Quyết định số 182/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 182/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/2004/QĐ-UB Quy định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 9–Quyết định số 63/1999/QĐ-UB của UBND Thành phố Quy định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/2004/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh PHúc PHỐ HÀ NỘI ------------------- --------------- Số 182/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 9 - QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/1999/QĐ-UB NGÀY 31/7/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC KHI BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH 61/CP NGÀY 5/7/1994 VÀ NGHỊ ĐỊNH 21/CP NGÀY 16/4/1996 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; - Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; - Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ về “mua bán và kinh doanh nhà ở”; - Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị; - Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020; - Căn cứ Quyết định số 63/1999/QĐ-UB ngày 31/7/1999 của UBND Thành phố Quy định các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 và Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
  2. - Căn cứ văn bản số 3135/UB-NNĐC ngày 15/11/2002 của UBND Thành phố về cải cách một bước thủ tục hành chính trong xét cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất tại Tờ trình số: 7491/TTr-STN,MT&NĐ ngày 04 tháng 11 năm 2004, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. - Nội dung Điều 9- Chương II quy định các điều kiện về quy hoạch kiến trúc khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 63/1999/QĐ-UB có ghi: - Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chưa cắm mốc chỉ giới quy hoạch thì việc bán nhà ở phải theo đúng hiện trạng diện tích nhà, đất đang sử dụng; nếu khoảng cách ngôi nhà tiếp giáp mặt đường nội bộ có mặt cắt ngang lòng đường dưới 3m thì phải trừ diện tích làm đường giao thông nội bộ để đảm bảo chiều rộng đường tối thiểu là 3,5m (tim mặt cắt đường trùng với tim đường hiện có về hai phía). Nay sửa đổi, bổ sung như sau: - Những khu vực nằm trong quy hoạch nhưng chưa cắm mốc giới quy hoạch; chưa có quyết định thu hồi đất thì vẫn tổ chức bán nhà ở theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ; nếu khoảng cách ngôi nhà tiếp giáp mặt đường nội bộ có mặt cắt ngang lòng đường dưới 3m thì phải trừ diện tích làm đường giao thông nội bộ để đảm bảo chiều rộng đường tối thiểu là 3,5 m (tim mặt cắt đường trùng với tim đường hiện có về hai phía). Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và gắn liền với Quyết định 63/1999/QĐ-UB ngày 31/7/1999 của UBND Thành phố. Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố; Chủ tịch HĐBN Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các Công ty được giao nhiệm vụ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang ở thuê (Bên bán nhà); hộ gia đình và cá nhân mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TICH PHÓ CHỦ TỊCH
  3. Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản