Quyết định số 1840/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1840/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1840/QĐ-TTg về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1840/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ***** VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1840/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C THĂNG QUÂN HÀM T I TÁ LÊN THI U TƯ NG IV I NG CHÍ NGUY N M NH TH NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn c K t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 3110-CVNS/BTCTW ngày 26 tháng 12 năm 2007; Xét báo cáo c a B trư ng B Qu c phòng t i văn b n s 304/ UQSTư ngày 08 tháng 10 năm 2007; c a B trư ng B N i v t i văn b n s 43/TTr-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Thăng quân hàm t i tá lên Thi u tư ng i v i ng chí Nguy n M nh Th ng, C c trư ng C c Trinh sát B i Biên phòng, B Qu c phòng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , B trư ng B Qu c phòng và Thi u tư ng Nguy n M nh Th ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Như i u 3, - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - C c Cán b (B Qu c phòng); Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, PCN Ki u ình Th , các V NC, TCCB; Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H. 24
Đồng bộ tài khoản