Quyết định số 184/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
5
download

Quyết định số 184/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 184/QĐ-TTg về việc cấp bù thủy lợi phí cho công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà thuộc 2 tỉnh Nam Định, Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 184/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 184/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP BÙ THỦY LỢI PHÍ CHO CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC NAM HÀ THUỘC 2 TỈNH NAM ĐỊNH, HÀ NAM. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992; Xét đề nghị của các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính trích từ nguồn hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước trong dự toán ngân sách Trung ương năm 2000 để hỗ trợ 70% tiền điện còn nợ từ năm 1996 về trước của Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc thu thủy lợi phí để đảm bảo cho Công ty hoạt động bình thường và phục vụ sản xuất. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Hà Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản