intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

64
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 183/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2002 QUY T NNH V VI C CHUY N CÔNG TY CONTAINER PHÍA B C THÀNH CÔNG TY C PH N CONTAINER PHÍA B C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Hàng h i Vi t Nam t i công văn s 88/TT-H QT ngày 01 tháng 02 năm 2002 v án c ph n hóa Công ty Container phía B c, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c Công ty Container phía B c thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam như sau: 1. V n i u l c a Công ty c ph n là 27.000.000.000 ng, trong ó : - T l c ph n nhà nư c : 30% v n i u l . - T l c ph n bán cho cán b , công nhân viên trong Công ty : 40% v n i u l . - T l c ph n bán cho các c ông ngoài Công ty : 30% v n i u l . 2. Giá tr th c t c a Công ty Container phía B c n ngày 30 tháng 9 năm 2001 là 46.177.003.485 ng, trong ó giá tr th c t v n nhà nư c t i doanh nghi p là 27.708.816.444 ng. 3. Ưu ãi c ph n cho ngư i lao ng : T ng s c ph n bán theo giá ưu ãi cho ngư i lao ng : 40.276 c ph n, ph n giá tr ư c ưu ãi là 1.208.280.000 ng. 4. T ng công ty Hàng h i Vi t Nam làm vi c v i B Tài chính có phương án x lý kho n chênh l ch gi a giá tr th c t v n nhà nư c t i doanh nghi p và v n i u l c a Công ty c ph n, b o m phù h p v i ch tài chính hi n hành.
  2. i u 2. Chuy n doanh nghi p nhà nư c Công ty Container phía B c thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam thành Công ty c ph n : - Tên g i y b ng ti ng Vi t Nam : CÔNG TY C PH N CONTAINER PHÍA B C. - Tên giao d ch qu c t : north vietnam container shipping joint stock company. - Tên vi t t t : VICONSHIP HP. - Tr s chính : 11 Võ Th Sáu, qu n Ngô Quy n, thành ph H i Phòng. i u 3. Công ty c ph n Container phía B c kinh doanh các ngành ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Công ty c ph n Container phía B c : - Là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n, Lu t Doanh nghi p. - Giám c và k toán trư ng Công ty Container phía B c có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý Công ty n khi bàn giao toàn b Công ty cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n Container phía B c. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. H i ng qu n tr T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Giám c Công ty Container phía B c, H i ng qu n tr Công ty c ph n Container phía B c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. TH TU NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Như i u 5, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Ban T ch c Trung ương, - Ban Kinh t Trung ương, - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, - Công báo, Nguy n T n Dũng - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : CN, TH, - Lưu : MDN (5b), Văn thư.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2