Quyết định số 1865/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
37
lượt xem
11
download

Quyết định số 1865/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1865/1999/qđ-bgtvt về việc ban hành thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1865/1999/QĐ-BGTVT về việc ban hành Thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1865/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1865/1999/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1999 BAN HÀNH TH L V N CHUY N, X P D , GIAO NH N VÀ B O QU N HÀNG HOÁ Ư NG THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Xét ngh c a ông V trư ng V Pháp ch - V n t i và ông C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Th l v n chuy n, x p d , giao nh n và b o qu n hàng hoá ư ng thu n i a". i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 1035 Q /VT ngày 12 tháng 6 năm 1990 c a B trư ng B Giao thông V n t i và Bưu i n; có hi u l c thi hành sau 30 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, các Giám c S Giao thông V n t i ( S Giao thông Công chính), Th trư ng các cơ quan, t ch c và m i cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc TH L
 2. V N CHUY N, X P D , GIAO NH N VÀ B O QU N HÀNG HOÁ Ư NG THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1865/1999/Q -BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Giao thông V n t i) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, i tư ng, ph m vi áp d ng 1- M c ích: Th l này quy nh các nguyên t c v kinh doanh v n chuy n, x p d , giao nh n và b o qu n hàng hoá ư ng thu n i a; xác nh quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân liên quan. 2- i tư ng áp d ng: Th l này áp d ng cho các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t , k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài ã ư c phép kinh doanh v n chuy n, x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam . 3- Ph m vi áp d ng: Th l này ư c áp d ng i v i vi c v n chuy n, x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá trên ư ng thu n i a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; liên v n hàng hoá trong nư c và qu c t n u không trái v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. Vi c v n chuy n, x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá nguy hi m có quy nh riêng. i u 2. Gi i thích t ng Trong th l này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- "Ngư i v n chuy n" là t ch c, cá nhân dùng phương ti n thu n i a thu c s h u c a mình ho c thuê phương ti n thu c s h u c a ngư i khác kinh doanh v n chuy n hàng hoá trên ư ng thu n i a . 2- "Ngư i thuê v n chuy n" là t ch c, cá nhân ký k t h p ng thuê v n chuy n hàng hoá hàng hoá b ng phương ti n thu n i a. 3- "Ngư i x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá" là t ch c, cá nhân ký h p ng nh n x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá t i c ng, b n thu n i a (trong Th l này g i chung là c ng). 4- "Ngư i thuê x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá" là t ch c, cá nhân ký h p ng thuê x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá. 5- "Ngư i giao hàng" là ngư i tr c ti p giao hàng cho ngư i v n chuy n và ký tên trong Gi y v n chuy n. 6- "Ngư i nh n hàng" là t ch c, cá nhân nh n hàng ghi trên Gi y v n chuy n.
 3. 7- "Ngư i thuê phương ti n" là t ch c, cá nhân ký h p ng thuê phương ti n t ch c v n chuy n. 8- "Ngư i i lý" là t ch c, cá nhân ư c u quy n ký k t ho c th c hi n h p ng v n chuy n, x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá. Ngư i u quy n có th u quy n toàn b ho c m t ph n công vi c và ph i tr cho ngư i ư c u quy n chi phí i lý do hai bên tho thu n trong h p ng, n u pháp lu t không quy nh. 9- "Gi y v n chuy n" là b ng ch ng v vi c ngư i v n chuy n ã ti p nh n hàng hoá v n chuy n; là ch ng t thanh toán cư c phí v n chuy n và là cơ s pháp lý gi i quy t tranh ch p v hàng hoá trong quá trình v n chuy n. 10- "Hàng siêu tr ng" là lo i hàng nguyên ki n không tháo r i ư c có tr ng lư ng t 20 t n tr lên ( tr container). 11- "Hàng siêu trư ng" là lo i hàng có chi u dài trên 12 mét ho c chi u r ng trên 4 mét ho c chi u cao trên 3,5 mét. 12- "Trư ng h p b t kh kháng" là trư ng h p x y ra do thiên tai, d ch b nh, ch ho , t c lu ng v n chuy n. 13- " Hàng nguy hi m" là các lo i ch t c, d cháy, d n gây nguy hi m cho ngư i, phương ti n và môi trư ng. i u 3. Ký k t h p ng 1. M i ho t ng kinh doanh v n chuy n, x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá và các d ch v liên quan khác trư c khi th c hi n ph i ký k t h p ng theo quy nh c a pháp lu t v h p ng. 2. Các bên có th tho thu n trong h p ng v vi c tham gia b o hi m c a m i bên. Chương 2 V N CHUY N HÀNG HOÁ i u 4. Gi y t c n thi t trong quá trình v n chuy n 1- Ngư i v n chuy n có trách nhi m chuNn b y các gi y t liên quan n phương ti n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2- Ngư i thuê v n chuy n ph i chuNn b y gi y t có giá tr pháp lý v hàng hoá. Trư ng h p thuê v n chuy n nh ng lo i hàng hoá quý hi m, ngư i thuê v n chuy n ph i có b o hi m hàng hoá. 3- Sau khi nh n hàng xu ng phương ti n, ngư i v n chuy n ph i l p Gi y v n chuy n ít nh t thành 3 b n, m t b n giao cho ngư i thuê v n chuy n, m t b n giao cho ngư i nh n hàng và m t b n ngư i v n chuy n gi . Trư ng h p c n s d ng, ngư i v n chuy n có th l p thêm 1 n 2 b n.
 4. 4- Gi y v n chuy n ph i bao g m các n i dung chính sau : - Ngư i v n chuy n; - Ngư i thuê v n chuy n; - Ngư i nh n hàng; - a i m giao hàng và ngư i giao hàng; - a i m tr hàng; - Lo i hàng ư c v n chuy n ( tính ch t hàng hoá, s lư ng, kh i lư ng, ch t lư ng và giá tr hàng hoá ); - Ti n cư c v n chuy n và các chi phí khác ( n u có); - Xác nh n c a ngư i v n chuy n v tình tr ng hàng hoá nh n v n chuy n; - Các chi ti t khác mà ngư i v n chuy n và ngư i thuê v n chuy n tho thu n ghi vào Gi y v n chuy n. Các thông tin liên quan n hàng hoá ghi trong Gi y v n chuy n do ngư i thuê v n chuy n cung c p. Ngư i thuê v n chuy n ph i ch u trách nhi m hoàn toàn v s chính xác c a các thông tin ó. N u ngư i thuê v n chuy n khai báo không chính xác d n n thi t h i thì ph i ch u hoàn toàn trách nhi m. 5- Trong quá trình v n chuy n, n u các gi y t không y ho c không h p l mà gây ra thi t h i thì bên liên quan n gi y t ó ph i ch u trách nhi m. i u 5. i u ki n phương ti n v n chuy n hàng hoá 1- Ngư i v n chuy n ph i chuNn b phương ti n y i u ki n an toàn theo quy nh hi n hành và thích h p v i lo i hàng c n v n chuy n. 2- Ngư i thuê v n chuy n có quy n t ch i, n u phương ti n không i u ki n ã tho thu n trong h p ng . 3- Phương ti n ch nh n và tr hàng t i các c ng ã ư c cơ quan có thNm quy n c p phép, tr các trư ng h p quy nh t i i u 8 c a Th l này. i u 6. Quan h gi a ngư i v n chuy n và ngư i thuê v n chuy n t i c ng. 1- Phương ti n n c ng x p, d hàng. Trư c khi phương ti n n c ng và khi phương ti n ã làm xong th t c nh p c ng, ngư i v n chuy n ph i thông báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t. Th i i m thông báo do hai bên tho thu n trong h p ng. 2- Khi x p, d hàng:
 5. a- Ngư i v n chuy n chuNn b phương ti n s n sàng và c ngư i cùng tham gia v i ngư i giao nh n hàng . b- Ngư i thuê v n chuy n c i di n giao nh n hàng t i phương ti n. c- Căn c năng su t x p, d c a c ng, ngư i v n chuy n và ngư i thuê v n chuy n tho thu n th i gian gi i phóng phương ti n và ghi vào h p ng. d- Th i gian gi i phóng phương ti n ư c tính t khi ngư i v n chuy n làm xong th t c nh p c ng và báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t cho n khi làm xong th t c giao nh n hàng hoá. N u phương ti n lưu t i c ng quá th i h n quy nh trong h p ng thì ngư i thuê v n chuy n ph i ch u chi phí ch i. M c chi phí do hai bên tho thu n trong h p ng. e- Trong quá trình x p, d hàng, ngư i v n chuy n ph i hư ng d n b o m an toàn phương ti n, hàng hoá trong quá trình v n chuy n. 3- X lý khi không có ngư i nh n hàng. Khi hàng hoá ã v n chuy n t i c ng n mà không có ngư i nh n hàng thì ngư i v n chuy n thông báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t. Trong th i h n 48 gi k t lúc nh n tin ( theo ngày gi bưu i n ), ngư i nh n hàng không n thì ngư i v n chuy n m i i di n cơ quan ch c trách làm ch ng l p biên b n và t ch c x p, d , b o qu n hàng hoá gi i phóng phương ti n, sau ó c 5 ngày ngư i v n chuy n g i thông báo cho ngư i thuê v n chuy n 1 l n cho n 15 ngày i v i hàng hoá d h ng; c 20 ngày ngư i v n chuy n thông báo cho ngư i thuê v n chuy n 1 l n cho n 60 ngày i v i hàng hoá thông thư ng. Quá th i h n qui nh trên, ngư i thuê v n chuy n không có ý ki n gì, ngư i v n chuy n l p biên b n có s ch ng ki n c a chính quy n a phương, bán u giá s hàng hoá ó theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. Ti n bán u giá hàng hoá, sau khi ã tr các chi phí có liên quan, ph n còn l i ph i g i vào "Tài kho n ti n qu n lý, gi h " t i ngân hàng nơi ngư i v n chuy n m tài kho n. Trong th i h n 180 ngày k t ngày bán u giá hàng hoá , n u ngư i thuê v n chuy n ho c ngư i nh n hàng yêu c u thì ngư i v n chuy n tr s ti n còn l i ó cho ngư i thuê v n chuy n ho c ngư i nh n hàng. Quá th i h n nói trên mà không có ngư i yêu c u thì ngư i v n chuy n ph i n p s ti n còn l i ó vào ngân sách nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương n i bán u giá hàng hoá . 4- Khi thay i ngư i nh n hàng ho c thay i a i m tr hàng thì hai bên thương lư ng và l p ph l c h p ng kèm theo. i u 7. V n chuy n 1- Th i h n v n chuy n ư c tính t lúc ngư i v n chuy n làm xong th t c r i c ng i cho n khi phương ti n làm xong th t c nh p c ng n và thông báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t. Ngư i v n chuy n có trách nhi m m b o úng th i h n v n chuy n mà hai bên ã tho thu n trong h p ng; n u không m b o th i h n ã tho thu n mà không có lý
 6. do chính áng thì ngư i v n chuy n ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i thuê v n chuy n. 2- Trong quá trình v n chuy n, n u phương ti n ph i d ng l i các cơ quan có thNm quy n ki m tra thì căn c vào k t lu n c a cơ quan ki m tra, bên có l i ph i ch u m i thi t h i phát sinh. Trư ng h p công ch c, viên ch c c a cơ quan ki m tra có l i khi ki m tra thì cơ quan ó có trách nhi m yêu c u công ch c, viên ch c c a mình ph i b i thư ng thi t h i theo qui nh c a pháp lu t. 3- Trư ng h p c n thi t có ngư i i áp t i hàng hoá trên phương ti n, ph i có s tho thu n c a các bên ghi trong h p ng. Thuy n trư ng t o i u ki n thu n l i cho ngư i i áp t i th c hi n nhi m v . i u 8. X lý các trư ng h p x y ra trong quá trình v n chuy n 1- Trong quá trình v n chuy n n u thuy n viên phát hi n hàng hoá có kh năng t b c cháy ho c rò r , v thì ngư i v n chuy n ph i k p th i tìm m i bi n pháp ngăn ch n b o v hàng hoá và phương ti n ng th i l p biên b n có ch ng nh n c a chính quy n a phương ho c c nh sát giao thông ư ng thu và thông báo ngay cho ngư i thuê v n chuy n bi t.Các chi phí phát sinh, bên có l i ch u trách nhi m thanh toán. N u c hai bên u không có l i thì chi phí và thi t h i phát sinh hai bên cùng ch u trách nhi m. 2- Trong quá trình v n chuy n g p trư ng h p b t kh kháng, n u xét th y không m b o an toàn, thuy n trư ng có quy n thuê d m t ph n ho c toàn b hàng hoá lên b và t ch c b o qu n hàng hoá( có xác nh n c a chính quy n a phương ho c c nh sát giao thông ư ng thu ), sau ó thông báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t, m i chi phí phát sinh hai bên cùng ch u trách nhi m. 3- Trong quá trình v n chuy n, ngư i v n chuy n phát hi n hàng hoá không úng v i ch ng lo i ngư i thuê v n chuy n ã kê khai: a- N u không ph i là hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông, ngư i v n chuy n báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t và ti p t c v n chuy n n nơi tr hàng, m i chi phí phát sinh (n u có) ngư i thuê v n chuy n ph i ch u. b- N u là hàng nguy hi m, hàng c m lưu thông, ngư i v n chuy n ph i báo cho cơ quan ch c năng x lý ng th i báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t. Ngư i thuê v n chuy n ngoài vi c ch u chi phí phát sinh, còn ph i ch u ti n ph t b ng 3 l n ti n cư c. 4- Trên ư ng i phương ti n v n t i b trưng d ng do l nh c a cơ quan có thNm quy n thì thuy n trư ng thông báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t. N u phương ti n b t bu c ph i v n chuy n lo i hàng không phù h p v i phương ti n thì ngư i v n chuy n ư c mi n trách nhi m khi có thi t h i xNy ra, cơ quan trưng d ng thanh toán m i chi phí và thi t h i do vi c trưng d ng gây ra. 5- Ngh n ư ng d c tuy n v n chuy n.
 7. N u lu ng v n chuy n b ách t c do trư ng h p b t kh kháng mà phương ti n v n t i không th i ti p ư c thì ngư i v n chuy n ph i báo ngay cho ngư i thuê v n chuy n bi t. Trong th i gian t i a không quá 36 gi k t lúc nh n tin ( theo ngày gi bưu i n ) ngư i thuê v n chuy n ph i tr l i và cùng ngư i v n chuy n bàn b c tìm cách gi i quy t: a- N u hai bên th ng nh t ưa phương ti n v a i m tr hàng g n nh t (thay i c ng n) thì ngư i v n chuy n ư c thu ti n cư c quãng ư ng th c t phương ti n ã i; b- N u hai bên cùng th ng nh t ưa phương ti n quay tr l i c ng i thì ngư i v n chuy n ch ư c thu ti n cư c o n ư ng ã i ( không tính lư t v ), ngư i thuê v n chuy n ch u chi phí d hàng lên b và chi phí ch i ( n u có ); c- N u chuy n t i qua ch ách t c thì ngư i thuê v n chuy n m nh n vi c chuy n t i và ch u m i chi phí, ngư i v n chuy n ư c thu cư c t c ng i n ch ách t c. Sau 36 gi k t lúc nh n tin ( theo ngày gi bưu i n), n u ngư i thuê v n chuy n không tr l i thì coi như ã ch p nh n vi c u phương ti n ch i n khi thông lu ng và ch u m i chi phí phát sinh. Ngư i v n chuy n tìm v trí an toàn neo u phương ti n ch thông lu ng. i u 9. Hàng không kh i lư ng và không úng ch ng lo i như ngư i thuê v n chuy n ã xác báo 1- N u hàng hoá không có ho c không kh i lư ng như ã xác báo thì ngư i thuê v n chuy n ph i thông báo cho ngư i v n chuy n bi t trư c ch m nh t là 48 gi k t ngày, gi yêu c u phương ti n n nh n hàng. N u ngư i thuê v n chuy n không báo ho c báo trư c ít hơn 48 gi thì ngư i thuê v n chuy n ph i b i thư ng m i chi phí phát sinh cho ngư i v n chuy n. 2- Ngư i thuê v n chuy n có quy n thay i m t hàng v n chuy n ã ghi trong h p ng nhưng ph i thông báo cho ngư i v n chuy n bi t trư c ch m nh t là 48 gi k t ngày, gi yêu c u phương ti n n nh n hàng, ngư i v n chuy n không tr l i thì coi như ch p nh n. N u ngư i thuê v n chuy n không báo ho c báo trư c ít hơn 48 gi làm cho phương ti n ã i n nơi nh n hàng mà không v n chuy n ư c lo i hàng ó thì ngư i thuê v n chuy n ph i b i thư ng m i chi phí liên quan cho ngư i v n chuy n. 3- N u ngư i v n chuy n không b trí ư c phương ti n úng ch ng lo i, tr ng t i ã tho thu n trong h p ng thì ph i thông báo cho ngư i thuê v n chuy n bi t trư c 48 gi , k t th i i m giao hàng ghi trong h p ng. N u ngư i v n chuy n không thông báo ho c không n ch hàng thì ph i b i thư ng thi t h i liên quan cho ngư i thuê v n chuy n. 4- Ngư i v n chuy n và ngư i thuê v n chuy n có th tho thu n khác các qui nh trên ây và ư c th hi n c th trong h p ng. i u 10. Th c hi n l nh v n chuy n kh n c p
 8. Trư ng h p ph i v n chuy n hàng hoá theo l nh khNn c p c a cơ quan có thNm quy n thì ngư i v n chuy n có trách nhi m thi hành, không ch m quá 12 gi k t gi nh n l nh. Cơ quan ký l nh có trách nhi m gi i quy t k p th i các v n có liên quan n vi c th c hi n l nh, k c chi phí cho ngư i v n chuy n. Chương 3 H P NG THUÊ PHƯƠNG TI N KINH DOANH i u 11. H p ng thuê phương ti n H p ng thuê phương ti n là h p ng ư c ký k t gi a ngư i cho thuê phương ti n và ngư i thuê phương ti n, sau ây g i chung là các bên ký h p ng, theo ó ngư i thuê phương ti n s d ng phương ti n kinh doanh v n chuy n hàng hoá trong m t th i h n ho c m t s chuy n nh t nh. Giá thuê phương ti n do hai bên tho thu n trong h p ng, n u không có qui nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n . Trư ng h p ngư i kinh doanh v n chuy n hàng hoá thuê phương ti n c a nư c ngoài, ph i ư c B Giao thông V n t i ch p thu n. i u 12. Các hình th c thuê phương ti n Có các hình th c thuê phương ti n sau ây: 1- Thuê phương ti n nh h n: Ngư i cho thuê giao quy n s d ng phương ti n cho ngư i thuê cùng v i kíp thuy n viên; 2- Thuê phương ti n tr n: Ngư i cho thuê giao quy n s d ng phương ti n cho ngư i thuê không cùng v i kíp thuy n viên. i u 13. Nghĩa v c a các bên ký k t h p ng Các bên ký h p ng thuê phương ti n có nghĩa v sau: 1- Ngư i cho thuê phương ti n: a- Giao phương ti n cùng các gi y t h p pháp c a phương ti n cho bên thuê úng th i gian, a i m, tr ng thái k thu t ã ghi trong h p ng; b-Trư ng h p cho thuê phương ti n nh h n, ph i cung c p kíp thuy n viên có b ng c p phù h p v i lo i phương ti n theo quy nh, th c hi n vi c qu n lý lao ng và hoàn toàn ch u trách nhi m v các v n liên quan n kíp thuy n viên ó; c-Tr ti n s a ch a phương ti n n u các t n th t phát sinh ngoài trách nhi m c a ngư i thuê phương ti n. 2- Ngư i thuê phương ti n: a- S d ng phương ti n úng công d ng, m c ích ã tho thu n trong h p ng;
 9. b- B o dư ng phương ti n và các trang thi t b khác n u không có tho thu n khác trong h p ng; c- Khi h t th i h n thuê phương ti n, ph i giao tr phương ti n úng a i m, th i i m và tr ng thái k thu t như ã tho thu n. i u 14. Quy n c a các bên ký k t h p ng Các bên ký k t h p ng có quy n sau: 1- Ngư i cho thuê phương ti n: a- Trư ng h p cho thuê phương ti n tr n, có quy n c ngư i i di n ki m tra b t thư ng vi c ch p hành nghĩa v c a ngư i thuê phương ti n nhưng không gây nh hư ng n vi c kinh doanh c a ngư i thuê phương ti n; b- ư c quy n thu h i phương ti n và ch m d t h p ng n u ngư i thuê phương ti n vi ph m nghiêm tr ng các i u kho n mà hai bên ã tho thu n trong h p ng. 2- Ngư i thuê phương ti n: a- ư c quy n s d ng phương ti n và kíp thuy n viên th c hi n các m c ích ã tho thu n trong h p ng; b- Trư ng h p phương ti n b trưng d ng do l nh c a cơ quan có thNm quy n, ph i báo cho ngư i cho thuê phương ti n bi t và ư c quy n ngh cơ quan ký l nh trưng d ng ph i s d ng úng công d ng phương ti n và thanh toán cư c phí, ph phí do vi c trưng d ng gây ra. i u 15. Ch m d t h p ng 1-Hai bên ch m d t h p ng n u phương ti n m t tích, chìm m, b t ch thu ho c hư h ng không s a ch a ư c, l i thu c bên nào, bên ó ch u trách nhi m b i thư ng. 2- H p ng thuê phương ti n ương nhiên ch m d t n u x y ra chi n tranh, thiên tai không th ti p t c th c hi n ư c. Hai bên xác nh th i h n ã s d ng phương ti n thanh toán. Chương 4 X PD HÀNG HOÁ i u 16. Nghĩa v c a ngư i x p d và ngư i thuê x p d 1- Nghĩa v c a ngư i x p d a- T ch c x p, d gi i phóng phương ti n v n t i theo úng th i h n quy nh như h p ng ã ký k t;
 10. b- N u ngư i x p d không x p d ư c hàng hoá như ã tho thu n trong h p ng v i ngư i thuê x p d thì ph i b i thư ng cho ngư i thuê x p d theo h p ng ã ký k t; c- m b o an toàn hàng hoá, phương ti n trong quá trình x p d . 2- Nghĩa v c a ngư i thuê x p d . a- Thông báo cho ngư i x p d bi t d ki n th i i m hàng n c ng và xác báo s lư ng hàng i th ng và lưu kho bãi. Khi ngư i thuê x p d ã xác báo mà không có i di n giao nh n hàng ho c không có hàng thì ngư i thuê x p d ch u m i chi phí liên quan; b- Cung c p cho ngư i x p d nh ng tài li u k thu t, các h sơ c n thi t và nh ng yêu c u v an toàn c a hàng hoá chuNn b phương án x p d ; c- C ngư i i di n giao nh n hàng k t lúc b t u x p, d cho n khi x p, d xong hàng và ký xác nh n hàng ã x p, d xong. Chương 5 GIAO NH N VÀ B O QU N HÀNG HOÁ i u 17. Bao ki n và nhãn hi u hàng hoá 1- T t c các lo i hàng hoá óng bao, hòm, ki n, thùng ph i mb o b n, thu n ti n trong vi c v n chuy n, x p d . 2- Các lo i bao, hòm, ki n, thùng ph i ghi ký hi u, mã hi u, tr ng lư ng y , chính xác, rõ ràng, không phai nhoè trong quá trình v n chuy n, x p d . 3- i v i hàng container, s hi u ph i rõ ràng, còn nguyên niêm chì và v container ph i m b o i u ki n k thu t quy nh. 4- N u hàng hoá có ký hi u, mã hi u không rõ ràng, óng gói không m b o b n thì ngư i v n chuy n, ngư i x p d có quy n t ch i nh n v n chuy n, x p d . Ngư i thuê v n chuy n, thuê x p d ph i ch u m i chi phí liên quan. i u 18. Các phương th c giao nh n hàng hoá Căn c theo Gi y v n chuy n, ngư i v n chuy n và ngư i nh n hàng giao nh n hàng hoá theo nguyên t c: nh n hàng theo phương th c nào thì tr hàng theo phương th c ó. M t s phương th c giao nh n thông thư ng là: 1- Giao nh n theo s lư ng, tr ng lư ng, th tích, b ng phương pháp ki m m, cân, o. Vi c ki m m ph i m b o nguyên bao, nguyên thùng, nguyên ki n, nguyên bó. N u bao bì còn nguyên v n thì ngư i v n chuy n không ch u trách nhi m v tr ng lư ng và tình tr ng hàng hoá bên trong.
 11. 2- Giao nh n theo nguyên h m hàng thì sau khi giao hàng cho ngư i v n chuy n, ngư i thuê v n chuy n niêm phong, k p chì có s ch ng ki n c a ngư i v n chuy n. Khi tr hàng n u niêm phong k p chì còn nguyên v n thì coi như ngư i v n chuy n ã giao hàng. N u niêm phong k p chì không còn nguyên v n ngư i v n chuy n ph i ch u trách nhi m, tr khi ch ng minh ư c là không do l i c a mình gây ra. 3- Giao nh n container theo niêm phong k p chì. 4- Giao nh n theo m n nư c ph i có công c o theo quy nh. Phương ti n ph i có s dung tích do cơ quan ăng ki m c p.Vi c o m n nư c phương ti n ph i th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Giao thông v n t i. Khi giao nh n theo phương th c 2 và 3, n u x y ra s c trong quá trình v n chuy n mà niêm phong k p chì không còn nguyên v n thì ngư i v n chuy n ph i l p biên b n có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n và có trách nhi m b o qu n hàng hoá. Trư ng h p ph i ng ng vi c x p d gi i quy t tranh ch p v giao nh n hàng hoá, bên có l i ph i ch u các chi phí phát sinh. i u 19. Th c hi n giao nh n hàng hoá 1- Vi c giao nh n hàng hoá ư c th c hi n qua m n phương ti n ho c t i c a kho, bãi. 2- Trong cùng m t chuy n v n chuy n, ngư i v n chuy n và ngư i thuê v n chuy n có th tho thu n giao nh n hàng hoá t i m t hay nhi u c ng. Cư c v n chuy n và các chi phí phát sinh do ngư i v n chuy n và ngư i thuê v n chuy n tho thu n trong h p ng. i u 20. Hao h t hàng hoá Vi c xác nh t l hao h t hàng hoá ph i tuân theo quy nh hi n hành c a nhà nư c . Nh ng lo i hàng không có quy nh c a nhà nư c thì hai bên tho thu n trong h p ng, n u không tho thu n ư c thì ngư i thuê v n chuy n ph i c ngư i i áp t i và ngư i v n chuy n ư c mi n trách nhi m. i u 21. B o qu n hàng hoá trong quá trình v n chuy n Ngư i v n chuy n ch u trách nhi m b o qu n hàng hoá trong su t th i h n v n chuy n. N u hàng hoá b m t mát, hư h ng, hao h t quá m c quy nh thì ngư i v n chuy n ph i b i thư ng cho ngư i thuê v n chuy n, tr trư ng h p ngư i thuê v n chuy n có ngư i áp t i hàng . i u 22. B o qu n hàng hoá t i kho bãi c ng 1- Ngư i thuê b o qu n hàng hoá ch ư c g i hàng vào kho, bãi c ng sau khi ã ký h p ng thuê b o qu n hàng hoá. 2- Ngư i thuê b o qu n hàng hoá t i kho, bãi c ng ph i tr cư c lưu kho, bãi theo tho thu n gi a các bên trong h p ng.
 12. 3- N u hàng hoá g i t i kho bãi c ng b m t mát, hư h ng trong th i h n quy nh c a h p ng thì ngư i nh n b o qu n ph i b i thư ng cho ngư i thuê b o qu n theo giá th trư ng t i th i i m và a i m m t hàng. 4- Trư ng h p hàng hoá trong kho, bãi ã quá th i h n quy nh trong h p ng b o qu n, n u ngư i nh n b o qu n hàng hoá mu n di chuy n, thu gom thì ph i thông báo trư c cho ngư i thuê b o qu n. Trong th i h n 15 ngày k t lúc nh n tin ( theo ngày gi bưu i n), n u ngư i thuê b o qu n không tr l i thì ngư i nh n b o qu n có quy n di chuy n, thu gom hàng hoá và ngư i thuê b o qu n ph i ch u m i chi phí cho vi c di chuy n, thu gom ó. 5- Ngư i có hàng hoá c n b o qu n có th tho thu n thuê kho bãi c a c ng t b o qu n hàng hoá c a mình. i u 23. X lý hàng hoá b hư h ng ho c quá h n lưu kho, bãi 1- Khi phát hi n hàng hoá g i t i kho, bãi c ng có hi n tư ng hư h ng thì ngư i nh n b o qu n ph i k p th i tìm bi n pháp x lý, thông báo ngay cho ngư i thuê b o qu n bi t. N u sau 72 gi k t lúc nh n tin (theo ngày gi bưu i n) ngư i thuê b o qu n không có ý ki n gì thì ngư i b o qu n có quy n m i cơ quan có thNm quy n n l p biên b n và x lý; ngư i thuê b o qu n ph i ch u m i chi phí phát sinh. 2- Trong quá trình x p d , n u bao bì b rách,v dư i t l quy nh trong h p ng thì ngư i thuê x p d ch u trách nhi m thu gom, óng gói l i và ch u m i chi phí phát sinh. N u ph n rách v quá t l quy nh trong h p ng thì bên nào có l i bên ó ph i ch u chi phí phát sinh i v i ph n quá t l . 3- N u hàng hoá gư kho, bãi c ng quá th i h n quy nh trong h p ng thì ngư i nh n b o qu n x lý như quy nh t i kho n 3 i u 6 c a Th l này. Chương 6 CƯ C, PH PHÍ VÀ THANH TOÁN i u 24. Cư c và ph phí Cư c và ph phí v n chuy n, x p d , giao nh n, b o qu n hàng hoá ph i căn c vào khung giá hi n hành c a nhà nư c; trư ng h p chưa có khung giá, các bên tho thu n và ghi vào h p ng. i u 25. Phương th c và th i h n thanh toán 1- Phương th c thanh toán: Căn c vào quy nh c a Nhà nư c, các bên ch n phương th c thanh toán thích h p và ghi vào h p ng. 2- Th i h n thanh toán: a- Ngư i thuê v n chuy n tr trư c ít nh t 50% ti n cư c và ph phí v n chuy n cho ngư i v n chuy n sau khi ngư i v n chuy n ã ti p nh n xong hàng. và ph i thanh toán toàn b ngay sau khi ngư i v n chuy n ã tr xong hàng;
 13. b- Ngư i thuê x p d tr trư c ít nh t 50% cư c, ph phí x p, d cho ngư i x p d . Sau khi ã x p, d xong hàng hoá, ngư i thuê x p d ph i thanh toán toàn b ti n cư c, ph phí và các chi phí phát sinh khác; c- Ngư i thuê b o qu n hàng hoá ph i tr trư c ít nh t 50% ti n thuê kho, bãi, b o qu n hàng hoá khi hàng ã ưa h t vào kho, bãi c ng. Khi rút h t hàng kh i kho, bãi c ng, ngư i thuê b o qu n ph i tr toàn b ti n thuê kho, bãi và b o qu n hàng hoá; d- N u ngư i thuê v n chuy n, x p d , b o qu n hàng hoá thanh toán ch m tr so v i th i h n quy nh t i các i m a,b,c c a kho n này thì ph i tr lãi s ti n thanh toán ch m tính theo lãi su t quy nh c a Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam t i th i i m thanh toán; e- Ngư i v n chuy n, x p d , b o qu n hàng hoá và ngư i thuê v n chuy n,thuê x p d , thuê b o qu n có th tho thu n khác các quy nh trên ây nhưng ph i ư c th hi n c th trong h p ng. Chương 7 B I THƯ NG, THƯ NG PH T THANH LÝ H P NG VÀ KHI U N I i u 26. B i thư ng 1-Trong quá trình v n chuy n, x p d , giao nh n và b o qu n hàng hoá n u m t bên vi ph m h p ng thì ph i b i thư ng thi t h i do vi c vi ph m h p ng gây ra cho bên kia. Hàng hoá b m t mát, hư h ng, hao h t quá t l ph i b i thư ng theo giá th trư ng t i th i i m và a i m tr hàng. Hàng hoá b hư h ng, m t mát m t ph n thì b i thư ng ph n b hư h ng m t mát ó.Trư ng h p ph n hư h ng, m t mát d n n không s d ng ư c toàn b hàng hoá thì ph i b i thư ng toàn b hàng hoá. Bên b b i thư ng ư c quy n s d ng s hàng hoá ó. 2- Các bên ư c mi n b i thư ng trong các trư ng h p sau: a- Do b t kh kháng; b- Phương ti n, thi t b , nhân l c làm nhi m v c u n n ho c b trưng d ng làm vi c khác. 3- Các biên b n tranh ch p b i thư ng. Trong quá trình v n chuy n, x p d , giao nh n và b o qu n hàng hoá n u xNy ra các v vi c có nh hư ng n l i ích c a các bên thì nh t thi t ph i l p biên b n t i ch . N i dung c a biên b n ph i nêu rõ th i gian, a i m, nguyên nhân, hi n tư ng khách quan, ch quan c a v vi c x y ra t i hi n trư ng làm cơ s gi i quy t tranh ch p. Biên b n l p xong ph i giao cho các bên liên quan m i bên m t b n.
 14. i u 27. Thư ng, ph t. Các bên có th tho thu n trong h p ng thư ng do th c hi n h p ng mang l i hi u qu kinh t cao ho c quy nh m c ph t do vi ph m h p ng. i u 28. Khi u n i N u có thi t h i x y ra, bên b thi t h i ph i g i yêu c u b i thư ng cho bên gây thi t h i trong vòng 30 ngày k t ngày ã giao nh n xong hàng hoá. Sau th i h n 30 ngày nói trên m i yêu c u b i thư ng u không có giá tr . Trong vòng 15 ngày k t ngày nh n yêu c u b i thư ng ( theo ngày gi bưu i n) bên gây thi t h i ph i tr lơì cho bên b thi t h i v vi c ch p nh n hay không ch p nh n yêu c u b i thư ng. Trong th i h n 60 ngày k t ngày bên b thi t h i g i yêu c u b i thư ng hai bên ph i thương lư ng gi i quy t xong. N u hai bên không t tho thu n ư c thì bên b thi t h i có th g i ơn yêu c u tr ng tài kinh t ho c toà án kinh t gi i quy t tranh ch p theo quy nh c a pháp lu t. Giá tr b i thư ng thi t h i ư c tính theo giá th trư ng t i th i i m và a i m x y ra s vi c. N u vi c tr ti n b i thư ng b ch m tr thì bên b i thư ng ph i tr lãi ph n tr ch m tính theo lãi su t do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam quy nh.
Đồng bộ tài khoản