Quyết định số 18/2007/QĐ-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
222
lượt xem
38
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCA(C11) về việc Ban hành Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ do Bộ Công An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ************ S : 18/2007/Q -BCA(C11) Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH I U TRA GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG B B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c Lu t giao thông ư ng b ngày 29/9/2001; Căn c Pháp l nh t ch c i u tra hình s năm 2004; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính năm 2002; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14/11/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an. Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy trình i u tra gi i quy t tai n n giao thông ư ng b . i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 30/2003/Q -BCA(C11) ngày 16/01/2003 c a B trư ng B Công an ban hành Quy trình i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng b , Quy trình i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh QUY TRÌNH
 2. I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2007/Q -BCA(C11) ngày 05 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Công an) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy trình này quy nh trình t i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng b c a l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b . i u 2. T ch c công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông 1. Cán b , chi n s làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng b ph i n m v ng và tuân th các quy nh c a pháp lu t và c a B Công an v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng b ; ti n hành i u tra, gi i quy t v tai n n giao thông m t cách tích c c, nhanh chóng, công minh và khách quan. Nghiêm c m cán b , chi n s l i d ng nhi m v ư c giao sách nhi u, gây phi n hà ho c có hành vi tiêu c c khác xâm ph m l i ích nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. 2. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m b trí biên ch và l a ch n nh ng cán b , chi n s có phNm ch t o c, chuyên môn nghi p v làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng b ; trang b y phương ti n c n thi t ph c v công tác i u tra, gi i quy t tai n n giao thông; b trí a i m ti p dân ti p nh n tin báo, gi i quy t tai n n giao thông ho c các khi u n i, t cáo c a công dân v công tác gi i quy t tai n n giao thông ư ng b . Chương 2: TRÌNH T I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG B i u 3. Nh n tin và x lý tin 1. Nh n tin: Khi nh n ư c tin báo có v tai n n giao thông ư ng b x y ra, cán b , chi n s nh n tin ph i h i rõ và ghi vào s nh n tin các thông tin sau: a) H tên, a ch , s i n tho i (n u có) c a ngư i báo tin; b) Th i gian, a i m x y ra tai n n (ghi rõ gi , ngày, tháng, năm, t i km, ư ng, thu c thôn (ph ), xã (phư ng, th tr n), huy n (qu n, thành ph thu c t nh), t nh (thành ph tr c thu c Trung ương); c) Phương ti n giao thông có liên quan n tai n n (bi n s xe, lo i xe, màu sơn); d) H tên, a ch c a ngư i i u khi n phương ti n giao thông liên quan n tai n n;
 3. ) H tên, a ch nh ng ngư i liên quan ho c ngư i bi t v tai n n x y ra; e) Thi t h i ban u v ngư i, tài s n (s ngư i ch t, b thương và phương ti n b phá hu ho c hư h ng); g) Nh ng thông tin khác v v tai n n giao thông. 2. X lý tin: Cán b , chi n s nh n tin ph i báo cáo ngay v tai n n giao thông ư ng b cho lãnh o tr c ch huy ơn v bi t. Lãnh o tr c ch huy ơn v khi nh n ư c báo cáo ph i x lý như sau: a) T ch c l c lư ng c p c u ngư i b n n, b o v hi n trư ng, gi i t a ùn t c giao thông: - Trư ng h p C c C26 nh n ư c tin báo v tai n n giao thông thì i n cho Phòng C nh sát giao thông nơi x y ra tai n n gi i quy t; - Trư ng h p PC26 ho c i, Tr m thu c PC26 nh n ư c tin báo v tai n n giao thông x y ra trên tuy n giao thông ư c phân công tu n tra ki m soát ho c g n tr s cơ quan thì c cán b n hi n trư ng gi i quy t; - Trư ng h p Công an qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh nh n ư c tin báo v tai n n giao thông thu c a bàn c a mình thì c cán b , chi n s n hi n trư ng gi i quy t; b) Khi nh n ư c báo cáo ho c khi C nh sát giao thông xác nh: - V tai n n giao thông có ngư i ch t t i hi n trư ng (k c ch t trên ư ng i c p c u) thì ph i báo cáo ngay cho ơn v C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i th lý i u tra theo quy nh t i kho n 4 i u 4 Quy nh phân công trách nhi m và quan h ph i h p trong công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông c a l c lư ng C nh sát nhân dân ban hành kèm theo Quy t nh s 768/2006/Q -BCA(C11) ngày 20/6/2006 c a B trư ng B Công an (dư i ây g i t t là Quy nh 768/2006/Q - BCA(C11); - V tai n n giao thông không có ngư i ch t t i hi n trư ng thì ph i c ngay cán b , chi n s ho c báo ngay cho ơn v C nh sát giao thông th lý i u tra theo quy nh t i i u 7 Quy nh 768/2006/Q -BCA(C11); - Trư ng h p liên quan n ngư i nư c ngoài, thì thông báo cho S Ngo i v ; liên quan n ngư i; phương ti n c a Quân i thì thông báo cho Cơ quan i u tra hình s có thNm quy n trong Quân i bi t và ph i h p v i l c lư ng C nh sát th c hi n công tác i u tra ban u. c) Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng b liên quan n phương ti n giao thông ư ng s t thì gi i quy t theo Chương II Quy trình i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ư ng s t;
 4. d) Thông báo cho doanh nghi p b o hi m có liên quan n hi n trư ng ph i h p gi i quy t h u qu v tai n n. i u 4. Nh ng vi c làm ngay khi n hi n trư ng C nh sát giao thông ho c các l c lư ng C nh sát khác khi n nơi x y ra tai n n giao thông c n làm ngay nh ng vi c sau: 1. T ch c c p c u ngư i b n n: a) ánh d u v trí ngư i b n n trư c khi ưa i c p c u; Trư ng h p s d ng phương ti n giao thông liên quan n v tai n n giao thông ưa ngư i b n n i c p c u ph i ánh d u v trí c a phương ti n, sơ b ghi nh n các d u v t trên phương ti n, t m gi gi y t c a phương ti n và gi y t c a ngư i i u khi n phương ti n; b) ánh d u v trí ngư i b n n ã ch t và che y n n nhân; Trư ng h p ngư i b n n ã ch t có th gây ùn t c giao thông, nh hư ng ns i l i, thì ánh d u v trí ngư i b n n r i ưa vào l ư ng che y l i. 2. Ki m tra, t m gi gi y t c a ngư i và phương ti n liên quan n v tai n n giao thông; trư ng h p phương ti n giao thông liên quan n v tai n n giao thông có th gây ùn t c giao thông, nh hư ng s i l i thì ánh d u v trí phương ti n giao thông, sơ b ghi nh n các d u v t trên phương ti n r i ưa vào v trí thích h p b o qu n. 3. T ch c b o v hi n trư ng: a) Khoanh vùng b o v hi n trư ng, có bi n pháp b o qu n tài s n, tư trang c a ngư i b n n, hàng hóa trên phương ti n liên quan n tai n n (khi b o v hi n trư ng chú ý không làm xáo tr n hi n trư ng); b) Quan sát phát hi n và ghi nh n sơ b các d u v t, v t l i trên hi n trư ng, trên các phương ti n liên quan n tai n n giao thông; ghi nh n nh ng thay i hi n trư ng trong quá trình t ch c c p c u ngư i b n n; c) Tìm nh ng ngư i bi t v tai n n x y ra; ghi rõ h tên, s ch ng minh nhân dân, a ch thư ng trú, s i n tho i (n u có) c a ngư i bi t v tai n n ho c ngh ngư i bi t v tai n n giao thông vi t b n tư ng trình ph c v công tác i u tra; 4. T ch c giao thông: a) Trư ng h p hi n trư ng v tai n n giao thông không nh hư ng nhi u n vi c lưu thông c a các phương ti n giao thông thì t ch c hư ng d n giao thông không x y ra ùn t c; b) Trư ng h p hi n trư ng v tai n n giao thông gây ùn t c thì báo cáo lãnh o ch huy ơn v c a mình, phòng C nh sát giao thông nơi x y ra tai n n có phương án tăng cư ng l c lư ng, phương ti n, phân lu ng giao thông gi i quy t.
 5. 5. Trư ng h p ngư i gây tai n n giao thông b ch y thì v n ph i th c hi n theo trình t t i các kho n 1, 2, 3 nêu trên; ng th i t ch c truy tìm theo i u 27 c a Quy trình này. 6. Khi b ph n khám nghi m n hi n trư ng, thì bàn giao l i nh ng công vi c ã làm hi n trư ng cho b ph n khám nghi m, ng th i ti p t c b o v hi n trư ng và th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 2 ho c i m a, b kho n 3 i u 7 Quy nh 768/2006/Q -BCA(C11) cho n khi khám nghi m xong. i u 5. Khám nghi m hi n trư ng 1. Nh ng vi c làm trư c khi khám nghi m hi n trư ng: a) Ti p nh n các công vi c và nghe báo cáo tình hình v tai n n giao thông c a l c lư ng b o v hi n trư ng; b) M i nh ng ngư i ch ng ki n tham gia khám nghi m; c) Quan sát toàn b a i m x y ra tai n n xác nh ph m vi hi n trư ng, v trí d u v t, n n nhân, phương ti n, nh n nh hi n trư ng còn nguyên v n hay ã b xáo tr n…; d) Xác nh ph m vi khám nghi m, phương pháp khám nghi m, xác nh i m chuNn nh v v trí phương ti n, d u v t… khi ti n hành khám nghi m và v sơ ; ) Ki m tra l i các thi t b , phương ti n, công c ph c v cho công tác khám nghi m hi n trư ng. 2. Ti n hành khám nghi m: a) Phát hi n, xác nh v trí các d u v t, v t ch ng, n n nhân, phương ti n l i trên hi n trư ng; b) ánh d u v trí các d u v t, v t ch ng, n n nhân, phương ti n, sơ b ghi nh n các d u v t liên quan n tai n n trên phương ti n; c) Ch p nh (và quay camera n u có) hi n trư ng chung, hi n trư ng t ng ph n; ch p nh d u v t, v t ch ng có liên quan; Chú ý khi ch p nh d u v t, v t ch ng nh t thi t ph i t thư c t l ; d) o c và v sơ hi n trư ng; ) Thu lư m d u v t, v t ch ng, b o qu n và l y m u so sánh (n u th y c n thi t) theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. L p biên b n khám nghi m hi n trư ng theo quy nh c a Lu t t t ng hình s . i u 6. Khám nghi m phương ti n giao thông liên quan n v tai n n giao thông
 6. 1. Ti n hành khám l n lư t t ng phương ti n: a) Các phương ti n liên quan n v tai n n giao thông ph i ư c khám nghi m ngay sau khi k t thúc khám nghi m hi n trư ng; b) Xem xét ghi nh n t ng th bên ngoài, t trư c ra sau, t ph i qua trái, t trên xu ng dư i; c) o kích thư c th c t c a phương ti n: chi u r ng, chi u dài, chi u cao; d) Ki m tra, xem xét t m v trí, kích thư c, màu s c, tr ng thái,… nh ng d u v t l i trên các phương ti n; ) Ch p nh (và quay camera n u có) ghi nh n v trí, kích thư c, màu s c, tr ng thái,… nh ng d u v t l i trên các phương ti n; e) Thu lư m d u v t, v t ch ng, b o qu n và l y m u so sánh (n u th y c n thi t) theo úng quy nh c a pháp lu t; g) Ki m tra thi t b an toàn k thu t như: h th ng phanh, h th ng i u khi n, l p, èn, còi…; h) Ki m tra hàng hóa trên xe, lo i hàng, t i tr ng, cách x p hàng (n u xét th y c n thi t). 2. Ki m tra toàn b gi y t xe và gi y t c a ngư i i u khi n phương ti n như gi y ăng ký xe ( i chi u v i s khung, s máy), gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng ( i v i ôtô), gi y phép lái xe, ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s b t bu c c a ch xe cơ gi i. 3. K t qu khám nghi m, ki m tra, i chi u ph i ư c ghi rõ ràng, y vào biên b n khám nghi m phương ti n. Nh ng ngư i tham gia khám nghi m và ngư i i u khi n phương ti n ho c ph xe, ch xe, ch hàng (n u có) ph i ký vào biên b n. i u 7. Khám nghi m c u, ư ng, b n phà liên quan n v tai n n giao thông 1. i v i c u: a) o chi u dài c u, b r ng m t c u, chi u dài nh p, s tr c u… so v i ch tiêu k thu t c u; b) Mô t , ghi nh n h th ng báo hi u ư ng b như: bi n báo, v ch k ư ng, c c tiêu,… trên c u và 2 u c u; c) Mô t , ghi nh n v t n t, v , hư h ng… trên c u nơi x y ra tai n n; d) Ki m tra, xem xét d u v t do tai n n l i trên m t c u, thành c u. 2. i v i ư ng, b n phà, c n mô t ghi nh n:
 7. a) c i m o n ư ng, m t ư ng nơi x y ra tai n n như: b ng ph ng hay lên d c, xu ng d c; th ng hay cong sang ph i, sang trái; t m nhìn b che khu t hay không b che khu t; m t ư ng ph ng nh n hay "s ng trâu", " gà", n t v , trơn trư t…; b) Lo i m t ư ng (bê tông xi măng, bê tông nh a, á răm, t); c) H th ng báo hi u ư ng b : bi n báo, c c tiêu,v ch k ư ng…; d) M t s ch tiêu k thu t ư ng: - B r ng m t ư ng (ph n m t ư ng, làn ư ng, l ư ng); - Bán kính ư ng cong, siêu cao c a ư ng; - d c d c; - T m nhìn nh nh t theo chi u d c (n u có d c d c l n), t m nhìn theo chi u ngang; - Ch tiêu k thu t th c t so v i thi t k ư ng; ) Ghi nh n các d u v t c a v tai n n l i trên ư ng, b n phà. 3. Vi c khám nghi m c u, ư ng, b n phà ph i ư c l p biên b n theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 8. Ghi nh n d u v t trên thân th ngư i b n n Ti n hành l p biên b n và phác h a ghi nh n các d u v t trên thân th ngư i b n n ph c v cho công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông. i u 9. Báo cho gia ình ho c cơ quan ơn v ngư i b n n Trư ng h p gia ình ho c cơ quan, ơn v ngư i b n n chưa bi t tin thì ơn v th lý căn c gi y t tùy thân ho c bi n s xe, gi y phép lái xe… b ng bi n pháp nhanh nh t báo tin ngay cho gia ình ho c cơ quan, ơn v c a ngư i b n n bi t n chăm sóc ho c gi i quy t h u qu ; i u 10. T m gi phương ti n giao thông và ngư i i u khi n phương ti n giao thông có liên quan 1. T m gi phương ti n giao thông có liên quan: a) Khi v tai n n giao thông ư ng b x y ra, các phương ti n giao thông có liên quan u ph i ư c t m gi ph c v công tác khám nghi m, i u tra gi i quy t (tr các phương ti n giao thông ưu tiên theo quy nh). Vi c t m gi phương ti n giao thông ph i ư c l p biên b n, ghi rõ tình tr ng phương ti n b t m gi ; b) Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng b có d u hi u t i ph m thì ơn v C nh sát giao thông t m gi phương ti n có trách nhi m bàn giao phương ti n b t m gi cùng v i h sơ v án cho ơn v i u tra t i ph m v tr t t xã h i có thNm quy n;
 8. c) Trư ng h p tai n n giao thông không có d u hi u t i ph m thì phương ti n giao thông b t m gi ư c x lý như sau: - i v i v tai n n sau khi khám nghi m phương ti n xong, xác nh ngư i i u khi n phương ti n không có l i thì phương ti n ph i ư c tr ngay cho ch s h u ho c ngư i i u khi n phương ti n; - Các trư ng h p khác vi c t m gi phương ti n ph i th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính hi n hành và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chú ý: Khi t m gi và tr phương ti n ph i có quy t nh và biên b n theo quy nh c a pháp lu t. 2. T m gi ngư i i u khi n phương ti n giao thông: - Vi c t m gi ngư i i u khi n phương ti n giao thông ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính hi n hành. - Khi t m gi ngư i, c n th c hi n các bi n pháp m b o an toàn cho ngư i b t m gi . i u 11. D ng l i hi n trư ng 1. Trong quá trình i u tra v tai n n giao thông n u có căn c xác nh hi n trư ng b xáo tr n, hi n trư ng gi ho c xét th y c n thi t thì t ch c d ng l i hi n trư ng. Khi d ng l i hi n trư ng nh t thi t ph i có ngư i ch ng ki n, có th m i ngư i liên quan cùng tham gia. 2. N i dung d ng l i hi n trư ng là ph i xác nh l i v trí d u v t, ngư i b n n, phương ti n l i hi n trư ng, xem xét l i nh ng tình hu ng, hành vi và nh ng tình ti t khi x y ra v tai n n giao thông; o c và v l i sơ hi n trư ng; ch p nh làm cơ s so sánh i chi u. 3. K t thúc vi c d ng l i hi n trư ng ph i l p biên b n, nh ng ngư i tham gia d ng l i hi n trư ng ký, ghi rõ h , tên vào biên b n. i u 12. Ghi l i khai 1. Ghi l i khai c a nh ng ngư i i u khi n phương ti n giao thông có liên quan: N i dung l i khai ph i làm rõ v trí c a phương ti n giao thông trên m t ư ng, hư ng chuy n ng, t c , các thao tác k thu t, nh ng nh n bi t trư c, trong và sau khi x y ra tai n n… N u phát hi n ngư i i u khi n phương ti n khai chưa úng, mâu thu n v i d u v t hi n trư ng, phương ti n, mâu thu n v i l i khai c a ngư i b n n, ngư i làm ch ng… thì ph i ki m tra, xác minh, nghiên c u t câu h i cho phù h p làm rõ s th t v v tai n n giao thông. 2. Ghi l i khai c a ngư i b n n và ngư i có liên quan khác trong v tai n n giao thông:
 9. a) Trư ng h p ngư i b thương n ng thì ch l y l i khai khi ư c cán b y t i u tr và ngư i ó ng ý; c n t câu h i ng n g n; N u ngư i ó có th t vong thì ph i l y sinh cung ngay. Trư ng h p ngư i b n n không th nói ư c thì ph i l p biên b n v vi c ó và có xác nh n c a cán b y t i u tr ; b) N i dung l i khai c a ngư i có liên quan ph i m b o khách quan, t m ph n ánh tình hình trư c, trong và sau khi x y ra tai n n giao thông. Sau cùng ph i h i h nh n th c v v tai n n giao thông ã x y ra như th nào. 3. Ghi l i khai c a nh ng ngư i làm ch ng: a) Trư ng h p có nhi u ngư i làm ch ng thì l y l i khai c a t ng ngư i; N i dung l i khai ph i th hi n ư c: - Ví trí c a ngư i làm ch ng (hư ng nhìn, t m nhìn xa, kho ng cách gi a ngư i làm ch ng n nơi x y ra tai n n), h có chú ý n s vi c hay không, do âu mà h bi t v v tai n n; - Hư ng chuy n ng c a các bên liên quan n tai n n (ngư i và phương ti n); - Ph n ư ng và t c , thao tác x lý c a ngư i i u khi n phương ti n trư c, trong và sau khi x y ra tai n n, nh ng ti ng ng do va ch m gi a các phương ti n; - Ph n ng c a nh ng ngư i có liên quan trư c khi x y ra tai n n; - V trí c a các phương ti n, ngư i, v t sau khi x y ra tai n n, v trí ó có b thay i không, n u có thay i, xê d ch thì ai làm i u ó, vì sao; - Tr ng thái tâm lý c a ngư i gây tai n n bi u hi n ra bên ngoài ( nh hư ng c a ch t kích thích rư u, bia…); - Các v n khác có liên quan n v tai n n mà h bi t, còn ai bi t v v tai n n x y ra. - T ch c cho ngư i làm ch ng th c nghi m xác nh tính khách quan, xác th c v l i khai (n u th y có mâu thu n trong l i khai c a ngư i làm ch ng). b) C nh sát giao thông có th n nơi , nơi làm vi c c a ngư i làm ch ng l yl i khai. i v i tr em dư i 16 tu i khi ghi l i khai ph i m i cha, m , ngư i i di n h p pháp ho c th y, cô giáo c a ngư i ó tham d và ký tên vào biên b n. 4. Vi c ghi l i khai c a ngư i liên quan và ngư i làm ch ng trong v tai n n giao thông ph i ư c l p biên b n theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 13. Giám nh chuyên môn
 10. - Vi c trưng c u giám nh thương t t ngư i b n n và giám nh chuyên môn k thu t phương ti n, ư ng, c u, phà, ơn v C nh sát giao thông th lý có công văn ngh Cơ quan C nh sát i u tra cùng c p ra quy t nh. - Trư ng h p ngư i b n n t ch i vi c giám nh thương t t thì ph i l p biên b n ghi rõ lý do t ch i, có xác nh n c a h ho c ngư i làm ch ng. i u 14. Sơ b ánh giá t l ph n trăm thương t t c a ngư i b n n Sau khi thu th p y gi y ch ng thương c a b nh vi n, ơn v th lý v tai n n giao thông i chi u v i Thông tư liên b s 12/TTLB ngày 26/7/1995 c a B Y t , B Lao ng – Thương binh và Xã h i sơ b ánh giá t l ph n trăm thương t t c a ngư i b n n. K t qu sơ b ánh giá t l ph n trăm thương t t là căn c ra quy t nh kh i t hay không kh i t v án ho c quy t nh x lý hành chính. i u 15. Xem xét k t qu i u tra và quy t nh vi c gi i quy t v tai n n giao thông 1. Cán b th lý i u tra v tai n n giao thông ư ng b nghiên c u h sơ tài li u ho t ng i u tra ban u vi t báo cáo k t qu i u tra và xu t vi c gi i quy t v tai n n v i ch huy tr c ti p c a mình. 2. Ch huy ơn v sau khi nghe báo cáo và xu t c a cán b th lý i u tra, nghiên c u h sơ, ánh giá ch ng c … v tai n n, n u th y có d u hi u t i ph m thì x lý theo các quy nh t i i u 16 Quy trình này, n u th y không có d u hi u t i ph m thì ti p t c i u tra c ng c tài li u, hoàn ch nh h sơ x lý theo các quy nh t i i u 17 Quy trình này. i u 16. Kh i t v án và chuy n cho cơ quan i u tra có th m quy n 1. C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, qua i u tra gi i quy t v tai n n giao thông, xác nh có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra, thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Trư ng Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ra quy t nh kh i t v án hình s ; khNn trương c ng c tài li u, h sơ và chuy n cho ơn v i u tra t i ph m v tr t t xã h i có thNm quy n trong th i h n b y ngày, k t ngày ra quy t nh kh i t . Khi chuy n h sơ và v t ch ng (n u có) c a v án, ph i l p biên b n bàn giao theo quy nh; C nh sát giao thông ph i sao toàn b h sơ lưu theo dõi, th ng kê ph c v ch thông tin báo cáo theo quy nh c a B Công an. 2. C nh sát giao thông c p huy n, qua i u tra, gi i quy t v tai n n giao thông, xác nh có d u hi u t i ph m thu c thNm quy n i u tra c a Cơ quan C nh sát i u tra c p huy n, thì chuy n Cơ quan C nh sát i u tra Công an c p huy n nơi x y ra tai n n ra quy t nh kh i t v án và ti n hành i u tra theo thNm quy n. 3. Qua i u tra gi i quy t v tai n n giao thông gây h u qu nghiêm tr ng ho c gây h u qu r t nghiêm tr ng ho c gây h u qu c bi t nghiêm tr ng không có ngư i ch t, xác nh không có d u hi u t i ph m thì C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Trư ng Phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ra
 11. quy t nh không kh i t v án ho c C nh sát giao thông c p huy n ngh Th trư ng Cơ quan C nh sát i u tra c p huy n ra quy t nh không kh i t v án x lý hành chính theo i u 17 Quy trình này. i u 17. X lý hành chính v tai n n giao thông và va ch m giao thông 1. M i các bên liên quan ho c i di n h p pháp c a h n tr s ơn v thông báo k t qu i u tra, k t lu n nguyên nhân c a v tai n n và xác nh l i c a nh ng ngư i có liên quan trong v tai n n, hình th c gi i quy t. Cho các bên liên quan phát bi u ý ki n c a h . M i ý ki n u ư c ghi vào biên b n gi i quy t v tai n n giao thông và có ch ký c a các bên liên quan n tai n n giao thông. 2. L p biên b n vi ph m hành chính và ra quy t nh ho c xu t lãnh o có thNm quy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i ngư i có hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Sau khi cá nhân b x ph t th c hi n xong quy t nh x ph t vi ph m hành chính, cán b th lý l p biên b n tr l i phương ti n giao thông (n u phương ti n còn ang b t m gi ), v t và các gi y t ã t m gi cho ngư i b x ph t; thu biên lai ti n ph t ghim vào góc bên trái quy t nh x ph t, lưu trong h sơ v tai n n giao thông. 4. Gi i quy t vi c kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i gi a các bên liên quan trong v tai n n giao thông khi các bên có yêu c u òi b i thư ng: - Trư ng h p các bên liên quan t thương lư ng th a thu n kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i thì ph i có b n cam k t th ng nh t th a thu n v m c và hình th c b i thư ng thi t h i gi a các bên; ký và ghi rõ h , tên nh ng ngư i liên quan. Th a thu n b i thư ng thi t h i là tình ti t gi m nh khi xem xét ra quy t nh x lý hành chính; - Trư ng h p các bên liên quan trong v tai n n giao thông không t th a thu n thương lư ng ư c v i nhau thì C nh sát giao thông có trách nhi m hư ng d n các bên liên h v i Tòa án gi i quy t theo th t c dân s . i u 18. H sơ và s p x p h sơ v tai n n, v va ch m giao thông ư ng b 1. H sơ x lý vi ph m hành chính (ký hi u XL) S p x p theo nhóm tài li u và trong t ng nhóm s p x p theo th i gian, trình t như sau: - Quy t nh không kh i t v án hành s , quy t nh kh i t v án hình s , quy t nh h y b quy t nh kh i t v án hình s , quy t nh ình ch i u tra v án hình s và các quy t nh khác (n u có); - Biên b n khám nghi m hi n trư ng, sơ hi n trư ng, b n nh, báo cáo k t qu khám nghi m hi n trư ng; - Biên b n khám nghi m phương ti n, biên b n t m gi phương ti n, biên b n ghi nh n tình tr ng phương ti n b t m gi , biên b n giao tr phương ti n; các gi y t c a
 12. phương ti n, gi y t c a ngư i i u khi n phương ti n và hàng hóa trên phương ti n (n u có); - Biên b n xem xét d u v t trên thân th ngư i b n n (n u có); - Biên b n ghi l i khai nh ng ngư i có liên quan trong v tai n n g m: biên b n ghi l i khai ngư i i u khi n phương ti n, biên b n ghi l i khai ngư i b n n, biên b n ghi l i khai ngư i có liên quan khác n v tai n n giao thông, biên b n ghi l i khai ngư i ch ng ki n, ngư i bi t vi c; (N u có nhi u ngư i và m i ngư i l i có nhi u biên b n thì s p x p theo t ng ngư i và theo th i gian) - Tài li u ch ng minh thi t h i v ngư i và tài s n và các tài li u khác có liên quan (n u có); - Các tài li u v th a thu n b i thư ng thi t h i; - Biên b n gi i quy t v tai n n giao thông (n u có); - B n k t lu n nguyên nhân v tai n n; - Biên b n vi ph m hành chính, quy t nh x ph t vi ph m hành chính, biên lai thu ti n ph t; - B n th ng kê tài li u có trong h sơ. Chú ý: m i v tai n n có th óng m t h sơ ho c nhi u v vào m t h sơ lo i ba trăm trang. 2. H sơ v án hình s ơn v C nh sát giao thông ư c i u tra ban u các v tai n n giao thông có d u hi u t i ph m theo i u 23 Pháp l nh T ch c i u tra hình s và Quy t nh 768/2006/Q -BCA(C11) c a B trư ng B Công an. Vì v y, h sơ ban u trong i u tra các v tai n n giao thông c a C nh sát giao thông là h sơ kh i t v án hình s . H sơ ban u kh i t v án hình s bao g m: - Quy t nh kh i t v án hình s và các quy t nh khác (n u có); - Biên b n khám nghi m hi n trư ng, sơ hi n trư ng, b n nh, báo cáo k t qu khám nghi m hi n trư ng; - Biên b n khám nghi m phương ti n, biên b n t m gi phương ti n, biên b n ghi nh n tình tr ng phương ti n b t m gi ; các gi y t c a ngư i i u khi n phương ti n và hàng hóa trên phương ti n (n u có); - Biên b n xem xét d u v t trên thân th ngư i b n n (n u có);
 13. - Biên b n ghi l i khai nh ng ngư i có liên quan trong v tai n n g m: biên b n ghi l i khai ngư i i u khi n phương ti n, biên b n ghi l i khai ngư i b n n, biên b n ghi l i khai ngư i có liên quan khác n v tai n n giao thông, biên b n ghi l i khai ngư i làm ch ng, ngư i bi t vi c; (N u có nhi u ngư i và m i ngư i l i có nhi u biên b n thì s p x p theo t ng ngư i và theo t ng th i gian) - Tài li u ch ng minh thi t h i v ngư i và tài s n, các tài li u khác có liên quan (n u có); - Biên b n bàn giao h sơ. i u 19. K t thúc i u tra, gi i quy t tai n n giao thông Sau khi hoàn thành công tác i u tra và gi i quy t tai n n giao thông, ơn v th lý i u tra ph i hoàn ch nh h sơ, k t thúc vi c i u tra; th c hi n th ng kê, báo cáo tai n n giao thông theo i u 22 c a Quy trình này; t ch c ánh giá rút kinh nghi m vi c i u tra gi i quy t v tai n n giao thông. i u 20. H sơ sao cung c p cho doanh nghi p b o hi m Trư ng h p các bên liên quan n tai n n giao thông tham gia b o hi m, nh ng tài li u c n thi t cung c p cho doanh nghi p B o hi m g m: - Biên b n khám nghi m hi n trư ng, sơ hi n trư ng, b n nh; - Biên b n khám nghi m phương ti n liên quan n tai n n; - Thông báo sơ b k t qu i u tra ban u v tai n n giao thông. i u 21. M s theo dõi tai n n giao thông và ăng ký lưu h sơ v tai n n giao thông 1. Các ơn v C nh sát giao thông làm nhi m v i u tra, gi i quy t tai n n giao thông ph i m ba s : s nh n tin báo v tai n n ho c va ch m giao thông; s th lý các v tai n n giao thông; s th lý các v va ch m giao thông theo dõi công tác i u tra gi i quy t tai n n giao thông, va ch m giao thông c a ơn v mình. 2. Ba lo i s trên và h sơ các v tai n n giao thông ph i ư c ăng ký lưu gi , b o qu n, khai thác theo úng quy nh c a ch h sơ. i u 22. Th ng kê, báo cáo tai n n giao thông 1. Khi x y ra tai n n giao thông gây h u qu c bi t nghiêm tr ng, Phòng C nh sát giao thông ph i báo cáo b ng fax ho c i n tho i v tr c ban C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t báo cáo lãnh o T ng c c C nh sát. 2. T t c các v tai n n giao thông x y ra a bàn ph trách, sau khi k t thúc i u tra, gi i quy t, ơn v C nh sát giao thông ph i báo cáo theo m u báo cáo v tai n n
 14. giao thông ư ng b s 45/GT ban hành kèm theo Quy t nh s 1093/Q - BCA(C11) ngày 06 tháng 12 năm 2000 c a B Công an và g i b n chính v C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t. 3. Ti n hành nh p n i dung thông tin v tai n n giao thông ư ng b theo m u báo cáo s 45/GT xây d ng cơ s d li u tai n n giao thông ư ng b ph c v vi c th ng kê, phân tích và ra các gi i pháp phòng ng a tai n n giao thông. 4. nh kỳ tu n, tháng, quý, 6 tháng, năm, Công an c p huy n; Phòng C nh sát giao thông; C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t ph i báo cáo tình hình, nguyên nhân, k t qu i u tra, gi i quy t và th ng kê các v tai n n giao thông lên c p trên m t c p theo úng quy nh. Chương 3: M TS TÌNH HU NG C TH C N CHÚ Ý TRONG I U TRA, GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG Ư NG B i u 23. Trư ng h p tai n n giao thông liên quan n ngư i và phương ti n giao thông ư ng b c a nư c ngoài 1. Khi x y ra v tai n n giao thông liên quan n ngư i và phương ti n giao thông ư ng b c a nư c ngoài, thì th c hi n theo Chương II Quy trình này, ng th i áp d ng Thông tư liên b s 01/TTLB ngày 08/9/1988 c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B N i v (nay là B Công an), B Tư pháp, B Ngo i giao hư ng d n vi c i u tra, x lý các v vi ph m lu t l giao thông ư ng b do ngư i, phương ti n giao thông nư c ngoài gây ra ho c áp d ng theo i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. 2. ng th i v i vi c t ch c khám nghi m hi n trư ng, các ho t ng ban u c a cơ quan công an ph i nh m vào vi c xác nh tư cách pháp lý c a ngư i nư c ngoài, quy ch pháp lý c a phương ti n gây tai n n, ngư i b n n và t n th t v tài s n… Cơ quan Công an có quy n yêu c u ngư i gây tai n n ph i xu t trình các gi y t tùy thân c n thi t, ti n hành l p biên b n hi n trư ng và yêu c u h ký, trư ng h p h không ký thì ghi vào biên b n. - Ngư i có thân ph n ngo i giao là nh ng i tư ng ư c quy nh trong Pháp l nh v quy n ưu ãi, mi n tr giành cho cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s và cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam, ban hành theo L nh s 25L/CTN ngày 07/9/1993 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; - Trư ng h p ngư i i u khi n phương ti n gây tai n n là ngư i nư c ngoài có thân ph n ngo i giao thì vi c ki m tra xe, ch p nh các gi y t tùy thân, vi c ti p nh n l i khai c a h v i tư cách là nhân ch ng ch ư c ti n hành v i s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó. N u nh ng yêu c u nói trên b t ch i thì ph i ghi rõ vào biên b n; - Vi c l y l i khai ngư i nư c ngoài ư c ti n hành theo các th t c thông thư ng t i tr s cơ quan Công an. Ngư i nư c ngoài có th t ch n phiên d ch. Cơ quan Công an có th m i ngư i phiên d ch, ghi âm l i khai. Trong trư ng h p viên ch c ngo i giao ho c lãnh s ch p thu n làm nhân ch ng thì vi c ti p nh n b n khai ho c l y l i khai c a h có th ư c ti n hành t i nơi thu n ti n cho h và h ng ý;
 15. - i v i ngư i nư c ngoài không có thân phân ngo i giao (chuyên gia, các nhà kinh doanh, h c sinh, th c t p sinh, khách du l ch t i Vi t Nam…) có liên quan n v tai n n giao thông thì vi c i u tra gi i quy t như i v i công dân Vi t Nam. Tuy nhiên, khi xét th y c n thi t ph i t m gi thì ph i báo cáo Giám c Công an c p t nh trao i v i cơ quan ngo i v th ng nh t gi i quy t; - Nh ng khó khăn tr ng i trong quá trình i u tra v tai n n giao thông gây h u qu nghiêm tr ng liên quan n cá nhân thu c cơ quan i di n nư c ngoài u ư c gi i quy t theo cách:Công an, Vi n ki m sát nhân dân và cơ quan ngo i v c p t nh th ng nh t ch o bi n pháp gi i quy t, ng th i báo cáo lên c p trên c a mình (B Công an, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, B Ngo i giao) xin ý ki n gi i quy t ti p. i u 24. Tai n n giao thông liên quan n cán b cao c p c a ng, Nhà nư c 1. Trư ng h p cán b cao c p không tr c ti p i u khi n phương ti n giao thông: Phương ti n giao thông c a cán b cao c p ang hành trình trên ư ng giao thông x y ra tai n n giao thông, ph i th c hi n ngay các bi n pháp c p bách theo i u 4 Quy trình này, ng th i l p biên b n, ghi gi y ăng ký xe, bi n ki m soát, gi y phép lái xe, h , tên, ngư i i u khi n phương ti n; ánh d u v trí, ch p nh hi n trư ng; yêu c u ngư i i u khi n phương ti n ký xác nh n vào biên b n r i gi i quy t cho i. Sau ó t ch c khám nghi m hi n trư ng, ti n hành nh ng vi c c n thi t khác hoàn ch nh h sơ theo quy nh và báo cáo Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho ch trương gi i quy t ti p. 2. Trư ng h p cán b cao c p tr c ti p i u khi n phương ti n giao thông: a) N u cán b cao c p b thương thì tìm m i bi n pháp h u hi u nh t c p c u; n u ch t thì t ch c b o v hi n trư ng ng th i báo cáo Công an c p t nh và B Công an theo quy nh. b) Phương ti n giao thông c a cán b cao c p v n ho t ng ư c thì cùng v i các bi n pháp c p bách, ph i l p biên b n v v tai n n, ghi bi n s xe, gi y ăng ký xe, gi y phép lái xe, phác h a các d u v t hi n trư ng vào sơ , mô t , ch p nh ho c quay camera các d u v t phương ti n do v tai n n giao thông gây ra và ngh cán b ó ký xác nh n vào biên b n r i gi i quy t cho xe i; Trư ng h p xe không lưu hành ư c thì sau khi th c hi n y các bi n pháp nêu trên, c n t o i u ki n gi i quy t cho cán b n a i m an toàn ho c n nơi c n thi t theo yêu c u và nh th i gian cán b ó có m t t i tr s gi i quy t. 3. T ch c i u tra, gi i quy t theo Chương II Quy trình này. i u 25. Tai n n giao thông ư ng b liên quan n ngư i, phương ti n c a Quân i 1. i v i v va ch m giao thông ư ng b có liên quan n ngư i, phương ti n c a Quân i thì l c lư ng C nh sát giao thông th lý gi i quy t và x lý theo quy nh c a pháp lu t; ng th i thông báo cho Cơ quan i u tra hình s có thNm quy n c a Quân i bi t.
 16. 2. i v i nh ng v tai n n giao thông ư ng b liên quan n ngư i, phương ti n c a Quân i ph i qua công tác i u tra m i xác nh ư c tính ch t, m c thi t h i thì gi i quy t như sau: a) L c lư ng C nh sát (C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i, C nh sát giao thông) th c hi n vi c ti p nh n, gi i quy t các yêu c u, công vi c t i hi n trư ng, c p c u ngư i b n n, b o v hi n trư ng, ti n hành các ho t ng i u tra ban u như khám nghi m hi n trư ng, khám nghi m phương ti n, l y l i khai nh ng ngư i có liên quan… ng th i thông báo cho Cơ quan i u tra hình s Quân i có thNm quy n ph i h p th c hi n các công tác i u tra ban u. Sau ó l c lư ng C nh sát bàn giao toàn b h sơ, tài li u, phương ti n, v t ch ng… có liên quan n v tai n n giao thông ư ng b cho Cơ quan i u tra hình s Quân i gi i quy t. Trư ng h p tuy ã ư c thông báo nhưng Cơ quan i u tra hình s Quân i chưa n thì l c lư ng C nh sát v n ti n hành công tác i u tra ban u cho n khi Cơ quan i u tra hình s Quân i n ph i h p và ti p nh n. b) Trư ng h p v tai n n giao thông ư ng b có d u hi u c a t i ph m thì Cơ quan i u tra hình s Quân i i u tra, gi i quy t theo thNm quy n và thông báo cho ơn v C nh sát ã gi i quy t ban u ph c v công tác th ng kê, báo cáo. N u hành vi gây tai n n giao thông ư ng b không c u thành t i ph m thì Cơ quan i u tra hình s Quân i ph i chuy n toàn h sơ, tài li u, v t ch ng, phương ti n (tr phương ti n c a Quân i)… có liên quan n v tai n n giao thông ư ng b cho ơn v C nh sát giao thông có thNm quy n x lý theo th t c hành chính. i u 26. Tai n n liên quan n các phương ti n giao thông ư c quy n ưu tiên Phương ti n giao thông ư c quy n ưu tiên ang i làm nhi m v khNn c p x y ra tai n n mà ngư i i u khi n phương ti n không b thương, phương ti n v n ti p t c ho t ng ư c thì l p biên b n t m gi các gi y t có liên quan, ghi l i bi n s phương ti n, h , tên, ơn v công tác c a ngư i i u khi n phương ti n; ánh d u v trí c a phương ti n giao thông, sơ b ghi nh n và ch p nh các d u v t trên phương ti n r i cho h ti p t c i làm nhi m v . Sau ó ti n hành i u tra, gi i quy t tai n n giao thông theo quy nh t i Chương II Quy trình này. i u 27. Trư ng h p ngư i gây tai n n giao thông b ch y Khi x y ra v tai n n giao thông thu c thNm quy n i u tra c a l c lư ng C nh sát giao thông (tai n n không có ngư i ch t) mà ngư i gây tai n n i u khi n phương ti n giao thông b ch y thì C nh sát giao thông: 1. KhNn trương có m t t i hi n trư ng, ti n hành n m tình hình, lo i xe, màu sơn, bi n s xe… 2. T ch c truy tìm ngư i, phương ti n gây tai n n, ng th i thông báo cho các i, Tr m C nh sát giao thông trên tuy n ph i h p truy b t. 3. T ch c i u tra, gi i quy t theo quy nh t i Chương II Quy trình này. i u 28. Tai n n cháy, n phương ti n giao thông ư ng b
 17. Khi các phương ti n giao thông b cháy, n thì C nh sát giao thông ph i thông báo ngay cho C nh sát phòng cháy ch a cháy n gi i quy t. C nh sát giao thông có trách nhi m ph i h p và gi gìn tr t t giao thông khu v c hi n trư ng tai n n. i u 29. Tai n n giao thông liên quan tr c ti p n phương ti n giao thông ch hóa ch t c h i Khi x y ra v tai n n giao thông mà phương ti n tham gia giao thông v n chuy n ch t c h i thì C nh sát giao thông ph i ti n hành phong t a nơi x y ra tai n n trong m t khu v c c n thi t và t các bi n báo hi u, c m ngư i và các phương ti n i vào. ng th i báo cáo ngay Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o và cơ quan h u quan ph i h p gi i quy t. i u 30. Nh ng v tai n n giao thông d n n hành vi gây r i tr t t công c ng 1. Trư ng h p v tai n n giao thông có thân nhân c a ngư i b n n ho c nh ng ph n t quá khích òi yêu sách, hành hung ngư i gây tai n n, ngăn ư ng làm c n tr giao thông m c chưa nghiêm tr ng thì ch ng gi i thích, phân hóa i tư ng, gi i t a ám ông không x y ra ph c t p. 2. Trư ng h p x y ra các hành vi gây r i nghiêm tr ng thì ph i tìm m i cách báo cáo lãnh o Công an, ngh chính quy n và các l c lư ng khác c a a phương tăng cư ng h tr ; ng th i b o v hi n trư ng, phương ti n và ngư i i u khi n phương ti n; b o toàn l c lư ng và ti p t c n m tình hình ph c v cho công tác gi i quy t. 3. T ch c i u tra, gi i quy t theo quy nh t i Chương II Quy trình này. i u 31. Trư ng h p ngư i b n n t ch i, không i c p c u 1. Trư ng h p phương ti n và cơ quan Y t (115) n t ch c ưa ngư i b n n i c p c u thì ngư i ch trì khám nghi m ph i l p biên b n ghi nh n vi c ngư i b n n t ch i i c p c u, có s xác nh n c a nhân viên y t , nhân ch ng (n u có). 2. Trư ng h p ch có cán b ch trì khám nghi m thì ph i l p biên b n ghi nh n vi c ngư i b n n t ch i i c p c u, có s xác nh n c a nhân ch ng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Quy trình này thay th Quy trình i u tra gi i quy t tai n n giao thông ư ng b ban hành kèm theo Quy t nh s 30/2003/Q -BCA(C11) ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a B Công an. i u 33. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m ch o C c C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t và Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n Quy trình này./.
Đồng bộ tài khoản