Quyết định số 1915/QĐ-BTP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1915/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1915/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1915/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1915/Q -BTP Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH K HO CH TH C HI N CH THN S 636/CT-TTG NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TRI N KHAI TH C HI N LU T BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T VÀ CÁC BI N PHÁP THI HÀNH LU T B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ch th s 636/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai th c hi n Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các bi n pháp thi hành Lu t; Xét ngh c a V trư ng V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch th c hi n Ch th s 636/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai th c hi n Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các bi n pháp thi hành Lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. V trư ng V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Tư pháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( ph i h p); Hà Hùng Cư ng - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ( ph i h p); - C ng thông tin i n t B Tư pháp; - Lưu: VT, V V CXDPL. K HO CH TH C HI N CH THN S 636/CT-TTG NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TRI N KHAI TH C HI N LU T BAN HÀNH VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T VÀ CÁC BI N PHÁP THI HÀNH LU T
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1915/Q -BTP ngày 13 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Tư pháp) I. M C ÍCH Xác nh rõ n i dung công vi c, th i h n hoàn thành và trách nhi m c a các ơn v có liên quan thu c B Tư pháp trong vi c tri n khai th c hi n các nhi m v ư c giao trong Ch th s 636/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai th c hi n Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và các bi n pháp thi hành Lu t. II. YÊU C U Th trư ng các ơn v có liên quan c n dành th i gian, ngu n l c thích áng b o m hoàn thành các nhi m v ư c giao có ch t lư ng và úng ti n ã ra trong K ho ch. Các ơn v ư c giao nhi m v c n ph i h p ch t ch v i các ơn v ch c năng c a Văn phòng Chính ph và t ch c pháp ch B , ngành trong quá trình tri n khai th c hi n K ho ch. III. N I DUNG TH C HI N 1. T ch c quán tri t (t p hu n) tinh th n và n i dung các quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008, Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t: ơn v ch trì: V Pháp lu t Hình s - Hành chính. ơn v ph i h p: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, V T ch c Cán b và các ơn v có liên quan Ti n th c hi n: Quý III/2009. 2. Hư ng d n l p ngh xây d ng lu t, pháp l nh: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: V Pháp lu t Hình s - Hành chính; V Pháp lu t Dân s - Kinh t . Ti n th c hi n: Quý IV/2009 3. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph xu t t ch c các phiên h p chuyên c a Chính ph th o thu n m t s d án lu t, pháp l nh trư c khi trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: Văn phòng B , V Pháp lu t Hình s - Hành chính; V Pháp lu t Dân s - Kinh t , V Pháp lu t Qu c t . Ti n th c hi n: Theo k ho ch phân công ch trì so n th o hàng năm. 4. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph l p K ho ch c a Chính ph v vi c th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm và c nhi m kỳ Qu c h i: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: Văn phòng B .
  3. Ti n th c hi n: Quý I hàng năm. 5. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph d ki n phân công ơn v ch trì, ơn v ph i h p so n th o và th i h n trình các d án lu t, pháp l nh hàng năm: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t ơn v ph i h p: Văn phòng B . Ti n th c hi n: Quý I hàng năm. 6. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph theo dõi, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm; nh kỳ hàng quý báo cáo Chính ph v tình hình so n th o và ti n trình d án lu t, pháp l nh: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: Văn phòng B . Ti n th c hi n: Cu i các quý hàng năm. 7. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph theo dõi, ôn c và nh kỳ báo cáo Chính ph v tình hình xây d ng, ban hành văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: Văn phòng B . Ti n th c hi n: Theo ti n báo cáo c a Văn phòng Chính ph . 8. Xây d ng Thông tư hư ng d n th th c, k thu t trình bày văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b và văn b n quy ph m pháp lu t liên t ch: ơn v ch trì: V Pháp lu t Hình s - Hành chính. ơn v ph i h p: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, C c Ki m tra văn b n Ti n th c hi n: Quý III/2009 9. Xây d ng Quy ch th m nh d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t: ơn v ch trì: V Pháp lu t Hình s - Hành chính. ơn v ph i h p: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, V Pháp lu t Dân s - Kinh t , Vi n Khoa h c Pháp lý. Ti n th c hi n: Quý III/2009. 10. Hư ng d n quy trình, phương pháp và xây d ng tài li u t p hu n ánh giá tác ng c a văn b n quy ph m pháp lu t (g m ánh giá tác ng trư c, trong quá trình so n th o và sau khi ban hành văn b n): ơn v ch trì: V Pháp lu t Hình s - Hành Chính.
  4. ơn v ph i h p: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, V Pháp lu t Dân s - Kinh t , Vi n Khoa h c Pháp lý. Ti n th c hi n: Quý III/2009. 11. Thành l p T công tác h tr , tăng cư ng năng l c cho các b , ngành trong vi c ánh giá tác ng c a văn b n quy ph m pháp lu t nh m hư ng d n b , ngành tuân th quy trình, phương pháp ánh giá tác ng c a văn b n, b o m ch t lư ng c a các báo cáo ánh giá tác ng: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: V Pháp lu t Hình s - Hành chính, Văn phòng B . Ti n th c hi n: Quý IV/2009 12. Trình Chính ph ban hành Ngh nh thay th Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 v ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t: ơn v ch trì: C c Ki m tra văn b n. ơn v ph i h p: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. Ti n th c hi n: Quý III/2009. 13. T ch c t p hu n nghi p v rà soát, h th ng hóa và ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: ơn v ch trì: C c Ki m tra văn b n ơn v ph i h p: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t, V Pháp lu t Hình s - Hành chính, V Pháp lu t Dân s - kinh t . Ti n th c hi n: Quý III/2009 14. S a i, b sung Thông tư s 100/2006/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý và s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c b o m cho công tác xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: V Pháp lu t Hình s - Hành chính, V Pháp lu t Dân s - Kinh t , V Pháp lu t Qu c t , C c Ki m tra văn b n, V K ho ch Tài chính, Văn phòng B . Ti n th c hi n: Quý III/2009 15. T ng k t 5 năm th c hi n Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2004; sơ k t 2 năm th c hi n Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2008: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: V Pháp lu t Hình s - Hành chính, V Pháp lu t Dân s - Kinh t , V Pháp lu t Qu c t , Văn phòng B . Ti n th c hi n: Quý II và IV/2010.
  5. 16. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph theo dõi, ôn c và nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n Ch th s 636/CT-TTg: ơn v ch trì: V Các v n chung v xây d ng pháp lu t. ơn v ph i h p: Văn phòng B . Ti n th c hi n: Cu i quý IV hàng năm. IV. T CH C TH C HI N 1. Th trư ng các ơn v thu c B ư c giao ch trì ho c ph i h p th c hi n các nhi m v , có trách nhi m ch ng ph i h p v i các ơn v liên quan thu c B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và t ch c pháp ch B , ngành t ch c th c hi n có ch t lư ng, hi u qu và m b o úng ti n , th i gian theo yêu c u c a K ho ch này. 2. Các ơn v thu c B ư c phân công ch trì các nhi m v có trách nhi m ph i h p v i V Các v n chung v xây d ng pháp lu t trong quá trình th c hi n K ho ch; nh kỳ hàng quý, g i Báo cáo ti n , k t qu th c hi n K ho ch, các khó khăn, vư ng m c g p ph i v V Các v n chung v xây d ng pháp lu t t ng h p, báo cáo Lãnh o B . 3. Các ơn v thu c B , căn c vào K ho ch, l p d trù kinh phí hàng năm và kinh phí b sung năm 2009 i v i nhi m v ư c giao ch trì th c hi n và g i v Văn phòng B t ng h p. Chánh Văn phòng B có trách nhi m ph i h p v i V trư ng V k ho ch Tài chính, V Các v n chung v xây d ng pháp lu t l p d trù kinh phí hàng năm và kinh phí b sung năm 2009, m b o i u ki n th c hi n nhi m v c a các ơn v . 4. Các Th trư ng theo lĩnh v c, ơn v ư c phân công ph trách có trách nhi m ch o th c hi n K ho ch m b o ti n và ch t lư ng. 5. V trư ng V Các v n chung v xây d ng pháp lu t và Chánh văn phòng B có trách nhi m theo dõi, ôn c và ki m tra vi c th c hi n K ho ch này. B TRƯ NG Hà Hùng Cư ng
Đồng bộ tài khoản