khay g 502 đ mc a m u Kh i lư ng m u khô + khay g 442 Kh i lư ng khay g 150
 10. Kh i lư ng m u khô g 292 Đ m c a m u (W tt) % 20,5 3 Kh i lư ng th tích khô c a m u trong h đào g/cm 2,136 Đ m đ m ch t t t nh t (thí nghi m trong phòng) % 20,5 3 Kh i lư ng th tích khô l n nh t (thí nghi m trong phòng) g/cm 2,331 H s đ m ch t K % 91,6 H s đ m ch t K yêu c u % 95,0 Ghi chú: thí nghi m đ m ch t trong phòng ti n hành theo 22 TCN 333-06, phương pháp I-A Hà N i, ngày…. tháng…. năm 2006 Ngư i thí nghi m Ngư i ki m tra Phòng LAS-XD… Đơn v th c hi n thí nghi m (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u) M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M S 2 TÊN ĐƠN V TH C HI N THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD… S ………../2006/LAS-XD BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M XÁC Đ NH Đ CH T B NG PH U RÓT CÁT (22 TCN 346-06) 1. Đơn v yêu c u 5. Ngày thí nghi m 2. Công trình 6. Ký hi u b d ng c : A1 3. H ng m c 7. Ngày hi u chu n d ng c và cát chu n:…… 4. V t li u s d ng K t qu thí nghi m Thí nghi m s : 1 Lý trình Km 565+100 V trí thí nghi m Kho ng cách đ n tim đư ng 4,0 m (trái) Chi u dày l p sau khi đ m 20 cm Kh i lư ng m u ư t + khay g 5878 V t li u Kh i lư ng khay g 886 trong h đào Kh i lư ng m u ư t g 4992 Kh i lư ng m u khô g 4223 Kh i lư ng cát và b d ng c trư c thí nghi m g 5633 S li u b Kh i lư ng cát và b dung c sau thí nghi m g 2143 d ng c Kh i lư ng cát trong côn + đ + h đào g 3490 và cát chu n Kh i lư ng cát trong h đào g 2457 3 Th tích h đào cm 1792
 11. H t quá H t tiêu c chu n Kh i lư ng m u ư t + khay g 502 Kh i lư ng m u khô + khay g 442 Xác đ nh Kh i lư ng khay g 150 đ mc a m u Kh i lư ng m u khô g 292 Đ m % 20,6 Đ m c a toàn b m u Kh i lư ng khô c a h t quá c g 545 Hi u ch nh Hàm lư ng c a h t quá c % 12,9 khi có h t quá c Hàm lư ng h t tiêu chu n % 87,1 (phương pháp 2) Đ m đ m ch t t t nh t đã hi u ch nh % 17,9 3 Kh i lư ng th tích khô l n nh t c a h t tiêu chu n g/cm 2,312 3 Kh i lư ng th tích khô c a m u trong h đào g/cm 2,357 Đ m đ m ch t t t nh t (thí nghi m trong phòng) % 20,5 3 Kh i lư ng th tích khô l n nh t (thí nghi m trong phòng) g/cm 2,331 H s đ m ch t K % 99,2 H s đ m ch t K yêu c u % 95,0 Ghi chú: thí nghi m đ m ch t trong phòng ti n hành theo 22 TCN 333-06, phương pháp I-A Hà N i, ngày…. tháng…. năm 2006 Ngư i thí nghi m Ngư i ki m tra Phòng LAS-XD… Đơn v th c hi n thí nghi m (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u) M U BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M S 3 TÊN ĐƠN V TH C HI N THÍ NGHI M PHÒNG THÍ NGHI M LAS-XD… S ………../2006/LAS-XD BÁO CÁO K T QU THÍ NGHI M HI U CHU N CÁT VÀ B PH U RÓT CÁT (22 TCN 346-06) 1. Ký hi u b d ng c : 2. Ngày ti n hành hi u chu n K t qu hi u chu n b ph u rót cát (Ph l c A)
 12. Thí nghi m s : 1 2 3 Kh i lư ng cát + b ph u trư c hi u chu n g 3222 3312 3222 Kh i lư ng cát + b ph u sau hi u chu n g 2212 2222 2222 Kh i lư ng cát trong côn và đ g 1010 1090 1000 Kh i lư ng cát trong côn và đ trung bình g 1033 K t qu xác đ nh kh i lư ng th tích c a cát chu n (Ph l c B) Thí nghi m s 1 2 3 Kh i lư ng thùng đong đ đ y cát g 5500 5500 5500 Kh i lư ng thùng đong không có cát g 1523 1520 1531 3 Th tích thùng đong cát cm 2900 2900 2900 3 Kh i lư ng th tích c a cát chu n g/cm 1,371 1,372 1,369 3 Kh i lư ng th tích trung bình c a cát chu n g/cm 1,371 Hà N i, ngày…. tháng…. năm 2006 Ngư i thí nghi m Ngư i ki m tra Phòng LAS-XD… Đơn v th c hi n thí nghi m (Ký tên) (Ký tên) (Ký tên, đóng d u) (Ký tên, đóng d u)
Đồng bộ tài khoản