Quyết định số 1830/QĐ-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
99
lượt xem
19
download

Quyết định số 1830/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1830/QĐ-BTC về thực hiện thí điểm người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet do Bộ Tài chính ba1n hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1830/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1830/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C TH C HI N THÍ I M NGƯ I N P THU N P H SƠ KHAI THU QUA M NG INTERNET Căn c Lu t Qu n lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 c a Qu c h i và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Qu n lý thu ; Căn c Lu t Giao d ch i n t s 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i; Căn c Ngh nh 26/2007/N -CP ngày 15/2/2007 quy nh chi ti t thi hành Lu t Giao d ch i n t v ch ký s và d ch v ch ng th c ch ký s ; Căn c Ngh nh 27/2007/N -CP ngày 23/2/2007 c a Chính ph v giao d ch i n t trong ho t ng tài chính; Căn c Ngh nh 64/2007/N -CP ngày 10/4/2007 c a Chính ph v ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t tri n khai th c hi n thí i m Ngư i n p thu n p h sơ khai thu qua m ng Internet. i u 2. Áp d ng thí i m Ngư i n p thu n p h sơ khai thu qua m ng Internet” t i các t nh, thành ph H Chí Minh, Hà N i, à N ng và Bà R a- Vũng Tàu (g m các ơn v do c p t nh, thành ph và m t s qu n, huy n qu n lý); th i gian th c hi n thí i m t tháng 08/2009 n h t tháng 12/2009. H t th i gian th c hi n thí i m, T ng c c Thu báo cáo B Tài chính k t qu và xu t phương án m r ng trên ph m vi toàn qu c. i u 3. Ngư i n p thu tham gia thí i m n p h sơ khai thu qua m ng Internet ph i th c hi n úng quy nh ban hành kèm theo quy t nh này. i u 4. Giao cho T ng c c trư ng T ng c c Thu ban hành Quy trình Qu n lý ăng ký, n p h sơ khai thu qua m ng Internet th c hi n thí i m m b o ơn gi n các th t c hành chính thu và t o i u ki n thu n l i nh t cho Ngư i n p thu , ng th i, m b o tính an toàn, b o m t và hi u qu trong công tác qu n lý thu . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. T ng c c trư ng T ng c c Thu , C c trư ng C c Tin h c và Th ng kê tài chính, V trư ng các v : K ho ch -
 2. Tài chính, Chính sách thu , Pháp ch , Chánh văn phòng B Tài chính và các ơn v thu c h th ng Thu ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - T ng c c Thu , V CS, PC, C c THTKTC, KHTC, VP; - Lưu: VT, TCT (VT, CNTT, CC). Hoàng Anh Tu n QUY NNH V VI C THÍ I M TH C HI N N P H SƠ KHAI THU QUA M NG INTERNET I V I NGƯ I N P THU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1830/Q -BTC ngày 29/7/2009 c a B trư ng B Tài chính) I. I U KI N TH C HI N N P H SƠ KHAI THU QUA M NG INTERNET 1. i u ki n th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet Ngư i n p thu có các i u ki n sau ây ư c t nguy n ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet: 1.1. Là các t ch c, doanh nghi p ã ư c c p mã s thu và ang ho t ng. 1.2. Th c hi n l p h sơ khai thu b ng ph n m m ng d ng H tr kê khai do T ng c c Thu cung c p mi n phí và thư ng xuyên c p nh t phiên b n m i nh t theo hư ng d n c a T ng c c Thu . 1.3. ã ư c c p Ch ng thư s c a t ch c cung c p d ch v ch ng th c ch ký s công c ng ư c B Thông tin và Truy n thông c p phép ho t ng ho c t ch c ch ng th c ch ký s công c ng ang trong quá trình xin c p phép c a B Thông tin và Truy n thông và ư c B Tài chính ch p thu n s d ng trong giai o n thí i m nêu t i Quy t nh này (sau ây g i t t là t ch c ch ng th c ch ký s công c ng). Ch ng thư s ư c c p ph i ang còn hi u l c. 1.4. Có kh năng truy c p và s d ng m ng Internet và có a ch thư i n t liên l c n nh v i cơ quan thu . 1.5. Có nghĩa v n p h sơ khai thu t i cơ quan thu th c hi n thí i m quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này. 2. ăng ký s d ng ch ký s
 3. Ngư i n p thu có trách nhi m th c hi n th t c xin c p ch ng thư s v i t ch c ch ng th c ch ký s công c ng và tr các kho n chi phí ư c c p duy trì hi u l c c a ch ng thư s , ng th i th c hi n trách nhi m liên quan n ch ng thư s quy nh t i Ngh nh s 26/2007/N -CP ngày 15/02/2007 v vi c quy nh chi ti t thi hành Lu t giao d ch i n t v ch ký s và d ch v ch ng th c ch ký s và quy ch ch ng th c, ch ng thư s c a t ch c ch ng th c ch ký s công c ng nơi NNT xin c p ch ng thư s . Khi có thay i v ch ng thư s như c p l i, thay i c p khoá, t m d ng hi u l c... NNT ph i thông báo l i cho cơ quan thu bi t ch m nh t trong th i h n 2 ngày làm vi c k t khi phát sinh thay i ó. II. ĂNG KÝ N P H SƠ KHAI THU QUA M NG INTERNET 1. ăng ký l n u i v i Ngư i n p thu th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet Ngư i n p thu có các i u ki n ã nêu t i M c I.1 nói trên th c hi n: 1.1. L p h sơ ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet, bao g m: - T khai ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet theo m u s 01/ K-iHTKK t i ph l c ính kèm. Thông tin kê khai ăng ký bao g m: + Mã s thu ãc p + Tên NNT + Th i i m b t u th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng + a ch thư i n t c a NNT - B n sao có công ch ng Ch ng thư s do t ch c ch ng th c ch ký s công c ng c p. 1.2. N p h sơ ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet cho cơ quan thu qu n lý tr c ti p. 1.3. Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a Ngư i n p thu , cơ quan thu qu n lý tr c ti p c p Thông báo v vi c ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet cho Ngư i n p thu (m u s 02/TB-iHTKK t i ph l c ính kèm). Thông báo có th g i cho NNT qua bưu i n ho c tr c ti p t i cơ quan thu . Trư ng h p h sơ c a NNT là không h p pháp, h p l , cơ quan thu thông báo cho NNT bi t trong th i h n trên. 1.4. ng th i, cơ quan thu thông báo cho NNT s tài kho n iHTKK (là mã ăng nh p c ng thông tin i n t trên trang Thông tin i n t ngành thu ) và m t khNu ăng nh p l n u qua a ch thư i n t c a NNT. 2. ăng ký tài kho n n p h sơ khai thu qua m ng Internet c a NNT
 4. 2.1. Sau khi nh n ư c Thông báo ch p nh n n p h sơ khai thu qua m ng Internet và trư c khi th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet, NNT ăng nh p vào c ng thông tin i n t trên trang Thông tin i n t ngành thu khai báo tài kho n n p h sơ khai thu qua m ng Internet (sau ây g i t t là tài kho n iHTKK) và ăng ký các thông tin sau: - Tên ngư i s d ng; - M t khNu (NNT nên thay i l i so v i m t khNu l n u cơ quan thu c p); - Lo i t khai thu n p qua m ng Internet. 2.2. Ngư i n p thu trong quá trình th c hi n h sơ khai thu qua m ng Internet, n u có thay i thông tin v lo i t khai thu n p qua m ng (b sung, ch m d t nghĩa v kê khai thu ) và a ch thư i n t ph i th c hi n truy c p tài kho n iHTKK, ăng nh p tên và m t khNu th c hi n khai báo các thông tin thay i b sung. 2.3. H th ng iHTKK s t ng g i Thông báo xác nh n khai báo thông tin ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet qua h th ng thư i n t cho NNT (m u s 03/TB-iHTKK t i ph l c ính kèm) 3. ăng ký ng ng th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet 3.1. Ngư i n p thu trong quá trình th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet, n u có các lý do ph i ng ng th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet ph i th c hi n khai báo tài kho n iHTKK v th i i m ch m d t và lý do ch m d t thông qua c ng thông tin i n t trên trang Thông tin i n t ngành thu . 3.2. K t th i i m ăng ký ng ng th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet, NNT ph i th c hi n n p h sơ khai thu b ng văn b n gi y cho cơ quan thu qu n lý tr c ti p qua bưu i n ho c n p tr c ti p t i cơ quan thu . 3.3. H th ng iHTKK s t ng g i Thông báo xác nh n ng ng n p h sơ khai thu qua m ng Internet qua h th ng thư i n t cho NNT (m u s 04/TB-iHTKK t i ph l c ính kèm). III. TH C HI N N P H SƠ KHAI THU QUA M NG INTERNET 1. N p h sơ khai thu qua m ng Internet NNT b t u th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet i v i các m u t khai ã ăng ký theo kỳ kê khai thu trên thông báo c a cơ quan thu bao g m n p l n u và thay th , b sung n u có sai sót. 1.1. nh kỳ tháng, quý, năm, NNT s d ng ph n m m H tr kê khai do T ng c c Thu cung c p mi n phí th c hi n khai và l p h sơ khai thu . 1.2. Sau khi hoàn t t vi c kê khai (bao g m c vi c phê duy t c a ngư i i di n h p pháp c a NNT), NNT k t xu t h sơ khai thu (bao g m các t khai thu và các b ng
 5. kê g i kèm t khai thu ) b ng ch c năng K t xu t iHTKK c a ph n m m H tr kê khai do T ng c c Thu cung c p mi n phí. 1.3. NNT truy c p vào tài kho n iHTKK, ăng nh p tên và m t khNu th c hi n: - T i t khai ã k t xu t b ng ph n m m H tr kê khai lên c ng thông tin i n t trên Trang thông tin i n t ngành thu . - Th c hi n ký ch ký s trên t khai thu . - Ch p nh n g i h sơ khai thu cho cơ quan thu . 2. Nh n thông báo xác nh n n p h sơ khai thu qua m ng Internet 2.1. NNT hoàn thành vi c n p h sơ khai thu qua m ng Internet s ư c nh n Thông báo xác nh n n p h sơ khai thu qua m ng Internet thông qua a ch thư i n t c a NNT (m u s 05/TB-iHTKK t i ph l c ính kèm). Trư ng h p h sơ khai thu c a NNT không h p l , NNT ph i th c hi n l p và g i l i h sơ khai thu qua m ng Internet. Th i i m xác nh n n p h sơ khai thu qua m ng ư c xác nh k t khi NNT g i l i h sơ khai thu qua m ng Internet m b o tính h p l theo quy nh c a Lu t Qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. 2.2. Thông báo xác nh n n p h sơ khai thu qua m ng Internet ho c danh sách t khai thu ã n p qua m ng Internet ư c lưu t i tài kho n iHTKK c a NNT là căn c xác nh n th i i m NNT ã n p h sơ khai thu cho cơ quan thu và là cơ s x lý NNT ch m n p h sơ khai thu theo th i h n quy nh c a Lu t Qu n lý thu và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t. 3. Th i gian n p h sơ khai thu qua m ng và th i i m xác nh n n p h sơ khai thu qua m ng c a NNT 3.1. NNT có th truy c p c ng thông tin i n t n p h sơ khai thu qua m ng Internet 24/24 gi trong ngày và 7/7 ngày trong tu n, bao g m c ngày ngh , l t t. 3.2. Th i i m cơ quan thu xác nh n h sơ khai thu ã n p qua m ng Internet cho NNT là ngay sau khi NNT ch p nh n n p h sơ khai thu qua m ng. Ngày n p h sơ khai thu qua m ng ư c tính t 0 gi n trư c 24 gi cùng ngày. 4. Khai thay i, b sung h sơ khai thu qua m ng Internet NNT sau khi n p h sơ khai thu qua m ng Internet, có thay i b sung ph i l p h sơ khai thu thay i b sung theo quy nh b ng ph n m m H tr kê khai thu và g i qua m ng Internet theo quy nh t i M c III.1 nói trên. 5. Tra c u h sơ khai thu ã n p qua m ng Internet NNT có th truy c p c ng thông tin i n t trên Trang trang thông tin i n t ngành thu và ăng nh p vào tài kho n iHTKK xem, in, t i v các h sơ khai thu ã n p qua m ng Internet.
 6. 6. X lý r i ro trong quá trình th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng c a NNT 6.1. NNT g p s c trong vi c th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet liên h ngay v i cơ quan thu qu n lý tr c ti p ư c hư ng d n, h tr và gi i quy t k p th i ( i n tho i, thư i n t , n tr c ti p cơ quan thu ...). 6.2. Trư ng h p NNT không th n p h sơ khai thu qua m ng úng h n vì lý do b t kh kháng như h th ng m ng có s c , sau khi ã liên h v i cơ quan thu nhưng không ư c x lý k p th i, NNT in h sơ khai thu ra gi y và n n p cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý. N u lý do s c do h th ng ti p nh n h sơ khai thu qua m ng c a cơ quan thu ho c do h t ng m ng c a nhà cung c p d ch v Internet (không bao g m các s c thu c v máy tính, ph n m m ng d ng tài kho n truy c p Internet c a NNT...), NNT không ph i ch u kho n ph t do n p h sơ khai thu quá h n nói trên. 6.3. Trư ng h p NNT ã n p h sơ khai thu qua m ng nhưng chưa nh n ư c Thông báo xác nh n n p h sơ khai thu qua m ng Internet thông qua a ch thư i n t c a NNT, NNT ki m tra l i ngay a ch thư i n t ã ăng ký và liên h v i cơ quan thu ư c hư ng d n. 6.4. Trư ng h p Thông báo xác nh n n p h sơ khai thu qua m ng Internet thông qua a ch thư i n t c a NNT có n i dung không úng, thi u chính xác (như th i i m ã n p h sơ, lo i t khai thu ã n p...) NNT liên h v i cơ quan thu ư c hư ng d n . 7. H tr c a cơ quan thu i v i NNT 7.1. NNT ư c cơ quan thu h tr , hư ng d n th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng, cung c p mi n phí ph n m m h tr kê khai thu phiên b n m i nh t và ư c tư v n thông qua các hình th c h tr t i các cơ quan thu qu n lý tr c ti p. 7.2 T ng c c Thu t ch c h tr chuyên gia cho NNT thông qua h th ng thư i n t theo a ch hotrohtkk@gdt.gov.vn. IV. B O M T D LI U C A NNT TH C HI N N P H SƠ KHAI THU QUA M NG INTERNET 1. Qu n lý tài kho n n p h sơ khai thu qua m ng c a NNT 1.1. NNT có trách nhi m t qu n lý tên và m t khNu ăng nh p vào tài kho n iHTKK trên c ng thông tin i n t thông qua Trang thông tin i n t ngành thu . nh kỳ ít nh t 6 tháng 1 l n, NNT thay i m t khNu m b o tính an toàn, b o m t thông tin d li u trên h th ng iHTKK. 1.2. NNT có trách nhi m t qu n lý ch ký s và m b o tính an toàn b o m t, chính xác c a ch ký s trên h sơ khai thu n p qua m ng Internet. 2. Trách nhi m c a NNT i v i h sơ khai thu
 7. Trong th i gian th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet, NNT không ph i n p h sơ khai thu b ng gi y cho cơ quan thu (tr trư ng h p r i ro nêu t i M c III.6 nói trên). NNT ch u trách nhi m v tính h p pháp, y , chính xác và trung th c i v i h sơ khai thu ã n p qua m ng Internet nói trên. V. I U KHO N THI HÀNH 1. i u kho n thi hành 1.1. Th t c, trình t n p h sơ khai thu qua m ng Internet quy nh t i Quy t nh này ư c áp d ng thay th cho các quy nh hi n hành và có hi u l c trong giai o n thí i m. 1.2. T ng c c trư ng T ng c c Thu có trách nhi m ban hành hư ng d n c th cho NNT th c hi n ăng ký, n p h sơ khai thu qua m ng và có trách nhi m t ch c, hư ng d n cơ quan thu các c p th c hi n t t thí i m n p h sơ khai thu qua m ng t i Quy t nh này./. M u s : 01/ K-iHTKK C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc --------------- T KHAI ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet Kính g i: Cơ quan thu ……………………….………………. Tên ngư i n p thu : ...................................................................... Mã s thu : .............................................................. Qua xem xét và nh n th y cơ s chúng tôi có các i u ki n n p h sơ khai thu qua m ng Internet, cơ s chúng tôi ăng ký v i cơ quan thu ư c áp d ng phương pháp n p t khai thu qua m ng Internet, c th như sau: 1. Th i gian ngh ư c áp d ng: k t ngày….. tháng..... năm..... 3. Thông tin liên quan n giao d ch i n t c a cơ s chúng tôi như sau: S seria ch ng thư s : …………………………………………. Tên t ch c ch ng th c ch k s công c ng: ………………… ..... ……………………………………………………………
 8. a ch thư i n t : .......................... Chúng tôi xin cam k t th c hi n tính thu , khai thu và n p thu theo úng quy nh c a Lu t Qu n lý thu và các pháp lu t thu có liên quan./. NGƯ I N P THU ho c I DI N H P PHÁP C A NGƯ I N P THU Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u (n u có) M u s : 02/TB-iHTKK C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ------- --------- S : ........./TB-iHTKK ..., ngày.........tháng........ năm....... THÔNG BÁO V/v: ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet Kính g i : < a ch nh n thông báo c a NNT:…> Căn c h sơ ăng ký n p h sơ khai thu qua m ng Internet c a NNT. Xét i u ki n th c hi n và cam k t c a NNT. Cơ quan thu thông báo ngh n p h sơ khai thu qua Internet c a NNT k t ngày … tháng… năm…. (Trong trư ng h p ch p nh n cho phép NNT n p t khai thu qua m ng Internet thì ghi) Tài kho n s d ng d ch v n p h sơ khai thu qua m ng Internet ã ư c g i n h p thư i n t c a NNT, ngh NNT th c hi n khai báo các thông tin liên quan theo n i dung hư ng d n c a cơ quan thu t i thư i n t này. (Trong trư ng h p không ch p nh n cho phép NNT n p t khai thu qua m ng Internet thì ghi) Cơ quan thu không ch p nh n NNT th c hi n n p h sơ khai thu qua m ng Internet. Lý do: . NNT c n bi t thêm chi ti t, xin vui lòng liên h v i cơ quan thu theo a ch :
 9. a ch : : S i n tho i: a ch E-mail: Cơ quan thu thông báo NNT bi t, th c hi n./. Nơi nh n: - Như trên; (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) - Tên các b ph n có liên quan; - Lưu: VT, KK&KTT. Ghi chú: Ch in nghiêng trong d u ch là ví d . Ch n trư ng h p 1 ho c 2 theo k t qu x lý ngh ư c phép n p t khai thu qua m ng Internet c a NNT. M u s : 03/TB-iHTKK T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p- T do- H nh phúc --------- S : ........./TB-iHTKK ..., ngày.........tháng........ năm....... THÔNG BÁO Xác nh n thông tin khai báo n p h sơ khai thu qua m ng Internet c a Ngư i n p thu Kính g i : < Tên NNT > < Mã s thu > Gi ….Phút…. Giây… Ngày ….CQT xác nh n các thông tin khai báo tài kho n n p h sơ khai thu qua m ng c a ơn v , g m có : 1. Tên ngư i s d ng: 2. M t khNu ăng nh p l n u/ ang s d ng 3. M t khNu m i 4. a ch thư i n t m i
 10. 5. Lo i t khai ph i n p Tên lo i TKT Th i gian thay i có hi u l c (1) (2) bi t thêm chi ti t, xin vui lòng xem hư ng d n t i ư ng d n : www.gdt.gov.vn/...... Ho c g i i n tho i n s ......….. ư c tr giúp. “N p h sơ khai thu qua m ng là l a ch n thông minh c a b n” Ghi chú : Thông báo này ư c g i t ng t h th ng nh n t khai qua m ng iHTKK c a T ng c c Thu M u s : 04/TB-iHTKK T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p- T do- H nh phúc --------- S : ........./TB-iHTKK ..., ngày.........tháng........ năm....... THÔNG BÁO Xác nh n ng ng n p h sơ khai thu qua m ng Internet Kính g i : < NNT > < Mã s thu > Gi ….Phút…. Giây… Ngày ….CQT ã nh n ư c thông báo ngh ng ng n p h sơ khai thu qua m ng c a ơn v , g m có : STT Tên t khai M us Th i i m ch m d t th c hi n n p HSKT qua m ng 1 Thu GTGT 01/GTGT Ph l c 01 01-1/GTGT Ph l c 02 01-2/GTGT ……..
 11. 2 3 B t u k t th i i m ch m d t n p h sơ khai thu qua m ng, NNT ph i th c hi n n p h sơ khai thu b ng gi y qua bưu chính ho c n p tr c ti p t i cơ quan thu . Trư ng h p do ch m d t ho t ng, NNT ph i th c hi n các th t c ch m d t mã s thu theo quy nh. Ghi chú : Thông báo này ư c g i t ng t h th ng nh n t khai qua m ng c a CQT M u s : 05/TB-iHTKK T NG C C THU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p- T do- H nh phúc --------- S : ........./TB-iHTKK ..., ngày.........tháng........ năm....... THÔNG BÁO Xác nh n ã n p h sơ khai thu qua m ng Internet Kính g i : < NNT > < Mã s thu > Gi ….Phút…. Giây… Ngày ….CQT ã nh n ư c h sơ khai thu c a ơn v , g m có : STT Tên t khai- M u s Chính th c/ Kỳ tính thu L n th B sung 1 Thu GTGT 02/2009 Ph l c 01 Ph l c 02 …….. 2 3
 12. tra c u thông tin ã kê khai nói trên, xin vui lòng truy c p theo ư ng d n : www.gdt.gov.vn/...... “N p h sơ khai thu qua m ng là l a ch n thông minh c a b n” Ghi chú : Thông báo này ư c g i t ng t h th ng nh n t khai qua m ng iHTKK c a T ng c c Thu
Đồng bộ tài khoản