Quyết định số 1917/1999/QĐ-BGTVT về việc tổ chức thu phí sử dụng Quốc lộ 5 (Trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 1917/1999/QĐ-BGTVT về việc tổ chức thu phí sử dụng Quốc lộ 5 (Trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1917/1999/qđ-bgtvt về việc tổ chức thu phí sử dụng quốc lộ 5 (trạm quán toan thành phố hải phòng) do bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1917/1999/QĐ-BGTVT về việc tổ chức thu phí sử dụng Quốc lộ 5 (Trạm Quán Toan thành phố Hải Phòng) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1917/1999/Q -BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1917/1999/Q -BGTVT NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C T CH C THU PHÍ S D NG QU C L 5 (TR M QUÁN TOAN THÀNH PH H I PHÒNG ) Căn c Ngh nh 22/CP ngày 22 tháng 03 năm 1994 c a Chính ph quy nh nhi m v nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 139-TTg ngày 01/4/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t lu n ch ng kinh t k thu t nâng c p, c i t o qu c l 5 và t ch c thu phí giao thông. Căn c quy t nh s 54/1994/Q -BTC ngày 19/5/1999 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu phí s d ng qu c l 5 ( Tr m Quán toan thành ph H i Phòng ). Theo ngh c a ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và ông V trư ng V Tài chính k toán, v vi c t ch c thu phí giao thông QL5 ( Tr m Quán toan thành ph H i Phòng ). QUY T NNH i u 1: Nay giao cho Công ty qu n lý và s a ch a ư ng b 240 thu c Khu qu n lý ư ng b 2 l p tr m thu phí s d ng qu c l 5 t i Quán toan thành ph H i phòng thu phí theo công văn 3328/KTN ngày 3/7/1997 c a Th tư ng Chính ph . Tr m thu phí Quán toan g m 01 tr m chính t t i Km 87+700 trên qu c l 5 m i xây d ng và 01 tr m ph t t i Km 87 trên qu c l 5 cũ ( nhánh qua NOMURA ). Th i gian thu phí t 15/8/1999, khi t ch c thu phí ph i m b o cho phương ti n qua l i ư c thu n ti n, an toàn, không gây ùn t c giao thông. i u 2: i tư ng thu, vi c t ch c thu, n p và qu n lý s d ng thu phí qu c l 5 th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n ch thu phí c u, ư ng c a Nhà nư c qu n lý, Thông tư s 75/1998/TT-BTC ngày 2/6/1998 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 1.d, m c A, ph n IV và i m 3.n, m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 và Thông tư s 05/1999/TT-BTC ngày 13/1/1999 c a B trư ng B Tài chính hư ng d n s a i, b sung i m 3 m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998. i u 3: M c thu phí trên tr m Quán toan th c hi n theo quy t nh s 54/1999/Q - BTC ngày 19/5/1999 c a B trư ng B Tài chính ( theo bi u ính kèm ).
  2. i u 4: Công ty s a ch a và qu n lý ư ng b 240 ph i m tài kho n ti n g i t i kho b c Nhà nư c a phương nơi t ch c thu phí hàng ngày g i ti n thu phí theo quy nh c a Nhà nư c. ơn v thu ch ư c phép gi l i ti n thu phí chi cho công tác t ch c thu theo k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. S còn l i n p h t vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 c a B trư ng B Tài chính c p cho các nhi m v theo k ho ch ư c duy t. i u 5: Các ông C c trư ng C c ư ng b Vi t nam, V trư ng V Tài chính k toán, Chánh văn phòng B , T ng giám c Khu qu n lý ư ng b 2, Giám c Công ty qu n lý và s a ch a ư ng b 240 và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký) M C THU PHÍ S D NG QL5 (TR M QUÁN TOAN THÀNH PH H I PHÒNG) (Theo Quy t nh s 54/1999/Q -BTC ngày 19 tháng 5 năm 1999 c a B Tài chính) STT i tư ng thu phí M c thu 1 Xe máy 500 /lư t xe 2 Vé tháng (áp d ng cho các i tư ng ư c s d ng vé 10.000 /tháng tháng) 5.000 /lư t xe Xe Lam, xe Công nông, Bông sen, máy kéo 3 Xe ô tô thi t k ch ngư i các lo i - Xe con các lo i ( dư i 7 gh ng i ) 7.000 /lư t xe - Xe t 7 n 11 gh ng i 10.000 /lư t xe - Xe t 12 n 30 gh ng i 20.000 /lư t xe - Xe t 31 n 50 gh ng i 25.000 /lư t xe - Xe t 51 gh tr lên 30.000 /lư t xe - Xe buýt công c ng. 10.000 /lư t xe 4 Xe ô tô ch hàng hoá các lo i - Xe có t i tr ng dư i 2 t n 14.000 /lư t xe - Xe có t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n 26.000 /lư t xe - Xe có t i tr ng t 4 t n n dư i 10 t n 35.000 /lư t xe - Xe có t i tr ng t 10 t n n dư i 15 t n 50.000 /lư t xe - Xe có t i tr ng t 15 t n n dư i 18 t n và xe ch 65.000 /lư t xe Container
  3. - Xe có t i tr ng trên 18 t n và xe ch Container t 40 fit 100.000 /lư t tr lên xe

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản