intTypePromotion=1

Quyết định số 1855/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
266
lượt xem
42
download

Quyết định số 1855/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1855/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1855/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1855/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N NĂNG LƯ NG QU C GIA C A VI T NAM N NĂM 2020, T M NHÌN N NĂM 2050 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2007 c a B Chính tr v nh hư ng Chi n lư c phát tri n năng lư ng qu c gia c a Vi t Nam n năm 2020, t m nhìn n năm 2050; Xét ngh c a B Công thương (công văn s 4167/BCT-NLDK ngày 19 tháng 12 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chi n lư c phát tri n năng lư ng qu c gia c a Vi t Nam n năm 2020, t m nhìn n năm 2050 v i các n i dung chính sau ây: 1. Quan i m phát tri n a) Phát tri n năng lư ng ph i g n li n v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c và m b o i trư c m t bư c v i t c cao, b n v ng, ng b , i ôi v i a d ng hóa các ngu n năng lư ng và công ngh ti t ki m năng lư ng là nhi m v tr ng tâm trong su t th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. b) Phát tri n năng lư ng qu c gia phù h p v i xu hư ng h i nh p qu c t , s d ng hi u qu ngu n tài nguyên trong nư c k t h p v i vi c khai thác, s d ng tài nguyên nư c ngoài m t cách h p lý, thi t l p an ninh năng lư ng qu c gia trong i u ki n m , th c hi n liên k t hi u qu trong khu v c và toàn c u, g n v i gi v ng an ninh qu c gia và phát tri n n n kinh t c l p, t ch . c) T ng bư c hình thành th trư ng năng lư ng, a d ng hóa s h u và phương th c kinh doanh, hư ng t i th a mãn t t nh t l i ích ngư i tiêu dùng. Thúc Ny nhanh vi c xóa bao c p, xóa c quy n, ti n n xóa b hoàn toàn vi c th c hi n chính sách xã h i thông qua giá năng lư ng. d) Phát tri n ng b và h p lý h th ng năng lư ng: i n, d u khí, than, năng lư ng m i và tái t o, trong ó quan tâm phát tri n năng lư ng s ch, ưu tiên phát tri n năng
  2. lư ng m i và tái t o. Phân b h p lý h th ng năng lư ng theo vùng, lãnh th ; cân i t khâu thăm dò, khai thác, ch bi n; phát tri n ng b h th ng d ch v và tái ch . ) ng d ng các thành t u c a kinh t tri th c nâng cao hi u su t, hi u qu kinh doanh năng lư ng. Coi tr ng u tư cho ti t ki m năng lư ng, gi m t l t n th t. e) Phát tri n năng lư ng g n ch t v i gi gìn môi trư ng sinh thái, b o m th c hi n phát tri n năng lư ng b n v ng. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát góp ph n th c hi n th ng l i các m c tiêu trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a ng, m c tiêu t ng quát c a Chi n lư c phát tri n năng lư ng qu c gia n năm 2020, t m nhìn n năm 2050 là: b o m an ninh năng lư ng qu c gia, góp ph n b o m gi v ng an ninh, qu c phòng và phát tri n n n kinh t c l p, t ch c a t nư c; cung c p y năng lư ng v i ch t lư ng cao cho phát tri n kinh t - xã h i; khai thác và s d ng h p lý, có hi u qu ngu n tài nguyên năng lư ng trong nư c; a d ng hóa phương th c u tư và kinh doanh trong lĩnh v c năng lư ng, hình thành và phát tri n th trư ng năng lư ng c nh tranh lành m nh; Ny m nh phát tri n ngu n năng lư ng m i và tái t o, năng lư ng sinh h c, i n h t nhân áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, nh t là vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o; phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng ngành năng lư ng i ôi v i b o v môi trư ng. b) M c tiêu c th - Ph n u m b o cung c p năng lư ng cho nhu c u phát tri n kinh t - xã h i: trong ó năng lư ng sơ c p năm 2010 kho ng 47,5 - 49,5 tri u TOE (t n d u quy i), n năm 2020 t kho ng 100 - 110 tri u TOE, n năm 2025 kho ng 110 - 120 tri u TOE và n năm 2050 kho ng 310 - 320 tri u TOE. - Nâng cao chính xác trong vi c ánh giá tr lư ng các ngu n năng lư ng sơ c p (than, d u khí, th y i n và u-ra-ni-um). M r ng h p tác v i các nư c trong khu v c và th gi i trong vi c tìm ki m, thăm dò, khai thác than, d u khí và các d ng năng lư ng khác nư c ngoài b sung ngu n năng lư ng thi u h t trong nư c. - Phát tri n ngu n, lư i i n, m b o áp ng nhu c u i n cho phát tri n kinh t - xã h i, n năm 2010 tin c y cung c p c a ngu n i n là 99,7%; lư i i n b o m tiêu chuNn n-1. - Phát tri n các nhà máy l c d u, t ng bư c áp ng nhu c u v các s n phNm d u trong nư c, ưa t ng công su t các nhà máy l c d u lên kho ng 25 n 30 tri u t n d u thô vào năm 2020. - B o m m c d tr chi n lư c xăng d u qu c gia t 45 ngày tiêu th bình quân vào năm 2010, t 60 ngày vào năm 2020 và t 90 ngày vào năm 2025.
  3. - Ph n u tăng t l các ngu n năng lư ng m i và tái t o lên kho ng 3% t ng năng lư ng thương m i sơ c p vào năm 2010; kho ng 5% vào năm 2020, và kho ng 11% vào năm 2050. - Hoàn thành chương trình năng lư ng nông thôn, mi n núi. ưa s h nông thôn s d ng năng lư ng thương m i un n u lên 50% vào năm 2010 và 80% vào năm 2020. n năm 2010 t 95% s h dân nông thôn có i n, n năm 2020 h u h t s h dân nông thôn có i n. - Xây d ng các m c tiêu, tiêu chuNn dài h n v môi trư ng theo hư ng th ng nh t v i tiêu chuNn môi trư ng khu v c và th gi i, phù h p v i i u ki n kinh t c a t nư c. Ki m soát và gi m nh ô nhi m môi trư ng trong các ho t ng năng lư ng; n năm 2015 t t c các công trình năng lư ng ph i áp ng tiêu chuNn v môi trư ng. - Chuy n m nh các ngành i n, than, d u khí sang ho t ng theo cơ ch th trư ng c nh tranh có s i u ti t c a Nhà nư c. Hình thành th trư ng bán l i n c nh tranh giai o n sau năm 2022; hình thành th trư ng kinh doanh than, d u khí trong giai o n t nay n năm 2015. - Tích c c chuNn b các i u ki n c n thi t và ng b ưa t máy i n h t nhân u tiên v n hành vào năm 2020, sau ó tăng nhanh t tr ng i n h t nhân trong cơ c u năng lư ng qu c gia. n năm 2050, năng lư ng i n h t nhân chi m kho ng 15 - 20% t ng tiêu th năng lư ng thương m i toàn qu c. - Tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c năng lư ng. Ph n u t năm 2010 - 2015, th c hi n liên k t lư i i n khu v c (b ng c p i n áp n 500 kV), t năm 2015 - 2020, th c hi n liên k t h th ng khí thiên nhiên khu v c. 3. nh hư ng phát tri n a) nh hư ng phát tri n ngành i n - m b o cung c p y i n cho phát tri n kinh t xã h i c a t nư c. Ưu tiên xây d ng các nhà máy th y i n m t cách h p lý, ng th i phát tri n các nhà máy nhi t i n s d ng than và khí thiên nhiên. Khuy n khích phát tri n ngu n i n s d ng năng lư ng m i, tái t o. - nh hư ng phát tri n ngành i n theo hư ng a d ng hóa s h u. T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) ch u trách nhi m chính trong vi c phát tri n ngu n i n và h th ng truy n t i c a qu c gia. Công b công khai danh m c các d án u tư khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia vào lĩnh v c phát i n và phân ph i i n. - a d ng các hình th c u tư trong phát tri n ngu n và lư i phân ph i. - Ti p t c thí i m và t ng bư c m r ng vi c c ph n hóa các nhà máy i n, các ơn v phân ph i i n.
  4. - Tách ho t ng công ích kh i ho t ng s n xu t kinh doanh. Th c hi n tr giá cho các ho t ng i n l c t i các vùng sâu, vùng xa. - M r ng h p tác qu c t và h i nh p qu c t . - T ng bư c hình thành và phát tri n th trư ng i n l c t i Vi t Nam. - Nghiên c u phát tri n nhà máy i n h t nhân. - m b o phát tri n b n v ng, gi m thi u tác ng x u t i môi trư ng. b) nh hư ng phát tri n ngành than - Ny m nh công tác thăm dò ánh giá tr lư ng than trên m c -300m, và tìm ki m sâu t -400 n -1100 t i vùng than Qu ng Ninh. - Khuy n khích các a phương có các i m than u tư thăm dò, khai thác ph c v cho nhu c u t i ch . - Tranh th các ngu n v n thăm dò ánh giá tr lư ng và nghiên c u kh năng khai thác vùng than ng b ng sông H ng. - Phát tri n ngành Than n nh, b n v ng, áp ng nhu c u than cho n n kinh t qu c dân; b o m th trư ng tiêu dùng than trong nư c n nh, dành m t ph n h p lý xu t khNu. - Phát tri n ngành Than ph i g n li n v i phát tri n kinh t - xã h i, du l ch, qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng sinh thái. - Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư khai thác, sàng tuy n và phân ph i than. Xây d ng l trình c ph n hóa các công ty s n xu t than, ti n t i hình thành th trư ng than. c) nh hư ng phát tri n ngành d u khí - Phân nh rõ gi a ch c năng qu n lý nhà nư c và qu n lý s n xu t kinh doanh c a các cơ quan qu n lý và s n xu t kinh doanh trong ngành D u khí. T p trung ch c năng qu n lý nhà nư c v d u khí vào m t u m i. - Xây d ng cơ s pháp lý cho các ho t ng c a ngành D u khí, c bi t quan tâm n các ho t ng trung ngu n và h ngu n, trong ó có các nhi m v quan tr ng c a qu n lý kinh t và k thu t trong ngành khí thiên nhiên như: c p phép v n chuy n và phân ph i khí, phê duy t giá khí, phí v n chuy n, phân ph i khí, các quy nh v các tiêu chuNn k thu t… - Khuy n khích và Ny nhanh công tác tìm ki m thăm dò d u khí; xây d ng m t h th ng t ch c rõ ràng và hi u qu giám sát h p ng và xét trao th u các lô thăm dò; nh kỳ xem xét, i u ch nh các i u kho n v tài chính vi c u tư thăm dò, phát tri n d u khí Vi t Nam c nh tranh ư c v i các nư c khác.
  5. - Ưu tiên phát tri n, khai thác và s d ng khí thiên nhiên. Khuy n khích và ưu ãi cho các nhà u tư thăm dò và khai thác các m khí, c bi t là các m khí có tr lư ng gi i h n biên. a d ng hóa hình th c u tư, liên doanh xây d ng nhà máy i n ch y khí bán i n cho lư i i n qu c gia. - Có chính sách khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài s d ng công ngh cao khai thác các m d u, khí có tr lư ng gi i h n biên. - Chính sách trong lĩnh v c ch bi n d u khí: + Khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài tham gia liên doanh góp v n xây d ng các nhà máy l c, hóa d u, ư c tham gia th trư ng phân ph i s n phNm v i th ph n nh t nh. + Thu hút các công ty kinh doanh s n phNm d u khí tham gia liên doanh phát tri n các nhà máy l c d u g n s n xu t v i tiêu th , i u hòa l i nhu n gi a s n xu t và kinh doanh. - Nhà nư c khuy n khích và b o h cho các ho t ng tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí nư c ngoài c a các doanh nghi p Vi t Nam. d) nh hư ng phát tri n năng lư ng m i và tái t o - V i u tra quy ho ch: các d ng năng lư ng m i và tái t o chưa ư c ánh giá y , b i v y c n có k ho ch và u tư thích áng cho i u tra b sung các s li u, ti n t i quy ho ch, phân vùng các d ng năng lư ng này có k ho ch u tư, khai thác h p lý. L p các t ch c chuyên trách, thu c nhi u thành ph n kinh t khác nhau i u tra, xây d ng quy ho ch, k ho ch. Th c hi n tuyên truy n, t ch c nghiên c u, ch th và tri n khai r ng kh p trên toàn lãnh th . - Tăng cư ng tuyên truy n s d ng các ngu n năng lư ng m i và tái t o c p cho các khu v c vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o. Xây d ng cơ ch qu n lý duy trì và phát tri n các ngu n i n nh ng khu v c này. - L ng ghép s d ng năng lư ng m i và tái t o vào chương trình ti t ki m năng lư ng và các chương trình m c tiêu qu c gia khác như chương trình i n khí hóa nông thôn, tr ng r ng, xóa ói gi m nghèo, nư c s ch, VAC… - Khuy n khích các doanh nghi p xây d ng các cơ s thích h p s n xu t, l p ráp, s a ch a các lo i thi t b năng lư ng m i như un nư c nóng, th y i n nh , ng cơ gió, h m khí sinh v t… nh ng nơi có i u ki n. H p tác mua công ngh c a các nư c ã phát tri n l p ráp các thi t b công ngh cao như pin m t tr i, i n gió… t ng bư c làm phù h p và ti n t i l p ráp, ch t o trong nư c. - H tr u tư cho các chương trình i u tra, nghiên c u, ch t o th , xây d ng các i m i n hình s d ng năng lư ng m i và tái t o; ưu ãi thu nh p thi t b , công ngh m i, thu s n xu t, lưu thông các thi t b ; b o h quy n tác gi cho các phát minh, c i ti n k thu t có giá tr .
  6. - Cho phép các cá nhân, t ch c kinh t trong và ngoài nư c ph i h p u tư khai thác ngu n năng lư ng m i và tái t o trên cơ s ôi bên cùng có l i. 4. Các chính sách a) Chính sách b o m an ninh năng lư ng qu c gia Ưu tiên th c hi n chính sách b o m an ninh năng lư ng qu c gia theo hư ng phát tri n ng b các ngu n năng lư ng; khai thác và s d ng ti t ki m các ngu n năng lư ng trong nư c; gi m b t ph thu c vào các s n phNm d u m nh p khNu; xu t nh p khNu than h p lý (trư c m t gi m lư ng than xu t khNu hàng năm); liên k t h th ng năng lư ng trong khu v c; m r ng kho d tr xăng d u; k t h p an ninh năng lư ng v i b o m qu c phòng, an ninh qu c gia. b) Chính sách giá năng lư ng Chính sách giá năng lư ng ư c coi là m t trong nh ng chính sách t phá; nhanh chóng xóa b c quy n, bao c p trong c s n xu t và tiêu dùng năng lư ng. Giá năng lư ng c n ư c xác nh phù h p v i cơ ch th trư ng; Nhà nư c i u ti t giá năng lư ng thông qua chính sách thu và các công c qu n lý khác. c) Chính sách u tư cho phát tri n các ngu n năng lư ng m i và tái t o, năng lư ng sinh h c, i n h t nhân. Ưu tiên phát tri n năng lư ng m i, năng lư ng tái t o, năng lư ng sinh h c, i n h t nhân. Khuy n khích u tư ra nư c ngoài tìm ki m ngu n năng lư ng; có chính sách b o m s bình ng gi a các thành ph n kinh t tham gia vào phát tri n năng lư ng. d) Chính sách s d ng năng lư ng ti t ki m và hi u qu Chính sách khuy n khích s d ng năng lư ng ti t ki m, hi u qu c n xác nh nh ng yêu c u c th v ti t ki m i v i các ngành s d ng nhi u năng lư ng; khuy n khích vi c ng d ng thi t b , công ngh m i ti t ki m năng lư ng. ) Chính sách b o v môi trư ng Chính sách b o v môi trư ng nh m th c hi n vi c m b o vi c khai thác và s d ng năng lư ng v i vi c qu n lý t t môi trư ng; áp d ng các tiêu chuNn môi trư ng tiên ti n h p lý. 5. Các gi i pháp th c hi n a) Gi i pháp v u tư phát tri n - Hoàn thi n t ch c và qu n lý các T p oàn: i n l c Vi t Nam, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam, D u khí Vi t Nam theo hư ng T p oàn công nghi p - thương m i - tài chính, kinh doanh a ngành trong nư c và qu c t , gi vai trò ch o trong vi c u tư phát tri n năng lư ng.
  7. - Xem xét m r ng vi c thăm dò, khai thác năng lư ng sơ c p vùng bi n o xa, vùng bi n ch ng l n gi a Vi t Nam v i m t s nư c trong khu v c. - Ny m nh hơn n a h p tác qu c t trong lĩnh v c năng lư ng; ưu tiên h p tác v i các nư c láng gi ng (Lào, Cam-pu-chia, Trung Qu c); s d ng có hi u qu các ngu n năng lư ng khai thác t nư c ngoài. - Công khai danh m c các d án u tư; khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia u tư vào lĩnh v c năng lư ng. b) Gi i pháp v cơ ch tài chính - Tăng u tư t ngu n v n ngân sách nhà nư c cho các d án năng lư ng nông thôn, mi n núi, h i o góp ph n phát tri n kinh t và xóa ói, gi m nghèo cho các khu v c này; xem xét thành l p qu phát tri n năng lư ng h tr u tư cho phát tri n năng lư ng m i và tái t o, th c hi n các d án công ích. - Ưu tiên b trí ngu n v n tín d ng ưu ãi t qu h tr phát tri n, ngu n v n ODA và các ngu n v n vay song phương khác c a nư c ngoài cho các d án năng lư ng như: tìm ki m thăm dò, phát tri n ngu n năng lư ng m i tái t o, năng lư ng sinh h c,… c) Gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c - T p trung ào t o, nâng cao trình chuyên môn c a i ngũ cán b qu n lý, k thu t và công ngh lành ngh ; ào t o b sung, ón u cho nh ng ngành còn thi u, còn y u, nh t là các ngành năng lư ng m i và tái t o, năng lư ng sinh h c, l c hóa d u, i n h t nhân. - Ny m nh các ho t ng nghiên c u khoa h c và ng d ng công ngh m i, nh t là trong lĩnh v c tìm ki m, thăm dò d u khí, than; s p x p l i các cơ s nghiên c u khoa h c - công ngh , ào t o theo hư ng v a t p trung, v a chuyên sâu; phát tri n ng b ti m l c khoa h c - công ngh , ng d ng và c i ti n công ngh nư c ngoài, ti n t i sáng t o công ngh m i trong ngành năng lư ng c a Vi t Nam. - Ny m nh vi c tri n khai các gi i pháp ti t ki m năng lư ng; tăng cư ng ph i h p gi a chính quy n v i M t tr n T qu c và các t ch c oàn th trong vi c v n ng qu n chúng tri t ti t ki m, s d ng có hi u qu các ngu n năng lư ng và b o v môi trư ng. d) Gi i pháp v cơ ch t ch c - Th c hi n tái cơ c u ngành năng lư ng t ng bư c hình thành th trư ng năng lư ng c nh tranh lành m nh trên cơ s m b o n nh chính tr - xã h i. - Ban hành m i i ôi v i s a i, b sung, hoàn ch nh các văn b n pháp lu t hi n hành các doanh nghi p năng lư ng chuy n sang ho t ng theo cơ ch th trư ng; xóa b c quy n doanh nghi p. i u 2. Nhi m v các B , ngành và các ơn v liên quan
  8. 1. B Công thương: - Ch u trách nhi m qu n lý và ch o tri n khai th c hi n Chi n lư c phát tri n năng lư ng qu c gia c a Vi t Nam n năm 2020, t m nhìn n năm 2050. - Ch o xây d ng quy ho ch phát tri n ngành năng lư ng và các phân ngành năng lư ng: i n, than, d u khí theo t ng chu kỳ phát tri n kinh t , xã h i. - Ch o vi c ánh giá và c p nh t nhu c u năng lư ng có chương trình phát tri n các công trình năng l c h p lý, áp ng nhu c u năng lư ng c a c nư c. Trong trư ng h p có bi n ng l n v nhu c u và kh năng cung c p các ngu n năng lư ng, c n ch ng tính toán, xu t hi u ch nh k p th i. - Nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách th c hi n Chi n lư c phát tri n năng lư ng qu c gia c a Vi t Nam n năm 2020, t m nhìn n năm 2050 phù h p v i thNm quy n theo quy nh c a Chính ph . 2. B Tài nguyên và Môi trư ng: Ch o vi c ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c kh o sát, thăm dò ánh giá tr lư ng các ngu n tài nguyên năng lư ng. 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: Ph i h p, ti p t c nghiên c u, hoàn thi n và ban hành cơ ch huy ng và s d ng v n có hi u qu cho u tư phát tri n ngành năng lư ng. 4. B Khoa h c và Công ngh : Ph i h p v i B Công thương ch o tri n khai các chương trình Ny m nh ho t ng khoa h c - công ngh trong lĩnh v c năng lư ng theo hư ng khuy n khích ti p thu, ng d ng công ngh tiên ti n và ti t ki m năng lư ng c a th gi i. 5. B Giáo d c và ào t o: Ch trì, ph i h p v i B Công thương, B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch o l p chương trình và t ch c ào t o i ngũ cán b k thu t, cán b qu n lý, công nhân v n hành lành ngh , c bi t cho lĩnh v c i n h t nhân áp ng nhu c u ngu n nhân l c cho phát tri n ngành năng lư ng. 6. Các B , ngành, a phương, doanh nghi p, t ch c và cá nhân liên quan theo ch c năng, nhi m v t ch c và th c hi n t t n i dung Chi n lư c quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v , cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  9. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn: i n l c, D u khí, Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam; - Các T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản