Quyết định số 1873/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 1873/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1873/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1873/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1873/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH I V I T NH QU NG NGÃI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi t i t trình s 132/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008 và ngh c a B trư ng B N i v t i t trình s 3635/TTr-BNV ngày 2 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. T nh Qu ng Ngãi là ơn v hành chính c p t nh lo i II. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký. B trư ng B N i v , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 2; - Th tư ng và các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Ban Ch o TW v phòng, ch ng tham nhũng; - VPCP: BTCN, các PCN; Nguy n T n Dũng - C ng TT T; - Lưu VT, TCCV (5 b n).
Đồng bộ tài khoản