Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 19/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH THI, C P, I B NG, CH NG CH CHUYÊN MÔN THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA VÀ M NHI M CH C DANH THUY N VIÊN PHƯƠNG TI N TH Y N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n th y n i a và m nhi m ch c danh thuy n viên phương ti n th y n i a”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy t nh: S 36/2004/Q -BGTVT ngày 23/12/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n và m nhi m ch c danh thuy n viên phương ti n th y n i a. S 38/2006/Q -BGTVT ngày 01/11/2006 c a B trư ng B Giao thông V n t i s a i, b sung Quy ch thi, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n và m nhi m ch c danh thuy n viên phương ti n th y n i a (ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2004/Q -BGTVT ngày 23/12/2004 c a B trư ng B Giao thông V n t i). i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3. - VP Chính ph ; - Các B : Công an, Qu c Phòng, KH T, Tài chính, L - TB&XH, Y t , GD& T, Nông nghi p & PTNT; - Các Th trư ng B GTVT; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB. QUY CH THI ,C P, I B NG, CH NG CH CHUYÊN MÔN THUY N VIÊN, NGƯ I LÁI PHƯƠNG TI N TH Y N I NA VÀ M NHI M CH C DANH THUY N VIÊN PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2008/Q -BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh vi c thi, ki m tra, c p, i, c p l i, chuy n i b ng, ch ng ch chuyên môn thuy n viên, ngư i lái phương ti n và m nhi m ch c danh thuy n viên phương ti n th y n i a. 2. Quy ch này áp d ng i v i: a) Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v giao thông ư ng th y n i a; b) Cơ s d y ngh thuy n viên, ngư i lái phương ti n; c) Cơ quan, ơn v có liên quan n vi c t ch c thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn; d) Cơ quan, ơn v s d ng thuy n viên, ngư i lái phương ti n; ) Thuy n viên, ngư i lái phương ti n. 3. Quy ch này không áp d ng i v i nh ng ngư i làm vi c trên phương ti n th y n i a th c hi n nhi m v an ninh, qu c phòng và tàu cá. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 3. 1. Th i gian nghi p v là th i gian thuy n viên, ngư i lái phương ti n làm vi c theo ch c danh trên phương ti n th y n i a. 2. Th i gian t p s là th i gian quy nh thuy n viên, ngư i lái phương ti n th c hi n công vi c trên phương ti n th y n i a theo ch c danh ư c ào t o dư i s hư ng d n c a ngư i có trình k thu t chuyên môn phù h p. 3. B ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng là gi y ch ng nh n kh năng m nhi m ch c danh thuy n trư ng, máy trư ng trên phương ti n th y n i a. 4. Ch ng ch hu n luy n an toàn cơ b n là gi y ch ng nh n kh năng c a thuy n viên, ngư i lái phương ti n x lý các v n v an toàn lao ng, an toàn phương ti n, phòng ch ng cháy n , sơ c u ngư i b n n, b o v môi trư ng. 5. Ch ng ch nghi p v là gi y ch ng nh n kh năng m nhi m ch c danh th y th , th máy ho c ngư i lái phương ti n. 6. Ch ng ch chuyên môn c bi t là gi y ch ng nh n kh năng làm vi c an toàn trên phương ti n ch d u, phương ti n ch hóa ch t ho c phương ti n ch khí hóa l ng; gi y ch ng nh n kh năng i u khi n phương ti n lo i I t c cao, phương ti n lo i II t c cao ho c phương ti n i ven bi n. 7. Phương ti n lo i I t c cao là phương ti n quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a và có t c thi t k t 30km/h tr lên. 8. Phương ti n lo i II t c cao là phương ti n quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u 24 c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a và có t c thi t k t 30 km/h tr lên. 9. Phương ti n i ven bi n là phương ti n th y n i a ư c cơ quan ăng ki m xác nh n i u ki n i ven bi n thu c tuy n ư ng th y n i a ã ư c công b . Chương 2. B NG, CH NG CH CHUYÊN MÔN VÀ I U KI N D THI L Y B NG, KI M TRA L Y CH NG CH CHUYÊN MÔN i u 3. B ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng 1. B ng thuy n trư ng ư c phân thành ba h ng: h ng nh t, h ng nhì, h ng ba và ư c ký hi u tương ng là T1, T2, T3. B ng thuy n trư ng h ng ba g m h ng ba và h ng ba h n ch và ư c ký hi u tương ng là T3 và T3 HC. 2. B ng máy trư ng ư c phân thành ba h ng: h ng nh t; h ng nhì, h ng ba và ư c ký hi u tương ng là M1, M2, M3. i u 4. Ch ng ch chuyên môn 1. Ch ng ch hu n luy n an toàn cơ b n.
 4. 2. Ch ng ch nghi p v , bao g m: a) Ch ng ch th y th , ch ng ch th y th chương trình h n ch ; b) Ch ng ch th máy, ch ng ch th máy chương trình h n ch ; c) Ch ng ch lái phương ti n, ch ng ch lái phương ti n chương trình h n ch . 3. Ch ng ch chuyên môn c bi t, bao g m: a) Ch ng ch i u khi n phương ti n lo i I t c cao; b) Ch ng ch i u khi n phương ti n lo i II t c cao; c) Ch ng ch i u khi n phương ti n i ven bi n; d) Ch ng ch an toàn làm vi c trên phương ti n ch d u; ) Ch ng ch an toàn làm vi c trên phương ti n ch hóa ch t; e) Ch ng ch an toàn làm vi c trên phương ti n ch khí hóa l ng. i u 5. M u b ng, ch ng ch chuyên môn B ng, ch ng ch chuyên môn c p cho thuy n viên, ngư i lái phương ti n theo m u quy nh t i Ph l c 1 c a Quy ch này. i u 6. Quy nh v s , ch và cách th c in n i dung b ng, ch ng ch chuyên môn 1. S b ng, ch ng ch chuyên môn: a) S b ng bao g m: S th t , mã hi u vùng, lo i h ng; b) S ch ng ch chuyên môn bao g m: s th t , mã hi u vùng; c) i v i b ng, ch ng ch chuyên môn c p l i có thêm ch “c p l i” sau s b ng, ch ng ch chuyên môn; d) Mã hi u vùng quy nh cho t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh t i Ph l c 2 c a Quy ch này. B ng, ch ng ch chuyên môn do C c ư ng th y n i a Vi t Nam và các cơ s d y ngh tr c thu c C c ư ng th y n i a Vi t Nam c p không ghi mã hi u vùng. 2. Cách th c in n i dung b ng, ch ng ch chuyên môn: a) S b ng, s ch ng ch chuyên môn: ch in hoa màu en; b) Lo i ch ng ch chuyên môn dư i hàng ch CH NG CH CHUYÊN MÔN, ch in hoa màu en;
 5. c) H ng b ng (nh t, nhì, ba), h và tên ngư i ư c c p: ch in hoa m u en; d) Các ch còn l i: ch thư ng, màu en; ) B ng thuy n trư ng h ng ba ư c c p theo chương trình b i dư ng h n ch thì ph i ghi rõ H ng ba h n ch và s b ng ph i ghi rõ ký hi u: T3 HC; e) Ch ng ch chuyên môn ư c c p theo chương trình b i dư ng h n ch thì ph i ghi rõ chương trình h n ch . i u 7. i u ki n chung ư c d thi l y b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng 1. Là công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài ư c phép cư trú ho c làm vi c h p pháp t i Vi t Nam. 2. ư c công nh n h c xong chương trình ào t o, b túc, b i dư ng ngh tương ng v i t ng lo i h ng b ng (tr các trư ng h p c th quy nh t i i u 8 c a Quy ch này). 3. Có ch ng nh n s c kh e c a cơ quan y t . i u 8. i u ki n c th ư c d thi l y b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng. Ngoài các i u ki n chung quy nh t i i u 7 c a Quy ch này, ngư i d thi l y b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng còn ph i b o m i u ki n: 1. 20 tu i tr lên, có ch ng ch th y th ho c ch ng ch lái phương ti n (tr ch ng ch th y th chương trình h n ch ho c ch ng ch lái phương ti n chương trình h n ch ) ho c ngư i có b ng thuy n trư ng h ng ba h n ch và có th i gian nghi p v t 24 tháng tr lên ư c d thi l y b ng thuy n trư ng h ng ba; 2. 20 tu i tr lên, có ch ng ch th y th ho c ch ng ch lái phương ti n k c ch ng ch th y th chương trình h n ch ho c ch ng ch lái phương ti n chương trình h n ch và có th i gian nghi p v t 24 tháng tr lên ư c d thi l y b ng thuy n trư ng h ng ba h n ch ; 3. 20 tu i tr lên, có ch ng ch th máy ho c ch ng ch th máy chương trình h n ch và có th i gian nghi p v t 24 tháng tr lên ư c d thi l y b ng máy trư ng h ng ba; 4. Có ch ng ch sơ c p ngh ư c ào t o theo ngh i u khi n tàu th y, ngh th y th ho c ngh máy tàu th y, sau khi hoàn thành th i gian t p s 12 tháng tr lên không ph i d h c chương trình tương ng, ư c d thi l y b ng thuy n trư ng h ng ba ho c b ng máy trư ng h ng ba; 5. Có b ng thuy n trư ng h ng ba ho c b ng máy trư ng h ng ba và có th i gian nghi p v theo b ng h ng ba 24 tháng tr lên ư c d thi l y b ng thuy n trư ng h ng nhì ho c b ng máy trư ng h ng nhì;
 6. 6. ã hoàn thành chương trình ào t o ngh thuy n trư ng h ng ba ho c máy trư ng h ng ba, có th i gian nghi p v theo b ng h ng ba 12 tháng tr lên ư c d thi l y thuy n trư ng h ng nhì, máy trư ng h ng nhì; 7. Có b ng t t nghi p trung c p ngh , trung c p chuyên nghi p ư c ào t o theo ngh i u khi n tàu th y ho c ngh máy tàu th y, sau khi hoàn thành th i gian t p s theo ch c danh thuy n trư ng h ng ba ho c máy trư ng h ng ba 12 tháng tr lên không ph i d h c chương trình tương ng, ư c d thi l y b ng thuy n trư ng h ng nhì ho c máy trư ng h ng nhì; 8. Có b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương, b ng thuy n trư ng h ng nhì ho c b ng máy trư ng h ng nhì và có th i gian nghi p v theo ch c danh b ng h ng nhì 36 tháng tr lên ư c d thi l y b ng thuy n trư ng h ng nh t ho c máy trư ng h ng nh t; 9. Có b ng t t nghi p cao ng ngh , cao ng tr lên ư c ào t o theo ngh i u khi n tàu th y ho c ngh máy tàu th y, sau khi hoàn thành th i gian t p s theo ch c danh thuy n trư ng h ng nhì ho c máy trư ng h ng nhì 24 tháng tr lên không ph i d h c chương trình tương ng, ư c d thi l y b ng thuy n trư ng h ng nh t ho c máy trư ng h ng nh t. i u 9. i u ki n chung ư c d ki m tra l y ch ng ch chuyên môn. 1. Là công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài ư c phép cư trú ho c làm vi c h p pháp t i Vi t Nam. 2. ư c công nh n h c xong chương trình b túc, b i dư ng ngh tương ng v i t ng lo i ch ng ch chuyên môn. 3. Có ch ng nh n s c kh e c a cơ quan y t . i u 10. i u ki n c th ư c d ki m tra l y ch ng ch chuyên môn. Ngoài các i u ki n quy nh t i i u 9 c a Quy ch này, ngư i d ki m tra l y ch ng ch chuyên môn còn ph i b o m các i u ki n c th sau ây: 1. i v i ch ng ch quy nh t i kho n 1, i m a, b kho n 2 và các i m d, , e kho n 3 i u 4 c a Quy ch này ph i 16 tu i tr lên. 2. i v i ch ng ch quy nh t i i m c kho n 2 i u 4 c a Quy ch này ph i 18 tu i tr lên. 3. i v i ch ng ch quy nh t i i m a, c kho n 3 i u 4 c a Quy ch này ph i: a) Có b ng thuy n trư ng t h ng ba tr lên; b) Có th i gian nghi p v theo ch c danh thuy n trư ng h ng ba 24 tháng tr lên. 4. i v i ch ng ch quy nh t i i m b kho n 3 i u 4 c a Quy ch này ph i có ch ng ch lái phương ti n ho c ch ng ch th y th .
 7. Chương 3. T CH C THI L Y B NG, KI M TRA L Y CH NG CH CHUYÊN MÔN i u 11. Các cơ quan có th m quy n v t ch c thi, ki m tra, c p, i, chuy n i b ng, ch ng ch chuyên môn 1. C c ư ng th y n i a Vi t Nam là cơ quan qu n lý công tác thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn trên ph m vi toàn qu c, có trách nhi m: a) In, phát hành, hư ng d n và qu n lý th ng nh t vi c s d ng phôi b ng, ch ng ch chuyên môn trong ph m vi toàn qu c; b) T ch c t p hu n nghi p v , c p th giám kh o coi, ch m thi; c) Quy nh các bi u m u, s sách qu n lý nghi p v liên quan n công tác thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn; d) T ch c thi, c p, i, chuy n i b ng thuy n trư ng, máy trư ng t h ng nhì tr lên trong ph m vi toàn qu c; ) T ch c thi, c p, i b ng thuy n trư ng, máy trư ng t h ng ba tr lên i v i các cơ s d y ngh tr c thu c; 2. Các S Giao thông v n t i: a) T ch c thi, c p, i, chuy n i b ng thuy n trư ng h ng ba, thuy n trư ng h ng ba h n ch và b ng máy trư ng h ng ba; b) T ch c ki m tra, c p, i ch ng ch chuyên môn ( i v i a phương chưa có cơ s d y ngh thuy n viên); c) Ch o, t ch c và thư ng xuyên ki m tra các ho t ng v thi, ki m tra, c p, i b ng, ch ng ch chuyên môn trong ph m vi ư c phân công; 3. Các cơ s d y ngh i u ki n theo quy nh ư c t ch c ki m tra, c p, i ch ng ch chuyên môn. i u 12. H sơ nh p h c d thi l y b ng, ki m tra l y ch ng ch chuyên môn 1. ơn ngh . 2. 05 nh màu c 3 x 4cm ki u ch ng minh nhân dân. 3. B n sao ch ng minh nhân dân ho c h chi u. 4. Gi y ch ng nh n s c kh e do trung tâm y t ho c b nh vi n a khoa c p huy n tr lên.
 8. 5. B n sao có ch ng th c gi y ch ng nh n t t nghi p trung h c cơ s , trung h c ph thông, ch ng ch chuyên môn, ch ng ch sơ c p ngh , b ng t t nghi p trung c p ngh , trung h c chuyên nghi p, b ng t t nghi p cao ng, b ng t t nghi p cao ng ngh , b ng t t nghi p i h c (tương ng v i t ng h ng b ng d thi ư c quy nh t i i u 8 c a Quy ch này). 6. Xác nh n th i gian nghi p v c a ch phương ti n qu n lý thuy n viên. i u 13. H i ng thi, ki m tra 1. C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam ho c Giám c S Giao thông v n t i ra quy t nh thành l p H i ng thi c p b ng thuy n trư ng, máy trư ng; Th trư ng các cơ s d y ngh thành l p H i ng ki m tra c p ch ng ch chuyên môn. 2. H i ng thi c p b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng; H i ng ki m tra c p ch ng ch chuyên môn ư c quy nh t i kho n 1 i u này có 5 ho c 7 thành viên. 3. Thành ph n c a H i ng thi: a) Ch t ch H i ng là lãnh o c a cơ quan quy nh t i kho n 1 i u này ho c ngư i ư c y quy n; b) Phó Ch t ch H i ng thi là lãnh o cơ s d y ngh ; c) y viên thư ký là chuyên viên theo dõi công tác d y ngh c a c p có thNm quy n ho c Trư ng phòng ào t o c a cơ s d y ngh ; d) Các y viên còn l i là lãnh o các phòng, khoa ho c t môn chuyên môn c a cơ s d y ngh . 4. Thành ph n c a H i ng ki m tra: a) Ch t ch H i ng là lãnh o c a cơ s d y ngh ; b) Phó Ch t ch H i ng là m t lãnh o ho c trư ng phòng c a cơ s d y ngh ; c) y viên thư ký là Lãnh o phòng ào t o c a cơ s d y ngh ; d) Các y viên còn l i là lãnh o các phòng, khoa ho c t môn chuyên môn c a cơ s d y ngh . i u 14. Nhi m v và quy n h n c a H i ng thi, ki m tra. 1. Ch o và tr c ti p t ch c thi, ki m tra. 2. Quy t nh thành l p ban coi thi, ban ch m thi giúp vi c H i ng. 3. Duy t, quy t nh các h c viên i u ki n d thi, ki m tra.
 9. 4. H i ng thi, ki m tra ch h p khi có m t Ch t ch H i ng ho c ngư i ư c y quy n và có ít nh t 2/3 s thành viên H i ng tham gia. Trong các phiên h p H i ng, n u có v n không th ng nh t thì ph i ti n hành l y ý ki n c a các thành viên d h p, k t qu l y theo a s . Trư ng h p s ý ki n trái chi u ngang nhau thì Ch t ch H i ng là ngư i quy t nh. 5. L a ch n thi, ki m tra b o m bí m t phù h p v i t ng lo i h ng b ng, ch ng ch chuyên môn; 6. T ng h p k t qu kỳ thi, ki m tra và báo cáo k t qu n c p có thNm quy n g m: a) Danh sách k t qu thi, ki m tra c a thí sinh; b) Danh sách thí sinh trúng tuy n; c) Các biên b n h p H i ng; d) Các văn b n khác có liên quan. i u 15. Ban coi thi, Ban ch m thi 1. Ban coi thi, ch m thi do Ch t ch H i ng thi, ki m tra thành l p. 2. S lư ng thành viên Ban coi thi, ch m thi tùy thu c vào s lư ng thí sinh d thi nhưng t i thi u ph i có 03 thành viên. 3. Ban coi thi, ch m thi có nhi m v : a) Coi thi, h i thi, ch m thi theo úng quy nh; b) Phát hi n sai sót trong thi, ngh H i ng thi, ki m tra i u ch nh k p th i; c) T ch c b trí, s p x p ngư i ch m thi, b o m nguyên t c m i bài thi, m i bàn thi v n áp ph i có hai giám kh o; d) T p h p k t qu ch m thi và bàn giao cho thư ký H i ng thi, ki m tra. i u 16. Tiêu chu n i v i giám kh o 1. Tiêu chuNn giám kh o kỳ thi. a) Có tư cách o c t t; b) Giám kh o ch m thi môn lý thuy t ph i có b ng cao ng ngh , b ng trung h c chuyên nghi p tr lên v chuyên ngành ư ng th y và làm vi c trong ngành ư ng th y n i a t 36 tháng tr lên; c) Giám kh o ch m thi th c hành thuy n trư ng, máy trư ng ph i là thuy n trư ng, máy trư ng và có h ng b ng cao hơn h ng b ng ang ch m thi, trư ng h p ch m thi thuy n trư ng h ng nh t, máy trư ng h ng nh t thì giám kh o ph i có b ng thuy n
 10. trư ng h ng nh t, máy trư ng h ng nh t và có th i gian nghi p v theo ch c danh b ng h ng nh t t 36 tháng tr lên. d) ư c t p hu n v nghi p v giám kh o và ư c C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam c p th giám kh o. 2. Tiêu chuNn i v i giám kh o kỳ ki m tra do Th trư ng cơ s d y ngh quy nh. i u 17. Công nh n k t qu thi, ki m tra 1. C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i ra quy t nh công nh n trúng tuy n kỳ thi, Th trư ng cơ s d y ngh ra quy t nh công nh n trúng truy n kỳ ki m tra i v i nh ng thí sinh t i m các môn thi, ki m tra t 5 i m tr lên. 2. Thí sinh không trúng tuy n ư c quy n b o lưu k t qu i m thi, i m ki m tra i v i nh ng môn t yêu c u trong th i gian 12 tháng. Chương 4. C P, I, C P L I, CHUY N I B NG, CH NG CH CHUYÊN MÔN i u 18. C p m i b ng, ch ng ch chuyên môn 1. Cơ quan có thNm quy n c p b ng, ch ng ch chuyên môn cho thí sinh trúng tuy n kỳ thi, ki m tra trong vòng 20 ngày làm vi c k t ngày ra quy t nh công nh n trúng tuy n. 2. Ngư i ã hoàn thành chương trình ào t o ngh thuy n trư ng h ng ba ho c máy trư ng h ng ba, sau khi ã hoàn thành th i gian t p s 6 tháng tr lên, n p h sơ theo quy nh ư c c p b ng thuy n trư ng h ng ba ho c máy trư ng h ng ba. 3. Ngư i có b ng t t nghi p trung c p ngh , trung c p chuyên nghi p ư c ào t o theo ngh i u khi n tàu th y ho c ngh máy tàu th y sau khi hoàn thành th i gian t p s theo ch c danh thuy n trư ng h ng ba ho c máy trư ng h ng ba 6 tháng tr lên, n p h sơ theo quy nh, ư c c p b ng thuy n trư ng h ng ba, máy trư ng h ng ba. 4. Ngư i có b ng t t nghi p cao ng ngh , cao ng tr lên ư c ào t o theo ngh i u khi n tàu th y ho c ngh máy tàu th y, sau khi hoàn thành th i gian t p s theo ch c danh thuy n trư ng h ng nhì ho c máy trư ng h ng nhì 6 tháng tr lên, n p h sơ theo quy nh, ư c c p b ng thuy n trư ng h ng nhì ho c máy trư ng h ng nhì. i u 19. i b ng, ch ng ch chuyên môn 1. Ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn ư c c p theo các Quy t nh: s 914/Q /BGTVT ngày 16/04/1997; s 3237/2001/Q -BGTVT ngày 10/02/2001; s 36/2004/Q -BGTVT ngày 23/12/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i có giá tr s d ng n h t ngày 31/12/2012. Sau th i h n quy nh trên, n u có nhu c u ti p t c
 11. s d ng ph i làm h sơ g i n cơ quan ã c p b ng, ch ng ch chuyên môn ư c i b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh c a Quy ch này. 2. Ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn b h ng, có tên trong s c p b ng, ch ng ch chuyên môn c a cơ quan c p b ng, ch ng ch chuyên môn, n u có nhu c u s d ng thì ư c i b ng, ch ng ch chuyên môn. 3. B ng, ch ng ch chuyên môn ư c i ch m nh t là 10 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l . Khi i b ng, ch ng ch chuyên môn thì cơ quan c p b ng, ch ng ch chuyên môn ph i h y b ng, ch ng ch chuyên môn cũ b ng hình th c c t góc. i u 20. C p l i b ng, ch ng ch chuyên môn 1. Ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn ã h t h n s d ng nhưng chưa quá 12 tháng k t ngày 31/12/2012, có tên trong s c p b ng, ch ng ch chuyên môn c a cơ quan c p b ng, ch ng ch chuyên môn thì ư c d thi, ki m tra l i lý thuy t ư c c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn. 2. Ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn ã h t h n s d ng trên 12 tháng k t ngày 31/12/2012, có tên trong s c p b ng, ch ng ch chuyên môn c a cơ quan c p b ng, ch ng ch chuyên môn thì ư c d thi, ki m tra l i c lý thuy t và th c hành ư c c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn. 3. Ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn b m t, còn th i h n theo quy nh, có tên trong s c p b ng c a cơ quan c p b ng, ch ng ch chuyên môn, n u b m t trong các trư ng h p thiên tai như bão l t, ng t ho c b h a ho n, có xác nh n c a chính quy n a phương; b cư p, tr n l t, m t tr m, phương ti n b chìm, m, có xác nh n v vi c c a cơ quan công an, không phát hi n ang b các cơ quan có thNm quy n thu gi , x lý thì ư c c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn. Ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn b m t, còn th i h n s d ng, có tên trong s c p b ng c a cơ quan c p b ng, ch ng ch chuyên môn, n u b m t ngoài các trư ng h p trên, không phát hi n ang b các cơ quan có thNm quy n thu gi , x lý, sau 2 tháng k t ngày n p h sơ h p l theo quy nh thì ư c d thi l i lý thuy t ư c c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn. 4. Ngư i có b ng, ch ng ch chuyên môn quá h n s d ng theo quy nh b m t, có tên trong s c p b ng c a cơ quan c p b ng, ch ng ch chuyên môn, không phát hi n ang b các cơ quan có thNm quy n thu gi , sau 6 tháng k t ngày n p h sơ h p l theo quy nh thì ư c d thi l i c lý thuy t và th c hành ư c c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn. 5. Th i h n c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn th c hi n như i v i i b ng, ch ng ch chuyên môn; trư ng h p ph i thi l i, th i h n c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn như c p m i. i u 21. Chuy n i b ng
 12. Ngư i có b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng ho c ch ng ch kh năng chuyên môn thuy n trư ng, máy trư ng do các B , ngành c a Vi t Nam c p; ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam cư trú nư c ngoài có b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng ho c ch ng ch kh năng chuyên môn thuy n trư ng, máy trư ng do nư c ngoài c p, n u có nhu c u làm vi c trên các phương ti n th y n i a thì ph i làm th t c chuy n i sang b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng, ch ng ch chuyên môn tương ng c a Quy ch này, các trư ng h p i sang b ng thuy n trư ng phương ti n th y n i a ph i d sát h ch môn pháp lu t giao thông ư ng th y n i a. i u 22. H sơ c p, i, c p l i, chuy n i b ng, ch ng ch chuyên môn 1. H sơ c p m i b ng i v i các trư ng h p quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u 18 c a Quy ch này: a) ơn ngh có dán nh; b) 03 nh m u c 3x4 cm ki u ch ng minh nhân dân; c) B n sao gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u; d) Gi y ch ng nh n s c kh e c a trung tâm y t ho c b nh vi n a khoa c p huy n tr lên c p; ) B n sao có ch ng th c b ng t t nghi p trung c p ngh , trung c p chuyên nghi p, b ng t t nghi p cao ng, b ng t t nghi p cao ng ngh , b ng t t nghi p i h c (tương ng v i t ng h ng b ng ư c c p); e) B n xác nh n t p s c a ch phương ti n nơi thuy n viên làm vi c. 2. H sơ i, c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn: Ngoài các quy nh t i các i m a, b, c, d kho n 1 i u này c n b sung: a) B n sao b ng, ch ng ch chuyên môn; b) Xác nh n m t b ng, ch ng ch chuyên môn (áp d ng i v i các trư ng h p m t b ng, ch ng ch chuyên môn). 3. H sơ chuy n i b ng: Ngoài h sơ quy nh t i các i m a, b, c, d, kho n 1 i u này c n b sung: a) B n sao có ch ng th c b ng ho c ch ng ch kh năng chuyên môn thuy n trư ng, máy trư ng ư c c p; b) B n d ch có công ch ng sang ti ng Vi t (n u là b ng, ch ng ch kh năng chuyên môn thuy n trư ng, máy trư ng do nư c ngoài c p). 4. Ngư i ư c c p, i, c p l i, chuy n i b ng, ch ng ch chuyên môn ph i n p l phí theo quy nh hi n hành.
 13. 5. Cơ quan nào ã c p b ng, ch ng ch chuyên môn thì cơ quan ó c p l i b ng, ch ng ch chuyên môn. 6. Cơ quan có thNm quy n ph i l p s qu n lý c p, i, c p l i, chuy n i b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh. Chương 5. M NHI M CH C DANH THUY N VIÊN i u 23. m nhi m ch c danh thuy n trư ng, máy trư ng 1. Vi c m nhi m các ch c danh thuy n trư ng, máy trư ng th c hi n theo quy nh t i i u 33, 34 c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a. 2. Phương ti n l p máy ngoài có t ng công su t máy chính n 150 mã l c ho c l p máy trong có t ng công su t máy chính n 50 mã l c thì không nh t thi t ph i b trí ch c danh máy trư ng, n u không b trí máy trư ng c l p thì thuy n trư ng ph i có ch ng ch th máy. Trư ng h p phương ti n l p máy ngoài có t ng công su t máy chính trên 150 mã l c n 400 mã l c n u không b trí máy trư ng c l p thì thuy n trư ng ph i có b ng máy trư ng phù h p v i t ng công su t máy chính. 3. Thuy n viên có b ng thuy n trư ng h ng ba h n ch ư c m nhi m ch c danh thuy n trư ng c a các lo i phương ti n sau: a) Phương ti n ch khách ngang sông có s c ch n 50 ngư i; b) Phương ti n ch hàng có tr ng t i toàn ph n n 50 t n; c) Phương ti n có công su t máy chính n 50 mã l c. i u 24. m nhi m ch c danh thuy n viên khác 1. Ngư i ư c c p ch ng ch nghi p v lo i nào thì ch ư c phép m nhi m ch c danh tương ng theo quy nh. 2. Ngư i i u khi n phương ti n lo i I, lo i II t c cao, phương ti n i ven bi n, ngư i làm vi c trên phương ti n chuyên dùng ch d u ho c các s n phNm d u m , hóa ch t, khí hóa l ng, ngoài b ng, ch ng ch nghi p v quy nh theo ch c danh, ph i có ch ng ch chuyên môn c bi t tương ng. i u 25. B trí ch c danh thuy n viên 1. Ch phương ti n có trách nhi m b trí các ch c danh, nh biên thuy n viên làm vi c trên phương ti n th y n i a và ph i l p danh b thuy n viên theo quy nh, tuân th theo Quy ch này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t. 2. B ng, ch ng ch chuyên môn ph i ư c mang theo ngư i khi hành ngh . Chương 6.
 14. T CH C TH C HI N i u 26. Báo cáo v công tác thi, ki m tra, c p, i, c p l i, chuy n i b ng, ch ng ch chuyên môn Tháng 01 và tháng 7 hàng năm, các S Giao thông v n t i, các cơ s d y ngh sơ k t, t ng k t công tác thi, ki m tra c p b ng, ch ng ch chuyên môn c a a phương, cơ s và g i báo cáo C c ư ng th y n i a Vi t Nam t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i. i u 27. Hư ng d n t ch c th c hi n 1. C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy ch này. 2. C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i ch u trách nhi m ch o, t ch c và thư ng xuyên ki m tra các ho t ng v thi, ki m tra, c p, i, c p l i, chuy n i b ng, ch ng ch chuyên môn trong ph m vi ư c phân công. 3. Trong quá trình th c hi n n u có v n vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v C c ư ng th y n i a Vi t Nam t ng h p, báo cáo B Giao thông v n t i nghiên c u i u ch nh, b sung khi c n thi t./. B TRƯ NG H Nghĩa Dũng PH L C 1 M U B NG THUY N TRƯ NG, B NG MÁY TRƯ NG, CCCM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2008/Q -BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. N i dung m u b ng thuy n trư ng, b ng máy trư ng, CCCM. 1.1. M u b ng thuy n trư ng a) M t ngoài:
 15. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÚ Ý: c l p – T do – H nh phúc --------------- 1- Không cho mư n; 2- Không tNy, xóa; QU C 3- Xu t trình b ng khi ngư i thi hành HUY công v yêu c u; 4- M t b ng ph i trình báo các cơ quan B NG có liên quan. THUY N TRƯ NG PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Hình m neo) Seri: AC 000000 b) M t trong: B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc --------------- B NG THUY N TRƯ NG PHƯƠNG TI N TH Y N I NA nh 3x4 cm H ng: ( óng d u n i) H và tên: ………………………………………... Ngày sinh: ……………………………………...... Nơi cư trú: ……………………………………......
 16. ……………………………………………………... C p theo Quy t nh s : ……………………….. ngày….. tháng ….. năm ………………………... c a ………………………………………………... S : ……, ngày …. tháng ….năm Có giá tr n 1.2. M u b ng máy trư ng a) M t ngoài: C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- CHÚ Ý: 1- Không cho mư n; QU C 2- Không tNy, xóa; HUY 3- Xu t trình b ng khi ngư i thi hành công v yêu c u; B NG 4- M t b ng ph i trình báo các cơ quan có liên quan. MÁY TRƯ NG PHƯƠNG TI N TH Y N I NA (Hình m neo) Seri: BC 000000 b) M t trong:
 17. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc --------------- B NG MÁY TRƯ NG PHƯƠNG TI N TH Y N I NA H ng: nh 3x4 cm H và tên: ………………………………………... ( óng d u n i) Ngày sinh: ……………………………………...... Nơi cư trú: ……………………………………...... ……………………………………………………... C p theo Quy t nh s : ……………………….. ngày….. tháng ….. năm ………………………... c a ………………………………………………... S : Có giá tr n ……, ngày …. tháng ….năm 1.3. M u ch ng ch chuyên môn: B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p – T do – H nh phúc --------------- CH NG CH CHUYÊN MÔN ……………………………………. nh 3x4 cm H và tên: ………………………………………... ( óng d u n i) Ngày sinh: ……………………………………...... Nơi cư trú: ……………………………………......
 18. ……………………………………………………... C p theo Quy t nh s : ……………………….. S : ngày….. tháng ….. năm ………………………... c a ………………………………………………... ……, ngày …. tháng ….năm 2. Ch t li u, kích thư c, hoa văn, màu s c 2.1. Phôi b ng thuy n trư ng ư c in trên ch t li u gi y chuyên dùng M t trư c: có n n m u xanh nư c bi n, khung phía bên ph i màu vàng, kho ng cách t khung n mép gi y phía ngoài là 03 mm, Qu c huy màu vàng, n n màu , ch bên trong khung và m neo màu vàng. Các dòng Chú ý bên trái ch màu tr ng. Seri b ng ch màu en. M t trong: có n n màu tr ng, hình hoa văn lư n sóng m u xanh nư c bi n. Khung màu , kích thư c trong khung 160mmx110mm, kho ng cách t khung n mép gi y phía ngoài là 02 mm. CH THUY N TRƯ NG màu , các n i dung còn l i ch màu en. 2.2. Phôi b ng máy trư ng ư c in trên ch t li u gi y chuyên dùng M t trư c: có n n m u th m, khung phía bên ph i màu tr ng, kho ng cách t khung n mép gi y phía ngoài là 03 mm. Qu c huy màu vàng, các ch bên trong khung màu vàng, m neo phía dư i màu tr ng. Các dòng Chú ý bên trái ch màu tr ng. Seri b ng ch màu en. M t trong: có n n màu tr ng, hình hoa văn lư n sóng m u xanh nư c bi n. Khung màu , kích thư c trong khung 160mm x 110mm, kho ng cách t khung n mép gi y phía ngoài là 02mm. CH MÁY TRƯ NG màu , các n i dung còn l i ch màu en. 2.3. Phôi ch ng ch chuyên môn ư c in trên ch t li u gi y chuyên dùng M t ngoài màu tr ng, m t trong có n n m u tr ng, hình hoa văn lư n sóng m u xanh nư c bi n. Khung màu xanh nư c bi n, kích thư c trong khung: 80mm x 110 mm, kho ng cách t khung n mép gi y phía ngoài là 02 mm. CH CH NG CH CHUYÊN MÔN màu , các n i dung còn l i ch màu en. PH L C 2
 19. QUY NNH MÃ VÙNG C A B NG, CH NG CH CHUYÊN MÔN T I CÁC NA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2008/Q -BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) TT Tên a phương Mã hi u TT Tên a phương Mã hi u 1 An Giang AG 33 Kiên Giang KG 2 B c Liêu BL 34 L ng Sơn LS 3 B cC n BC 35 Lai Châu LC 4 B c Giang BG 36 Lâm ng L 5 B c Ninh BN 37 Lào Cai LC 6 Bà R a – Vũng Tàu BV 38 Kon Tum KT 7 B n Tre BTr 39 Long An LA 8 Bình Dương BD 40 Nam nh N 9 Bình nh B 41 Ngh An NA 10 Bình Thu n BTh 42 Ninh Bình NB 11 Bình Phư c BP 43 Ninh Thu n NT 12 Cà Mau CM 44 Phú Th PT 13 C n Thơ CT 45 Phú Yên PY 14 Cao B ng CB 46 Qu ng Bình QB 15 à N ng Na 47 Qu ng Nam QNa 16 cL c L 48 Qu ng Ngãi QNg 17 c Nông Nô 49 Qu ng Ninh QN 18 i n Biên B 50 Qu ng Tr QT 19 ng Nai N 51 Sóc Trăng ST 20 ng Tháp T 52 Sơn La SL 21 Gia Lai GL 53 Tây Ninh TN 22 Hà Giang HG 54 Thái Bình TB 23 Hà Nam HNa 55 Thái Nguyên TNg 24 Hà N i HN và HTa 56 Thanh Hóa TH 25 Hà Tĩnh HT 57 Th a Thiên Hu TTH 26 H i Dương HD 58 Ti n Giang TG 27 H i Phòng HP 59 Trà Vinh TV 28 H u Giang HGi 60 Tuyên Quang TQ 29 Hòa Bình HB 61 Vĩnh Long VL
 20. 30 TP. H Chí Minh SG 62 Vĩnh Phúc VP 31 Hưng Yên HY 63 Yên Bái YB 32 Khánh Hòa KH
Đồng bộ tài khoản