Quyết định số 1868/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
2
download

Quyết định số 1868/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1868/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1868/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1868/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH I V I T NH K NÔNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh k Nông t i t trình s 337/TTr-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 3637/TTr- BNV ngày 2 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. T nh k Nông là ơn v hành chính c p t nh lo i III. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh k Nông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Ban Ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - VPCP: BTCN, các PCN; Nguy n T n Dũng - C ng TT T; - Lưu VT, TCCV (5 b n).
Đồng bộ tài khoản