Quyết định số 1822/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 1822/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1822/2005/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tu nhân Phượng Hồng do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1822/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1822/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO DOANH NGHIỆP TU NHÂN PHƯỢNG HỒNG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất dai nam 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QD-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 110/TT – TNMT ngày 22/8/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tư nhân Phượng Hồng duợc thuê đất theo Quyết định số 1007/QÐ-CT ngày 24/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: + Diện tích đất: 2.679,1m2 (Hai nghìn, sáu trăm bẩy mươi chín phẩy một m2). + Ðịa điểm: xã Phượng Mao - huyện Quế Võ. + Mục dích sử dụng: Xây dựng Xưởng sửa chữa Ô tô, máy nông nghiệp và dịch vụ thương mại. + Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 24/6/2054. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp tư nhân Phượng Hồng theo quy định. Ðiều 3. Thủ truởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Phượng Mao và Doanh nghiệp tư nhân Phượng Hồng căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản