Quyết định số 1875/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
80
lượt xem
4
download

Quyết định số 1875/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1875/QĐ-BTP về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1875/QĐ-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1875/QĐ-BTP Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh đ nh s 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Tư pháp t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30, QUY T Đ NH Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này B th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Tư pháp. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Tư pháp có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, đơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t đ trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 Đi u 1 c a Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày, k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 Đi u 1 c a Quy t đ nh này, T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Tư pháp có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, đơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30, Th trư ng các v , c c, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - Th tư ng Chính ph (đ báo cáo); - T công tác chuyên trách CCTTHC c a Th tư ng Chính ph ; - Các Th trư ng (đ bi t); - C ng thông tin đi n t (đ công b ); Hà Hùng Cư ng - Lưu: VT, T công tác th c hi n Đ án 30. DANH M C TTHC THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B TƯ PHÁP STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. Th t c hành chính c p trung ương 1 Đăng ký giao d ch b o đ m b ng đ ng s n (tr Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký tàu bay, tàu bi n) giao d ch, tài s n
 2. 2 Đăng ký thay đ i n i dung giao d ch b o đ m đã Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký đăng ký là đ ng s n (tr tàu bay, tàu bi n) giao d ch, tài s n 3 Đăng ký gia h n giao d ch b o đ m b ng đ ng Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký s n (tr tàu bay, tàu bi n) giao d ch, tài s n 4 S a ch a sai sót giao d ch b o đ m b ng đ ng Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký s n (tr tàu bay, tàu bi n) giao d ch, tài s n 5 Xóa đăng ký giao d ch b o đ m b ng đ ng s n Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký (tr tàu bay, tàu bi n) giao d ch, tài s n 6 Đăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký b o đ m b ng đ ng s n (tr tàu bay, tàu bi n) giao d ch, tài s n 7 C p b n sao đơn có ch ng nh n c a Trung tâm Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký Đăng ký v giao d ch b o đ m b ng đ ng s n giao d ch, tài s n (tr tàu bay, tàu bi n) 8 Cung c p thông tin v giao d ch b o đ m b ng Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký đ ng s n (tr tàu bay, tàu bi n), v tài s n kê giao d ch, tài s n biên thi hành án (đ i v i cá nhân, t ch c có nhu c u tìm hi u) 9 Đăng ký khách hàng thư ng xuyên (tr tàu bay, Đăng ký GDBĐ C c Đăng ký qu c gia tàu bi n) GDBĐ 10 Đăng ký thay đ i thông tin v khách hàng thư ng Đăng ký GDBĐ C c Đăng ký qu c gia xuyên (tr tàu bay, tàu bi n) GDBĐ 11 Đăng ký h p đ ng Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 12 Đăng ký thay đ i n i dung h p đ ng đã đăng ký Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 13 S a ch a sai sót v h p đ ng Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 14 Xóa đăng ký h p đ ng Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 15 C p b n sao đơn có ch ng nh n c a Trung tâm Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký Đăng ký v h p đ ng giao d ch, tài s n 16 Cung c p thông tin v h p đ ng Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 17 Thi t b v vi c kê biên tài s n thi hành án Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 18 Thay đ i n i dung đã thông báo v kê biên tài Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký s n thi hành án giao d ch, tài s n 19 Gia h n th i h n có hi u l c c a vi c thông báo Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký v vi c kê biên tài s n thi hành án giao d ch, tài s n 20 S a ch a sai sót n i dung thông báo v kê biên Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký tài s n thi hành án giao d ch, tài s n 21 Xóa thông báo v kê biên tài s n thi hành án Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 22 Cung c p thông tin v kê biên tài s n thi hành án Đăng ký GDBĐ Trung tâm Đăng ký giao d ch, tài s n 23 Đăng ký giao d ch b o đ m b ng tàu bay Đăng ký GDBĐ C c Hàng không Vi t Nam 24 Thay đ i n i dung giao d ch b o đ m b ng tàu Đăng ký GDBĐ C c Hàng không Vi t bay đã đăng ký Nam 25 Đăng ký văn b n thông báo x lý tài s n b o Đăng ký GDBĐ C c Hàng không Vi t đ m b ng tàu bay Nam 26 Cung c p thông tin trong S đăng b tàu bay Vi t Đăng ký GDBĐ C c Hàng không Vi t Nam Nam
 3. 27 S a ch a sai sót trong S đăng b tàu bay Vi t Đăng ký GDBĐ C c Hàng không Vi t Nam Nam 28 Đăng ký vi c nh n nuôi con nuôi gi a ngư i Nuôi con nuôi Cơ quan Đ i di n Vi t nh n nuôi là công dân Vi t Nam t m trú nư c Nam nư c ngoài ngoài v i tr em đư c nh n làm con nuôi là công dân Vi t Nam t m trú nư c ngoài 29 Đăng ký l i vi c nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nuôi con nuôi Cơ quan Đ i di n Vi t Nam v i nhau đang t m trú nư c ngoài Nam nư c ngoài 30 Gi i quy t cho tr em Vi t Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi C c Con nuôi ngư i nư c ngoài theo th t c không đích danh (chưa xác đ nh đư c tr em) 31 Gi i quy t cho tr em Vi t Nam làm con nuôi Nuôi con nuôi C c Con nuôi ngư i nư c ngoài theo th t c đích danh (đã xác đ nh đư c tr em) 32 Gi i quy t cho tr em Vi t Nam đang t m trú Nuôi con nuôi Cơ quan Đ i di n Vi t nư c ngoài làm con nuôi ngư i nư c ngoài Nam nư c ngoài 33 C p Gi y phép l p Văn phòng con nuôi nư c Nuôi con nuôi C c Con nuôi ngoài t i Vi t Nam 34 Gia h n ho t đ ng c a Văn phòng con nuôi Nuôi con nuôi C c Con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam 35 Ghi chú thay đ i v ngư i đ ng đ u, n i dung Nuôi con nuôi C c Con nuôi ho t đ ng, đ a bàn ho t đ ng và tr s c a Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam 36 Ghi chú thay đ i v tên g i, đ a đi m đ t tr s , Nuôi con nuôi C c Con nuôi ngư i đ ng đ u c a T ch c con nuôi nư c ngoài 37 Bãi nhi m H i đ ng lu t sư toàn qu c B tr tư pháp Th tư ng Chính ph ; B Tư pháp 38 Đình ch ch c v Ch t ch Liên đoàn lu t sư Vi t B tr tư pháp Th tư ng Chính ph ; Nam B Tư pháp 39 Gi i th Liên đoàn lu t sư Vi t Nam B tr tư pháp Th tư ng Chính ph ; B Tư pháp 40 C p Ch ng ch thi hành ngh lu t sư đ i v i B tr tư pháp V B tr tư pháp ngư i ph i qua khóa đào t o ngh lu t sư và đ t yêu c u ki m tra k t qu t p s hành ngh lu t sư (th i gian t p s đ 18 tháng) 41 C p Ch ng ch hành ngh lu t sư đ i v i ngư i B tr tư pháp V B tr tư pháp đư c mi n đào t o ngh lu t sư, đư c gi m 2/3 th i gian t p s hành ngh lu t sư và đ t yêu c u ki m tra k t qu t p s hành ngh lu t sư 42 C p Ch ng ch hành ngh lu t sư đ i v i ngư i B tr tư pháp V B tr tư pháp ph i qua khóa đào t o ngh lu t sư, đư c gi m m t n a th i gian t p s hành ngh lu t sư và đ t yêu c u ki m tra k t qu t p s hành ngh lu t sư 43 C p Ch ng ch hành ngh lu t sư đ i v i ngư i B tr tư pháp V B tr tư pháp đư c mi n đào t o ngh lu t sư và mi n t p s hành ngh lu t sư 44 C p l i Ch ng ch hành ngh lu t sư đ i v i B tr tư pháp V B tr tư pháp ngư i đã b k t án v t i ph m do vô ý, t i ph m ít nghiêm tr ng do c ý, nhưng đã đư c xóa án tích. 45 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p là cán b , công ch c, viên ch c; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng trong cơ quan, đơn v thu c Quân đ i nhân dân; sĩ quan, h sĩ quan nghi p v , sĩ
 4. quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t trong cơ quan, đơn v thu c Công an nhân dân (sau đây g i chung là cán b , công ch c) 46 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p không còn thư ng trú t i Vi t Nam 47 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p không còn đ ph m ch t đ o đ c ho c không trung thành v i T qu c, không tuân th Hi n pháp, pháp lu t 48 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p không có b ng c nhân lu t ho c b ng c nhân lu t là gi m o 49 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p không còn đ s c kh e đ hành ngh 50 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p b x lý k lu t b ng hình th c xóa tên kh i danh sách lu t sư c a Đoàn lu t sư 51 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p b tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh lu t sư 52 Thu h i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p b k t án và b n án có hi u l c pháp lu t 53 C p l i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p đã b thu h i Ch ng ch vì lý do là cán b công ch c 54 C p l i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p đã b thu h i Ch ng ch vì lý do không còn thư ng trú t i Vi t Nam 55 C p l i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p đã b thu h i Ch ng ch vì lý do không còn đ s c kh e đ hành ngh 56 C p l i ch ng ch hành ngh lu t sư đ i v i B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p b m t Ch ng ch hành ngh lu t sư 57 C p l i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p đã b thu h i Ch ng ch vì lý do b Đoàn lu t sư x lý k lu t b ng hình th c xóa tên kh i danh sách lu t sư c a Đoàn 58 C p l i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p đã b thu h i do b tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh lu t sư có th i h n 59 C p l i Ch ng ch hành ngh lu t sư trong B tr tư pháp V B tr tư pháp trư ng h p đã b thu h i do b k t án v t i ph m do vô ý ho c t i ph m ít nghiêm tr ng do c ý nhưng đã đư c xóa án tích 60 Công nh n Gi y Ch ng nh n đào t o ngh lu t B tr tư pháp V B tr tư pháp sư do cơ quan, t ch c nư c ngoài c p 61 Phê duy t Đi u l Liên đoàn lu t sư Vi t Nam B tr tư pháp V B tr tư pháp 62 Phê chu n k t qu Đ i h i Liên đoàn lu t sư Vi t B tr tư pháp V B tr tư pháp Nam 63 T ch c Đ i h i nhi m kỳ Liên đoàn lu t sư Vi t B tr tư pháp V B tr tư pháp Nam 64 C p Gi y phép thành l p cơ s đào t o ngh B tr tư pháp V B tr tư pháp lu t sư 65 C p Gi y phép thành l p chi nhánh c a t ch c B tr tư pháp V B tr tư pháp
 5. hành ngh lu t sư nư c ngoài 66 C p Gi y phép thành l p công ty lu t trách B tr tư pháp V B tr tư pháp nhi m h u h n m t trăm ph n trăm v n nư c ngoài 67 C p Gi y phép thành l p công ty lu t trách B tr tư pháp V B tr tư pháp nhi m h u h n dư i hình th c liên doanh 68 C p Gi y phép thành l p chi nhánh c a công ty B tr tư pháp V B tr tư pháp lu t nư c ngoài t i Vi t Nam 69 C p Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam cho lu t B tr tư pháp V B tr tư pháp sư nư c ngoài 70 Gia h n Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam cho B tr tư pháp V B tr tư pháp lu t sư nư c ngoài 71 Thay đ i n i dung Gi y phép thành l p chi nhánh B tr tư pháp V B tr tư pháp c a t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài 72 Thay đ i n i dung Gi y phép thành l p công ty B tr tư pháp V B tr tư pháp lu t trách nhi m h u h n m t trăm ph n trăm v n nư c ngoài, công ty lu t trách nhi m h u h n dư i hình th c liên doanh (sau đây g i t t là công ty lu t nư c ngoài) 73 C p l i Gi y phép hành ngh cho lu t sư nư c B tr tư pháp V B tr tư pháp ngoài do b m t, b rách, b cháy ho c b tiêu h y dư i hình th c khác 74 C p l i Gi y phép thành l p cho chi nhánh, công B tr tư pháp V B tr tư pháp ty lu t nư c ngoài do b m t, b rách, b cháy ho c b tiêu h y dư i hình th c khác 75 H p nh t công ty lu t nư c ngoài thành công ty B tr tư pháp V B tr tư pháp lu t trách nhi m h u h n m t trăm ph n trăm v n nư c ngoài 76 H p nh t công ty lu t nư c ngoài thành công ty B tr tư pháp V B tr tư pháp lu t trách nhi m h u h n dư i hình th c liên doanh 77 Sáp nh p công ty lu t nư c ngoài B tr tư pháp V B tr tư pháp 78 T m ng ng ho t đ ng c a t ch c hành ngh B tr tư pháp V B tr tư pháp lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam trong trư ng h p t quy t đ nh t m ng ng ho t đ ng 79 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n l i, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hình chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh trong t ch c hành ngh lu t sư 80 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân làm vi c theo h p đ ng lao đ ng cho cơ quan, t ch c 81 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân
 6. không làm vi c theo h p đ ng lao đ ng cho cơ quan, t ch c 82 C p Gi y ch ng nh n bào ch a đ i v i trư ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t h p lu t sư hành ngh trong t ch c hành ngh t ng lu t sư tham gia t t ng trong các v án hình s theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng 83 C p Gi y ch ng nh n bào ch a đ i v i trư ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân tham t ng gia t t ng trong các v án hình s theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng 84 C p Gi y phép thành l p Trung tâm tr ng tài B tr tư pháp V B tr tư pháp 85 Thay đ i n i dung Gi y phép thành l p Trung B tr tư pháp V B tr tư pháp tâm tr ng tài 86 Ch m d t ho t đ ng c a Trung tâm Tr ng tài B tr tư pháp V B tr tư pháp theo quy đ nh t i Đi u l c a Trung tâm Tr ng tài 87 Ch m d t ho t đ ng c a Trung tâm Tr ng tài B tr tư pháp V B tr tư pháp trong trư ng h p b thu h i Gi y phép thành l p trung tâm tr ng tài 88 C p Th đ u giá viên B tr tư pháp V B tr tư pháp 89 B nhi m công ch ng viên (trư ng h p không B tr tư pháp V B tr tư pháp đư c mi n đào t o và t p s ) 90 B nhi m công ch ng viên (trư ng h p đư c B tr tư pháp V B tr tư pháp đư c mi n đào t o và t p s ) 91 Mi n nhi m công ch ng viên (trư ng h p theo B tr tư pháp V B tr tư pháp nguy n v ng) 92 Mi n nhi m công ch ng viên (trư ng h p b B tr tư pháp V B tr tư pháp mi n nhi m) 93 Ch ng th c b n sao t b n chính (t i cơ quan Hành chính tư Cơ quan đ i di n Vi t đ i di n c a Vi t Nam nư c ngoài) pháp Nam nư c ngoài 94 Ch ng th c ch ký t i cơ quan đ i di n c a Vi t Hành chính tư Cơ quan đ i di n Vi t Nam nư c ngoài pháp Nam nư c ngoài 95 Ch ng th c ch ký ngư i d ch (t i cơ quan đ i Hành chính tư Cơ quan đ i di n Vi t di n c a Vi t Nam nư c ngoài) pháp Nam nư c ngoài 96 Ch ng th c đi m ch (t i cơ quan đ i di n c a Hành chính tư Cơ quan đ i di n Vi t Vi t Nam nư c ngoài) pháp Nam nư c ngoài 97 Ti p công dân Gi i quy t khi u Thanh tra B n i, t cáo 98 X lý đơn thư khi u n i, t cáo Gi i quy t khi u Thanh tra B , Các đơn n i, t cáo v có liên quan thu c B 99 Gi i quy t khi u n i l n đ u Gi i quy t khi u Thanh tra B , Các đơn n i, t cáo v có liên quan thu c B 100 Gi i quy t khi u n i l n th hai Gi i quy t khi u Thanh tra B , Các đơn n i, t cáo v có liên quan thu c B 101 Gi i quy t t cáo Gi i quy t khi u Thanh tra B , Các đơn n i, t cáo v có liên quan thu c B 102 Tuy n d ng công ch c d b Cán b công V T ch c cán b ch c, viên ch c 103 Tuy n d ng công ch c Cán b công V T ch c cán b ch c, viên ch c 104 Tuy n d ng viên ch c Cán b công V T ch c cán b ch c, viên ch c
 7. 105 Th c hi n y thác tư pháp v dân s do các cơ Tương tr tư V H p tác Qu c t quan có th m quy n trong nư c g i đ n các pháp nư c đã có hi p đ nh tương tr tư pháp v i Vi t Nam 106 Th c hi n y thác tư pháp v dân s do các cơ Tương tr tư V H p tác Qu c t quan có th m quy n trong nư c g i đ n các pháp nư c chưa có hi p đ nh tương tr tư pháp v i Vi t Nam 107 Th c hi n y thác tư pháp v dân s do cơ quan Tương tr tư V H p tác Qu c t có th m quy n c a nư c đã có hi p đ nh tương pháp tr tư pháp v i Vi t Nam yêu c u 108 Th c hi n y thác tư pháp v dân s do cơ quan Tương tr tư V H p tác Qu c t có th m quy n c a nư c chưa có hi p đ nh pháp tương tr tư pháp v i Vi t Nam yêu c u 109 Công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, Tương tr tư V H p tác Qu c t quy t đ nh dân s c a tòa án nư c ngoài pháp 110 Không công nh n t i Vi t Nam b n án, quy t Tương tr tư V H p tác Qu c t đ nh dân s c a tòa án nư c ngoài không có yêu pháp c u thi hành t i Vi t Nam 111 Công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t Tương tr tư V H p tác Qu c t đ nh c a tr ng tài nư c ngoài pháp 112 C p b n sao t s g c Hành chính tư Cơ quan qu n lý s pháp g c II Th t c hành chính c p t nh 1 Đăng ký th ch p b ng quy n s d ng đ t ho c Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký b ng quy n s d ng đ t và tài s n g n li n v i quy n s d ng đ t đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh 2 Đăng ký th ch p tài s n g n li n v i đ t t i Văn Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh quy n s d ng đ t 3 Đăng ký th ch p tài s n g n li n v i đ t hình Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký thành trong tương lai t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t quy n s d ng đ t c p t nh 4 Đăng ký thay đ i n i dung th ch p đã đăng ký Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký b ng quy n s d ng đ t, tài s n g n li n v i đ t quy n s d ng đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh 5 Đăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký th ch p b ng quy n s d ng đ t, tài s n g n quy n s d ng đ t li n v i đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh 6 S a ch a sai sót trong n i dung đăng ký th Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký ch p b ng quy n s d ng đ t, tài s n g n li n quy n s d ng đ t v i đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p t nh 7 Xóa đăng ký th ch p b ng quy n s d ng đ t, Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký tài s n g n li n v i đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t quy n s d ng đ t c p t nh 8 Yêu c u cung c p thông tin v quy n s d ng Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký đ t, tài s n g n li n v i đ t t i Văn phòng đăng quy n s d ng đ t ký quy n s d ng đ t c p t nh 9 Đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam t i C ng v Đăng ký GDBĐ C ng v hàng h i hàng h i 10 Xóa đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam t i C ng Đăng ký GDBĐ C ng v hàng h i v hàng h i 11 Yêu c u/đ ngh tr giúp pháp lý Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL
 8. 12 Khi u n i v t ch i th lý v vi c tr giúp pháp Tr giúp pháp lý S Tư pháp, Trung lý; không th c hi n tr giúp pháp lý; thay đ i tâm TGPL ngư i th c hi n tr giúp pháp lý 13 Th c hi n tr giúp pháp lý b ng hình th c tư v n Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL pháp lu t 14 Chuy n v vi c tr giúp pháp lý cho Trung tâm Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL tr giúp pháp lý khác 15 Ki n ngh v vi c gi i quy t v vi c tr giúp pháp Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL lý 16 T ch i ho c không ti p t c th c hi n tr giúp Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL pháp lý 17 Th c hi n tr giúp pháp lý b ng hình th c hòa Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL gi i 18 Th c hi n Tr giúp pháp lý b ng hình th c tham Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL; T gia t t ng ch c hành ngh lu t sư có đăng ký tham gia TGPL 19 Thay th Tr giúp viên pháp lý/lu t sư c ng tác Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL; T viên tham gia t t ng ch c hành ngh lu t sư có đăng ký tham gia TGPL 20 Th c hi n tr giúp pháp lý b ng hình th c tham Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL; T gia đ i di n ngoài t t ng ch c hành ngh lu t sư có đăng ký tham gia TGPL 21 Thay đ i ngư i tham gia đ i di n ngoài t t ng Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL; T ch c hành ngh lu t sư có đăng ký tham gia TGPL 22 Đ ngh tham gia làm C ng tác viên tr giúp Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL pháp lý 23 Ký h p đ ng c ng tác gi a Giám đ c Trung tâm Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL v i c ng tác viên 24 Thay đ i, b sung h p đ ng c ng tác gi a Trung Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL tâm v i c ng tác viên 25 Ch m d t h p đ ng c ng tác gi a Trung tâm v i Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL c ng tác viên 26 C p l i th C ng tác viên tr giúp pháp lý Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL 27 Thu h i th c ng tác viên tr giúp pháp lý Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL 28 Đăng ký tham gia tr giúp pháp lý Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL 29 Thay đ i Gi y đăng ký tham gia tr giúp pháp lý Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL 30 Thu h i Gi y đăng ký tham gia tr giúp pháp lý Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL 31 T ch m d t tham gia tr giúp pháp lý Tr giúp pháp lý Trung tâm TGPL 32 Đăng ký l i vi c nuôi con nuôi c a công dân Vi t Nuôi con nuôi S Tư pháp Nam đ nh cư nư c ngoài ho c c a ngư i nư c ngoài đã đăng ký t i Vi t Nam 33 Công nh n vi c nuôi con nuôi đã đư c ti n hành Nuôi con nuôi S Tư pháp nư c ngoài (Ghi vào S h t ch) 34 Đăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài Hành chính tư S Tư pháp pháp 35 Đăng ký l i vi c k t hôn có y u t nư c ngoài Hành chính tư S Tư pháp pháp 36 Công nh n vi c k t hôn đã đư c ti n hành Hành chính tư S Tư pháp nư c ngoài (ghi chú k t hôn) pháp
 9. 37 Đăng ký vi c nh n cha, m , con có y u t nư c Hành chính tư S Tư pháp ngoài pháp 38 Đăng ký giám h có y u t nư c ngoài 39 Đăng ký vi c thay đ i, ch m d t giám h có y u Hành chính tư S Tư pháp t nư c ngoài pháp 40 Đăng ký khai sinh có y u t nư c ngoài Hành chính tư S Tư pháp pháp 41 Đăng ký l i khai sinh có y u t nư c ngoài Hành chính tư S Tư pháp pháp 42 C p l i b n chính gi y khai sinh có y u t nư c Hành chính tư S Tư pháp ngoài pháp 43 C p b n sao các gi y t h t ch t s h t ch có Hành chính tư S Tư pháp y u t nư c ngoài pháp 44 Ghi vào s h t ch các vi c h t ch đã đăng ký t i Hành chính tư S Tư pháp cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài các vi c pháp sinh, k t hôn, nh n cha, m , con 45 Đăng ký khai t có y u t nư c ngoài Hành chính tư S Tư pháp pháp 46 Đăng ký l i vi c t có y u t nư c ngoài Hành chính tư S Tư pháp pháp 47 Đăng ký vi c thay đ i, c i chính h t ch có y u t Hành chính tư S Tư pháp nư c ngoài pháp 48 Đăng ký vi c xác đ nh l i dân t c, b sung h t ch Hành chính tư S Tư pháp có y u t nư c ngoài pháp 49 Đăng ký vi c xác đ nh l i gi i tính có y u t nư c Hành chính tư S Tư pháp ngoài pháp 50 C p Gi y đăng ký ho t đ ng cho Trung tâm h Hành chính tư S Tư pháp tr k t hôn pháp 51 Gia h n ho t đ ng c a Trung tâm h tr k t hôn Hành chính tư S Tư pháp pháp 52 Thay đ i n i dung ho t đ ng c a Trung tâm h Hành chính tư S Tư pháp tr k t hôn pháp 53 Ch m d t ho t đ ng c a Trung tâm h tr k t Hành chính tư S Tư pháp hôn pháp 54 Thành l p Đoàn lu t sư B tr tư pháp S Tư pháp 55 Phê duy t Đi u l Đoàn lu t sư B tr tư pháp S Tư pháp 56 T ch c Đ i h i nhi m kỳ Đoàn lu t sư B tr tư pháp S Tư pháp 57 Phê chu n k t qu Đ i h i Đoàn lu t sư B tr tư pháp S Tư pháp 58 Bãi nhi m Ban Ch nhi m, Ch nhi m Đoàn lu t B tr tư pháp S Tư pháp sư 59 C p Gi y đăng ký ho t đ ng c a Văn phòng lu t B tr tư pháp S Tư pháp sư 60 C p Gi y đăng ký ho t đ ng c a công ty lu t B tr tư pháp S Tư pháp h p danh ho c công ty lu t trách nhi m h u h n (sau đây g i t t là công ty lu t) 61 C p l i Gi y đăng ký ho t đ ng cho t ch c B tr tư pháp S Tư pháp hành ngh lu t sư khi thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng 62 C p Gi y đăng ký ho t đ ng cho chi nhánh c a B tr tư pháp S Tư pháp t ch c hành ngh lu t sư 63 Thành l p văn phòng giao d ch c a t ch c hành B tr tư pháp S Tư pháp ngh lu t sư
 10. 64 Chuy n đ i Công ty lu t trách nhi m h u h n B tr tư pháp S Tư pháp m t thành viên sang Công ty lu t trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, chuy n đ i công ty lu t trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên sang công ty lu t trách nhi m h u h n m t thành viên 65 Đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân B tr tư pháp S Tư pháp 66 C p Gi y đăng ký ho t đ ng cho chi nhánh c a B tr tư pháp S Tư pháp t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài 67 C p Gi y đăng ký ho t đ ng cho công ty lu t B tr tư pháp S Tư pháp trách nhi m h u h n m t trăm ph n trăm v n nư c ngoài, công ty lu t trách nhi m h u h n dư i hình th c liên doanh (sau đây g i t t là công ty lu t nư c ngoài) 68 C p Gi y đăng ký ho t đ ng cho chi nhánh c a B tr tư pháp S Tư pháp công ty lu t nư c ngoài 69 C p l i Gi y đăng ký ho t đ ng cho chi nhánh, B tr tư pháp S Tư pháp công ty lu t nư c ngoài do b m t, b rách, b cháy ho c b tiêu h y dư i hình th c khác 70 C p l i Gi y đăng ký ho t đ ng do thay đ i n i B tr tư pháp S Tư pháp dung Gi y đăng ký ho t đ ng c a chi nhánh c a t ch c hành ngh lu t sư nư c ngoài 71 C p l i Gi y đăng ký ho t đ ng do thay đ i n i B tr tư pháp S Tư pháp dung Gi y đăng ký ho t đ ng c a công ty lu t nư c ngoài 72 Gia nh p Đoàn lu t sư B tr tư pháp Đoàn lu t sư 73 Đăng ký t p s hành ngh lu t sư đ i v i trư ng B tr tư pháp Đoàn lu t sư h p không đư c gi m th i gian t p s 74 Lu t sư chuy n t Đoàn lu t sư này sang Đoàn B tr tư pháp Đoàn lu t sư lu t sư khác 75 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh trong t ch c hành ngh lu t sư 76 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân làm vi c theo h p đ ng lao đ ng cho cơ quan, t ch c 77 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân không làm vi c theo h p đ ng lao đ ng cho cơ quan, t ch c 78 C p Gi y ch ng nh n bào ch a đ i v i trư ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t h p lu t sư hành ngh trong t ch c hành ngh t ng lu t sư tham gia t t ng trong các v hình s
 11. theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng 79 C p Gi y ch ng nh n bào ch a đ i v i trư ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân tham t ng gia t t ng trong các v án hình s theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng 80 Đăng ký ho t đ ng c a Trung tâm tư v n pháp B tr tư pháp S Tư pháp lu t 81 Thông báo thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng B tr tư pháp S Tư pháp c a Trung tâm tư v n pháp lu t, Chi nhánh Trung tâm tư v n pháp lu t 82 C p th tư v n viên pháp lu t B tr tư pháp S Tư pháp 83 Đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh c a Trung tâm tư v n pháp lu t 84 Đăng ký ho t đ ng c a Trung tâm tr ng tài B tr tư pháp S Tư pháp 85 Đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh Trung tâm B tr tư pháp S Tư pháp tr ng tài 86 Ch m d t ho t đ ng Chi nhánh c a Trung tâm B tr tư pháp S Tư pháp Tr ng tài 87 Thành l p doanh nghi p đ u giá tài s n B tr tư pháp S K ho ch và đ u tư 88 T m đình ch hành ngh công ch ng B tr tư pháp S Tư pháp 89 H y b quy t đ nh t m đình ch hành ngh công B tr tư pháp S Tư pháp ch ng 90 Ch m d t ho t đ ng c a Văn phòng công ch ng B tr tư pháp S Tư pháp 91 Thành l p Văn phòng công ch ng (Văn phòng B tr tư pháp S Tư pháp do 1 công ch ng viên thành l p) 92 Đăng ký ho t đ ng Văn phòng công ch ng (đ i B tr tư pháp S Tư pháp v i Văn phòng do 1 công ch ng viên thành l p) 93 Thành l p Văn phòng công ch ng (Văn phòng B tr tư pháp S Tư pháp do 2 công ch ng viên thành l p) 94 Đăng ký ho t đ ng Văn phòng công ch ng (đ i B tr tư pháp S Tư pháp v i Văn phòng do 2 công ch ng viên tr lên thành l p) 95 Công ch ng h p đ ng, giao d ch đã đư c so n B tr tư pháp T ch c hành ngh CC th o s n 96 Công ch ng h p đ ng, giao d ch do công ch ng B tr tư pháp T ch c hành ngh CC viên so n th o theo đ ngh c a ngư i yêu c u công ch ng 97 Công ch ng h p đ ng chuy n đ i quy n s B tr tư pháp T ch c hành ngh CC d ng đ t nông nghi p 98 Công ch ng h p đ ng chuy n như ng quy n s B tr tư pháp T ch c hành ngh CC d ng đ t 99 Công ch ng h p đ ng chuy n như ng quy n s B tr tư pháp T ch c hành ngh CC d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t 100 Công ch ng h p đ ng thuê quy n s d ng đ t B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 101 Công ch ng h p đ ng thuê quy n s d ng đ t B tr tư pháp T ch c hành ngh CC và tài s n g n li n v i đ t 102 Công ch ng h p đ ng t ng cho quy n s d ng B tr tư pháp T ch c hành ngh CC đ t 103 Công ch ng h p đ ng t ng cho quy n s d ng B tr tư pháp T ch c hành ngh CC đ t và tài s n g n li n v i đ t 104 Công ch ng h p đ ng th ch p quy n s d ng B tr tư pháp T ch c hành ngh CC đ t
 12. 105 Công ch ng h p đ ng th ch p quy n s d ng B tr tư pháp T ch c hành ngh CC đ t và tài s n g n li n v i đ t 106 Công ch ng h p đ ng góp v n b ng quy n s B tr tư pháp T ch c hành ngh CC d ng đ t 107 Công ch ng h p đ ng góp v n b ng quy n s B tr tư pháp T ch c hành ngh CC d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t 108 Công ch ng h p đ ng mua bán nhà B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 109 Công ch ng h p đ ng đ i nhà B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 110 Công ch ng h p đ ng cho mư n, cho nh B tr tư pháp T ch c hành ngh CC nhà 111 Công ch ng h p đ ng thuê nhà B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 112 Công ch ng h p đ ng t ng cho nhà B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 113 Công ch ng h p đ ng th ch p nhà B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 114 Công ch ng h p đ ng góp v n b ng nhà B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 115 Công ch ng di chúc B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 116 Nh n lưu gi di chúc B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 117 Công ch ng văn b n th a thu n phân chia di s n B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 118 Công ch ng văn b n khai nh n di s n B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 119 Công ch ng văn b n t ch i nh n di s n B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 120 Công ch ng vi c s a đ i, b sung h p đ ng, B tr tư pháp T ch c hành ngh CC giao d ch 121 Công ch ng vi c h y b h p đ ng, giao d ch B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 122 C p b n sao văn b n công ch ng B tr tư pháp T ch c hành ngh CC 123 C p b n sao t s g c Hành chính tư Cơ quan qu n lý s pháp g c 124 C p Phi u lý l ch tư pháp cho công dân Vi t Nam Hành chính tư S Tư pháp pháp 125 C p Phi u lý l ch tư pháp cho ngư i nư c ngoài Hành chính tư S Tư pháp có th i gian cư trú t i Vi t Nam pháp III Th t c hành chính c p huy n 1 Đăng ký th ch p b ng quy n s d ng đ t ho c Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký b ng quy n áp d ng đ t và tài s n g n li n v i quy n s d ng đ t đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n 2 Đăng ký th ch p b ng tài s n g n li n v i đ t Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p quy n s d ng đ t huy n 3 Đăng ký th ch p b ng tài s n g n li n v i đ t Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký hình thành trong tương lai t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t quy n s d ng đ t c p huy n 4 Đăng ký thay đ i n i dung th ch p đã đăng ký Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký b ng quy n s d ng đ t, tài s n g n li n v i đ t quy n s d ng đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n 5 Đăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký th ch p b ng quy n s d ng đ t, tài s n g n quy n s d ng đ t li n v i đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n 6 S a ch a sai sót trong n i dung đăng ký th Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký ch p b ng quy n s d ng đ t, tài s n g n li n quy n s d ng đ t v i đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t c p huy n
 13. 7 Xóa đăng ký th ch p b ng quy n s d ng đ t, Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký tài s n g n li n v i đ t t i Văn phòng đăng ký quy n s d ng đ t quy n s d ng đ t c p huy n 8 Yêu c u cung c p thông tin v quy n s d ng Đăng ký GDBĐ Văn phòng đăng ký đ t, tài s n g n li n v i đ t t i Văn phòng đăng quy n s d ng đ t ký quy n s d ng đ t c p huy n 9 Đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam t i Chi c c Đăng ký GDBĐ Chi c c hàng h i hàng h i 10 Xóa đăng ký th ch p tàu bi n Vi t Nam t i Chi Đăng ký GDBĐ Chi c c hàng h i c c hàng h i 11 Đăng ký vi c thay đ i, c i chính h t ch Hành chính tư UBND c p huy n pháp 12 Đăng ký vi c xác đ nh l i dân t c, b sung h t ch Hành chính tư UBND c p huy n pháp 13 Đăng ký vi c xác đ nh l i gi i tính Hành chính tư UBND c p huy n pháp 14 Đi u ch nh n i dung trong s h t ch và các gi y Hành chính tư UBND c p huy n t h t ch khác (không ph i S đăng ký khai sinh pháp và b n chính Gi y khai sinh) 15 C p b n sao các gi y t h t ch t s h t ch Hành chính tư UBND c p huy n pháp 16 C p l i b n chính gi y khai sinh Hành chính tư UBND c p huy n pháp 17 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh trong t ch c hành ngh lu t sư 18 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân làm vi c theo h p đ ng lao đ ng cho cơ quan, t ch c 19 C p Gi y ch ng nh n bào ch a, gi y ch ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t nh n ngư i b o v quy n l i c a đương s t ng trong v án hình s , gi y ch ng nh n ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trong v vi c dân s , v án hành chính (g i chung là gi y ch ng nh n tham gia t t ng) đ i v i trư ng h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân không làm vi c theo h p đ ng lao đ ng cho cơ quan, t ch c 20 C p Gi y ch ng nh n bào ch a đ i v i trư ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t h p lu t sư hành ngh trong t ch c hành ngh t ng lu t sư tham gia t t ng trong các v hình s theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng 21 C p Gi y ch ng nh n bào ch a đ i v i trư ng B tr tư pháp Cơ quan ti n hành t h p lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân tham t ng gia t t ng trong các v án hình s theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng 22 Ch ng th c b n sao t b n chính (ti ng nư c Hành chính tư UBND c p huy n ngoài) pháp
 14. 23 Ch ng th c b n sao t b n chính (song ng ) Hành chính tư UBND c p huy n pháp 24 Ch ng th c b n sao t b n chính (b h sơ c Hành chính tư UBND c p huy n ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài) pháp 25 Ch ng th c ch ký (trong gi y t văn b n ti ng Hành chính tư UBND c p huy n nư c ngoài) pháp 26 Ch ng th c đi m ch (trong gi y t , văn b n Hành chính tư UBND c p huy n ti ng nư c ngoài) pháp 27 Ch ng th c văn b n khai nh n di s n Hành chính tư UBND c p huy n pháp 28 Ch ng th c văn b n th a thu n phân chia di s n Hành chính tư UBND c p huy n pháp 29 Ch ng th c h p đ ng y quy n Hành chính tư UBND c p huy n pháp 30 Ch ng th c h p đ ng mua bán nhà (đ i v i Hành chính tư UBND c p huy n nhà t i đô th ) pháp 31 Ch ng th c h p đ ng t ng cho nhà (đ i v i Hành chính tư UBND c p huy n nhà t i đô th ) pháp 32 Ch ng th c h p đ ng đ i nhà ( đô th ) Hành chính tư UBND c p huy n pháp 33 Ch ng th c h p đ ng th ch p nhà ( đô th ) Hành chính tư UBND c p huy n pháp 34 Ch ng th c h p đ ng cho thuê nhà ( đô th ) Hành chính tư UBND c p huy n pháp 35 Ch ng th c h p đ ng cho mư n, cho nh nhà Hành chính tư UBND c p huy n ( đô th ) pháp 36 Ch ng th c h p đ ng đã đư c so n th o s n Hành chính tư UBND c p huy n (đ i tư ng h p đ ng không ph i là b t đ ng s n) pháp 37 Ch ng th c h p đ ng do ngư i th c hi n ch ng Hành chính tư UBND c p huy n th c so n th o theo đ ngh c a ngư i yêu c u pháp ch ng th c ho c theo m u 38 C p b n sao t b n g c Hành chính tư Cơ quan qu n lý s pháp g c IV. Th t c hành chính c p xã 1 Yêu c u cung c p thông tin v quy n s d ng Đăng ký GDBĐ UBND c p xã đ t, tài s n g n li n v i đ t t i UBND c p xã 2 Đăng ký vi c nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nuôi con nuôi UBND c p xã Nam v i nhau đang thư ng trú trong nư c 3 Đăng ký l i vi c nuôi con nuôi gi a công dân Vi t Nuôi con nuôi UBND c p xã Nam v i nhau đang thư ng trú trong nư c 4 Đăng ký nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài Nuôi con nuôi UBND c p xã khu v c biên gi i 5 Đăng ký khai sinh trong nư c Hành chính tư UBND c p xã pháp 6 Đăng ký khai sinh cho tr em b b rơi Hành chính tư UBND c p xã pháp 7 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Hành chính tư UBND c p xã pháp 8 Đăng ký khai sinh quá h n (Vi c sinh chưa đăng Hành chính tư UBND c p xã ký trong th i h n 60 ngày) pháp 9 Đăng ký l i vi c sinh (Vi c sinh đã đư c đăng ký, Hành chính tư UBND c p xã nhưng s h t ch và b n chính gi y t h t ch đã pháp b m t ho c hư h ng không s d ng đư c, thì
 15. đư c đăng ký l i) 10 Đăng ký khai t trong nư c Hành chính tư UBND c p xã pháp 11 Đăng ký khai t cho ngư i b tòa án tuyên b là Hành chính tư UBND c p xã đã ch t pháp 12 Đăng ký khai t quá h n (Vi c t chưa đăng ký Hành chính tư UBND c p xã trong th i h n 15 ngày) pháp 13 Đăng ký l i vi c t Hành chính tư UBND c p xã pháp 14 Đăng ký k t hôn trong nư c Hành chính tư UBND c p xã pháp 15 Đăng ký l i vi c k t hôn trong nư c Hành chính tư UBND c p xã pháp 16 Đăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài khu v c Hành chính tư UBND c p xã biên gi i pháp 17 Đăng ký k t hôn đ i v i đ ng bào dân t c thi u Hành chính tư UBND c p xã s theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 32/2002/NĐ-CP pháp ngày 27/3/2002 c a Chính ph v áp d ng Lu t Hôn nhân và gia đình 18 Đăng ký vi c giám h Hành chính tư UBND c p xã pháp 19 Đăng ký ch m d t, thay đ i giám h Hành chính tư UBND c p xã pháp 20 Đăng ký vi c nh n cha, m , con Hành chính tư UBND c p xã pháp 21 Đăng ký vi c nh n cha, m , con có y u t nư c Hành chính tư UBND c p xã ngoài khu v c biên gi i pháp 22 Đăng ký vi c thay đ i, c i chính h t ch Hành chính tư UBND c p xã pháp 23 Đăng ký vi c b sung h t ch Hành chính tư UBND c p xã pháp 24 Đi u ch nh n i dung trong s h t ch và các gi y Hành chính tư UBND c p xã t h t ch khác (Không ph i s đăng ký khai sinh pháp và b n chính Gi y khai sinh) 25 C p gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân Hành chính tư UBND c p xã pháp 26 C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch Hành chính tư UBND c p xã pháp 27 Đăng ký k t hôn theo Ngh quy t s Hành chính tư UBND c p xã 35/2000/QH10 c a Qu c h i v vi c thi hành pháp Lu t Hôn nhân và gia đình (hôn nhân th c t ) 28 Ch ng th c b n sao t b n chính (ti ng Vi t) Hành chính tư UBND c p xã pháp 29 Ch ng th c đi m ch (trong gi y t , văn b n Hành chính tư UBND c p xã ti ng Vi t) pháp 30 Ch ng th c di chúc Hành chính tư UBND c p xã pháp 31 Ch ng th c văn b n t ch i nh n di s n Hành chính tư UBND c p xã pháp 32 Ch ng th c h p đ ng chuy n như ng quy n s Hành chính tư UBND c p xã d ng đ t pháp 33 Ch ng th c h p đ ng chuy n như ng quy n s Hành chính tư UBND c p xã d ng đ t và tài s n g n li n v i đ t pháp 34 Ch ng th c h p đ ng t ng cho quy n s d ng Hành chính tư UBND c p xã
 16. đ t và tài s n g n li n v i đ t pháp 35 Ch ng th c h p đ ng chuy n đ i quy n s Hành chính tư UBND c p xã d ng đ t nông nghi p pháp 36 Ch ng th c h p đ ng t ng cho quy n s d ng Hành chính tư UBND c p xã đ t pháp 37 Ch ng th c h p đ ng th ch p quy n s d ng Hành chính tư UBND c p xã đ t và tài s n g n li n v i đ t pháp 38 Ch ng th c h p đ ng chuy n đ i quy n s Hành chính tư UBND c p xã d ng đ t nông nghi p pháp 39 Ch ng th c h p đ ng th ch p quy n s d ng Hành chính tư UBND c p xã đ t pháp 40 Ch ng th c h p đ ng cho thuê quy n s d ng Hành chính tư UBND c p xã đ t pháp 41 Ch ng th c h p đ ng cho thuê quy n s d ng Hành chính tư UBND c p xã đ t và tài s n g n li n trên đ t pháp 42 Ch ng th c h p đ ng góp v n b ng quy n s Hành chính tư UBND c p xã d ng đ t pháp 43 Ch ng th c h p đ ng góp v n b ng quy n s Hành chính tư UBND c p xã d ng đ t và tài s n g n li n trên đ t pháp 44 Ch ng th c h p đ ng mua bán nhà ( nông Hành chính tư UBND c p xã thôn) pháp 45 Ch ng th c h p đ ng t ng cho nhà ( nông Hành chính tư UBND c p xã thôn) pháp 46 Ch ng th c h p đ ng đ i nhà ( nông thôn) Hành chính tư UBND c p xã pháp 47 Ch ng th c h p đ ng th ch p nhà ( nông Hành chính tư UBND c p xã thôn) pháp 48 Ch ng th c h p đ ng cho thuê nhà ( nông Hành chính tư UBND c p xã thôn) pháp 49 Ch ng th c h p đ ng cho mư n, cho nh nhà Hành chính tư UBND c p xã ( nông thôn) pháp 50 Ch ng th c h p đ ng đã đư c so n th o s n Hành chính tư UBND c p xã (đ i tư ng h p đ ng không ph i là b t đ ng s n) pháp 51 Ch ng th c h p đ ng do ngư i th c hi n ch ng Hành chính tư UBND c p xã th c so n th o theo đ ngh c a ngư i yêu c u pháp ch ng th c ho c theo m u 52 C p b n sao t s g c Hành chính tư Cơ quan qu n lý s pháp g c
Đồng bộ tài khoản