Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT về việc chuyển cảng Quy Nhơn về làm thành viên Tổng Công ty hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1936/Q -BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHUY N C NG QUY NHƠN V LÀM THÀNH VIÊN T NG CÔNG TY HÀNG H I VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 180/2004/N -CP ngày 28/10/2004 c a Chính ph v thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c; Căn c Công văn s 4192/VPCP- MDN ngày 22/6/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c chuy n C ng Quy Nhơn và C ng Nha Trang v làm thành viên T ng công ty Hàng h i Vi t Nam; Xét ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam t i Công văn s 1077/CHHVN-TCCB ngày 01/6/2009 và ngh c a T ng công ty Hàng h i Vi t Nam t i T trình s 788/TT-H QT ngày 22/5/2009; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n nguyên tr ng C ng Quy Nhơn, thu c C c Hàng h i Vi t Nam v làm ơn v thành viên T ng công ty Hàng h i Vi t Nam. i u 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Hàng h i Vi t Nam ch o vi c giao, nh n C ng Quy Nhơn theo úng quy nh hi n hành, báo cáo B Giao thông v n t i k t qu th c hi n. Trong quá trình bàn giao không làm nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v . T ng công ty Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m ti n hành các th t c chuy n i C ng Quy Nhơn thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Tài chính, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Giám c C ng Quy Nhơn, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( báo cáo); - Ban C M&PTDN; - Văn phòng Chính ph ; - B Tài chính; Lê M nh Hùng - UBND T nh Bình nh; - Các /c Th trư ng; - Các V thu c B GTVT; - Công oàn GTVT Vi t Nam;
  2. - Lưu: VT, TCCB (Thm).
Đồng bộ tài khoản