Quyết định số 1832/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định số 1832/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1832/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1832/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1832/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1832/1999/Q -BGTVT NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH V T CH C, QU N LÝ V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG XE MÁY B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22-3-1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Nh m tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c i v i phương th c v n t i hành khách công c ng b ng xe máy; Theo ngh c a C c trư ng c c ư ng b Vi t Nam và V trư ng v Pháp ch -V n t i, QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch v t ch c, qu n lý ho t ng v n t i hành khách công c ng b ng xe máy". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3: C c trư ng c c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n và ph i h p v i các Giám c S Giao thông v n t i (GTCC) t ch c và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4: Chánh Văn phòng B , V trư ng v Pháp ch - V n t i, C c trư ng c c ư ng b Vi t nam, các Giám c s Giao thông v n t i (GTCC) và Th trư ng ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc
  2. QUY CH V T CH C, QU N LÝ HO T NG V N T I HÀNH KHÁCH CÔNG C NG B NG XE MÁY (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1832/1999/Q -BGTVT ngày 26 tháng 07 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- M c ích Quy ch này quy nh nh ng nguyên t c cơ b n v t ch c, qu n lý ho t ng v n t i hành khách công c ng b ng xe máy nh m b o m quy n l i cho hành khách i xe, b o v v tính m ng và tài s n cho ngư i hành ngh v n t i hành khách công c ng b ng xe máy. i u 2.- i tư ng áp d ng Mo cá nhân s d ng xe máy v n chuy n hành khách công c ng t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương u ph i tuân th Quy ch này. Không áp d ng Quy ch này i v i trư ng h p cho thuê xe máy mà không thuê ngư i lái xe. i u 3.- Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 3.1 Xe máy ch khách là lo i xe mô tô ho c xe g n máy có 2 bánh. 3.2 Ngư i lái xe máy là ngư i tr c ti p i u khi n xe máy kinh doanh v n t i hành khách công c ng. 3.3 Hành khách là ngư i tr c ti p thuê ngư i lái xe máy ch theo yêu c a mình và ph i tr ti n cư c. i u 4.- M i ngư i lái xe máy tham gia kinh doanh v n t i hành khách công c ng trên ư ng b u ph i làm ơn và ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n quy n ư c kinh doanh v n chuy n hành khách công c ng b ng xe máy. M u ơn ư c quy nh th ng nh t trong trong c nư c (nêu ph l c A c a Quy ch này) và do cơ quan có thNm quy n ch ng nh n ơn ho c cơ quan ư c s GTVT (GTCC) ch nh phát hành. Chương 2 T CH C, QU N LÝ HO T NG VTHKCC B NG XE MÁY
  3. i u 5.- i u ki n kinh doanh 5.1- i v i ngư i lái xe máy: a - Công dân Vi t Nam t 18 tu i tr lên, có năng l c hành vi dân s y theo qui nh c a B lu t dân s Vi t Nam, có s c kho , có ơn tham gia v n t i hành khách công c ng b ng xe máy và ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. b- Ph i có gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe ang s d ng do cơ quan có thNm quy n c p. Trư ng h p i u khi n xe máy có dung tích xi lanh dư i 50cm3 ph i có gi y ch ng nh n h c t p lu t l giao thông do ngành Giao thông v n t i c p. c - Có h khNu thư ng trú, ho c gi y t m trú do chính quy n a phương c p. 5.2 i v i xe máy: a- Có gi y ch ng nh n ăng ký xe máy h p l . b- ã mua b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. c- Xe máy trong tình tr ng k thu t t t và ho t ng an toàn theo quy nh hi n hành. i u 6.- Giá cư c v n t i hành khách công c ng b ng xe máy là giá tho thu n gi a hành khách và ngư i i u khi n phương ti n, nhưng không vư t quá giá cư c tr n (n u có) do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. i u 7.- T ch c, ho t ng 7-1- Trên cơ s quy mô, a bàn ho t ng t i a phương, các cá nhân tham gia VTHKCC b ng xe máy ư c t ch c thành các t , i ho c nghi p oàn v n t i hành khách công c ng b ng xe máy theo hình th c t qu n. 7.2- T ng t , i ho c nghi p oàn ph i ăng ký trong ơn vi c s d ng m t trong nh ng quy nh như: phù hi u (th ), qu n, áo, mũ ho c có th c b ng ph c trong khi hành ngh v n t i hành khách công c ng b ng xe máy. S GTVT (GTCC) hư ng d n vi c s d ng phù hi u (th ), qu n, áo ho c ng ph c theo hư ng ơn gi n, phù h p v i i u ki n c a a phương và qui nh c a pháp lu t. 7.3- Ph m vi ho t ng c a xe máy và vi c ón tr khách ph i tuỳ thu c vào nhu c u c a hành khách ( tr các khu v c c m). Các t , i, nghi p oàn su t i m ch ón khách t i các t i m thu n ti n cho vi c ch i c a hành khách nhưng không nh hư ng n tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 7.4- i m l n ch ón khách ph i ư c cơ quan có thNm quy n công b . N u t im t i m công c ng có t hai t , i ho c nghi p oàn tr lên thì ph i hi p thương v i nhau phân công vùng ón khách. i u 8.- Th t c ch ng nh n ơn
  4. 8.1 Ngư i v n t i hành khách công c ng b ng xe máy ph i tr c ti p làm ơn và n cơ quan có thNm quy n a phương ho c doanh nghi p nơi có ti p chuy n phương th c v n t i ăng ký và xác nh n ơn ( trư ng h p t , i, nghi p oàn ư c c ngư i i di n i làm th t c). Các th t c bao g m: a- ơn xin v n t i hành khách công c ng b ng xe máy (như m u kèm theo ph l c A c a quy ch này) b- Ch ng minh thư nhân dân (xu t trình). c- Có các i u ki n quy nh t i i u 5. Các lo i gi y t trên là b n phô tô có xác nh n (công ch ng) ho c b n phô tô kèm theo b n chính i chi u. 8.2 Cơ quan qu n lý v n t i hành khách công c ng b ng xe máy a- S giao thông v n t i (GTCC): Là cơ quan qu n lý nhà nư c i v i ho t ng v n t i hành khách công c ng b ng xe máy a phương. Ban hành m u bi u các phòng (ban) giao thông c p huy n nh kì báo cáo S . b- Phòng (Ban) giao thông c a Huy n, Qu n ch u trách nhi m ki m tra, theo dõi, t ng h p tình hình s li u do các cơ quan có thNm quy n ch ng nh n ơn g i n báo cáo S giao thông v n t i (GTCC) t nh, thành ph tr c thu c TW. c- U ban nhân dân Xã, Phư ng, Th tr n ho c doanh nghi p nơi có ti p chuy n phương th c v n t i (như b n tàu, b n xe, nhà ga, b n c ng) tr c ti p nh n và gi i quy t b ng cách xác nh n vào ơn c a nh ng ngư i xin ăng ký v n t i hành khách công c ng b ng xe máy trên a bàn mình qu n lý, ng th i có trách nhi m l p s sách theo dõi. nh kì báo cáo tình hình ho t ng t i a phương và s lư ng ơn ã xác nh n v Phòng (Ban) giao thông c p huy n. d- T i nơi ch ng nh n ơn ph i niêm y t và hư ng d n th t c cho vi c xác nh n ơn (k c h sơ th t c và th i gian gi i quy t). e- K t khi nh n h sơ h p l , trong ph m vi hai ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c doanh nghi p nơi có ti p chuy n phương th c v n t i ph i ch ng nh n cho ngư i ho c t , i, nghi p oàn có ơn. g- V hi u l c c a ơn, có hai lo i như sau: + i v i ngư i có h khNu thư ng trú: th i h n hi u l c c a ơn ư c xác nh n là m t năm. + i v i ngư i có gi y t m trú: th i h n hi u l c c a vi c xác nh n ơn ph thu c vào th i h n gi y t m trú c a ngư i lái xe máy, nhưng t i a không quá m t năm.
  5. i u 9.- Các t , i, nghi p oàn tham gia v n t i hành khách công c ng b ng xe máy t nguy n óng niên li m, nguy t li m cho cơ quan xác nh n ơn tuỳ thu c vào i u ki n kinh doanh t i a phương ho c cơ quan xác nh n ơn ư c thu m c l phí trên cơ s tho thu n gi a s Tài chính- V t giá và s GTVT (GTCC) theo quy nh hi n hành. Chương 3 KI M TRA, X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N i u 10.- Các S giao thông v n t i (GTCC) ph i h p v i chính quy n các c p, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v ki m tra, ki m soát ti n hành thư ng xuyên vi c ki m tra, x lý vi ph m hành chính theo quy nh cu pháp lu t i v i nh ng ngư i tham gia v n t i hành khách công c ng b ng xe máy có hành vi vi ph m Quy ch này. i u 11.- Ngư i tham gia v n t i hành khách công c ng b ng xe máy vi ph m Quy ch này, ngoài vi c b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t, tuỳ thu c m c vi ph m, còn b l p biên b n t i ch và thu h i ơn g i v cơ quan ã ch ng nh n ơn ình ch ho t ng trong th i h n ba tháng, sáu tháng; trư ng h p tái ph m, ngoài vi c b x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t còn b thu h i ơn và b ình ch ho t ng trong th i h n m t năm. i u 12.- Vi c x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 49/CP ngày 26-7-1996 c a Chính ph "quy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th " (có s a i b sung theo Ngh nh 78/1998/N -CP ngày 26-9-1998) và các quy nh có liên quan khác. iêù 13.- Trong quá trình t ch c th c hi n, các cá nhân, t ch c và nh ng cơ quan th y có nh ng v n phát sinh vư ng m c c n b sung, s a i các i u i u kho n c a Quy ch này, báo cáo v S giao thông v n t i (GTCC) S có văn b n g i c c ư ng b Vi t nam. C c ư ng b Vi t nam t ng h p báo cáo B giao thông v n t i nghiên c u gi i quy t. M UA C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Xác nh n c a UBND phư ng, xã c l p - T do - H nh phúc ho c doanh nghi p: ......... ngày......tháng......năm..... ư c phép v n t i hành khách công c ng b ng xe máy ƠN XIN Có giá tr n V n t i hành khách công c ng b ng xe máy h t ngày.....tháng..... năm........ Kính g i:.............................................. S : /UBND........... Tên tôi là:......................................................... ...... ngày...tháng... năm...
  6. Quê quán: ........................................................ (cơ quan ký và óng d u) Nơi hi n t i: ............................................... Ghi chú H sơ xin xác nh n g m: S ch ng minh thư nhân dân:.......................... - Gi y phép lái xe. Bi n s c a xe máy ăng ký ho t ng ch - H khNu Thư ng trú ho c gi y t m khách: trú h p pháp. ......................................................................... - Gi y ăng ký xe máy h p l . i m ăng ký l y khách........................................ - Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i .......................................................................... M t2 Trang ph c:(có th là:phù hi u, qu n, áo ho c mũ). .......................................................................... Cam oan c a ch phương ti n trong quá trình tham gia h at ng ch khách công c ng (ch p hành úng quy nh v i m ón khách, l y úng giá cư c quy nh...). ........................................................................... ........................................................................... Ngư i làm ơn (ký tên) M t1 Kh c a ơn VTHKCC b ng xe máy là (8x12) N n gi y tr ng, m c en ơn c n ép plastic b o m khi s d ng.
Đồng bộ tài khoản